ޤާނޫނީ ރަދީފު

އިންވެސްޓްމަންޓް ހިންގާ ފަރާތް

"އިންވެސްޓްމަންޓް ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ހިއްސާދާރުންނާއި، މެނޭޖަރުންނާއި، ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ހުރިހާ މުއައްޒަފުން...

މާލީ އެކިއެކި ޓޫލްސް

"މާލީ އެކިއެކި ޓޫލްސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ގާބިލުކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ. މިގޮތުން ބޭންކަކުން ނުވަތަ...

ޓޫރިސްޓެއް

"ޓޫރިސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ދިވެހިރައްޔިތަކު ނޫން "ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" ނެތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

"ނޫޓް" އަދި "ފައިސާފޮތި"

"ނޫޓް" އަދި "ފައިސާފޮތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިގާނޫނުގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނެރެވޭ ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮއްޗަށެވެ.

"ބިދޭސި އޮފީހެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ބްރާންޗެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ށަހްސެއް"

"ބިދޭސި އޮފީހެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ބްރާންޗެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ށަހްސެއް" ކަމަށް ބެލެވޭ އިދާރާއަކަށް "ބިދޭސީ" އެވެ ކިޔޭނީ ދޭސީކަމަށް ނުބެލެވޭ...

"ކަސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން" ނުވަތަ "މާކެޓް"

"ކަސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން" ނުވަތަ "މާކެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 2 (ދޭއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މާކެޓް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުން ބައިކޮށް،...

"ކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުޑަކުއްޖެއް"

"ކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން...

"ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް"

"ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން...

"އިންތިހާބީ ހައްގު" ނުވަތަ "އިލެކްޓޯރަލް ރައިޓް"

"އިންތިހާބީ ހައްގު" ނުވަތަ "އިލެކްޓޯރަލް ރައިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވުމަށާއި ނުވުމަށް މީހުންނަށް...

"އިލެކްޓޯރަލް ރައިޓް ނުވަތަ އިންތިހާބީ ހައްގު"

"އިލެކްޓޯރަލް ރައިޓް ނުވަތަ އިންތިހާބީ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާ ގޮތުން ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ވުމަށާއި ނުވުމަށް މީހުންނަށް...

"ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ތަން"

"ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގާ...

"ވިޔަފާރި މުދާ އެގަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ނުވިއްކާ ބެހެއްޓުން"

"ވިޔަފާރި މުދާ އެގަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ނުވިއްކާ ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ހުރިމުދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނުމަށާއި، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން، އެއިރެއްގައި...

"ވިޔަފާރި ތަން" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް"

"ވިޔަފާރި ތަން" ނުވަތަ "ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގާ...

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ"

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާ ތަކެއްޗަށާއި، އަލިފާންރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދާފައި...

"ފައިސާ" ނުވަތަ "ދައުލަތުގެ ފައިސާ"

"ފައިސާ" ނުވަތަ "ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތަށްޓަކައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ...

"ފައިސާފޮތި" އަދި "ނޫޓް"

"ފައިސާފޮތި" އަދި "ނޫޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިގާނޫނުގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނެރެވޭ ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮއްޗަށެވެ.

"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ނުވަތަ "ފައިސާ"

"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ނުވަތަ "ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދައުލަތަށްޓަކައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ...

"ދީނީ ތަގްރީރުކުރުން" ނުވަތަ "ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުން"

"ދީނީ ތަގްރީރުކުރުން" ނުވަތަ "ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުން" ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ، ވައްޒު ބުނުމަށާއި، އެކިއެކި ކަންތައްތައް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް ބަޔާން...

"ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުން" ނުވަތަ "ދީނީ ތަގްރީރުކުރުން"

"ދީނުގެ ހުކުމްތައް ބަޔާންކޮށްދިނުން" ނުވަތަ "ދީނީ ތަގްރީރުކުރުން" ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ، ވައްޒު ބުނުމަށާއި، އެކިއެކި ކަންތައްތައް ދީނުގައި އޮންނަ ގޮތް ބަޔާން...

"ސިއްކަ" ނުވަތަ "ސަރުކާރު ސިއްކަ"

"ސިއްކަ" ނުވަތަ "ސަރުކާރު ސިއްކަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުރީގައިވެސް ސަރުކާރު ޕޯސްޓް، ނުވަތަ އާމްދަނީއާ ބެހިގެން ގެންގުޅޭ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ސިއްކަ ނުވަތަ...

'ކަސްޓޯޑިއަލް އެސެޓްތައް

'ކަސްޓޯޑިއަލް އެސެޓްތައް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމަރާއި އެކު ވެފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ކަސްޓޯޑިއަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެސެޓްތަކަށެވެ....

'ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް

'ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް' ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީހްގައި ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް ނުވަތަ ބިންބިމަށެވެ.

'ފަނޑިޔާރު

''ފަނޑިޔާރު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ހުކުމް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

5% އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތައް

"5% އަށްވުރެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ހިއްސާ ގަނެފައިވާ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެމީހަކު އަމިއްލައަށް، ނުވަތަ އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް، ނުވަތަ ގުޅިފައިވާ...

ހަށިވިއްކުން

"ހަށިވިއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން އަގުކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ޖިންސީ އަމަލެއް ތިމާ ހިންގުމަށް ތިމާ...

ހަށިގަނޑަށް އެހެންގޮތެއް ހެދުން

"ހަށިގަނޑަށް އެހެންގޮތެއް ހެދުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުން ނުވަތަ، މޯގް ނުވަތަ މޯޗަރީގައި ބޭއްވުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަރުވުން ނުވަތަ މަރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދުން ނުވަތަ ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް...

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ވޭނާއި، ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބައްޔާއި، ހަށިގަނޑުގެ މާއްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބޭ އުނިކަމަކަށެވެ.

ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް (ޖިނާއީ)

"ހަށިގަނޑުގެ ބޭރުން ނެގޭ ސާމްޕަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަށިގަނޑުގެ ޕިއުބިކް ސަރަހައްދު ނޫން އެހެން ހިސާބުތަކުން ނެގޭ އިސްތަށްޓާއި؛ ނިޔަފައްޗާއި ނިޔަފަތީގެ...

ހަނގުރާމަ މަތީ ހަތިޔާރު

"ހަނގުރާމަ މަތީ ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބަޑިބޭސް ނުވަތަ އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ހިމެނޭފަދަ ހަތިޔާރަށާއި، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް...

ހަނގުރާމައަށް ދިޔުން

"ހަނގުރާމައަށް ދިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަގްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަގްސަދަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިޔުމަށެވެ (1) ބޭރު ގައުމެއްގައި...

ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު

"ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި ސިފައިން އަމަލުކުރާ އަސްކަރީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ނުވަތަ...

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު

"ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޓޮމެޓިކް އަދި އެނޫންވެސް ބަޑިއާއި ގޮވާތަކެތި ހިމެނޭގޮތުން، އެއިން އާދައިގެ ގާންމު ހުއްދަ ބޭނުމެއް ކުރެވެން...

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރުގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ: (1) ވަޒަނެއް ނުވަތަ މިސައިލެއް ފޮނުވާލެވޭފަދަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރު، (2) ވަޒަން،...

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު

"ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޓޮމެޓިކް ބަޑިއާއި އެހެނިހެން ބަޑިއާއި ގޮވާތަކެތި ހިމެނޭގޮތުން، އެއިން އާދައިގެ އާންމު ހުއްދަ ބޭނުމެއް...

ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއް

"ހަނގުރާމަވެރި ސަރަހައްދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި، ޓެރަރިސްޓް ޖަމާގަތަކުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމާގަތަކަށް ނިސްބަތްނުވާ ޓެރަރިސްޓުން...

ހަނގުރާމަވެރިން

"ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަގްސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަގްސަދަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ (1) ބޭރު ގައުމެއްގައި...

ހަނގުރާމަވެރިން

"ހަނގުރާމަވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި މަގުސަދުތަކުގެ ތެރެއިން މަގުސަދަކަށް ޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށްފައި ދާ ފަރާތްތަކަށެވެ (1) ބޭރު ގައުމެއްގައި...

ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދު

"ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންގެ އުޅަނދުތަކާއި އެއުޅަނދެއްގައި ހުރި ހަތިޔާރުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމަވެރި ގޮތެއްގައި އެއުޅަނދެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ...

ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓު

"ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކާއި އެބޯޓެއްގައިހުރި ހަތިޔާރުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމަވެރި ގޮތެއްގައި އެބޯޓެއް...

ހަރަކާތްތެރި މާއްދާ (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"ހަރަކާތްތެރި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްގައި ހިމެނޭ ގުދުރަތީގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ބަޔަށެވެ.

ހަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނާއި މީހުން

"ހަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނާއި މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެހީއަށް އެދޭ މީހާއާއި، އެ މީހާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ...

ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކް

"ހައި ޓެކްނޮލޮޖީ ޕާކް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެތަނެއް މެދުވެރިކޮށް އެންމެ ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވައި އާލާކޮށް، އެ ވަސީލަތްތަކުގެ...

ހައިބްރިޑް އަސާސް

"ހައިބްރިޑް އަސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބުގެ ބައެއް އެ ތަނުން ހަދާ އިންވޮއިސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި އެ ތަނުން ހަދާ ޓެކްސްގެ...

ހައިކޯޓު

"ހައިކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައިކޯޓުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ކޯޓަށެވެ.

ހައްގުނޫން ދައްވާ ކުރުން

"ހައްގުނޫން ދައްވާ ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގަސްދުގައި މީހަކަށް އުނދަގުލެއް ދެރައެއް ނުވަތަ ގެއްލުމެއް ދިނުމަށްޓަކައި އަނެކަކާމެދު ހައްގަކާ ނުލައި...

ހައްޔަރުކުރުން

"ހައްޔަރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ޖިނާއީ އިޖުރާއަތުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2016) ގެ 44 ވަނަ މާއްދާގައި...

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު (އެކްސްޓްރެޑިށާއި ގުޅޭ)

"ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 1/2015) ގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް...

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު

"ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 1/2015) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން...

ހައްޖު މަނާސިކު

"ހައްޖު މަނާސިކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށެވެ.

ހަދިޔާ

"ހަދިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފައިސާއިން ވިޔަސް އެނޫން ގޮތަކަށް ވިޔަސް، މުގާބިލެއް ނެތި، އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ދޭ ކޮންމެ...

ހަތިޔާރު

"ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ؛ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވަޅިއެއް؛ ކަނޑިއާއި ހަންޖަރު؛ ރޭޒަރު ތިލައާއި ކަޓަރާއި ކަޓަރު ތިލަ؛ ކަތިވަޅިއާއި ކޯރާޑިއާއި ފުރޯ...

ހަތިޔާރު

"ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަޔަރއާމްސްއާއި އެކްސްޕްލޯސިވްސްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ، ފަރުދެއް ނުވަތަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނުވަތަ ބޭނުންކުރަންޖެހޭ...

ހަލާލު އެށުއަރަންސް އޮފިސަރ

ހަލާލު އެށުއަރަންސް އޮފިސަރު ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އުފެއްދުން އުފައްދާ ތަނުގައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ހަލާލު މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްތޯ...

ހަގީގަތެއް ސާބިތު ވެއްޖެކަމަށް ށަރީއަތުން ބެލުން

ހަގީގަތެއް ސާބިތު ވެއްޖެކަމަށް ށަރީއަތުން ބެލޭނީ އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް...

ހަގީގީ ވެރިފަރާތް

"ހަގީގީ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިއްސާގެ "ގާނޫނީ ވެރިފަރާތް" ފިޔަވައި އެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބޭނެ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެފަރާތަކަށެވެ....

ހަޑިހުތުރު

އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅައިދޭ ހަރަކާތްތަކެއް "ހަޑިހުތުރު" ކަމަށް ބެލެވެނީ ދިވެހި މުޖްތަމައުގެ އާންމު މީހަކު، ދިވެހި މުޖްތަމައުގެ މިހާރުގެ...

ހާނިއްކަ

"ހާނިއްކަ" ގެ މާނައަކީ "ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ" ފިޔަވައި ޖިސްމާނީ ގޮތުން މީހަކަށް ނުވަތަ އޭނާގެ މިލްކަކަށް ގާނޫނާ ހިލާފު ގޮތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމެވެ.

ހާއްސަ ކޯޓެއް ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް"

"ހާއްސަ ކޯޓެއް" ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް، ވަކި ބޭނުމަކަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ވަގުތީ ކޯޓެއް...

ހާއްސަ އެހީ

"ހާއްސަ އެހީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 3/2006) ގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ގާނޫނުން އުފެދޭ...

ހާއްސަ ގަރާރު

"ހާއްސަ ގަރާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މެންބަރުންގެ...

ހާއްސަގޮތުގައި ކްރޮސްކުރުން

"ހާއްސަގޮތުގައި ކްރޮސްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ޗެކްގައި ކްރޮސްކުރުމުގެ ގޮތުން ދަމާފައިވާ ދެރޮނގު ދޭތެރޭގައި ފައިސާ ލިބެންވީ ބޭންކެއްގެ ނަން ލިޔުމަށެވެ.

ހާމަކުރުން

"ހާމަކުރުން" ނުވަތަ "ވިސްލްބްލޯކޮށްގެން މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭދެވޭ އަމަލެއްގެ މައުލޫމާތު މި ގާނޫނުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް...

ހާލަތުގެ ރުކުން

"ހާލަތުގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އަމަލުގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން ނުވަތަ ނަތީޖާގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން، އެކަމަކު...

ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން

”ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ވަގުތު، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ވޯޓުނެގި...

ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން

”ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ވަގުތު، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ވޯޓުނެގި...

ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން

"ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކޮށް، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް، އާންމު އުސޫލުން، މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ...

ހިންގާ ކޮމިޓީ

"ހިންގާ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްއިއްޔާއެއް ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރާ ނުވަތަ އިންތިހާބުކުރާ...

ހިންގާ ކޮމިޓީ (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)

"ހިންގާ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަށެވެ.

ހިންގާ ގަވާއިދު (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)

"ހިންގާ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި، އެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރަށެވެ.

ހިބަރު

"ހިބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ބާވަތްތަކަށެވެ (1) ފަންގަނޑު ހިބަރު (އިންޑޯ-ޕެސިފިކް ސެއިލް ފިށް)؛ (2) ތުންގަނޑު ހިބަރު / ކަންނެލި ހިބަރު (ސްވޯޑް...

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓްރީ

"ހިއުމަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ...

ހިއްސާ

"ހިއްސާ" ނުވަތަ "ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހިއްސާއަށް، ނުވަތަ، ޕާޓްނަރށިޕެއްނަމަ، ޕާޓްނަރށިޕްގަ...

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު

"ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު"، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓުގެ ޖުމުލަ ވެލިއު، ދޫކޮށްފައިހުރި ހިއްސާއިން ގެއްލުމުން...

ހިއްސާގެ ބާޒާރު

"ހިއްސާގެ ބާޒާރު" ގެ މާނައަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށާއި، ގަތުމަށާއި، ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ބާޒާރެއް، ނުވަތަ އިންތިޒާމެވެ.

ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ކުރާ މުއާމަލާތު ނުވަތަ އޮފް މާކެޓް ޓްރާންސްފަރ

"ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ކުރާ މުއާމަލާތު" ނުވަތަ "އޮފް މާކެޓް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހިއްސާ، ލައިސެންސްޑް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި...

ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު

"ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ރައުސުމާލު، ހިއްސާތަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު، ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދި ހިއްސާއެއްގެ...

ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު

"ހިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ސަގާފީ ތަރިކަ ރައްކައުތެރި ކުރުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 37/2020) ގެ 54 ވަނަ މާއްދާގެ...

ހިފެހެއްޓުން

"ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި، ވަކި ތަނެއްގައި އެ ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

ހިދުމަތުގެ އަގު

"ހިދުމަތުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ސިޓީތަކާއި ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކުން ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި...

ހިދުމަތް

"ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތަށާއި، ފަންނީ ހިދުމަތަށާއި، މުއާސަލާތުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި، އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތްތަކަށާއި،...

ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް

"ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށެވެ.

ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް

"ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް، ފީއެއް ދައްކައިގެން...

ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ވަސީލަތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު އިންސްޓޯލްކުރެވޭ ތަނުގައި ހުރި އިމްޕޯޓް/އެކްސްޕޯޓް...

ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތާ ގުޅޭ ކަންކަން ތަންފީޒީުކުރުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާގައި ރަޖިސްޓަރީ...

ހިދްމަތް

"ހިދްމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އަގެއް ނަގައިގެން ދެވޭ ހިދްމަތަށެވެ.

ހިލާފުވުން

"ހިލާފުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާގޮތާ ހިލާފަށް އަމަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ގާނޫނުގައި ކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނުކުރުމަށް ނުވަތަ...

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ

"ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ" މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އާންމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށް އުފައްދާފައިވާ...

ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ

"ހިލޭސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ށަރުތުތައް ފުރިހަމަވާ ޖަމްއިއްޔާއަކަށް ނުވަތަ ޖަމާއަތަކަށް ނުވަތަ އާންމު އިދާރާއަކަށެވެ...

ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު

"ހިސާބުކުރާ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށެވެ.

ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު

"ހިސާބުކުރުމުގެ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 5/2011) ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ހިސާބުކުރުމުގެ...

ހިސާބުތައް

"ހިސާބުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބެލެންސް ށީޓް، ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު، ހިސާބުތަކާ ގުޅިފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއި ނޯޓްތައް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް،...

ހިސާބުތައް (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ހިސާބުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބެލެންސް ށީޓް، ފައިދާއާއި ގެއްލުމުގެ ހިސާބު، ހިސާބުތަކާ ގުޅިފައިވާ ޖަދުވަލުތަކާއި، ނޯޓްތައް، ޑިރެކްޓަރުންގެ ރިޕޯޓް،...

ހިޔާލުފާޅުކުރުން

"ހިޔާލުފާޅުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:- - ދުލާއި ގަލަމުން އަދި އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންވިޔަސް، އެއްވެސް މީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ފިކުރެއ...

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސް (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ރިޓަރންއާގުޅޭ ގޮތުން، މި ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އެ ޓެކްސް ރިޓަރން ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެފަހު...

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސް (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ހުށަހަޅަންޖެހޭ ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ރިޓަރންއާގުޅޭ ގޮތުން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 5/2011) ގެ 17...

ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ

"ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ނުވަތަ "ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ގައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ...

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރު

"ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރެވިގެން ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ގެދޮރު ވިއްކާފަރާތް އެނގި އަދި ގަންނަން ށަރުތު...

ހުކުމް

"ހުކުމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޓަކުން ކުރާ ހުކުމަށެވެ.

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާ

"ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ށަރީއަތަށް ސާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކަނޑައަޅައި، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ...

ހުކުމްކުރުން (ޖިނާއީ)

"ހުކުމްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމުގެ އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކުން ޖިނާއީ ދައުވާއެއްގެ ށަރީއަތް ހިންގުމަށްފަހު، ނުވަތަ އެފަދަ މައްސަލައެއް އަވަސް...

ހުއްދަ ހާލަތު

"ހުއްދަ ހާލަތު" ނުވަތަ "ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ އަމަލަށެވެ: (1) އެ އަމަލުކުރީ، ގެއްލުމަކުން...

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ

"ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދޭނެ، ބޭނުންކުރެވޭނެ، ވިއްކޭނެ އަދި...

ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު

"ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލަކު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ށަރުއީ ކޯޓްތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށް، ގާނޫނީ ލަފާދީ އަދި ގާނޫނީ އެކި ލިޔުން ލިޔެދިނުމަށް ކަމާބެހޭ...

ހުއްދަނޫން ކައިވެނި

"ހުއްދަނޫން ކައިވެނި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވ ޢަމަލުންކުރެ އަމަލެއް ކުރުމަށެވެ: (1) ހަަތަރު އަނބީންނާއި އިނދެގެން ހުރެ، ނުވަތަ ހަތަރު އަބީންކުރެ...

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް

"ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ނުވަތަ ތިމާ އިނދެގެންއުޅޭ މިހާ ފިޔަވައި، އެހެން މީހަކާއެކު ނުވަތަ...

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

އަންނަނިވި "ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށެވެ.

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު

"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު" އަދި "ހުއްދަ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ އަމަލަށެވެ: (1) އެ އަމަލުކުރީ، ގެއްލުމަކުން...

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއް

"ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ...

ހުއްދައަކާއި ނުލައި ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުން

"ހުއްދައަކާއި ނުލައި ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ފަރާތް...

ހުއްދައޮތް ބަނދަރު

"ހުއްދައޮތް ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ...

ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިދުމަތްތައް

'ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިދުމަތްތައް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓޯޑިއަން ހުށަހަޅާ ހިދުމަތްތަކާއި އަދި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ވަކިވަކިން...

ހުއްޓުވުން

"ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައްޔަރަށްވެސް ބަންދަށްވެސް އަދި ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްވެސް ނުވާގޮތަށް ސުވާލުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްޓަކައި...

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްޗެހި

ކަމެއްގެ ހަގީގަތާ ގުޅޭގޮތުން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ހުށަހެޅުން އެ މަޖިލިސް ހުއްދަކުރާ ނުވަތަ ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކުން ހޯދާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީވެސް ހެއްކެއްގެ...

ހެލްތް އިންފޮމޭށަން ސިސްޓަމް

"ހެލްތް އިންފޮމޭށަން ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައިދޭ ހިދުމަތާބެހޭ ނުވަތަ ހިންގުމާބެހޭ ނުވަތަ ތަނާބެހޭ ނުވަތަ ބަލިމީހުންގެ...

ހެޖްކުރުން

"ހެޖްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރީގައި، މުސްތަގުބަލުގައި އަގަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށެވެ.

ހޭނުވުން

"ހޭނުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކޮށްގެން ނުވަތަ މަންފާ ލިބެމުންދާ ކަންކަން ބޭނުންކޮށްގެން، މޫސުމަށް ބަދަލުގެނެވޭ ކަންކަމުން ލިބެމުންދާ...

ހޮސްޕިޓަލް

"ހޮސްޕިޓަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، މަރުކަޒުތަކާއި، ޕޯސްޓްތަކާއި، ކްލިނިކްތަކާއި އެފަދަ އެހެން ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ހޮޓް ޕަރސޫޓް

"ހޮޓް ޕަރސޫޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތަކުން ކުށުގެ...

ށަހްސު

"ށަހްސު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަނަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލިންގ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ތަނަކަށް...

ށަރީއަތުގެ މަޖިލިސް

"ށަރީއަތުގެ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމުގެ އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވޭ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި،...

ށަރީއަތުގެ މަޖިލިސް (ޖިނާއީ)

"ށަރީއަތުގެ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ ކޯޓެއްގައި ފަނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ބޭއްވޭ ކޮންމެ އަޑުއެހުމަކަށެވެ....

ށަރުއީ މައުޒޫނު

"ށަރުއީ މައުޒޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީ، އެކަމަސް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ށަރުއީ ލިޔުމެއް

"ށަރުއީ ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަރުއީ ކޯޓަކުން ނެރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި، ނޯޓިހާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ އަމުރާއި، ހުކުމްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ށައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވުން

"ށައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހެކީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާ ސާބިތުވުމަށެވެ....

ށާއިއުކުރުން

"ށާއިއުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޝާއިޢުކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، އޮންލައިން ނޫސްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން...

ށާއިއުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެއް

"ށާއިއުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްނަމަ މުސައްނިފުގެ ނުވަތަ ނަކަލުކުރުމުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ، އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއްނަމަ...

ށިޕް ސްޓޯރޒް

"ށިޕް ސްޓޯރޒް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޯޓުގެ އިކުއިޕްމަންޓާއި، އާލާތާއި، ތެލާއި، ފެނާއި، ފަޅުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ.

ނަން-ކޮމިށަންޑް އޮފިސަރުން

"ނަން-ކޮމިށަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސަބް-އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން ދަށުގެ އެކަމަކު ކޮންސްޓަބަލް ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ...

ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް

"ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުންނާއި އެނޫންވެސް ތަންތަނުން އުފެދޭ ނަޖިހާއި، ނަޖިސްފެނާއި، ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ދިޔާ...

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު

"ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޭގޭގެ ފާހާނާތަކުން ބޭރުވާ ނަރުދަމާގެ ހޮޅިން ފެށިގެން، ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެއްކޮށް އެއްތަނަކަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި...

ނަކަލުކުރުމުގެ ވެރިފަރާތް

"ނަކަލުކުރުމުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް މުސައްނިފަށް ލިބިފައިވާނަމަ މުސައްނިފަށް؛ (2) އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް މުސައްނިފު...

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން

"ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމާއި އެފަދަ ބަލި މީހުންނަށް ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި...

ނަފްސާނީ އަނިޔާ

"ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެންނަ ފެނުމުގައި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑީގެ ނުވަތަ ކުއްޖާ ނަފްސާނީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި...

ނަފްސާނީ ގެއްލުން

"ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ" މާނައަކީ، ކުއްޖާގެ ހިތަށް ނުވަތަ ސިކުޑިއަށް ކުރާފުން އަސަރެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އުޅުމަށް ނުވަތަ ކަންކަމާމެދު އޭނާ ވިސްނާ ގޮތަށް...

ނަތީޖާ

"ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާގެ ރުކުނަށެވެ. އަދި ހާލަތުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ނަތީޖާ ސިފަކޮށްދޭ ރުކުންތަކަށެވެ.

ނަތީޖާގެ ރުކުން

"ނަތީޖާގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، މީހެއްގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވެގެންދިޔަ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން، އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުގައި...

ނަގިލި

"ނަގިލި" ގެ މާނަޔަކީ، ފުރާދުއްވާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމަށްޓަކައި ފަޅު ނުވަތަ ކަނޑުގެ އަޑީގައި ޖައްސަން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން

"ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފާހާނާތަކުންނާއި ބަދިގޭންނާއި އަތްދޮންނަ ތަށްޓާއި ދޮންނަމެޝިންފަދަ ތަކެތިން ބޭރުކުރާ ފެނަށެވެ.

ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު

"ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން ސާފުކުރާ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުން ބޭރުވާ ނަޖިހާއި ނަޖިސްފެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ބޭރުކުރުމުން އެތަނުގެ ތިމާވެއްޓަށް...

ނާސިގެ

"ނާސިގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިމާރާތެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ނުވަތަ އެނޫން ތަނެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ...

ނާޖާއިޒު ފައިދާ

"ނާޖާއިޒު ފައިދާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ މުގާބިލުގައި، ވަޒީފާދޭ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން...

ނިށާން ށަހީދު އަލީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާން ށަހީދު އަލީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.ށ.އ.އ.ވ) މިއިއްޒަތް ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ، އައްސުލްތާނުލް އަލީ (6 ވަނަ) ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުންނަށެވެ.

ނިށާން އަސްކަރީގެ ވެރިކަން

"ނިށާން އަސްކަރީގެ ވެރިކަން" (ނ.އ.ވ) މިއީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަސްކަރީގޮތުން ސިފައިން ކުރާ ހިދުމަތަށާއި، ގައުމެއްގެއިސްތިގްލާލާއި ސިޔާދަތު...

ނިށާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

ނިށާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.އ.އ.ވ) މި އިއްޒަތް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ އައްސުލްތަނުލްގާޒީ ހަސަންއިއްޒުއްދީން، ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި...

ނިށާން ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާން ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.ދ.މ.އ.ވ) މި އިއްޒަތް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ، އައްސުލްތާނުލްމުހަންމަދު އަބްދުﷲ ސިރީ ބަވަނާދީއްތަ...

ނިށާން ގާޒީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާން ގާޒީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.ގ.އ.ވ) ނިށާން ގާޒީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުންދޭ އެންމެމަތީ އިއްޒަތެވެ. މި އިއްޒަތްނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ،...

ނިށާާން އިސްކަންދަރުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާާން އިސްކަންދަރުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.އ.އ.ވ) މި އިއްޒަތް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ، އައްސުލްތާން އިބްރާހިމް އިސްކަންދަރު ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި...

ނިއު މީޑިއާ

"ނިއު މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އިންޓަރނެޓާއި އެނޫންވެސް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ...

ނިއުޓްރިށަނިސްޓް

"ނިއުޓްރިށަނިސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުދިންގެ ކާނާއާގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމުގެ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ

"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށުގެ އަމަލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ބާވަތުގެ...

ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން

"ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސާއެއްގައި ނުވަތަ އިދާރާއެއްގައި ހެދިފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ...

ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ހިލާފަށް ހިންގައިފައިވާ އަމަލުތައް

"ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ހިލާފަށް ހިންގައިފައިވާ އަމަލުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން،...

ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ހިލާފަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލުތައް

"ނިޒާމީ ސިފައެއްގައި ރޭވިގެން އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ހިލާފަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއަކުން...

ނިޒާމު ހަރުކުރާ ތަން (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"ނިޒާމު ހަރުކުރާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ނެޓް މީޓަރިންގ ރެގިއުލޭށަންގެ ދަށުން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރެވޭ ތަނަށެވެ.

ނިޔާކަނޑައެޅުން

"ނިޔާކަނޑައެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ށަރިއަތާއި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ހުކުމަކަށެވެ.

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަޑިއާއި ވަޒަން ފޮނުވާގޮތައް ހަދާފައި ހުންނަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ތޫނު ހަތިޔާރާއި، ކޯރާޑިއާއި،...

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު

''ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އެއްޗަކީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ނުވަތަ ފުރާނައަށް...

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) އެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ، މީހަކު...

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، އެ އެއްޗަކީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ، ނުވަތަ ފުރާނައަށް...

ނުރައްކާތެރި ބަލި

"ނުރައްކާތެރި ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުރައްކާތެރި ބަލިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބައްޔަށެވެ.

ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ

"ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ" ދޭހަކޮށްދެނީ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގެ ގުނަވަނަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ހިއްސަކަށް މީހެއްގެ އަމިއްލަ މުދަލަކަށް ދާއިމީ އުނިކަމެއް ލިބުމެވެ....

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން

''ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން" ކަމަށް ބުނެފައ އެވަނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށެވެ. މަގުތަކުގައި ކަތިކައްޗަށް (ޒިގްޒެގްކޮށް...

ނުރަސްމީ ތައުލީމު

"ނުރަސްމީ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިއުނިޓީ ތައުލީމު ނުވަތަ މުޖުތަމައީ ތައުލީމާއި، ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭށަންއާއި ލައިފްލޯންގ ލަރނިންގއާއި އެޑަލްޓް...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާއްދީ ގޮތުން ނުވަތަ ބުއްދީގެ...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިގު މުއްދަތުގެ ޖިސްމާނީ، ނުވަތަ ނަފްސާނީ، ނުވަތަ ހިއްސުތަކުގެ ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ އުނިކަމެއް ހުރި...

ނުއުފުލޭ މުދާ

"ނުއުފުލޭ މުދާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބިމާއި އިމާރާތާއި ރުށްގަހަށެވެ.

ނޫޓު އަދި ފައިސާފޮތި

"ނޫޓު" އަދި "ފައިސާފޮތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 6/1981 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް...

ނޫޓް އަދި ފައިސާފޮތި

"ނޫޓް" އަދި "ފައިސާފޮތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިގާނޫނުގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނެރެވޭ ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮއްޗަށެވެ.

ނެގެޓިވް ލިސްޓް

"ނެގެޓިވް ލިސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއްގައި އުފައްދާ މުދަލުގެ ތެރެއިން، ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގައިވެސް، ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް ނުވިއްކޭނެ މުދަލަށެވެ....

ނެޓިންގ

"ނެޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިސްޓަމެއްގެ ދެ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބައިވެރިންގެ މެދުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ސެޓްލްމަންޓް އިލްތިޒާމްތަކުގެ...

ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓް (ޕޭއިމަންޓާއި ގުޅޭ)

"ނެޓިންގ އެރޭންޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެތަކެއް ކްލެއިމްތަކެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާމްތަކެއް އެއް ނެޓް ކްލެއިމަކަށް ނުވަތަ އެއް އިލްތިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި...

ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ނެޓްވަރކްގެ ވަސީލަތްތައް

"ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ" ނުވަތަ "ނެޓްވަރކްގެ ވަސީލަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން،...

ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ އެކްޓިވިޓީ

"ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ އެކްޓިވިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނެޓްވަރކާބެހޭ ތަކެތި އިންސްޓޯލްކޮށް، މަރާމާތުކޮށް، ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލުގެނެސް، އަދި މިނޫންވެސް...

ނެޓްވަރކް ލައިސަންސް

"ނެޓްވަރކް ލައިސަންސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށެއްގައި ނުވަތަ ސިޓީއެއްގައި ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނާ ގުޅުވުމަށް...

ނެޓްވަރކްގެ ސަރަހައްދު

"ނެޓްވަރކްގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އޮތޯރިޓީން، ލިޔުމަކުން ނެރޭ ގަރާރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނެޓްވަރކްގެ ސަރަހައްދަކަށެވެ....

ނޭދެވޭ އަމަލު

"ނޭދެވޭ އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 16/2019) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ތަފްސީލުކޮށްފައިވާ...

ނޭދެވޭ އެހީ

"ނޭދެވޭ އެހީ" ނުވަތަ "ބާތިލު އެހީ" ދޭހަކޮށްދެނީ ކުށްވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ބެލޭ މީހަކު ހައްޔަރު ވުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭ ނުވަތަ...

ނޮޓޭށަން

"ނޮޓޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަޑުއަހާ މިޔުޒިކު ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިދޭ ނިޒާމަކަށެވެ.

ނޯޓަރީ

"ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް ފޯމެއް ނުވަތަ އިގްރާރެއްގެ ސައްހަކަން ނުވަތަ ތެދުކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެކަމަށް...

ނޯޓިކަލް މޭލު

"ނޯޓިކަލް މޭލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، 1852 މީޓަރުން އެކުލެވިފައިވާ އިންޓަރނޭށަނަލް ނޯޓިކަލް މޭލަށެވެ.

ރަހުނު ހިފިމީހާ

"ރަހުނު ހިފިމީހާ"، "ރަހުނު ބެހެއްޓި މީހާ" މިގޮތަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނި، ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާފަދަ ޖަމާއަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގެ...

ރަހުނު ބެހެއްޓި މީހާ

"ރަހުނު ބެހެއްޓި މީހާ"، "ރަހުނު ހިފިމީހާ" މިގޮތަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނި، ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާފަދަ ޖަމާއަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގެ...

ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުން

"ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން، ރަހުނު ބެހެއްޓުމުގައި ކޮށްފައިވާ ށަރުތުތަކާ ނުވަތަ ވައުދަކާ ހިލާފުވުމުން، ރަހުނު...

ރަށު ކައުންސިލް

"ރަށު ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ރަށު އޮފީސްކަމުގައި ބަލަމުން އަންނަ ތަންތަނަށާއި، އިދާރީ ހިންގުން...

ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް

"ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަށްރަށާއި، އަތޮޅުތަކާއި، ސިޓީތަކުގެ އިހްތިސާސް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.

ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް

"ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ...

ރަށުގެ މަގެއް

"ރަށުގެ މަގެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެ ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަގުތަކަށެވެ.

ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން

"ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލްގެ ސަރަހައްދުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

ރައިޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭށަން

"ރައިޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނު ބުނާ އުފެއްދުމާއި އެ އުފެއްދުންތަކުގެ މުސައްނިފުންނާއި، ޕަރފޯމަންސްތަކާއި، ޕަރފޯމަންސް...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ" ގެ މާނައަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއަސާސީ ހުއްދަކުރާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގެ އެންމެމަތީ ވެރިކަމަށް އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވާ މީހެކެވެ....

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިހާބުކުރެވޭ އަދި އެ މަގާމުގައި ދެމިހުރި މީހާއަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އާއިލާ

“ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އާއިލާ” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާ

“ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާ” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި އުމުރުން 18...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހާ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ...

ރައުސްމާލު

"ރައުސްމާލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާެއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިދޭސީ ފަރާތަކުން، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،...

ރައުސްމާލް

"ރައުސްމާލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މުދަލާއި ފައިސާއަށެވެ.

ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

"ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑް ގެންގުޅުމާއި އޭގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ އަސަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް...

ރައްވެސަކަށްވުން

"ރައްވެސަކަށްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެމީހަކު ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ރަށެއްގެ ރަށްވެހީންގެ ރަޖިސްޓަރީން އުނިކޮށް އެހެން ރަށެއްގެ ރަޖިސްޓްރީގައި...

ރައްދު ދައުވާ

ރައްދު ދައުވާ ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ "ކައުންޓަރ ކްލައިމް" އަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ރައްދުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކުރާ...

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަށްވަރާއާއެކު

"ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު" ނުވަތަ "ރައްޔިތުންގެ މަށްވަރާއާއެކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް ދައުވަތު ދިނުމުން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން...

ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގު

"ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްގުތަކަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހިމެނިގެންވާގޮތަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހެއް

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދައުރެއް

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދައުރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއް އިންތިހާބުން އަނެއް އިންތިހާބާ ދެމެދުގައި މެންބަރުކަމުގައި...

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު

"ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށުގެ ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކުން...

ރައްޔިތެއް

"ރައްޔިތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މީހެއްގެ ގައުމީ ނިސްބަތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ރައްޔިތެއް

"ރައްޔިތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށެވެ.

ރައްޔިތެއް

”ރައްޔިތެއް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީ ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު

"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ގާނޫނުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ރަސްމީ ބަނދަރު

"ރަސްމީ ބަނދަރު" ގެ މާނައިގައި، ކަނޑުގެ ބަނދަރާއި، ވައިގެ ބަނދަރުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް

"ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހުކުރު ދުވަހާއި، ގައުމީ ދުވަހާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ދުވަހާއި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި، މިނިވަން...

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް

"ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްކަމަށް، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކަނޑައަޅާފައިވާ ދުވަސްތަކަށެވެ.

ރަސްމީ އިދާރާ

"ރަސްމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން، ނުވަތަ ށަރުއީ ގޮތުން ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ހުވައެއްގެ މަތީގައި...

ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު

"ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލޭގެ ކޮމާށަލް ހާބަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު އަދި ސ.ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ އިތުރުން...

ރަސްމީ ތައުލީމު

"ރަސްމީ ތައުލީމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގްރޭޑް 1 ން 10 އަކަށެވެ.

ރަސްމީ ތައުލީމު

"ރަސްމީ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގައުމީ މަންހަޖަށް ކިޔަވައިދޭ ޕްރީސްކޫލް ތައުލީމާއި، ފަށާ ތައުލީމާއި ސާނަވީ ތައުލީމަށެވެ.

ރަސްމީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒު

"ރަސްމީ ތައުލީމުދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަދުރަސީ ތައުލީމު ދިނުމަށް، ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މަރުކަޒަކަށެވެ.

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު

"ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކި ދާއިރާތަކުން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް...

ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް

"ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ، އެއްކޮށް...

ރަސްމީ ލިޔުން

"ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކުން، އަންނަނިވި ވަސީލަތްތަކުގެ...

ރަޖިސްޓަރީ

"ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ދަފްތަރަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިޔާ

"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ...

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާ

"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއިން ދޫކުރާ ލައިސަންސް އޮތުމާއެކު،...

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީ

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 1086/2019 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް...

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތައް

"ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން...

ރަޖިސްޓްރާރ

"ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮންޕެނީޒް އަށެވެ

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް

"ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކުރާއިރު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން

"ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ ގެނައުމަށާއި، އެތެރެކުރުމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް

"ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރާއްޖެއިން މުދަލެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާއިރު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނެޓް އަދަދު

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނެޓް އަދަދު" އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިވާ އަދި އެ އާމްދަނީއަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓެކްސް...

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް" އަކީ އެހެން ގައުމެއްގެ ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކާފައިވާ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނަގާ، އާމްދަނީން...

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން

"ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރުމަށާއި، ފޮނުވުމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ (ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ)

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބެލެވޭނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްންކުރެވިފައިވާ...

ރާއްޖޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް" އަކީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 8 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 9...

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭށަންތައް

"ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭށަންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ށާއިއުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ...

ރިހެބިލިޓޭށަން ސެންޓަރު

"ރިހެބިލިޓޭށަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި ޕެރޯލްގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހާއްސަ ފަރުވާއެއް ދީގެން ގެންގުޅެން ޖެހިފައިވާ...

ރިށްވަތު

"ރިށްވަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަށް ލުޔެއް، ފަސޭހައެއް، ހެވެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ...

ރިކޮގްނިށަން ބޮންޑްސް

"ރިކޮގްނިށަން ބޮންޑްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކްރޫޑް ޕެންށަން ހައްގުތައް ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ބޮންޑްތަކަށެވެ.

ރިކޮގްނިށަން އޮފް ޕްރަޔަރ ލަރނިންގ

"ރިކޮގްނިށަން އޮފް ޕްރަޔަރ ލަރނިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭ ވަކި ސަނަދެއް ނެތި މަސައްކަތުގައި ދެމިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް،...

