ގާނޫނީ ރަދީފު

ގޮވާތަކެތި

"ގޮވާތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް 64 މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ...

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު

"ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޓޮމެޓިކް އަދި އެނޫންވެސް ބަޑިއާއި ގޮވާތަކެތި ހިމެނޭގޮތުން،...

ހަނގުރާމަވެރިން

"ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަގްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަގްސަދަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ...

ހަނގުރާމައަށް ދިޔުން

"ހަނގުރާމައަށް ދިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަގްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަގްސަދަކަށްޓަކައި...

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއް

"ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާގަތަކުން...

އަސާސީ ހިދުމަތެއް

"އަސާސީ ހިދުމަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްތަކަށާއި، މުވާސަލާތީ...

ގަވާއިދު

402
ގާނޫނު
1102
ގަވާއިދު
1883
ގާނޫނީ ރަދީފު
10
ފައިލްތައް

މި ވެބްސައިޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ށަރުއީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާ ބޭފުުޅުންނާއި އަދި އެދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިވެހރިާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ގާނޫނީ މުސްތަލަހުތަކާއި މަފްހޫމްތަކާއި، ޕްރީސިޑެންޓްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ވެބްސައިޓެކެވެ. މި މަސައްކަތަކަކީ ހިލޭސާބަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލާއި އަދި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އެދާކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ 2021-04-14