-

އެންމެފަހުގެ ލިޔުންތަކުގެ ތެރެއިން

ތައުލީމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2020-24)

ގާނޫނު 25 ޑިސެންބަރު 2020 - 2 އަހަރު ކުރިން

Login to favourite

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު

ގާނޫނު 27 މޭ 2016 - 7 އަހަރު ކުރިން

Login to favourite