ރިލޭށަން ހެދުން

"ރިލޭށަން ހެދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްއަކަށް އެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމުގެ ބާރު...

ރިސީވަރު

"ރިސީވަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަރަންޏަށްވުރެ ދަރަނި ގިނަވެފައިވާ ބޭންކެއްގެ އެސެޓުތައް ވިއްކުމަށާއި، ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން، މި ގާނޫނުގައި އިސްކަންދީފައިވާ...

ރިސްކް އެސެސްމަންޓް

"ރިސްކް އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރިޔަށް އޮތް ތަނުގައި ކުށް ތަކުރާރުގެ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް މިންވަރު އަންގައިދޭ އެސެސްމަންޓަށެވެ.

ރިސްކް އެޖަސްޓެޑް އެސެޓު

"ރިސްކް އެޖަސްޓެޑް އެސެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކި ބާވަތުގެ އެސެޓުތަކާ ގުޅިފައިވާ، ނުވަތަ އެ އެސެޓުތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކްއާގުޅޭ ގޮތަށް އެ އެސެޓުތަކުގެ...

ރިސްޓޯރޑް

"ރިސްޓޯރޑް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭށަންގެ ހުއްދައަކަށް އެދުމުން، އެފަދަ ހުއްދައަކަށް އެދޭ ފަރާތުގެ...

ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓް

"ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓު

"ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކުރުމުން...

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް

"ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއަކަށް އަދި/ނުވަތަ...

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ

"ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރިޓަޔަރ ކުރާ ދުވަހުން 12 ފެށިގެން އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ފައިސާއަށެވެ.

ރިޕޯޓަރު

"ރިޕޯޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚަބަރާއ ި، ރިޕޯޓާއި، ކޮލަމާއ ި، ލިޔުންތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި...

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލި

"ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބައްޔަށެވެ.

ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިށަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާފަދަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދޭމައުލޫމާތަށެވެ.

ރީ-ރަޖިސްޓަރީ

"ރީ-ރަޖިސްޓަރީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓުލުން އޮންނަ ދުވަހު، ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓަރީގައި އެ މީހެއްގެ ދާއިމީ އެޑްރެސްކަމަށް...

ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރުން

"ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ، އެތަކެތީގެ ޒާތަށް ބަދަލުނުގެނެސް އަލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް...

ރީ-ޑިސްކައުންޓް

"ރީ-ޑިސްކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓެއް ނުވަތަ ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖެއް ގަތް ފަރާތުން އަލުން ވިއްކުމަށެވެ.

ރީ-ޑިސްކައުންޓް

"ރީ-ޑިސްކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓެއް ނުވަތަ ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖެއް ގަތް ފަރާތުން އަލުން ވިއްކުމަށެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން އެ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން އެހެން ބައެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް އަލުން...

ރީކެޕިޓަލައިޒް ކުރުން

"ރީކެޕިޓަލައިޒް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

ރީއެކްސްޕޯޓް

"ރީއެކްސްޕޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި، އެ ތަކެތީގެ ޒާތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ދިވެހިރާއްޖެއިން...

ރުހުން

"ރުހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި، އޭނާގެ މިނިވަންކަމުގައި، އޭނާ ބޭނުންގޮތެއް ނުވަތަ ކަމެއް އިހްތިޔާރުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު...

ރުހުން

"ރުހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި، އޭނާގެ މިނިވަން ކަމުގައި، އޭނާ ބޭނުން ގޮތެއް ނުވަތަ ކަމެއް އިހްތިޔާރުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު...

ރުހުން (ކުށުގެ އަމަލުން ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ދޭ ރުހުން)

ދައުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުރި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ އަމަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ އެ އަމަލުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ކުށުގެ އަމަލުން ގެއްލުން ލިބުނު...

ރުއްގަސް ކެނޑުން

"ރުއްގަސް ކެނޑުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް (ލަކުޑީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ބިން ބޭނުންކުރުމަށް) ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކަނޑާލުމަށެވެ.)

ރުޖޫއީ އިންސާފު

"ރުޖޫއީ އިންސާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރި ފަރާތްތައް އެކުވެ، އެފަރާތްތަކުގެ އިހުސާސްތަކާއި ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ، އަދި މީހުންނަށާއި...

ރޫލްސް އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް ގަވާއިދު

"ރޫލްސް އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަސްކަރީ ބާރުތަކުން، ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ބަޔަކާއި ނުވަތަ ދުށްމަނުންގެ ބާރަކާ...

ރެމިޓެންސް ހިދުމަތް

"ރެމިޓެންސް ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޭށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތައް އެއް ތަނެއްގައި ބަލައިގަނެ އަދި އެއަށްވާ އަދަދު، ކުރެވޭ...

ރެގިއުލަރައިޒޭށަން ޕްރޮގްރާމް (ބިދޭސި މަސައްކަތްތެރިންނާއި ގުޅޭ)

"ރެގިއުލަރައިޒޭށަން ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުނޫނީ އިމުން ބޭރުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ ފަރާތްތައް ގުނޫނީ އިމުގެ ތެރެއަށް ވެއްދުމަށްޓަކައި...

ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ޕެސްޓް

"ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ޕެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަރަންޓީންކުރާ ޕެސްޓް ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ކަރަންޓީންނުކުރާ ޕެސްޓަށެވެ.

ރެސިޑެންޓުން

"ރެސިޑެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭހެ އިގުތިސާދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި އާންމު ފަރުދުންނާއި ގާނޫނީ ށަހުސުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި...

ރެސިޑެންޓުން

"ރެސިޑެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި އާންމު ފަރުދުންނާއި ގާނޫނީ ށަހުސުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް

"ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" އަކީ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓޫރިސްޓެއްނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުންދޭ ހުއްދައެވެ.

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް (ވަޒީފާއި ބެހޭ)

"ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި، މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމާއި، ގަވާއިދުގައިވާ ކަންތައްތަކާ...

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް

"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނުގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ރޭންކު

"ރޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުންގެ މަގާމުތައް މަތިން ތިރިއަށް ތަރުތީބުވެފައިވާގޮތުން ވަކި މީހަކު ހިމެނޭ ގިންތިއަށް، ނުވަތަ ހައިސިއްޔަތަށެވެ.

ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިން

"ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގައުމުގެ މުވާސަލާތާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެ އުޅަނދަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި މުވާސަލާތުކުރުމަށް...

ރޭޕްކުރުން

"ރޭޕްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ އިސްތިސްނާ ހާލަތު ހިމެނުމާއެކު ދެމަފިރިން...

ރޯލްވަމުން އަންނަ ޖަމާވާ ކްރެޑިޓް

"ރޯލްވަމުން އަންނަ ޖަމާވާ ކްރެޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުރީގެ މަސްތަކުން އެކްސްޕޯޓު ކްރެޑިޓުގެ ގޮތުގައި ރޯލްވަމުން އައިސްފައިވާ އަދަދުން ބިލު ތައްޔާރުކުރާ...

ރޯޑްވާދިނަސް

"ރޯޑްވާދިނަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ...

ރޯޔަލްޓީ

"ރޯޔަލްޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަށެވެ (1) އެއްވެސް އިލްމީ، ފަންނީ ނުވަތަ ތަހުލީލީ މަސައްކަތެއްގެ...

ރޯޔަލްޓީ

"ރޯޔަލްޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދޭ ކޮންމެ މުގާބިލަކަށެވެ (1) ކޮޕީރައިޓެއް، ޕޭޓެންޓެއް، ޕްލާންޓް ވެރައިޓީ ރައިޓެއް،...

ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުން

"ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަނޑައެޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ށިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ހުރުމަތް ކަނޑުވާލުމަށް ނުވަތަ...

ބަނދަރު

"ބަނދަރު" ގެ މާނަޔަކީ، ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ނަގިލިލައިފި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އަޅައިފި ކޮންމެ...

ބަނދަރު

"ބަނދަރު" ގެމާނަޔަކީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރެއާއި، ހާހަލާއި، ފަރުފަރުގެ އެތެރެއާއި ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާއުޅޭ ފަރުފަރުގެ ބޭރާއި ރަށްރަށުގެ ބޭރުފަދަ ތަންތަން...

ބަންދު މީހުން

"ބަންދު މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ.

ބަންދު މީހުން

"ބަންދު މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ.

ބަންދުކުރުން

"ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު އޭނާ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުންނަ ހާލަތަށެވެ. ބަންދުގެ މުއްދަތުގައި އޭނާ ހުންނާނީ...

ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން

"ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނާއި، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ...

ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު

"ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ...

ބަންދުގެ މަރުކަޒު

"ބަންދުގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރު ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ވިޔަސް މީހުން ގައިދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހިފައި ހައްޔަރުކޮށްފައި...

ބަންޑާރަ މަގު

"ބަންޑާރަ މަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅައި ހެދިފައިވާ އެންމެހައި މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ފިޔަވައި...

ބަންޑާރަ މަގު

"ބަންޑާރަ މަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅައި ހެދިފައިވާ އެންމެހައި މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ފިޔަވައި...

ބަރީއަކުރުން

"ބަރީއަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދައުވާއެއްގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ކުށެއް ނެތްކަމުގެ ހުކުމް ނުވަތަ ކުށުން ކުށްވެރި ނުވާކަމުގެ ހުކުމް ނުވަތަ ކުށެއް...

ބަރުދަން

“ބަރުދަން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ބުރަދަން ނުވަތަ ކިރާއިރު ހުރި ވަޒަން.

ބަރުގޮނު

"ބަރުގޮނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަޑުނެރުމަށް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.

ބައި-އިލެކްށަން

"ބައި-އިލެކްށަން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނޫން ގޮތަކަށް، އެއްވެސް އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެނަމަ...

ބައި-އިލެކްށަން (ލޯކަލް ކައުންސިލް)

"ބައި-އިލެކްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނޫން ގޮތަކަށް، އެއްވެސް އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެނަމަ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ގާނޫނަކާ ހިލާފު އަމަލު

"ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ގާނޫނަކާ ހިލާފު އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 1949 ގެ ޖެނީވާ ކޮންވެންށަންތަކާއި، އެ ކޮންވެންށަންގެ އެޑިށަނަލް...

ބައިނަލްއަގްވާމީ އިމްތިހާނު

"ބައިނަލްއަގްވާމީ އިމްތިހާނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ހިންގާ އަދި ގިނަ ބަޔަކު ބަލައިގަންނަ މުއައްސަސާއަކުން ނުވަތަ ކުންފުންޏަކުން ހިންގާ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާ

"ބައިނަލްއަގްވާމީ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ލޯ އެންފޯސްމަންޓް އިދާރާތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް

"ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތް

"ބައިނަލްއަގްވާމީ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އ.ދ ގެ އޭޖެންސީތަކާއި، އެ އެޖެންސީތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭށަނަލް...

ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރު

"ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަމައެކަނި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް މަންޒިލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަނެއް މަންޒިލަށް ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް

"ބައިނަލްއަގްވާމީ ގޮތުން ބަލައިގަންނަ ހިސާބުކުރުމުގެ މިންގަނޑުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަރނޭށަނަލް އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑްސް ބޯޑުން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފު

"ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ވަޒީފާގައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ...

ބައިކެޗް

"ބައިކެޗް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ކުދި މަހާއި، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި...

ބައިކެޗް

"ބައިކެޗް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ކުދި މަހާއި، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި...

ބައިވެރިން (ކުށުގެ)

"ބައިވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން، ކުށެއް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އެހެން މީހަކު އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ:...

ބައިވެރިއެއް

"ބައިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވިމީހާގެ ދައުރަކީ އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާގެ ދައުރަށްވުރެ...

ބައިވެރިއެއް (ޕޭއިމަންޓާއި ގުޅޭ)

"ބައިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް އެހެން ބައިވެރިންނަށް ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް...

ބައިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން

"ބައިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއި، ޓެކްސް ދައްކާ...

ބައްޕަ ނެތްނަމަ ނުވަތަ "މަންމަ ނެތްނަމަ"

"ބައްޕަ ނެތްނަމަ" ނުވަތަ "މަންމަ ނެތްނަމަ" މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ، އެކަމެއް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން މީހަކު ރަށުގައި ނެތުންފަދަ...

ބަދަލު ގެނައުން

"ބަދަލު ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ އިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބޮޑުކުރުމާއި، އެ އިމާރާތް އަލުން އެޅުމާއި،...

ބަދަލު ގެނައުން

"ބަދަލު ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ އިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބޮޑުކުރުމާއި، އެ އިމާރާތް އަލުން އެޅުމާއި،...

ބަދަލުހިފުން

"ބަދަލުހިފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި މި ގާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ...

ބަލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް

“ބަލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ވަކިކޯޓަކަށް ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުން ހަމަޖެހިފައި...

ބަލި ފަތުރާ ވަސީލަތް

"ބަލި ފަތުރާ ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ގަހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޖަނަވާރެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ސޫތްޕެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް،...

ބަގާވާތްތެރިން

"ބަގާވާތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ އަމަލެއް ކުރާ ދިވެހިންނެވެ.

ބަސްހުއްޓި

"ބަސްހުއްޓި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަސް ދުއްވުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި...

ބަޑި

"ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒަންނުކުންނަ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެންމެ މަދުވެގެން 60 ފޫޓަށް ވަޒަން ދަތުރުކުރާ ވަރުގެ ބާރު މިން ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

ބަޓަފްލައި ނައިފް

"ބަޓަފްލައި ނައިފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޅީގައި ދެ މުށްގަނޑެއް ހުރެފައި، އަދި ވަޅީގެ ތިލައިގެ ބުޑުގައިވާ ހުޅަކުން މި ދެ މުށްގަނޑު އެނބުރޭ ގޮތަށް ހުރެފައި،...

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިދާ

"ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިދާ" ގެ މާނައަކީ، ޓެކްސް ބިނާކުރެވުނު ފައިދާއާއި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ 10 ވަނަ...

ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލް އޭޖެންޓް

"ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލް އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕެސްޓްގެ ގުދުރަތީ ހަތުރުންނާއި، އެއާ ވާދަކުރާ، ނުވަތަ ދެކޮޅު، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް...

ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން

"ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، މި ގާނޫނުގެ...

ބާރު

"ބާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިމާއަށް އެހެން ތަނަކަށް ނުދެވޭނެ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ބަންދުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ...

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތު

"ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހުން...

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ ހާލަތު

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ބާރުގެބޭނުންކުރާ ކުރުމަށެވެ: (1) މި ގާނޫނުގެ 2 ވަނަ ބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ...

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު

"ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ (1) ކުށުގެ އަމަލު ކުރުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެންވުން؛ (2) އެގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވީ، ކުށުގެ...

ބާތިލު އެހީ

"ބާތިލު އެހީ" ނުވަތަ "ނޭދެވޭ އެހީ" ދޭހަކޮށްދެނީ ކުށްވެރިޔަކަށް ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ގާނޫނީ ގޮތުން ބެލޭ މީހަކު ހައްޔަރު ވުމަށް ހުރަހެއް އެޅޭ ނުވަތަ...

ބާތިލުވުން

"ބާތިލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ކެންސަލްކުރުމަށާއި، އޮތް އެއްޗެއް އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، އެކަހެރިކުރުމަށެވެ.

ބިނާކުރުން

"ބިނާކުރުން" އަކީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ27، 18 އަދި 21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިނާކުރާ ބިނާކުރުމެވެ.

ބިނާކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް

"ބިނާކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް" އަކީ، އަމިއްލައަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ...

ބިން

"ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކިއެކި ކަންކަމަށާއި ބޭނުންތަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ބިން

"ބިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭއިރު އެ ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ބިމަށާއި، އެ ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރުމުގައި އެ ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަރު...

ބިރުދެއްކުން

"ބިރުދެއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަނގަބަހުން ވިޔަސް، ލިޔުމުން ވިޔަސް، އަދި ކުރާ އަމަލެއްގެ ސަބަބުންވިޔަސް ބިރުދައްކާ ކަމުގެ އިހުސާސް އަނެކާއަށް ލިބިދެވޭނެ...

ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން

"ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާ މީހެއްގެ ގާތަށް އައިސް އިންޒާރުދިނުމާއި، މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީހެއްގެ...

ބިމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ފެން ބޭރުކުރުން"

"ބިމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ފެން ބޭރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕަމްޕެއް ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން...

ބިމުގެ އަގު

"ބިމުގެ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ ވަގުތަކު ބިމާބެހޭ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވުޒާރާއިން ބިމުގެ އަކަ ފޫޓަކަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އަގަށެވެ.

ބިދޭސީ ކުންފުނި

"ބިދޭސީ ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން، އެހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާ ރައުސްމާލުގެ...

ބިދޭސީ ފަރާތް

"ބިދޭސީ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައި ނުބެލެވޭ މީހުންނަށާއި އަދި ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން...

ބިދޭސީ ލައިސަންސް

"ބިދޭސީ ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސަށެވެ.

ބިދޭސީން

"ބިދޭސީން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތުން ނޫން މީހުންނަށެވެ.

ބިދޭސީން

"ބިދޭސީން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން މީހުންނަށެވެ.

ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް

"ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށް އެޑްރެސްކޮށް، އެ ލިޔުން ރައްދުވާހިނދު، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހެއްގައި،...

ބިލްޑިންގ ކޯޑު

"ބިލްޑިންގ ކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތައް އެކުލެވޭ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 4/2017) ގެ 95...

ބުރަ މަސައްކަތާއެކު ޖަލަށްލުން

"ބުރަ މަސައްކަތާއެކު ޖަލަށްލުން" ދޭހަކޮށްދެނީ ކުށުގެ ނިސްބަތުން ޖަލަށްލުމުގެ އަދަބު ބޮޑުކުރުމަށް ޖަލުގައި ރޭވޭ ހާއްސަ ރޭވުންތަކެއްގެ ދަށުގައި ކުށްވެރިޔާ...

ބުލިއަން

"ބުލިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ ރަނާއި، ރިއްސާއި، ނުވަތަ ގަނޑުރަނާއި، ގަނޑުރިއްސާއި، އަދި ހާއްސަކޮށް ބަރުދަނަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު،...

ބުލިއަން

"ބުލިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ ރަނާއި، ރިއްސާއި، ނުވަތަ ގަނޑުރަނާއި، ގަނޑުރިއްސާއި، އަދި ހާއްސަކޮށް ބަރުދަނަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު،...

ބެހުން

"ބެހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނަހަމަ ގޯނާއެއް ކުރުމާއި އަދި އެ މުދަލަކުން އާންމުކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނަތީޖާއަށް އުނިކަމެއް...

ބެނިފިށަރީންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

"ބެނިފިށަރީންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރަސްޓެއްގެ ކޯޕަސް ބަހައިގެން އެ ބެނިފިށަރީންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް ފިޔަވައި، ޓްރަސްޓަކުން އެ ޓްރަސްޓުގެ...

ބެނެފިށަލް އޯނަރ

"ބެނެފިށަލް އޯނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރުދެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން...

ބެނެފިށަލް އޯނަރ

"ބެނެފިށަލް އޯނަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ލިބިގަންނަ ފަރާތެއްގެ "އަލްޓިމޭޓް" މިލްކުވެރިކަން އޮތް ފަރުދަކަށް ނުވަތަ "އަލްޓިމޭޓް"...

ބެންގަލޯރ ޕްރިންސިޕަލްސް

"ބެންގަލޯރ ޕްރިންސިޕަލްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް...

ބެއަރަރ ނެގޯށިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓް

"ބެއަރަރ ނެގޯށިއަބަލް އިންސްޓްރުމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި އޮންނަ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ ބޭންކު ޗެކް،...

ބެލުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުން

"ބެލުން ނުވަތަ ބެލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ވަގުތީގޮތުން ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމާއި، ދާއިމީގޮތެއްގައި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރާ...

ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން (ޖިނާއީ)

"ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ދެ ހާލަތުންކުރެ ހާލަތެއްގައިވާ މީހާ ހުރި ހާލަތަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ (1) ހައްޔަރަށް ނުވާގޮތަށް...

ބެލެނިވެރިން

"ބެލެނިވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންނާއި، ށަރުއީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ހަޒާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ...

ބެލެނިވެރިއެއް

"ބެލެނިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އެ ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްގެ ށަރުއީ ބަލަދުވެރިންނާއި ގާނޫނީ ބަލަދުވެރިންނަށެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންނާއި، ށަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ހަޒާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ...

ބެލެނިވެރިޔާ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންނާއި، ށަރުއީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ހަޒާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ...

