ގާނޫނީ ރަދީފު

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފު

"ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ...

ބޭރު ދައުލަތެއްގެ މުވައްޒަފު

"ބޭރު ދައުލަތެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިހާބުކުރެވޭ މަގާމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،...

ދައުލަތުގެ ފައިސާ

"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފައިސާއާއި، ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވޭ ލިޔުމާއި ސެކިއުރިޓީޒްއާއި،...

ދައުލަތުގެ މުދާ

"ދައުލަތުގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ނަމުގައި...

ކޮރަޕްށަން

"ކޮރަޕްށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮރަޕްށަންގެ ކުށާއި، ކޮރަޕްށަންގެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ އެންމެހައި...

ހަނގުރާމަވެރިން

"ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަގުސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަގުސަދަކަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ...

ގަވާއިދު

406
ގާނޫނު
1111
ގަވާއިދު
2038
ގާނޫނީ ރަދީފު
10
ފައިލްތައް

މި ވެބްސައިޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ށަރުއީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާ ބޭފުުޅުންނާއި އަދި އެދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިވެހރިާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ގާނޫނީ މުސްތަލަހުތަކާއި މަފްހޫމްތަކާއި، ޕްރީސިޑެންޓްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ވެބްސައިޓެކެވެ. މި މަސައްކަތަކަކީ ހިލޭސާބަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލާއި އަދި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އެދާކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ 2021-05-07