ބެލޭންސް އޮފް ޕޭމެންޓް ކްރައިސިސް

"ބެލޭންސް އޮފް ޕޭމެންޓް ކްރައިސިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގައުމުގެ ބެލޭންސް އޮފް ޕޭމަންޓް ދަރަނީގެ މިންވަރު ނުދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރަކަށް ދިޔުމެވެ.

ބެޗް ޓްރާންސްފަރ

"ބެޗް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ޓްރާންސްފަރތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް މާލީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވޭ ޓްރާންސްފަރތަކަށެވެ. މިއީ...

ބޭހާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް

"ބޭހާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑޮކްޓަރީ ނުވަތަ އޯލްޓަނޭޓިވް މެޑިސިން ނުވަތަ ދިވެހިބޭސްވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ބޭހާއި ބޭހުގެ ބާވަތްތަކާއި...

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން"

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވިއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހެއްގެ ވިސްނުމުގައި، އެއީ ހަމަހަމަވެގެންވާ...

ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް

"ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް" ނުވަތަ "ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި...

ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް

"ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް" ނުވަތަ "ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި...

ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި

"ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުންގެ ކިބައިން، ޑިޕޮސިޓް ގޮތުގައި އަދި އެނޫންވެސް އެހެން ގޮތެއްގައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން...

ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި

"ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުންގެ ކިބައިން، ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ގޮތެއްގައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާއެކުގަ...

ބޭންކު

"ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ބޭންކު

"ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޗެކްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް ގަބޫލުކުރުން، އެ ތަނުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި...

ބޭންކު ބަލަދުވެރި ކުންފުނި

"ބޭންކު ބަލަދުވެރި ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މިލްކުގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްގައި ބޭންކެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި

"ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މާރޗަންޓް ބޭންކިންގ...

ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި

"ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، އިންވެސްޓްމަންޓް...

ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި

"ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. އޭގެތެރޭގައި، އާންމު ބޭންކިންގ...

ބޭންކް

"ބޭންކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޗެކްގެ ޒަރިއްޔާއިން އެކެއްގެ ކިބައިން އަނެކަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ފައިސާގެ ޑިޕޮޒިޓް ގަބޫލުކުރުން، އެތާނގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި...

ބޭންކް އެގްރީމަންޓް

"ބޭންކް އެގްރީމަންޓް" ގެ މާނައަކީ ބޭންކް އުފެއްދުމާއި ހިންގުމުގެ އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކެވެ.

ބޭންކް ވިޔަފާރި

"ބޭންކް ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) އާންމުންގެ ކިބައިން، ނުވަތަ އާންމުންގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ކިބައިން، ނުވަތަ މީހެއްގެ ކިބައިން އެބަޔަކު ނުވަތަ...

ބޭރު ދައުލަތެއްގެ މުވައްޒަފު

"ބޭރު ދައުލަތެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިހާބުކުރެވޭ މަގާމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ނުވަތަ އައްޔަންކުރެވޭ މަގާމެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،...

ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު

"ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ...

ބޭރު ގައުމެއް

"ބޭރު ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ގައުމަކަށެވެ. މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކާއި،...

ބޭރު ގައުމެއް

"ބޭރު ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ގައުމަކަށެވެ. މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކާއި،...

ބޭރު ގައުމެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއް

"ބޭރު ގައުމެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ގައުމުތަކާއި، ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ގާނޫނީ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދުތައްވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައި ނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ބޭރު ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިން އެހެން ގައުމަކަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ...

ބޭރު ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ގައުމަކުން ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން...

ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނު

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި އަމަލުކުރެވޭ، އެ ގައުމެއްގެ އެންމެހައި ގާނޫނަށެވެ.

ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

"ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެއްގޮތް އަދި އޮތޯރިޓީން އާންމު މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ...

ބޭރުގެ އުޅަނދު

"ބޭރުގެ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ބޭރު ގައުމެއްގައި އެ ގައުމެއްގެ ކަމާގުޅޭ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެ ގައުމެއް ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އުޅަނދު؛ ނުވަތަ...

ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދު

"ބޭރުގެ މަސްވެރި އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަސްވެރިކަންކުރާ، ނުވަތަ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް މަސް އުފުލުމަށް...

ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ

"ބޭބީ ނާސަރީއާއި ނާސަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރީސްކޫލް (LKG, UKG) ގެ ކުރިން ފުރިހަމަ ކުރާ ތައުލީމީ މަރުހަލާއަށެވެ.

ބޭސިކް/އަސާސީ ތަފާސްހިސާބު

"ބޭސިކް/އަސާސީ ތަފާސްހިސާބު" އަކީ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކިދާއިރާތަކުން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ...

ބޭސް

"ބޭސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރީ އުސޫލުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންމެ ބޭހަކަށެވެ.

ބޭސް

"ބޭސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑޮކްޓަރީ ބޭހާއި އޯލްޓަނޭޓިވް ބޭހެވެ. ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރީ އުސޫލުން...

ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުން

"ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަމަ، މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނާއި، ޖަދުވަލު...

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

"ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް މުދާ، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށް ނިމެންދެން ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަދޭ ތަންތަނަށެވެ.

ބޯހިމެނުން

"ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މައުލޫމާތު ނެގުމަށެވެ.

ބޯހިމެނުން

"ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީ ނުވަތަ ކަނޑައެޅޭ ވަކި ދާއިރާއެއްގެ ހުރިހާ އެއްޗެއް ހިމެނޭގޮތުން ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގެ...

ބޯފެން

"ބޯފެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނުން ބުއިމަށް އެކަށީގެންވާ ފެނުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ފެނަށެވެ.

ބޯޑު (ބޭންކިން)

"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް

"ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އަށެވެ.

ބްރާންޗް (ބޭންކިން)

"ބްރާންޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ގޮތުން ބޭންކެއްގެ ޒިންމާގެ ދަށުން ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް ހިންގާ އެ ބޭންކުގެ ގޮފިތަކަށެވެ.

ބްރިޖް ބޭންކު

"ބްރިޖް ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ބޭންކަކަށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް

"ބްރޯޑްކާސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މޮބައިލް ފޯން، ޓެބްލެޓް ފަދަ...

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން (ކޮޕީރައިޓާ ގުޅޭ)

"ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއް، ޕަރފޯމަންސެއް ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއް ވަޔަރލެސް ޓްރާންސްމިށަން މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް...

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް

“ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިށަނުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަ ށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާންމުކޮށް، ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް، މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު، ނުވަތަ އަޑާއި...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުކޮށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް އަޑާއި މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެވިޒަން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މޯބައިލް...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގައި ހިމެނެންވާނެ...

ބްލެކްމެއިލް ކުރުން

"ބްލެކްމެއިލް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ކަމެއް، މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި، އެކަން އޭނާ ނުކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް...

ޅެން

"ޅެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިތުގައި އުފެދޭ ށުއޫރެއް، ނުވަތަ ހިތަށްވައްދާ ށުއޫރެއް މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވަޒަނަކަށް ފެތޭނެހެން ބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް...

ކަނޑު

"ކަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، ގިރި، ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި އާކިޕެލަޖިކް ކަނޑާއި ސަރަހައްދީ ކަނޑާއި ހާއްސަ...

ކަނޑު

"ކަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ކަނޑާއި، އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވަރިއާއި، ފަރު، ފަޅު، ހާ، ގިރި، ފަދަ ހުރިހާތަނެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ކަނޑު

"ކަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، ގިރި، ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި އާކިޕެލަޖިކް ކަނޑާއި ސަރަހައްދީ ކަނޑާއި ހާއްސަ...

ކަނޑު

"ކަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ކަނޑާއި، އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެވެރިޔާއި، ފަރު، ފަޅު، ހާ، ގިރި ފަދަ ހުރިހާ ތަނެއް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު

"ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑުގައި ނުވަތަ ފެނުގައި މީހުންނާއި މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރުމަށް...

ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރި

"ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ...

ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރި

"ކަނޑުބޯޓު ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވުމުގެ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރު ކުރަމުންގެންދާ ކަނޑުބޯޓެއް ނުވަތަ މަތިންދާބޯޓެއްގެ...

ކަނޑުގެ ބަނދަރު

"ކަނޑުގެ ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރު އައިސް މަޑުކުރުމަށާއި، މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށާއި، ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަށެވެ.

ކަނެކްށަން (ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ)

"ކަނެކްށަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަށްރޫއުގެ ދަށުން ގޭތެރޭގައި ބަހައްޓާ ފެން މީޓަރާއި ނަރުދަމާގެ ކެޗްޕިޓަށެވެ.

ކަރަންޓީނުކުރުން

"ކަރަންޓީނުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހާ، ނުވަތަ އޭނާއާ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވާ މީހާ، ނުވަތަ އޭނާގެ ގައިން...

ކަރަންޓީން މަރުކަޒު

"ކަރަންޓީން މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.

ކަރަންޓު އިންޓަރަޕްޓިންގ ވަސީލަތް

"ކަރަންޓު އިންޓަރަޕްޓިންގ ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ދައުރުވާ ނިޒާމަކަށް ކުރިމަތިވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކުން...

ކަރަންޓު ވިއުގަ އެނަޖައިޒް ކުރުން

"ކަރަންޓު ވިއުގަ އެނަޖައިޒް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވިއުގައަށް ކަރަންޓު ދިނުމަށެވެ.

ކަރަންޓު ޔުނިޓް

"ކަރަންޓު ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކިލޯވޮޓްއަވަރސް (kWh) އަށެވެ.

ކައުންސިލަރުން

"ކައުންސިލަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 7/2010) ގެ ދަށުން އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ...

ކައުންސިލު (މީޑިޔާއާޢި ގުޅޭ)

"ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާ ކައުންސިލަށެވެ.

ކައުންސިލުގެ މެންބަރު (ޗާޓަޑް އެކައުންޓުސް އާއި ގުޅޭ)

"ކައުންސިލުގެ މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ކައުންސިލުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް...

ކައުންސިލް

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،...

ކައުންސިލް (ޗާޓަޑް އެކައުންޓުސް އާއި ގުޅޭ)

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގެ ކައުންސިލަށެވެ.

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ

"ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓްކޮށް ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އަހަރީ އާމްދަނީއަށެވެ.

ކައުންސެލިންގ

"ކައުންސެލިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި ހާލަތަކާގުޅޭ ހާއްސަ މައުލޫމާތު ދިނުމަށާއި،އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ...

ކައުންޓަރ ކްލައިމް

"ކައުންޓަރ ކްލައިމް" ނުވަތަ ރައްދު ދައުވާ އަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ރައްދުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކުރާ ދައުވާއެކެވެ. އެމެރިކާގެ...

ކައުންޓަރފީޓް

"ކައުންޓަރފީޓް" ކުރުމަކީ ހިޔާނާތްތެރި ނުވަތަ ހީލަތްތެރި އަމަލު ކުރުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ އަމަލު ކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާފަދަ ކަމެއްކަން ދެނެހުރެ އެއްޗަކާ އެއްވައްތަރަށް...

ކައްޓާ

“ކައްޓާ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކިރަން ބޭނުންކުރާ ތިލަފަތް.

ކަމަށް އެކަށޭނަ

"ކަމަށް އެކަށޭނަ" ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެފަރާތަކީ ތެދުވެރި އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުގައާއި މޯލްޑިވްސް...

ކަމާބެހޭ ކައުންސިލު (ސިއްހީ)

"ކަމާބެހޭ ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލާއި،...

ކަމުގެ އިހްތިސާސް އޮތް އެހެން ކޯޓެއް (މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ބެހޭ)

"ކަމުގެ އިހްތިސާސް އޮތް އެހެން ކޯޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޑްރަގް ކޯޓު ފިޔަވައި، މަސްތުވާތަކެއްޗާގުޅޭ ކުށްކުށުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާ...

ކަމުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތް

"ކަމުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޓަކުން ނިމިފައިވާ ގަޒިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނުވަތަ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ...

ކަލެކްޓިވް އުފެއްދުމެއް

"ކަލެކްޓިވް އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މީހެއްގެ ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކި ށަހްސެއް އިސްނަގައިގެން ނުވަތަ އިރުށާދު ދީގެން އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެ...

ކަސްޓަމްސް

"ކަސްޓަމްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 8/2011) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް" އަށާއި،...

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

"ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވައި ކޮށްގެން ތިބި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް ގަވާއިދު

"ކަސްޓަމްސް ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް

"ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 8/2011) ގެ 64 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މުދަލާއި...

ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރު

"ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުކަމުގެ މަގާމު ހަވާލުކުރެވިފައިވާ، މި ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި...

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދު

"ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނު ނަންބަރ 8/2011 (ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދު ކަމުގައި...

ކަސްޓޯޑިއަން

'ކަސްޓޯޑިއަން' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމަރަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރު ހަމަޖައްސައިގެން ކަސްޓަމަރުގެ މުދާ ބަލަހައްޓައިދިނުމާއި އެސެޓްތައް ރައްކާތެރިކޮށް...

ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓް

'ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަސްޓަމަރާއި ކަސްޓޯޑިއަންއާ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށާއި ކަސްޓަމަރުގެ އެސެޓްތައް (ކަސްޓޯޑިއަލް އެސެޓްތައް)...

ކާނާ

"ކާނާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކައްކައިގެން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ ނުކައްކާ ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނުވަތަ ރޯ ހާލަތުން އެހެން ހާލަތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެންނަމަވެސް،...

ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަން

"ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް، ވަގުތީ އިމާރާތެއްގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް، ދާއިމީ...

ކާރިސާ

"ކާރިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުޖުތަމައެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ އަމިއްލަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަހައްމަލް ނުކުރުވޭގޮތަށް، އެބައެއްގެ އިންސާނީ،...

ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

"ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިދާރީ ނިންމުންތަކާއި އޯގަނައިޒޭށަން އަދި އޮޕަރޭށަނަލް ހުނަރުވެރިކަމާއި، ގާބިލުކަން ބޭނުންކޮށްގެން...

ކާރިސާއިން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން

"ކާރިސާއިން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާތަކުން ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތައް ކުރިމަތިވުމަށް...

ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުން

"ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި، ސިއްހީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، އާންމުންގެ...

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

"ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެއްލުންދެނިވި...

ކާރިސާތަކުން އިޔާދަވުން

"ކާރިސާތަކުން އިޔާދަވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާތަކުން އަސަރުކޮށްފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި، އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި...

ކާރިސީހިރާސް

"ކާރިސީހިރާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަކި މުޖުތަމައަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކާރިސާއަކުން އިންސާނުންގެ ފުރާނައާއި އިގްދިސާދީ ހަރަކާތްތަކާއި،...

ކާބަން ނިއުޓްރަލް

"ކާބަން ނިއުޓްރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތެއްގައި ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ކާބަންއާއި ހަމަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޖައްވުން މަދުކުރެވޭ...

ކާބަން ބަޖެޓް

"ކާބަން ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ބޭރުކުރާނެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ކާބަންގެ މިންވަރެވެ.

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ޕާސްޕޯޓް ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން...

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހިސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ...

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން (އިންތިހާބާއި ގުޅޭ)

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ދޫކޮށްފައިވާ...

ކާކުކަން އަންގައިދޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުން

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ގައުމެއްގެ ރަސްމީ...

ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ

"ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގައި ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ ކުރުމަސް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ...

ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ

"ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން...

ކިތާބީ ހެކި

ކިތާބީ ހެކި ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓަރީ ހެކި އަކީ ކަމެއްގެ ހަގީގަތާ ގުޅޭގޮތުން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ހުށަހެޅުން އެ މަޖިލިސް ހުއްދަކުރާ ނުވަތަ ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކުން...

ކުށުގެ ވެށި

"ކުށުގެ ވެށި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ކުށް ކުރި ތަނާއި، ކުށްކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދާ ދިއުމާއި، ފިލަން ނުވަތަ އެއްޗެއް ފޮރުވުމަށް ވަދެ ހުންނަ ކޮންމެ...

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ

"ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ވަގުތަކު ތަހްގީގު...

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ އަމަލު އެކަނި ފުދުން

ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ އަމަލު އެކަނި ފުދޭ ހާލަތުގައި، މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ...

ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހަގު އުމުރު

"ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހަގު އުމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހަގު އުމުރެވެ....

ކުށެއް ސާބިތުވުން

"ކުށެއް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދައުވާއެއްގައި ކުރާ ހުކުމެއްގައި ކުށަކުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށެވެ. އަދި އެ ހުކުމް އެއްވެސް...

ކުށެއްކުރަން އުޅުން

ކުށެއްކުރަން އުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ކުށުގެ އަމަލަށެވެ: (1) ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން؛ (2) ކުށުގެ...

ކުށެއްކުރުމަށް އެހީވުން

"ކުށެއްކުރުމަށް އެހީވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ކުށެއް ރޭވުމުގައި ބައިވެރިވުމުން، ނުވަތަ ރޭވުމުގެ މައްލޫމާތު ލިބިހުރެ އެކުށް ކުޅައުމަށް ފަސޭހަވާފަދަ...

ކުށެއްގައި ބައިވެރިވުން

"ކުށެއްގައި ބައިވެރިވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) އެއްވެސް މާނައެއްގައި ކުށެއްކުރުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން، ފާޑު ކިޔައިދިނުން ނުވަތަ މިއިން ކަމަކަށް ސީދާ...

ކުށެއްގެ ރުކުންތައް

"ކުށެއްގެ ރުކުންތައް"ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ރުކުންތަކަށެވެ: (1) ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލު؛ ނުވަތަ (2) ހާލަތްތައް؛ ނުވަތަ (3) އަމަލުން ނުކުތް ނަތީޖާ؛...

ކުށް

"ކުށް" ދޭހަކޮށްދެނީ އެކަމެއް ކުރުމުން ނުވަތަ ނުކުރުމުން، ގާނޫނު އަދަބެއް ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ކަމެކެވެ.

ކުށް

"ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ، އިދާރީ ކުށްތަކަށެވެ.

ކުށް (މަސްވެރިކަމާޢި ގުޅޭ)

"ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު) ގައާއި، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުތަކުގައި...

ކުށް މައާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މައާފުދިނުން

"ކުށް މައާފުކޮށްދިނުން" ނުވަތަ "މައާފުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިލްތިމާސަކާ ގުޅޭގޮތުން، މައާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ...

ކުށްކުރާ ޖަމާއަތެއް

"ކުށްކުރާ ޖަމާއަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި އެ އިބާރާތަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.

ކުށްކުރާ ޖަމާއަތް

"ކުށްކުރާ ޖަމާއަތް"ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ޖަމާއަތުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ، ގުޅިފައިވާ އާންމު އެއް މަގްސަދަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމާއި،...

ކުށްކުރި މީހާ

"ކުށްކުރި މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލުގެ ރުކުން

"ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލުގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ...

ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް

"ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (1) ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ މަގްސަދަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށް...

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އާއި މުދާ

"ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އާއި މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް މީހަކު ކުރި ކުށުގެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމލުތަކާ ގުޅިގެން، މިގަވާއިދަށް...

ކުށްވެރިޔާ

"ކުށްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ...

ކުށްވެރިޔާއަށް އެހީވެދިނުން

"ކުށްވެރިޔާއަށް އެހީވެދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްވެރިއަކު ހައްގު އަދަބުން މިންޖު ކުރުމަށް އެހީވެދިނުމަށެވެ.

ކުންފުނި

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، ގާނޫނީ ށަހްސަކަށެވެ....

ކުންފުނި

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ކުންފުނި

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއް

"ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏާއި އެ ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏެއްގެ %51 (ފަންސާސް އެކެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަދުނޫން...

ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް

"ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ މާލީ ކަންތައްތައް ދައްކުވައިދޭ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންށަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް...

ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް

"ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ 86 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާފަދަ ހޯލްޑިންގ...

ކުންފުނީގައި އެކަށީގެން މަސްލަހަތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު

"ކުންފުނީގައި އެކަށީގެން މަސްލަހަތެއް ލިބިފައިވާ މީހަކު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިދޭ ހިއްސާތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން %5 (ފަހެއް...

ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާއަތެއް

"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާއަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓްރަސްޓާއި، ޕާރޓްނަރށިޕާއި، ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި،...

ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ފަރާތް

ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ: (ހ) ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުންޏެއް...

ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް

"ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތެއް ކުރުމުގައި ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގައި ވަކި ސްޕެސިފިކޭށަންތަކަކާ އެއްގޮތަށް އެކަން...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ނުވަތަ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

"ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު" ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

"ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު...

ކުޅިވަރު ފެންގަނޑު

"ކުޅިވަރު ފެންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަތާ ފެންގަނޑުތަކާއި، ފެތުމަށް ބޭނުންކުރާ މޫދާއި، ސްވިމިންގ ޕޫލާއި، ފެނުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

ކުއްލި ހާލަތު

"ކުއްލި ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން، ތިމާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް...

ކުއްލި ހާލަތު

"ކުއްލި ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން، ތިމާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް...

ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން

"ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސްގައި...

ކުއްލިއްޔާ

"ކުއްލިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ކެމްޕަސް، ފެކަލްޓީ، ސެންޓަރު، އޮފީސްފަދަ ތަންތަނަށެވެ.

ކުއްޔަށް ދިނުން

"ކުއްޔަށް ދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްގެ ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަގްސަދުގައި...

ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން

"ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާއަށް ލިބިދާނެ އެއްވެސް އަނިޔާއަކުން ނުވަތަ ގޯނާއަކުން ސަލާމަތްކަން ހޯދައި ދިނުމަށެވެ....

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ

"ކުއްޖާގެ ބައްޕަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ސައްހަ ކާވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ފިރިހެނާއަށް އެ ގާނޫނުގެ...

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ

"ކުއްޖާގެ ބައްޕަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ސައްހަ ކާވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ފިރިހެނާއަށް އެ ގާނޫނުގެ...

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ

"ކުއްޖާގެ ބައްޕަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ސައްހަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ފިރިހެނާއަށް އެ ގާނޫނުގެ...

ކުއްޖާގެ މަންމަ

"ކުއްޖާގެ މަންމަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ ކުއްޖާ ބަނޑުއަޅައި ވިހޭ މައިމީހާއަށެވެ.

ކުއްޖާގެ މަންމަ

"ކުއްޖާގެ މަންމަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކުއްޖާ ބަނޑުއަޅާ ވިހެއި މައިމީހާއަށެވެ.

ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް

''ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށާއި އެކުދިންގެ މަސްލަހަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ...

ކުއްޖާގެ މަސްްލަހަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ

''ކުއްޖާގެ މަސްްލަހަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދައުލަތުގެ އިދާރާ'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށް ކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އެ ކުދިންނަށް ޖިނާއީ...

ކުލި

"ކުލި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނުއުފުލޭ މިލްކިއްޔާތެއް ބޭނުންކުރުމަށް ބަދަލުގައި ދެވޭ އެއްވެސް އަގަކަށެވެ. މީގެތެރޭގައި އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެވޭ ފައިސާކަމުގައި...

ކުލީސިފައިން

"ކުލީސިފައިން" ގެ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ (2) ސަރުކާރުގެ ގާނޫނީ...

ކުޑަކުއްޖަކު

"ކުޑަކުއްޖަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުއްޖަކު އުފަންވީއްސުރެ މިލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖަކަށެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކު ކަމަށް ބުނެފައިވާ...

ކުޑަކުއްޖާގެ ހާޒިރުގައި

"ކުޑަކުއްޖާގެ ހާޒިރުގައި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގައި ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ

ކުޑަކުއްޖެއް

"ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ކުއްޖާ

"ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަގަތީއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި،...

ކުޑަކުދިން

"ކުޑަކުދިން" ގެ މާނައަކީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އާދަމުގެ ދަރިޔާ ގަރުބަގަތީއްސުރެ، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއި ދެމެދުގެ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށް...

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންވެންށަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އ.ދ ގެ ކޮންވެންށަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އަށެވެ

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާއާއި އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތައް

"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާއާއި އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން...

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު

"ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޮޑެތިމީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާ މުޅިން ވަކިވެފައިވާ، ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ...

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

"ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 80 ވަނަ މާއްދާއާއި 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ...

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

"ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 79 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ...

ކެނެބިހުން މުއާމަލާތުކުރުން

"ކެނެބިހުން މުއާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކެނެބިސް ވިއްކުމާއި، ދިނުމާއި، ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ގެންގޮސްދިނުމާއި،...

ކެނެބިސް

"ކެނެބިސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކެނެބިސް އާއިލާގެ ގަސްގަހުގެ ތެރެއިން ގަހަކަށް ނުވަތަ އެއިން ގަހެއްގެ ބަޔަކަށް، އެއަށް ކޮންމެ ނަމެއް ކީނަމަވެހެވެ.

ކެނެބިސް ރެޒިން

"ކެނެބިސް ރެޒިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެޓްރާހައިޑްރޯކެނެބިނޯލް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިމެނޭ މާއްދާއަށެވެ.

ކެނެބިސް ރެޒިން

"ކެނެބިސް ރެޒިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެޓްރާހައިޑްރޯކެނެބިނޯލް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިމެނޭ މާއްދާއަށެވެ.

ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ

"ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެޓްރާހައިޑްރޯކެނެބިނޯލް އާއި ކެނެބިނޯލް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާސީރަށެވެ

ކެންޑިޑޭޓް

"ކެންޑިޑޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދާ ބުނާގޮތުން އިންތިހާބަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ މީހާއެވެ.

ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އޯޑަރ

"ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އޯޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި އާއިލާއަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައިގެން...

ކެމްޕަސް

"ކެމްޕަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ކޮލެޖްތަކާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ މައި މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އެ މަރުކަޒަކުން...

ކެޓަގަރީ (ލައިސެންސާއި ގުޅޭ)

"ކެޓަގަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދު ތަރުތީބުކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ކެޔޮޅު

"ކެޔޮޅު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ، އުޅަނދު، ނުވަތަ ބޯޓުގައި ގާއިމްވެ ހުނަނަ އުޅަނދު ނުވަތަ އެބޯޓު ދުއްވުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކާއި...

ކެޔޮޅު

"ކެޔޮޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި، އެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ކެޕިޓަލް ހަރަދު

"ކެޕިޓަލް ހަރަދު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ހަރަދެވެ.މިބުނެވުނު ހަރުމުދަލަކީ އެއްހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޭގެ ބޭނުން...

ކެޕިޓަލް ހަރަދު

"ކެޕިޓަލް ހަރަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބޭނުންތަކަށް ޓަކައި އޭގެ ޒާތުގައި ކެޕިޓަލް ހަރަދުތައް ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި، މަށްރޫއުތަކަށެވެ....

ކެޕިޓަލް ބޭސް

"ކެޕިޓަލް ބޭސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބުނާ ކެޕިޓަލް ބޭސް އަށެވެ.

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް

"ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ކުންފުންޏެއްގެ ވިޔަފާރި ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ...

ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް

"ކެޕިޓަލް އެލަވަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލަކަށް ކުރާ ކެޕިޓަލް ހަރަދު ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަހާލުމުން ކޮންމެ މުއްދަތަކަށް ޖެހޭ އަދަދަށެވެ.

ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

"ކެޕިޓަލް މަރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ...

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

"ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ...

ކެޕިޓަލް ގުޑްސް

"ކެޕިޓަލް ގުޑްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓަކުން އުފައްދަން ބޭނުންވާ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތް އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ހޯދައި ލިބިގަންނަ މާއްދީ...

ކެޗްޕިޓް (ފެނާއި ނަރުދާމާ އާއި ބެހޭ)

"ކެޗްޕިޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނަރުދަމާގެ ނިޒާމާއި ފާހާނާތަކާ ގުޅުމަށް އިމާރާތުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ބެހެއްޓޭ ޖަންކްށަން ވަޅަށެވެ.

ކޭށް ފްލޯ ޕްލޭން

"ކޭށް ފްލޯ ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ނަގުދު ފައިސާ ހޯދައި ބަލައިގަނެ، އެ ހަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ އަންދާޒާއަށެވެ.

ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

"ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް އެކުވެ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ވަށާޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

"ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް އެކުވެ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ވަށާޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

ކޭސް ކޮންފަރެންސް

"ކޭސް ކޮންފަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުކުމަށްފަހު، އިސްްލާހީީ ޕްރޮގްރާމުގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ގޮތެއް ނިންމުމާމެދު، ކަމާ ގުޅުންހުރި...

ކޮނެގެން ނެގުން

"ކޮނެގެން ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ހުރިތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި، ރުއް ނުވަތަ...

ކޮންވޭޔަންސް

"ކޮންވޭޔަންސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގަސްގަހާގެހި، ގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް، ޕެސްޓް، ފަސް، ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް...

ކޮންސައިންމަންޓް

"ކޮންސައިންމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހެން ގައުމަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ، އަދި ފައިޓޯސެނިޓަރީއެއް...

ކޮންސަލްޓަންޓް

"ކޮންސަލްޓަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާ ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމާގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ވަކި ހާއްސަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި...

ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް

"ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައ ި އެވަނީ، ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި މުހިންމު ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ...

ކޮންސެށަން

"ކޮންސެށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ވަކި ކޮންސެށަން އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް، ޒޯނެއްގައި...

ކޮންސޯށިއަމް

"ކޮންސޯށިއަމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ވަކި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްކޮށް، އޭގެން ނަފާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި،...

ކޮންސްޓްރަކްށަން ޕީރިއަޑް

"ކޮންސްޓްރަކްށަން ޕީރިއަޑް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރަށް ނުވަތަ ބިން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ލީޒް އެގްރީމެންޓްގެ...

ކޮންޒަވޭޓަރު

"ކޮންޒަވޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ބޭންކެއްގެ ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭންކެއްގެ ކަންތައްތައް ހައްލަކަށް...

ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭށަން

"ކޮންޓިނުއިންގ އެޑިޔުކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ވަކި ދާއިރާއަކުން މީހަކު ތައުލީމު އުނގެނޭ އުނގެނުމަށެވެ.

ކޮންޓިނުއިންގ ޕްރޮފެށަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (CPD)

"ކޮންޓިނުއިންގ ޕްރޮފެށަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (CPD)" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންނާއި، އެކައުންޓަންސީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން...

ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން (ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ)

"ކޮންޓިންޖެންސީ ޕްލޭން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، ކުއްޖާ އަލުން އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ހަވާލުކުރުމަށް އެކުލަވައިލާ ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން...

ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީ

"ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޔަގީންކަމާއެކު ބަޔާންކޮށްދޭން ދަތިކަމެއް ކުރިމަގުގައި ހިނގައިފިނަމަ، އެކަމެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން އަދާކުރަންޖެހިދާނެ...

ކޮންޓެންޓް

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސަށެވެ. އޭގެ މާނައިގައި ހަބަރާއި، މައުލޫމާތާއި، އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅައިދޭ އެކިއެކި...

ކޮންޓެންޓް

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ނުވަތަ ފަތުރާ ހަބަރާއި، މައުލޫމާތާއި، އިށްތިހާރާއި، އެނޫންވެސް އެއްޗެހި...

ކޮންޓެންޓް

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ލިޔުން، ރިޕޯޓް، ހަބަރު، ޓީވީ އަދ ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްތައް، ކޮލަމްތައް، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދުރަށް ފޮނުވާ ވީޑިއޯއާއި...

ކޮންޓްރެކްޓަރ

"ކޮންޓްރެކްޓަރ" ނުވަތަ "އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. އޭގެ...

ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭށަން އެންޑް އެމިގްރޭށަން

"ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭށަން އެންޑް އެމިގްރޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގައި ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭށަން އެންޑް އެމިގްރޭށަން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ...

ކޮންޓްރޯލް ކުރުން (ކުންފުންނާ ބެހޭ)

ކުންފުންޏެއްގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ، ނުވަތަ އެ ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި ހިންގޭނެ ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ހައްގެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކީ،...

ކޮރަޕްށަން

"ކޮރަޕްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި، ވަކިން ހާއްސަކޮށް، "ޔޫއެން...

ކޮރަޕްށަން

"ކޮރަޕްށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮރަޕްށަންގެ ކުށާއި، ކޮރަޕްށަންގެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ހިންގާ އެންމެހައި އަމަލުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި...

ކޮއިން

"ކޮއިން" ނުވަތަ "ފައިސާފޮތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާގެގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ސިއްކައެއް ޖެހިގެން ހިންގޭ އެއްޗެކެވެ.

ކޮވިޑް-19

"ކޮވިޑް-19" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާ ވައިރަސް (2- SARS 2-CoV) އިން ޖެހޭ ބަލި ކަމުގައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޑިޒީޒް...

ކޮވިޑް-19

"ކޮވިޑް-19" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް 2 (SARS-CoV-2) އިން ޖެހޭ ބަލި ކަމުގައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް...

ކޮވިޑް-19

"ކޮވިޑް-19" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް 2 (SARS-CoV-2) އިން ޖެހޭ ބަލި ކަމުގައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

"ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް

"ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން...

ކޮމަން ޕޮއިންޓް އޮފް ކަޕްލިންގ

"ކޮމަން ޕޮއިންޓް އޮފް ކަޕްލިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅައިފައިވާ ވިއުގައަށް ހުދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ...

ކޮމާންޑަރު

"ކޮމާންޑަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް މީހަކަށެވެ.

ކޮމާސް އިންޑަސްޓްރީ

"ކޮމާސް އިންޑަސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރީގެ ސިނާއަތަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ (ޕުލުހުންނާޢި ބެހޭ)

"ކޮމިށަނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕޮލިސްއަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

"ކޮމިށަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރެވޭ ކޮމިށަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

"ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް

"ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް...

ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭށަން އަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް...

ކޮމިށަން (ރިޔާސީ)

"ކޮމިށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގެ ދަށުން އެކިއެކި ތަހުގީގުތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ގައުމީ...

ކޮމިށަންޑް އޮފިސަރުން

"ކޮމިށަންޑް އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްގެ ރޭންކުން ފެށިގެން މަތީގެ ރޭންކުތަކުގެ ފުލުހުންނަށެވެ.

ކޮމިއުނިކޭށަން

"ކޮމިއުނިކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި މުއާޞަލާތުކުރުމަށް ނުވަތަ މީހަކާއި އެއްޗެކާ ދެމެދުގައ...

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ

"ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން އެ މައްސަލައިގައި ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު މުއައްސަސާތަކާއި މުޖުތަމައުން...

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސް

"ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުކުމަށްފަހު، އިސްްލާހީީ ޕްރޮގްރާމްގައި ކުއްޖާ ބައިވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ގޮތެއް ނިންމުމާމެދު ކަމާ ގުޅުންހުރި...

ކޮމިއުނިޓީ އެސެސްމަންޓް (ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ)

"ކޮމިއުނިޓީ އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، ރީ-އިންޓެގްރޭޓް ކޮށްގެން ކުއްޖާގެ ދިރިއުޅުން ބިނާކުރާކުރާނޭ ގެޔަށާއި މުޖުތަމައަށެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލްތައް

"ކޮމިއުނިޓީ ސްކޫލްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތާއި މުޖުތަމައާ ގުޅިގެން ހިންގާ ސްކޫލްތަކަށެވެ.

ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ

"ކޮމިއުނިޓީ ޕޮލިސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުން ހިދުމަތްދޭ ސަރަހައްދެއްގައި ހިމެނޭ އާންމު ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލްތަކާއި، ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި،...

ކޮމިޓީ (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކަށް އުފެއްދޭ ކޮމިޓީއަކަށް، ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އުފެއްދޭ ވަގުތީ...

ކޮމިޓީ (މަސްވެރިކަމާޢި ގުޅޭ)

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިބަރުގެ މަސްވެރިކަން މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމާއި މުރާޖައާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި...

ކޮމްޕިއުޓަރ

"ކޮމްޕިއުޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކްގެ ވަސީލަތުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ގޮތަކުން ހަދާފައިހުންނަ...

ކޮމްޕިއުޓަރ (ކޮޕީރިައިޓާގުޅ)

"ކޮމްޕިއުޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކްގެ ވަސީލަތުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ގޮތަކުން ހަދާފައިހުންނަ...

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް ކޮޕީރައިޓާ ގުޅޭ)

"ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެނގޭ ބަހަކުން، ކޯޑަކުން، ސްކީމަކުން، ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން، ކޮމްޕިއުޓަރުން ވަކި މަސައްކަތެއްކުރުމަށް...

ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް

"ކޮމްޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އިލްމާއި ހުނަރުތަކުގެ މިންގަނޑުތަކަށެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބާބެހޭގޮތުން ށަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކަށެވެ.

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު (އިންތިހާބާއި ބެހޭ)

"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓު ފޮށީގެ ވެރިޔާއަށެވެ.

ކޮލިފައިންގ ހޯލްޑިންގ

"ކޮލިފައިންގ ހޯލްޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް، އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ...

ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން

"ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގެދޮރު ގަތުމަށް ލޯނެއް ނަގާއިރު ، އެ ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ ހައްގު ހޯދުމަށް...

ކޮލެޓަރަލް

"ކޮލެޓަރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ކްރެޑިޓް ސެކިޔުއަރކުރުމަށްޓަކައި ދީފައިވާ، އެ ކޮލެޓަރަލްއެއް ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ، އެސެޓަކަށް ނުވަތަ...

ކޮލެޖް

"ކޮލެޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ކޮލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ ހުރިހާ ކޮލެޖްތަކަށެވެ.

ކޮޓަރި

"ކޮޓަރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގައާއި އެނޫން ތަންތަނުގައި ހުންނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް

"ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ނުވަތަ "ކްލެސިފިކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހޯދޭ މައުލޫމާތު ތަފާސްހިސާބަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކަށެވެ....

ކޯޑުކުރުން

"ކޯޑުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އިންޓަރނޭށަނަލް ކްލެސިފިކޭށަން އޮފް ޑިޒީޒަސް ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ބަލިތައް ވަކިކޮށް...

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް

"ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހުންގެ...

ކޯޓާ

"ކޯޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ރާއްޖެ ގެނައުން ހުއްދަކުރާ ބީދޭސީންގެ އަދަދަށެވެ.

ކޯޓާ

"ކޯޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް، ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުން ހުއްދަކުރާ އަދަދަށެވެ.

ކޯޓު

"ކޯޓު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ށަރީއަތް ހިންގުމަށް މަޖިލިސްކުރާ ކޮންމެ ތަނެކެވެ.

ކޯޓު

”ކޯޓު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަނޑިޔާރަކު އިނދެގެން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ތިބެގެން ށަރީޢަތްކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީން، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

ކޯޓު (ކުޑަކުދިންނާބެހޭ)

''ކޯޓު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖުވެނައިލް ކޯޓާއި، ކުޑަކުދިން ކުރާ ކުށުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އިހާްތިސްާސްް ލިބިފައިވާ އެހެނިހެން ކޯޓުތަކަށެވެ.

ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުން

"ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސަރުކާރުގެ ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ ވަކި މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މުއައްސަސާއެއްގެ...

ކޯޕަރޭޓިވް (ފުލުހުންނާއި ބެހޭ)

"ކޯޕަރޭޓިވް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 34/2020) ގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ފުލުހުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއަށެވެ.

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

"ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ތަނެއްގައި އިންކޯޕަރޭޓްކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮންމެ ތަނެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،...

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

"ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2007 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށެވެ.

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

"ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2007 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮޕޯޒަލް

"ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮޕޯޒަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިއްކުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ދައުވަތުދިނުމަށްޓަކައި...

ކްރިމިނަލް ރެކޯޑު

"ކްރިމިނަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށުގެ މައުލޫމާތަށެވެ.

ކްރެޑިޓް

"ކްރެޑިޓް" ގެ މާނައަކީ މުދާ ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތެއްގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދިނުމަށް ވައުދު ވެދޭ ލިޔުމެވެ.

ކްރެޑިޓް ނޯޓް

"ކްރެޑިޓް ނޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ދެވުނު ހިދުމަތްތަކަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކުރިފަހުން، އެ ހިދުމަތުގެ އަގު ދަށްކުރުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ ލިޔުމެކެވެ.

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީ

"ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީ" އެވެ ބުނެފައި އެވަނީ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ލޯނެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވާ ނުވަތަ އުފުލަން ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އުފުލަން ހުށަހަޅާ...

ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯށަރ

"ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯށަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (ހ) އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާއާއި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ...

ކްރޮސް ސަބްސިޑީ

"ކްރޮސް ސަބްސިޑީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އާންމު މަންފާއަކަށް ޓަކައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އިޖުތިމާއީ...

ކްރޮސްކުރުން

"ކްރޮސްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޗެކެއްގެ ހެޔޮފުށުގެ އެއްކަނެއްގައި ކައްޗަށް ދެ ރޮނގުދެމުމަށެވެ.

ކްލިނިކަލް ޑޭޓާ

"ކްލިނިކަލް ޑޭޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ބަލިމީހާގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި، ބައޯ ސައިކޯސޯށަލް މައުލޫމާތާއި، ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި އަދަދާއި، ތަނާއި ވަގުތާ ގުޅޭ...

ކްލިއަރިންގ ހައުސް

"ކްލިއަރިންގ ހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިސްޓަމެއްގައި ހިމެނޭ ޕޭމަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓް މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މުއާމަލާތްތަކަށް ކްލިއަރިންގ ނުވަތަ ސެޓްލްމަންޓްގެ...

ކްލިއަރިންގ ހައުސް

"ކްލިއަރިންގ ހައުސް" ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ ޗެކާއި، ޑްރާފްޓް އަދި ނޫޓް ބޭންކުތަކުގެ މެދުގައި އެކުވެގެން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެރަށެއްގައި ހިނގާ ބޭންކުތައް...

ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމް

"ކްލިއަރިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަރުކަޒީ ނިޒާމެއް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ވަކި ތަނެއްގައި ފައިސާ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ޓްރާންސްފަރކުރުމާބެހޭ މައުލޫމާތު...

ކްލެސިފިކޭށަން

"ކްލެސިފިކޭށަން" ނުވަތަ "ކޯޑިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހޯދޭ މައުލޫމާތު ތަފާސްހިސާބަށް ބަދަލުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ހިސާބުކުރުމުގެ ނިޒާމުތަކަށެވެ....

އަހްލާގީ ހައްގުތައް

"އަހްލާގީ ހައްގުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގައި...

އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދަރަނި

"އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުލިބޭނެ ދަރަނިކަމަށް ބަލައި...

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނި

"އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުލިބޭނެ ދަރަނި ކަމަށް ބަލައި...

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނި

"އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުލިބޭނެ ދަރަނި ކަމަށް ބަލައި...

އަނިޔާ

"އަނިޔާ" އަކީ މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް، ހިތަށް، އަބުރަށް، ނަމަށް، ނުވަތަ މުދަލަށް ގާނޫނާ ހިލާފު ގޮތަކުން ލިބޭ ގެއްލުމެވެ.

އަނިޔާ

"އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް ދިނުމަށެވެ....

އަނިޔާކުރުން

"އަނިޔާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް...

އަނިޔާވެރި ކުށް

"އަނިޔާވެރި ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަށެވެ.

އަނެކާގެ މުދާ

"އަނެކާގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި މީހާއަށް ވުރެ، އެ މުދާ އެ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި މީހާއަށް، އެ މުދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން،...

އަންހެނާގެ އިއްދަ

"އަންހެނާގެ އިއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (1) ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ހައިޒުވާ އުމުރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވެފައި، އެ އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ...

އަންހެނުން

"އަންހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ޢުމުރަށް ނުބަލައި، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށެވެ.

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

"އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ކޮންވެންށަން އޮން ދި އެލިމިނޭށަން...

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޢާހަދާ

"އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޢާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ކޮންވެންށަން އޮން ދި އެލިމިނޭށަން...

އަންހެނެއް

"އަންހެނަކަށް" އިށާރާތްކުރުމުގައި ފިރިހެނަކަށްވެސް އިށާރާތްކުރެވިގެންވެއެވެ. ފިރިހެނަކަށް އިށާރާތްކުރުމުގައި އަންހެނަކަށްވެސް އިށާރާތްކުރެވިގެންވެއެވެ.

އަންހެން

އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި އަދި ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އަންއިންޓެންޑެޑް އައިލެންޑިންގ (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"އަންއިންޓެންޑެޑް އައިލެންޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ވިއުގައިގައި ކަރަންޓު ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ވެސް ހުދުމަތް...

އަންއެންޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް

"އަންއެންޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ބޭނުންވެ ވަޒީފާ ނުލިބި ތިބި މީހުންގެ، ވަކިމުއްދަތެއްގެ...

އަންޑަރޓޭކިންގ

"އަންޑަރޓޭކިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްފަރާތަކުން އަނެއްފަރާތަކަށް ފައިސާގެ ޒިންމާ ނަގާނެކަމަށް ބުނެ އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމަށެވެ.

އަންޑަރައިޓްކުރުން

"އަންޑަރައިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދޫކުރެވޭ ކޮންމެ ސެކިއުރިޓީޒްއެއް ގަނެ ވިއްކައިދިނުން، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން، ނުވަތަ...

އަރައްކާ

"އަރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުރާނަ ގެއްލުމާއި، އަނިޔާވުމާއި، އެހެނިހެން ސިއްހީ ގެއްލުންތަކާއި، މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބުމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް...

އަރުވާލުން

"އަރުވާލުން" ދޭހަކޮށްދެނީ، ކުށެއްގެ އަދަބަށް ތިމާގެ ވަޒަން ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މީހުން އުޅޭ އެހެން އެއްވެސް ތަނަކަށް ދިއުން މަނާކޮށް އަމިއްލަ މިނިވަންކަން...

އަބުރާ ބެހުން

"އަބުރާ ބެހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ ގަދަރާއި އިއްޒަތް ނުވަތަ ކަރާމާތް ނަގާލުން ނުވަތަ އެއިން ކަމަކަށް އުނިކަން ދިނުމަށެވެ. ބުނެވިދިޔަ ކަންތައްތަކުގެ...

އައި.ޕީ.ޕީ.ސީ

"އައި.ޕީ.ޕީ.ސީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެންމެ ފަހުން އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ "އިންޓަރނޭށަނަލް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްށަން ކޮންވެންށަން" މި މުއާހަދާއަށެވެ.

އައިސްޕްލާންޓް

"އައިސްޕްލާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސް ރައްކާތެރިކޮށް ތާޒާކަންމަތީ ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އައިސް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން...

އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ

"އައުޓްރީޗް ސެންޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މައި މަރުކަޒު ފިޔަވައި އެހެން ތަނެއްގައި އެ މަރުކަޒަކުން...

އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް

"އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ހުއްދައަކަށެވެ.

އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖްގެ ވޭވްފޯމް

"އައުޓްޕުޓް ވޯލްޓޭޖްގެ ވޭވްފޯމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުން ބޭރުކޮށްދޭ ވޯލްޓޭޖު ބަދަލުވަމުންދާ ގޮތް ދައްކުވައިދޭ ގްރާފަށެވެ.

އައުޓްޕޭށަންޓް

"އައުޓްޕޭށަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެނދުމަތި ކުރުމަކާ ނުލައި ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ސިއްހީ ހިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރު

"އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި...

އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

"އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހިއްސާއަކަށް ނުވަތަ ޑިބެންޗަރަކަށް، ނުވަތަ އެހެންވެސް މިލްކިއްޔާތެއްގެ މައްޗަށް ލިބިފައިވާ ހައްގެއް...

އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް

"އައްޔަންކޮށްފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި އެއްޗަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ހަވާލުވެ ހުރި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ ބަދަލުގައި...

އަމަލީ އިމްތިހާނު (ލައިސަންސާއި ގުޅޭ)

"އަމަލީ އިމްތިހާނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޖީނުލީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ފަރިތަވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރާ އިމްތިހާނަށެވެ.

އަމަލު

"އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށަކާގުޅޭގޮތުން، ވަކި އަމަލެއް ނުވަތަ ވަކި އަމަލުތަކެއް މެދުވެރިކޮށް ކުށް ކުރުމަށާއި، އަދި ބައެއް ހާލަތުގައި އަމަލެއް...

އަމަލުކުރަން ފެށުން (ގާނޫނު ވުޖޫދަށް އައުމުން)

"އަމަލުކުރަން ފެށުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގަންފެށުމަށެވެ.

އަމިއްލަ ހިއްސާދާރު

'އަމިއްލަ ހިއްސާދާރު' ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއްގައި ސަރުކާރުގެ...

އަމިއްލަ ނަމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރި

"އަމިއްލަ ނަމުގައި ކުރާ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރާ މުއާމަލާތަކީ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތަކީ، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި، ކައުންސިލުގެ...

އަމިއްލަ ނަފްސު

"އަމިއްލަ ނަފްސު" ގެ މާނައަކީ، ތިމާގެ އަމިއްލަ ޖާނާއި މައިންބަފައިންނާއި، އަނބިދަރީންނާ އަދި ދީނިގޮތުން ތިމާއަށް ބަލަދުއަރާ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން...

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން

"އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބާނާ ނުވަތަ ހިފާ މަހަކީ މަސް ބާނާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާއިން ސީދާ ކެއުމަށް މަސް...

އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން

"އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކުރާ މަސްވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބާނާ މަހަކީ ނުވަތަ ނުވަތަ ހިފާ މަހަކީ، މަސް ބާނާ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ އާާއިލާގެ މީހުން...

އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުން

"އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުން" ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ (1) އެކަން ކުރިމަތިވީ އޭނާއަށް އެނގުމަކާނުލައި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ...

އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން

"އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ (1) ތިމާއަށް އެނގިހުރެ، ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލުކުރާ މާއްދާއަކުން މަސްތުވުމާއި، އެގޮތަށް އެކަން...

އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅުން

"އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވާނޭހެން އަދި ވަޒީފާދޭ...

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލަ ފަރުދަކު، ވަކި ނަމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށެވެ.

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލަ ފަރުދަކު، ވަކި ނަމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށެވެ.

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ނުވަތަ "ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ނަންމަތީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް...

އަމިއްލަ މައުލޫމާތު

"އަމިއްލަ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިފަރުދެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަށާއި، އެ މައުލޫމާތެއް...

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް

"އަމިއްލަ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ގާނޫނީ ށަހްސެއްގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ...

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް

"އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުން ކަމަށް ނުވާގޮތުން، ތިމާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ...

އަމިއްލަ ތަންތަން

"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެންވާ ގޯއްޗާއި، ގެއާއި، ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ...

އަމިއްލަ ތަންތަން

"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެންވާ ގޯއްޗާއި، ގެއާއި، ބިމާއި، އިމާރާތާއި، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ...

އަމިއްލައަށް ބިނާކުރުން

"އަމިއްލައަށް ބިނާކުރުން" އަކީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ 17 ނުވަތަ 18 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާނެއްގައި...

އަމިއްލައަށް ބިނާކުރުން

"އަމިއްލައަށް ބިނާކުރުން" އަކީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ 17 ނުވަތަ 18 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާނެއްގައި...

އަމިއްލައަށް މަރުވުން

"އަމިއްލައަށް މަރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާ އަމިއްލައަށް މަރުވެދާ ފަދަ އަމަލެއް އެނގިހުރެ ކުރުމަށެވެ.

އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު

"އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭށަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭށަންގައި ހެދިފައިވާ "އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ...

އަދަބު

"އަދަބު" ދޭހަކޮށްދެނީ، ގާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކަމަކަށް ގާނޫނުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުގޫބާތެވެ.

އަދަބު

"އަދަބު" ދޭހަކޮށްދެނީ، ގާނޫނުގައި ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާ ކަމަކަށް، ގާނޫނުގައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުގޫބާތެވެ.

އަދަބު ލުއިކުރުން

"އަދަބު ލުއިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް، އެ އަދަބަށްވުރެ ލުއި އަދަބަކަށް ށަރުތަކާއެކު ނުވަތަ ށަރުތަކާނުލައި...

އަދުލު އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅުން

"އަދުލު އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅުން" ނުވަތަ "މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި، ދަށުކޯޓުތަކާއި...

އަތުގެ ވެރިޔާ

"އަތުގެ ވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމެއް މި ގާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލް

"އަތޮޅު ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 7 އޮގަސްޓް 2008 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު، އަތޮޅު...

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްށަންސް ކޮމިޓީ

"އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްށަންސް ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާ، މިނޫންވެސް އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް...

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތައް

"އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ލަކުޑީގެ އުފެއްދުމާއި، ކުރެހުމާއި، ވިޔެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ކަންވާރުފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭ ގޮތުން،...

އަލަށް ފެނުން (އާސާރީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ)

"އަލަށް ފެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއް، އޮތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން އޭގެ ކުރިން މީހުންނަށް އެނގިފައިނުވާ...

އަލަށް ފެނުން (އާސާރީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ)

"އަލަށް ފެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެ ތަނެއް ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއް، އޮތްކަން ނުވަތަ ހުރިކަން އޭގެ ކުރިން މީހުންނަށް އެނގިފައިނުވާ...

އަލަށް ފެންނަ ތަންތަން (ތަރިކަ/ސަގާީ)

"އަލަށް ފެންނަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ހުރިކަން ނުވަތަ އޮތްކަން އެނގިފައި ނުވާ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ...

އަލަށް ފެންނަ ތަކެތި (ސަގާފީ/ތަރިކަ އާއި ގުޅޭ)

"އަލަށް ފެންނަ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަކުން ފެނިފައި ނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.

އަލުން ބަންދުކުރުން

"އަލުން ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަލުން ވިއްކުމަށްޓަކައި، ޕެސްޓިސައިޑް ގަތްއިރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން އެހެން ކޮންޓޭނަރަކަށް، (އާންމުކޮށް...

އަލުން އުފެއްދުން

"އަލުން އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމަކުން ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއަކުން، ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކްގެ...

އަގު

"އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކުށްކުރިއިރު އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ގޮތުގައި އެ މުދަލަށް އަދުގެ ބާޒާރުން...

އަގު

"އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލެއްގެ ނުވަތަ ހިދުމަތެއްގެ މުގާބިލުގައި ދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

އަސާސީ ހިދުމަތެއް

"އަސާސީ ހިދުމަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތްތަކަށާއި، މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކަށާއި ގާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްތަކަށެވެ.

އަސާސީ ބޭނުން

''އަސާސީ ބޭނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސާފު ބޯފެނާއި، އެކަށީގެންވާ ކާނާއާއި، ފާހާާނާކުރުމާއި ފެންވެރުމުގެ އިންތިޒާމަށެވެ.

އަސާސީ ކަންކަމާއި ބޭނުންތައް

"އަސާސީ ކަންކަމާއި ބޭނުންތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކެއިންބުއިމާއި، ދިރިއުޅޭނެ ތަނަކާއި، އަންނައުނާއި، ބޭސް ފަރުވާއާއި، ތަޢުލީމާއި އެފަދަ އަސާސީ...

އަސާސީ ސިއްހީ ހިދުމަތް

"އަސާސީ ސިއްހީ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ނުވަތަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ނުވަތަ ސިނާއީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުގައި އެންމެ...

އަސްކަރީ ގާނޫނު

"އަސްކަރީ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2008 (ސިފައިންގެ ގާނޫނު) އާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި އެނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

އަސްކަރީ ގާނޫނު

"އަސްކަރީ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2008 (ސިފައިންގެ ގާނޫނު) އާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި އެނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

އަސްލީ އުފެއްދުމެއް

"އަސްލީ އުފެއްދުމެއް" ނުވަތަ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް އުފެދުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްގެ މައްޗަށެވެ.

އަޑުގެ ރިކޯޑިންގ

"އަޑުގެ ރިކޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ފިކްސޭށަނަކަށް ހެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ މީޑިއަމްއެއްގައި އަޑުތައް އެކުލެވިގެން ކަމުގައިވިޔަސް،...

އާންމު ރިޒާރވް

"އާންމު ރިޒާރވް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 6/1981) ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެދޭ އާންމު ރިޒާރވަށެވެ.

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތާގުޅޭ ހާއްސަ ގާނޫނުތައް

"އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތާގުޅޭ ހާއްސަ ގާނޫނުތައް" ނުވަތަ "ކަމާގުޅޭ ހާއްސަ ގާނޫނުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި،...

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތްތައް

"އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ދޭ ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި، ކަރަންޓާއި، ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ...

އާންމު އިގްތިސާދީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ހިދުމަތު

"އާންމު އިގްތިސާދީ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ހިދުމަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތްތައްކަމަށްވާ ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ޓެލެފޯންގެ...

އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލު

"އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ އަމަލެއް ނުވަތަ އަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން،...

އާންމު އުނދަގޫ

"އާންމު އުނދަގޫ" މީގެ މާނައަކީ، ކުރާ ކޮންމެ އަމަލަކުން ވިޔަސް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނީއްކައެއް މީހަކަށް މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ލިބުން ފިޔަވާ...

އާންމު މަސްލަހަތު

"އާންމު މަސްލަހަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖުމްލަކޮށް މުޖުތަމައުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އަސަރުކުރާ، އަދި މިގޮތުން އާންމު ސިއްހަތާއި ސަލާމަތާއި...

އާންމު މަސްލަހަތު

"އާންމު މަސްލަހަތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ހުރްމަތާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތާއި، ރައްޔިތުންގެ އާންމު ފައިދާ ރައްކާތެރިވެ ދެމި އޮތުމަށެވެ.

އާންމު މުވައްޒަފު (ފުލުހުންނާއި ބެހޭ)

"އާންމު މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި ހިމެނޭ ފުލުހުންނާއި ރެކްރޫޓުން އަދި ސްޕެށަލް ކޮންސްޓަބަލުން ނޫން ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

އާންމު ފަރާތް

"އާންމު ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 16/2019) ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، އެއްވެސް...

އާންމު ދަތުރުފަތުރު

"އާންމު ދަތުރުފަތުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަގުދީގެން އާންމުންނާއި ލުއި ދާގީނާ އުފުލަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުންކުރާ ދަތުރުތަކަށެވެ.

އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ތަންތަން

"އާންމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުފަހަރާއި ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި،...

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު

"އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކަކާއި އެއްގޮތަށް ފަސިންޖަރުން އަތުން ފީނަގާ...

އާންމު ދިފާއު

"އާންމު ދިފާއު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތް) ގެ 40 ވަނަ ބާބާއި، 50 ވަނަ ބާބާއި، 60 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ...

އާންމު ތަނެއް

"އާންމު ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެންމެހައި މަގުމަގާއި ގޯޅިގޯޅިއާއި، ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ ފީއެއް ނެގުމަކާ ނުލައި،...

އާންމު ތަންތަން

"އާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެންމެންނަށްމެ ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އަބަދުމެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަގާއި ގޯއްޗާއި ބިމާއި އާންމު މައިދާންތަކާއި ޕާކްތަކާއި...

އާންމު ތަންތަން

"އާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަގުމަގާއި، ހުސް މައިދާންތަކާއި، މީހުން އެއްވާ ތަންތަނާއި، އެނޫންވެސް މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަނަށެވެ.

އާންމު ތަންތަން

"އާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެތަނެއްގައި މީހުން ހިނގައިބިނގައިވާ ނުވަތަ އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި އެތަނަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވާ ތަންތަނާއި،...

އާންމު ސިއްހަތަށް ނުވަތަ އާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ނުރައްކާ

"އާންމު ސިއްހަތަށް ނުވަތަ އާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ނުރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރާ އެއްވެސް ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމަކުން އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި...

އާންމު ސިއްހަތު

"އާންމު ސިއްހަތު" އެހެން ގާނޫނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހިނދު، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އާންމު ސިއްހަތު މާނަކުރާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (އާންމު...

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

"އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުއްލިއަކަށް ތައާރުފުވާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ...

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

"އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުއްލިއަކަށް ތައާރަފުވާ ނުރައްކައުތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް...

އާންމުން ވަދެނިކުމެވާ ތަނެއް

"އާންމުން ވަދެނިކުމެވާ ތަނެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެންމެހައި މަގުމަގާއި ގޯޅި ގޯޅިއާއި، ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ ފީއެއް...

އާންމުންނަށް ހުށަހަޅައި ދިނުން

"އާންމުންނަށް ހުށަހަޅައި ދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ގާތްކޮށްއުޅޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެންމީހުން ތިބި ނުވަތަ ތިބެވިދާނެ ތަނެއްގައި...

އާންމުންނަށް މުއާސަލާތުކުރުން

"އާންމުންނަށް މުއާސަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއް، ޕަރފޯމަންސެއް، އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްއެއްގެ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު...

އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން

"އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމުގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ނަމަވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ...

އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު

"ޢާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ތަބީޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށެވެ.

އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް

"އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ތަބީޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށެވެ.

އާންމުންގެ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހާ

"އާންމުންގެ މުނިފޫހިފިލުވައިދޭ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސްޓޭޖް، ރޭޑިއޯ ނުވަތަ ޓެލެވިޒަންގެ ޒަރިއާއިން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނާއި، މިޔުޒިކުކުޅޭ މީހުންނާއި،...

އާންމުކުރުން

"އާންމުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއް މީހުންގެ ތެރެއަށް ނެރެ ހާމަކުރުމަށެވެ.

އާންމުކޮށް އިއްލާނު ކުރުން

"އާންމުކޮށް އިއްލާނު ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނުކުންނަ ދުވަހު...

އާންމުކޮށް އެންގުން

"އާންމުކޮށް އެންގުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށެވެ. ޢާންމުކޮށް ނެރޭ ދުވަހު ނޫހެއްގައި ށާއިޢުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ ދިވެހިސަރުކާރުގެ...

އާންމުކޮށް ދޫކުރުން

"އާންމުކޮށް ދޫކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްގެ ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް އާންމުންނަށް ހިދުމަތްދޭ ކުތުބުހާނާ އަކުން...

އާންމުގޮތުގައި ކްރޮސްކުރުން

"އާންމުގޮތުގައި ކްރޮސްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޗެކްގައި ކްރޮސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ދަމާފައިވާ ދެރޮނގު ދޭތެރޭގައި ފައިސާ ލިބެންވީ ބޭންކެއްގެ ނަންފިޔަވައި...

އާރުއެސްއޭ

"އާރުއެސްއޭ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމުގެ...

އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން

"އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ތަންތަނާއި ހުރިހާ ފަރުދުން ހިމެނޭގޮތަށް، ކަނޑައެޅޭ...

އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރު

"އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭށަނަލް އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރަށެވެ.

އާބިޓްރޭޓަރ

"އާބިޓްރޭޓަރ" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސޮސައިޓީއަކާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު ހިނގާ ދެބަސްވުމެއް ހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި...

އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިން

"އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިން"ތައް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 6/1996) ގެ ތާވަލު 1 ގައި ބުނެފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ގުޅާލެވޭ...

އާއިލާ

"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ މަންމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ނުވަތަ ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު)...

އާއިލާ

"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުން ކުޑަކުއްޖަކާ އާއިލީ ގުޅުން ހުރި މީހުންނަށެވެ. މަންމަ، ބައްޕަ، ކާފައެއް، ނުވަތ...

އާއިލާ

"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުން މީހަކާ ގުޅުންހުރި މީހުންނަށެވެ. (ހ) ދަރިން، ދޮންދަރިން، ދޮންމަންމަ، ނުވަތަ ދޮންބައްޕ...

އާއިލާ (ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ)

"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެމަފިރިންނާއި، އެ ދެމަފިރިންގެ ބަލަދުއަރާ ދަރިންނާއި، ދޮންދަރިންނަށެވެ.

އާއިލާ މީހެއް

"އާއިލާ މީހެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތިމާގެ މީހުންނަށެވެ.

އާއިލާއާއި އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތްތައް

"އާއިލާއާއި އާއިލީ ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ މަންމަޔަށް، ނުވަތަ ބައްޕަޔަށް، ނުވަތަ...

އާއިލާގެ މެންބަރުން

"އާއިލާގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ (1) އަނބިމީހާ / ފިރިމީހާ؛ (2) މަންމަ / ބައްޕަ؛ (3) އެއްބަނޑުއެއްބަފާ / އެއްބަނޑު...

އާއިލީ މެންބަރަކު

"އާއިލީ މެންބަރަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހަކާ ގުޅިގެންކަމުގައިވާނަމަ އެމީހެއްގެ އަނބިމީހާ، ނުވަތަ ފިރިމީހާ، ނުވަތަ ދަރިފުޅު، ނުވަތަ ބައްޕަ، ނުވަތަ...

އާއިލީ މެންބަރު

"އާއިލީ މެންބަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަންމައެއް، ނުވަތަ ބައްޕައެއް، ނުވަތަ ދަރިއެއް، ނުވަތަ އަނތްބެއް، ނުވަތަ ފިރިއެއް، ނުވަތަ އެއްބަނޑުއެއްބަފާ...

އާމްދަނީ

"އާމްދަނީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން (މަހުން މަހަށް) ލިބޭ ފައިސާއާއި އިނާޔަތްތައް ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް މީހަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށެވެ.

އާމްދަނީ

"އާމްދަނީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލައިސަންސް ދޫކުރި ހިދުމަތްތަކަށް ނަގާ އަގުގެ ގްރޮސް ޓަރންއޯވަރއަށެވެ.

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް

''އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019) ގެ ‏12 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ...

އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލު

"އާމްސް ލެންތުގެ އުސޫލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ ފަރާތްތަކަކުން، މުސްތަގިއްލުކަމާއެކު އަދި އަޅައިކިއޭ ހާލަތްތަކެއްގައި...

އާދަޔާހިލާފު ސިފައެއް ލިބިފައި ހުރި ރުއްގަސް

"އާދަޔާހިލާފު ސިފައެއް ލިބިފައި ހުރި ރުއްގަސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދެކުރިގަނޑު ހުންނަ ރުކާއި އެތުގެ ބަދަލުގައި ކުރިފަޅާ ރުއްފަދަ ގުދުރަތީގޮތުން އެހެން...

އާލާތްތައް

"އާލާތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފުރޮޅުލީގޮނޑި، އަތްގަނޑު، ވޯރކިންގ ފްރޭމް، ސްޕެށަލް ސީޓް، އައިނު، ބޮޑުވާ ބިއްލޫރި، ލޯންގް ކޭންސް، ހިޔަރިން އެއިޑް،...

އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަންތަން

"އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީންގެ ބަޔަކުވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގައި ދިރިއުޅުމަށް...

އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަކެތި

"އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީންގެ ބަޔަކުވިޔަސް، ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގައި، އެއެއްޗެއްގެ...

އާާއިލާ

"އާާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ މަންމައަށް، ނުވަތަ ބައްޕައަށް، ނުވަތަ ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާާއިލާއާބެހޭ...

އާާއިލާއާއި އާާއިލީ ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތްތައް (ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ)

"އާާއިލާއާއި އާާއިލީ ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެ ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިންނަށް، ނުވަތަ މަންމަޔަށް، ނުވަތަ ބައްޕަޔަށް، ނުވަތަ...

އާާއިލީ ބައްދަލުވުން

"އާއިލީ ބައްދަލުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ އަށް ދީފައިވާ "ފެމެލީ ކޮންފަރެންސް" އަށް ދީފައިވާ މާނައެވެ.

އިހުމާލު

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު އިހުމާލުވެއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ (1) މަގްސަދުގެ ރުކުން އެބައޮތްކަން ނުވަތަ އޭނާގެ...

އިހުމާލުވުން (ކުޑަކުދިންނަށް)

"އިހުމާލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކު ނުވަތަ އެކުއްޖާ އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރި...

އިހުމާލުވުން (ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ)

"އިހުމާލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ އެ ކުއްޖާ އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރި އަމަލަކުން ނުވަތަ...

އިހުމާލުވުން (ކުޑަކުދިންނާ ބެހޭ)

"އިހުމާލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ އެ ކުއްޖާ އެ ފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރި އަމަލަކުން ނުވަތަ...

އިހްތިސާސް

"އިހްތިސާސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި މައްސަލައެއް ނުވަތަ ކަމެއް ބަލައި، ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރާއި ހައިސިއްޔަތު ލިބިގެންވުމަށެވެ. ނުވަތަ އެގޮތުން...

އިހްތިސާސް

”އިހްތިސާސް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ބާރުހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިހްތިސާސް

”އިހްތިސާސް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ބާރުހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިހްތިސާސް (ކޯޓު)

"އިހްތިސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިހްތިސާސް (ދުސްތޫރީ)

”އިހްތިސާސް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ބާރުހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިށޫއަރ (މާލީ ސިކިއުރިޓީއާއި ގުޅޭ)

"އިށޫއަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްވެސް ސެކިއުރިޓީޒްއެއް ނެރޭ ފަރާތަށެވެ.

އިށްތިހާރު

"އިށްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ މުދަލަކާމެދު ނުވަތަ އެ ހިދުމަތަކާމެދު...

އިށްތިހާރު

"އިށްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ނެރޭ ހިއްސާގެ ބަޔާން ފިޔަވައި، ދޫކުރާ ފަރާތުން، ނުވަތަ އެފަރާތުގެ...

އިށްތިހާރު

"އިށްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވަކިކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް ކުރިއެރުވުމަށް...

އިށްތިހާރު

"އިށްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާގޮތުންނާއި، ނުސީދާގޮތުން ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކާއި، އޭގެ ބްރޭންޑުތަކާއި، އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި، ވިއްކާ ފަރާތްތަކާބެހޭ...

އިށްތިހާރުކުރުން

"އިށްތިހާރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިޔުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކާއި، ނަންބޯޑާއި، ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާ ތަކެއްޗާއި، ހަދިޔާއާއި، ދައްކާލާ...

އިށްތިހާރުކުރުން (މީޑިޔާއާއި ގުޅޭ)

"އިށްތިހާރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ މުދަލަކާމެދު ނުވަތަ...

އިނާޔަތް

"އިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ލުޔާއި ފަސޭހައާއި އިމްތިޔާޒާއި އިސްތިސްނާއާއި މަންފާ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

އިނާޔަތް

"އިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަނޑިޔާރަކަށް މުސާރައިގެ އިތުރުން ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާގެ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތަކާއި، މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ އެހެނިހެން...

އިނާޔަތް

"އިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަދާކުރާ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭ މުސާރައިގެ އިތުރަށް، ދެވޭ މަންފާއެއްގެ ގޮތުގައި، ސީދާ ގޮތުގައި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުގައި،...

އިނީށިިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެސްމަންޓް

"އިނީށިިއަލް ސްކްރީނިންގ އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާއާ ބައްދަލުވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުއްޖާގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ހަދާ އެސެސްމަންޓަށެވެ.

އިންށުއަރެންސް

"އިންށުއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންށުއަރެންސް ޕްރީމިއަމް ލިބޭގޮތަށް އަދި އިންށުއަރެންސް ޕްރީމިއަމްއިންނާއި އިންށުއަރެންސް ވިޔަފާރިން ލިބޭ އާމްދަނީ...

އިންކުއަރާރ

"އިންކުއަރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސޮސައިޓީއެއްގެ މުއާމަލާތުތަކާއި ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން މައްލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި...

އިންވަރޓަރ

"އިންވަރޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އޯލްޓަރނޭޓިންގ ކަރަންޓު (އޭސީ) ޑައިރެކްޓް ކަރަންޓު (ޑީސީ) އަށް ނުވަތަ ޑީސީ އޭސީއަށް ބަދަލުކުރާ އާލާތަށެވެ.

އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް

"އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ހުއްދައަށެވެ.

އިންވެސްޓަރ

"އިންވެސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި، ގާއިމުކުރެވިފައިވާ ފަންޑުތަކާއި، މިއުޗުއަލް ފަންޑުތަކާއި، މާލީ އިދާރާތަކާއި،...

އިންވެސްޓަރ (ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް އާއި ގުޅޭ)

"އިންވެސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރާ ރަށެއް، އެ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑްގެ ޑިވެލޮޕަރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ...

އިންވެސްޓަރު

"އިންވެސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއްގައި، އެ ޒޯނެއްގެ މައިގަނޑު މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން، އަދި، އެ ޒޯނެއްގެ ޑިވެލޮޕަރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން،...

އިންވެސްޓަރުން

"އިންވެސްޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޔުނިޓް ލިބިގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތް

"އިންވެސްޓްކުރުމަށް ލަފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ (1) އެކި ފަރާތްތަކަށް ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭގޮތުން ލަފާދޭ ފަރާތް، ނުވަތަ ފަރާތްތައް (2) އާންމު ވިޔަފާރިއެއްގެގޮތުން...

އިންވެސްޓްމަންޓް

"އިންވެސްޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވީނަމަވެސް، އަދި ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވީނަމަވެސް،...

އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި

"އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކު އަކަށާއި، އިންށުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށާއި، އަފަދަ މާލީ އެހެން ކުންފުނިތަކަށާއި، އެކިފަރާތްފަރާތުގެ...

އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރިމަންޓް

"އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރިމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހުއްދަކުރާ ޒޯނެއްގެ ތަފްސީލުތަކާއި، އެ ޒޯނުގައި ހިންގަން ހުއްދަކުރާ...

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރު

"އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ލައިސަންސްދީފައިވާ...

އިންވޮއިސް އަސާސް

"އިންވޮއިސް އަސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބުތައް، އެ ތަނަކުން ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހެދުމަށެވެ.

އިންފާރު

"އިންފާރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިމާރާތުގެ ވަށާފާރު ނުވަތަ އިމާރާތުގެ އިން ވަކިކުރަން ރާނައިފައިވާ ފާރަށެވެ.

އިންފޮމޭށަން ކޮމިށަނަރު

"އިންފޮމޭށަން ކޮމިށަނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ އިންފޮމޭށަން ކޮމިށަނަރަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރާ...

އިންފޮމޭށަން އޮފިސަރު

"އިންފޮމޭށަން އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވެރިން ފެންވަރުގެ މަގާމުތައް ނޫން މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ...

އިންފޯކޮމިއުނިކޭށަން

"އިންފޯކޮމިއުނިކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންފޮމޭށަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދެވޭ ތަފާތު...

އިންފްލޭށަން ރޭޓް

"އިންފްލޭށަން ރޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ މިންގަނޑަށެވެ.

އިންފްލޭޝަން

"އިންފްލޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގައި ތަކެތީގެ އަގަށާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަހަރުން އަހަރަށް އަންނަ މަތިވުމަށެވެ.

އިންފްލޭޝަން

"އިންފްލޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގައި ތަކެތީގެ އަގަށާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަހަރުން އަހަރަށް އަންނަ މަތިވުމަށެވެ.

އިންފްލޭޝަން

"އިންފްލޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި އިޤްތިޞާދުގައި ތަކެތީގެ އަގަށާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަހަރުން އަހަރަށް އަންނަ މަތިވުމަށެވެ.

އިންތިހާބާބެހޭ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ

"އިންތިހާބާބެހޭ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނަށް ބޭނުންވާ ލަފާ ދިނުމަށާއި...

އިންތިހާބީ ދާއިރާ

"އިންތިހާބީ ދާއިރާ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ވަކިވަކި އިންތިހާބީ ދާއިރާގެ...

އިންތިހާބު

"އިންތިހާބު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިހާބުތަކަށެވެ.

އިންތިހާބު

”އިންތިހާބު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ހަދާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން، އެކިއެކި...

އިންތިހާބު

”އިންތިހާބު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ހަދާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން، އެކިއެކި...

އިންތިހާބު (ލޯކަލް ކައުންސިލުގެ)

"އިންތިހާބު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުތަކާއި، އެ ކައުންސިލްތަކަށް މެންބަރުން އިންތިހާބުކުރުމަށް...

އިންތިޒާމުކުރި މީހާ

"އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ...

އިންތިޒާމެއް

"އިންތިޒާމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެގްރީމެންޓަކަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަކަށް ނުވަތަ ޕްލޭނަކަށް ނުވަތަ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން އާދެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް އަދި...

އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް

"އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ...

އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަޒަރުން

"އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަޒަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނަކަށް ހަމްދަރުދީވެ އޯގާތެރިވާންޖެހޭ އެންމެހާ ހާލަތްތަކަށެވެ.

އިންސާނީ ހައްގަކާ ހިލާފު އަމަލު

"އިންސާނީ ހައްގަކާ ހިލާފު އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކުގައި އިންސާނީ...

އިންސާނީ ހައްގު

"އިންސާނީ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކަށާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި...

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނވަންކަން

"އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކަށާއި...

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނވަންކަން

"އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކަށާއި...

އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން

"އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކަށާއި...

އިންސާނީ އެހީތެރިކަން

"އިންސާނީ އެހީތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާއެއްގައި އިޖާބަދިނުމަށާއި ރިލީފް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ފޯރުކޮށްދެވޭ މާލީ، މާއްދީ އަދި އިންސާނީ...

އިންސިޑެންޓް ފޯމު

"އިންސިޑެންޓް ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ވެއްޓަށް ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގިތަނަށްދާ ފުލުހުން އެއްކުރާ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ލިޔެ، ރިކޯޑުކުރާ ފޯމަށެވެ.

އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޮޑިޓް

"އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރު ކަށަވަރުކޮށް ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑަށެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް

"އިންސްޓިޓިއުޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތައުލީމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީގައި...

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

"އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2020) ގެ...

އިންސްޕެކްޓަރ

"އިންސްޕެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިގްތިސާދީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، ވިޔަފާރި...

އިންސްޕެކްޓަރު (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"އިންސްޕެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުކުރާ ގޮތާއި، އެކްސްޕޯޓުކުރާ ގޮތާއި، އުފައްދާ ގޮތާއި، ބަންދުކުރާ ގޮތާއި، އަލުން ބަންދުކުރާ...

އިންސްޕެކްޓަރުން

"އިންސްޕެކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ތަންތަން ބަލައި ފާސްކުރުމަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ދައުލަތުގެ އެހެން...

އިންޑަސްޓްރިއަލް އެސްޓޭޓް

"އިންޑަސްޓްރިއަލް އެސްޓޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއް މެނޭޖްމަންޓެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ބިން ބައިކޮށް، އެކި ބައިތަކުގައި އެކި...

އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް

"އިންޑިކޭޓިވް އެސެސްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މީހާ މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިވާ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމަށާއި، އޭނާއަށް...

އިންޑިވިޖުއަލް ޑިސްޓޯށަން ލިމިޓް

"އިންޑިވިޖުއަލް ޑިސްޓޯށަން ލިމިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ވަކިވަކި އާލާތްތަކުގެ ކަރަންޓު ސިގްނަލް، ފްރެކުއެންސީ ސިގްނަލާ އަޅައިކިޔާއިރު...

އިންޑެކްސްކުރުން

"އިންޑެކްސްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަކެތީގެ އަގާއި ޚިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލު މުސާރައަށްވެސް ގެންނަމުންދިއުމަށެވެ.

އިންޑެމްނިޓީ

"އިންޑެމްނިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ނުވަތަ ދެ ފަރާތެއްެގެ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް...

އިންޑޯސްކުރުން

"އިންޑޯސްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމެއްގެ އަތުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ...

އިންޒާރުދިނުން

"އިންޒާރުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާ މީހެއްގެ ގާތަށް އައިސް އިންޒާރުދިނުމާއި، މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އީ-މެއިލް...

އިންޓަރ ޖެނެރޭށަނަލް އިކުއިޓީ

"އިންޓަރ ޖެނެރޭށަނަލް އިކުއިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ މަސްލަހަތަށް ވިސްނައި، ދެމެހެއްޓެނިވި...

އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ 1

"އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ 1" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ވަކިވަކި ރަށްރަށަށް އިންޓަރނެޓުގެ ހިދުމަތް ރިޓެއިލްކޮށް...

އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ 2

"އިންޓަރނެޓް ރިޓެއިލް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް، ކެޓަގަރީ 2" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކެއްގައި، ނުވަތަ އަތޮޅެއްގައި، ނުވަތަ ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި...

އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް

"އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަރނެޓުގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދޫކުރާ ލައިސަންސަށެވެ.

އިންޓަރނޭށަނަލް ރިޕޯޓިންގ މިންގަނޑު

"އިންޓަރނޭށަނަލް ރިޕޯޓިންގ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންޓަރނޭށަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (އިޕްސަސް) އަށެވެ.

އިންޓަރނޭށަނަލް ރިޕޯޓިންގ މިންގަނޑު

"އިންޓަރނޭށަނަލް ރިޕޯޓިންގ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންޓަރނޭށަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (އިޕްސަސް) އަށެވެ.

އިންޓަރނޭށަނަލް ފެޑެރޭށަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް

"އިންޓަރނޭށަނަލް ފެޑެރޭށަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައިވާ ޕްރޮފެށަނަލް އެކައުންޓެންޓުން ތަމްސީލުކުރާ މައި...

އިންޓަރނޭށަނަލް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް

"އިންޓަރނޭށަނަލް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސަބްމެރީން ކޭބަލާއި ސެޓެލައިޓް ފަދަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖެއާއި އެހެނިހެން ގައުމުތަކާ...

އިންޓަރނޭށަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންސް ޔޫނިއަން

"އިންޓަރނޭށަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންސް ޔޫނިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންފޮމޭށަން އަދި ކޮމިއުނިކޭށަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ...

އިންޓަރވެންށަން

"އިންޓަރވެންށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އަޅާ ރެސްޕޮންސް ފިޔަވަޅަށެވެ.

އިންޓަރިމް ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް

"އިންޓަރިމް ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނިއްޔަތާބެހޭ ކަންކަމުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް...

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް

"އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ވަކި ރަށެއް ނުވަތަ ރަށެއްގެ ވަކި ސަރަހައްދެއް...

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް

"އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ރަށެއް ނުވަތަ ރަށެއްގެ ވަކި ސަރަހައްދެއް...

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް

"އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެންމެހައި ގޮތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލައި އެއަށް...

އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު

"އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 32/2015 (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ (7) ވަނަ ނަންބަރުގައި...

އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު

"އިންޓެލިޖެންސް މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމާ ގުޅޭ އާންމު ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 57/2021) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި...

އިންޓްރެސްޓް

"އިންޓްރެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިސްކައުންޓެއް ނުވަތަ ޕްރިމިއަމެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން، ޑެޓް ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ލޯނެއް ނުވަތަ ސްވޮޕެއް ނުވަތަ ޑެރިވެޓިވް...

އިންޕޭށަންޓް

"އިންޕޭށަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެނދުމަތިކޮށްގެން ފަރުވާދޭ މީހުންނަށެވެ.

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު

"އިންޖީނުލީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، އިރުގެ ހަކަތަ ނުވަތަ ބެޓެރީ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި،...

އިބްތިދާއި ބައްދަލުވުން

"އިބްތިދާއި ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެވިފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ށަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ބާއްވާ...

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން

"އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލައިގެ ށަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް...

އިކޯސިސްޓަމް އެޕްރޯޗް

"އިކޯސިސްޓަމް އެޕްރޯޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުޅިލާމެހިފައިވާ ރާވައި، ހިންގައި އަދި ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އައްސޭރިފަށާއި ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައިވާ...

އިކޯސިސްޓަމްގެ ޖެނެޓިކް ޑައިވަރސިޓީ

"އިކޯސިސްޓަމްގެ ޖެނެޓިކް ޑައިވަރސިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާހައުލީ ނިޒާމުގައިވާ ދިރުންތަކުގައި ޖެނެޓިކް ނުވަތަ ޖީންތަކުގެ ސިންދަފާތުކަމަށެވެ.

އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން

"އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭށަން ނުވަތަ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން...

އިވެންޓު

"އިވެންޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖަލްސާތަކާއި، އެއްވުންތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، އިންޓަވިއުތަކާއި، ޙަފްލާތަކާ އެނޫންވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އެއްވާ،...

އިމާރާތް

"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އަދި މި ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޢިމާރާތުގެ މާނައިގައި...

އިމާރާތް

"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބިމުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ބިމާ ހަރުކުރެވިގެން ބިނާކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި، އެފަދަ ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ގޯއްޗާއި،...

އިމާރާތް

"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ބިމުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ބިމާ ހަރުކުރެވިގެން ބިނާކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި، އެފަދަ ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ގޯއްޗާއި،...

އިމާރާތް

"އިމާރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގިންތިތަކަށް ހިމެނޭ ތަންތަނަށެވެ (1) މީހުން ދިރިއުޅުމަށް އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ގެއެއް...

އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

"އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތެއް ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމުގެ...

އިމާރާތް އިންސްޕެކްޓްކުރުން

"އިމާރާތް އިންސްޕެކްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ފަދަ މަގްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްކުރެވޭ...

އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ

"އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ކޮންޓްރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. އޭގެ...

އިމާރާތްކުރުން

"އިމާރާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބިނާވެށީގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި ތަންތަން ހެދުމަށް ނުވަތަ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމެވެ. ބިނާވެށީގައި ހިމެނެނީ ޒަރޫރީ...

އިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް

"އިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މި އަކުރުގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 4/2017) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާ

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ބެލުމާއި، ކަމާގުޅޭ އެކިއެކި...

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

"އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޢިމާރާތް ބިނާކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ތަޅާލުމަށް؛ ނުވަތ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުން

"އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ: ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަލައި، ހެދިފައިވާ ކުރެހުމާއި، ލިޔުންތައް ބެލުމަށް؛ ނުވަތ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިލްޑިންގ ޕްރެކްޓިށަނަރުންނާއި،...

އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުން

"އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އިދާރާގައި، ނުވަތަ އެހެންވެސް...

އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ބިލު ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ވިއުގައިން ހުދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް ބޭނުންކުރި...

އިމްޕޯޓް ކުރުން

"އިމްޕޯޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ހިދުމަތް، ޒޯނެއް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް، ކަނޑުމަގުން، ވައިގެމަގުން، ނުވަތަ އެއްގަމުމަގުން...

އިމްޕޯޓްކުރުން

އިމްޕޯޓްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 31/1979 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނާއި، މޯލްޑިވްސް...

އިފްލާސްކުރުމުގެ މަރުހަލާ

"އިފްލާސްކުރުމުގެ މަރުހަލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ ގާނޫނީ ށަހްސަކު އިފްލާސްކުރުމަށް ނުވަތަ ގާނޫނީ ށަހްސެއް ރީއޯގަނައިޒްކުރުމަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

އިދާރީ ދާއިރާ

"އިދާރީ ދާއިރާ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ވިހި އަތޮޅާއި މާލެއާއެކު ޖުމްލަ އެކާވީސް ދާއިރާއަށެވެ. އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ...

އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު

"އިދާރީ ތަފާސްހިސާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމަލުކުރެވޭ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތަށެވެ.

އިތުރު ބޭނުމަކާއެކު އުފައްދާފައި ހުންނަ ފަންނާނީ މަސައްކަތް

"އިތުރު ބޭނުމަކާއެކު އުފައްދާފައި ހުންނަ ފަންނާނީ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިތުރު ބޭނުމެއް ހިފޭގޮތަށް އަތުން ނުވަތަ ސިނާއީ ގޮތުން އުފައްދާފައި...

އިތުރު ކުށެއް ކުރުން

"އިތުރު ކުށެއް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ގަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖިނާއި ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާއަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު...

އިލީގަލް، އަންރިޕޯޓެޑް، އަންރެގިއުލޭޓެޑް ފިށިންގ

"އިލީގަލް، އަންރިޕޯޓެޑް، އަންރެގިއުލޭޓެޑް ފިށިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި މާނަކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް، މަސްވެރިކަން...

އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން

"އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނަށެވެ.

އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން

"އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނަށެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމް

"އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވީޑިއޯ ނުވަތަ ފޮޓޯ މެދުވެރިކޮށް އުޅަނދުގައި ހިނގަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ވަގުތުން...

އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ

"އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ، އިށޫކުރި ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކްލެއިމްކުރެވޭ މަނިޓަރީ ވެލިއުއަކަށެވެ (1) މެގްނެޓިކްކޮށް...

އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރ

"އިލެކްޓްރޯނިކް ފަންޑްސް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަކަށް ކުރާ އަމުރެއް ނުވަތަ ދޭ ހުއްދައަކާ ގުޅިގެން،...

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ

"އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް، މެގްނެޓިކް، އޮޕްޓިކަލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، ޑޭޓާ މެސެޖް ބޭނުންކޮށްގެން...

އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކް

"އިލެކްޓްރޯނިކް ޗެކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޗެކުގެ މުހިންމު ސިފަތައް ހިމެނޭ މައުލޫމާތު، ޗެކް އިމޭޖް ނުވަތަ މި ދެ ބާވަތުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ޗެކަކަށެވެ....

އިލްތިމާސް

"އިލްތިމާސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މައާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން އެދި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށެވެ.

އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް

"އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައި...

އިގްތިސާދީ މަސައްކަތް

"އިގްތިސާދީ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއްގައި ހިންގާ އިގްތިސާދީ ނުވަތަ މާލީ ހަރަކާތްތަކާއި މަށްރޫއުތަކާއި ވިޔަފާރިތަކާއި ނަފާ ހޯދުމަށް ހިންގާ...

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތައް

"އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތައް" ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތި މަދުކުރުމަށް...

އިސް ހިންގުންތެރިޔާ

"އިސް ހިންގުންތެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ...

އިސް މެނޭޖްމަންޓް (ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއާޢި ގުޅޭ)

"އިސް މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ބާރާއި...

އިސް މެނޭޖްމަންޓް (ދައުލަތުގެ މީޑިޔާއާޢި ގުޅޭ)

"އިސް މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ކަންކަން ދުވަހުން ދުވަހަށް ހިންގުމުގެ ބާރާއި...

އިސްކަންދޭ ދާއިރާ

"އިސްކަންދޭ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގައުމީ ތަރައްގީގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ވިޔަފާރިއާއި،...

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ

"އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ނުވަތަ "އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ...

އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާއިން ބަދަލުވެފައިވާ ނިންމުން

“އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާއިން ބަދަލުވެފައިވާ ނިންމުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި،...

އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް

"އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށާއި ގާނޫނުގައި...

އިސްލާމިކް ބޭންކު

"އިސްލާމިކް ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކިންގ...

އިސްލާމިކް ޑިޕޮސިޓް

"އިސްލާމިކް ޑިޕޮސިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ އަގެއްހުރި އެހެން އެއްޗަކަށެވެ....

އިސްލާމީ ށަރީއަތް

”އިސްލާމީ ށަރީއަތް“ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރުއާނާއި، ސުންނަތުގައިވާ ޖިނާއީ، މަދަނީ، އަލްއަހްވާލުއްށަހްސިއްޔާ އާއި މިނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ ގުޅިފައިވާ...

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު

"އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު" ކަމުގައި ބުނެފައި، އެވަނީ ކީރިތި ގުރުއާނާއާއި، މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން، އެކަމެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ހިލާފު...

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލު

”އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރްއާނާއި، މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން، އެކަމެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ހިލާފު...

އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހާ ށިއާރުތައް ފާޅުކުރުން

"އިސްލާމްދީނުގެ އެންމެހާ ށިއާރުތައް ފާޅުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި އިސްލާމްދީނުގެ ކަންތައްތައް ހިންގައި، އެކަންތައްތައް ކޮށްއުޅުމުގެ މަގުތައް...

އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު

"އިޖުތިމާއީ ހާލަތު އަންގައިދޭ ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާގެ ނަފްސާނީ ހާލަތާއި، އިޖުތިމާއީ ހާލަތާއި، ކުއްޖާ ކުށްކުރަން މެދުވެރިވި ސަބަބާއި،...

އީ-މަނީ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ

"އީ-މަނީ" ނުވަތަ "އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ، އިށޫކުރާތުގެ މައްޗަށް އޮތް ކްލެއިމްއަކަށެވެ. މެގްނެޓިކޮށ...

އުރަފަށް

"އުރަފަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ނުވަތަ ފަޅުފަޅުގެ ފަރުގެ ބޭރުފަރާތުން އަޑި އެނގޭފަށް ކެނޑި، ކަނޑަށް ފުންވެގެންދާ...

އުރުފު

"އުރުފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އާންމުވެފައިވާ، މީހުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި، ކަނޑުގެ އުޅަނދުފަހަރާއި، ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދާއި، ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި، މިނޫނަސް މީހުންނާއި...

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ގެ މާނައަކީ ފެންމަތިން ނުވަތަ ކަނޑު އަޑިން، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެއްޗެވެ.

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބަނދެފައިވާ ނުވަތަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އާންމުގޮތެއްގައި...

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް ބަނދެފައިވާ ނުވަތަ ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އާންމުގޮތެއްގައި...

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދާއި ވައިގެ މަގުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އާންމު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ނުވަތަ...

އުޅަނދު ނައްތާލުން

"އުޅަނދު ނައްތާލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަށް ރަޖިސްޓްެރޭށަން ބާތިލުކޮށް، އެ...

އުޅަނދުބުރު

"އުޅަނދުބުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްގަމުގައިނަމަ، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ހިނގާލުމާއި، ބައިސްކަލު ބުރުތަކާއި، ސައިކަލް ބުރުތަކާއި،...

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް

"އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އުޅަނދުގެ މިލްކްވެރިކަން އޮތް ފަރާތާއި، ޗާޓަރަށް ހިފާ ފަރާތާއި، އަދިވެސް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާ ކުރެވިފައިވާ...

އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ

"އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެ، އެ އުޅަނދެއްގައި އަމުރު ހިންގުމަށް ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަނި...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

"އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށެވެ.

އުމުރަށް ބަލައި ކުށްވެރިނުކުރުން ނުވަތަ ސްޓޭޓަސް އޮފެންސަސް

"އުމުރަށް ބަލައި ކުށްވެރިނުކުރުން ނުވަތަ ސްޓޭޓަސް އޮފެންސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވުމުން ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ސަބަބުން...

އުމުރަށް ޖަލަށްލުން

"އުމުރަށް ޖަލަށްލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، 25 (ފަންސަވީސް) އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ.

އުމްރާ ޕެކޭޖް

"އުމްރާ ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުންފުނިތަކުން އުމްރާ ވެރިންނަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ހިދުމަތްތަކެވެ.

އުމްރާނީ ވަސީލަތް

"އުމްރާނީ ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޒޯނެއް ތަރައްގީކުރުމުގައި އެ ޒޯނުގައި ގާއިމުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ވަސީލަތްތަކަށާއި މާއްދީ ވަސީލަތްތަކަށާއި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުގެ...

އުފުރުން

"އުފުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ހުރިތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދިމުގެ ބޭނުމުގައި، މޫތަކާއެކު އުފުރުމަށެެވެ.

އުފުލޭ މުދާ

"އުފުލޭ މުދާ" މާނައަކީ، ބިމާ ގުޅިފައި ނުވަތަ ބިމަށް ހަރުކުރެވިފައިވާ ތަކެތި ފިޔަވައި، އެނޫން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުދަލެކެވެ.

އުފުލޭ މުދާ

"އުފުލޭ މުދާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ހ. ގައިވާ ތަކެތި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށެވެ.

އުފެއްދުން

"އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖަދުވަލު 1 ގައިވާ މަސްތުވާއެއްޗަކަށް ހަވާލާދީނަމަ، ވަކި މަސްތުވާއެއްޗެއް އުފެއްދުމަށާއި ވަކި މަރުހަލާތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން...

އުފެއްދުމެއް

"އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި...

އުފެދިފައިވާ ބިން

"އުފެދިފައިވާ ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކާފައިވާ ބިން ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބިމުގެ ތެރެއިން،...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރއެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރއެއްގެ މަގާމު ނުވަތަ...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރއެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރއެއްގެ މަގާމު ނުވަތަ...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރއެއްގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއް ނުވަތަ ޕާޓްނަރއެއްގެ މަގާމު ނުވަތަ...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން، ފައިސާއިން، ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެންވެސް އެއްޗަކުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފަކު ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރަކު ނުވަތަ ޕާޓްނަރަކު ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތުގެ މުގާބިލުގައި، އޭނާއަށް ލިބޭ ކޮންމެ އިނާޔަތަކަށް...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން، ފައިސާއިން، ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެންވެސް އެއްޗަކުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ މުވައްޒަފަކަށް...

އެހިލާދުވަސް

"އެހިލާދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހިލާ ދުވަހާއި ޖެހިގެން އަންނަ ދުވަހެއްގެ، ހެނދުނު 6.00 އާ ދެމެދަށެވެ.

އެހިލުން

"އެހިލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވާ ބުނުމުގައި ބީއްސުން ވެސް ހިމެނެއެވެ.

އެހީދޭ އިދާރާ

"އެހީދޭ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭށަނަލް ސޯށަލް ޕްރޮޓެކްށަން އޭޖެންސީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

"އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނަފްސާނީ، ޖިސްމާނީ،...

އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

"އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަނިޔާ ލިބފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނަފްސާނީ، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ،...

އެހެނިހެން ބޯހިމެނުން

"އެހެނިހެން ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާބާދީއާއި ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުން ފިޔަވައި، އެހެނިހެން ބާވަތުގެ މުޅި އާބާދީ (މަސައްކަތް ހިންގާ...

އެށޫރެންސް ހިދުމަތް

"އެށޫރެންސް ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ކަންކަން ނިންމަން ތިބޭ ފަރާތްތަކަށް މާލީ ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންތަކާއި މާލީ މުއާމަލާތްތަކުގެ ސައްހަކަމާމެދު...

އެނގިހުރުން ނުވަތަ އެނގިހުރެގެން

"އެނގިހުރުން" ނުވަތަ "އެނގިހުރެގެން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި އަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރާ އަމަލަށެވެ: (1) އަމަލުގެ ރުކު...

އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

"އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ...

އެނުއިޓީ

"އެނުއިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން، އެފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބެނިފިށަރީން އުމުރު ދުވަހަށް، މަހަކު ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް...

އެންވެރިކަން

"އެންވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ކުރާ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި، އަތު ނަނުގެ މަސްވެރިކަމުގައްޔާއި، ފާނައާއި ފަރުމަހުގެ...

އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް

"އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން، ނުވަތަ ބާރުގެ ބިރު ދައްކައިގެން، ނުވަތަ ގާނޫނުއަސާސީއާ ހިލާފަށް ގާނޫނުއަސާސީ އުވާލުމާއި،...

އެންގުން (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"އެންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިޔުމަކުން އެންގުމަށެވެ.

އެންޓަރޕްރައިސް ޒޯން

"އެންޓަރޕްރައިސް ޒޯން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަހައްދެއް ފާހަގަކޮށް، އެ ސަރަހައްދުގައި ވަކި ބާވަތެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަމެއް...

އެބޯށަން

"އެބޯށަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބަނޑަށް 28 ހަފުތާ ނުފުރި ހައްޔަރުންނެއްޓުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 28 ހަފުތާ ނުފުރި ބައިގެންދިއުމާއި ސިއްހީ ސަބަބަކާހުރެ...

އެކަހެރިކުރުން (އާންމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ)

"އެކަހެރިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރި މީހަކުނަމަ، ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ ސިފަ ހުރި މާއްދާއެއް މީހެއްގައި ހުރިކަން...

އެކަހެރިކުރުން (އާންމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ)

"އެކަހެރިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރި މީހަކު ނަމަ، ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ ސިފަ ހުރި މާއްދާއެއް މީހެއްގައި ހުރިކަން...

އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު

"އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކަހެރިކުރުމުގެ ހާއްސަ މަގްސަދުގައި ބިނާކުރާ ހޮސްޕިޓަލާއި މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު (އާންމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ)

"އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެކަހެރިކުރުމުގެ ހާއްސަ މަގްސަދުގައި ބިނާކުރާ ހޮސްޕިޓަލާއި މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

އެކަށީގެންނުވާ ނުފޫޒު (އިންތިހާބާއި ގުޅޭ)

"އެކަށީގެންނުވާ ނުފޫޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަނެކެއްގެ އިންތިހާބީ ހައްގަކާ ގާނޫނީގޮތުން ނޭދެވޭ ގޮތަކަށް ބެހި ނުވަތަ އެފަދަ ހައްގަކާމެދު ގަދަރާއި އިހްތިރާމް...

އެކަށީގެންވާ ހާލަތެއްގައި ބެހެއްޓުން

"އެކަށީގެންވާ ހާލަތެއްގައި ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މުދަލެއްގެ ބާވަތުން، އެ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވެންދެން ހަލާކުވިޔަނުދީ...

އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް (އާންމު ސިއްހަތާއި ގުޅޭ)

"އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބެންހުރި ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިބޭ މައުލޫމާތަށެވެ. އެފަދަ...

އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް (އާންމު ސިއްހަތާގުޅޭ)

"އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބެންހުރި ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިބޭ މައުލޫމާތަށެވެ. އެފަދަ...

އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް

"އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެހެން މީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި...

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް

"އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް" ކަމަށް ބެލޭނީ ރުއްގަސްފަދަ ތަކެތި ކަމުގައިވާނަމަ 1 މަސްދުވަހެވެ. މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި ކަމުގައިވެފައި ރާއްޖޭގައި ހުރި މުދަލެއް ނުވަތަ...

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު

ކުށުގެ އަމަލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށުގެ އަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް އޭނާގެ މަގްސަދު އެއަމަލުން...

އެކައުންޓެންޓްސް އިން ބިޒްނަސް

"އެކައުންޓެންޓްސް އިން ބިޒްނަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާއި މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު...

އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދެއްކުން

"އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދެއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި...

އެކަމަޑޭށަން (ބިދޭސިންނާއި ގުޅޭ)

"އެކަމަޑޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިދޭސީން ދިރިއުޅުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހަމަޖައްސައިދޭ ތަންތަނަށެވެ.

އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ސަރަހައްދު

"އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމާއި ކަނޑު ހިމެނޭ ގޮތުން، އެ ސަރަހައްދުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި އެކުއަކަލްޗަރކުރުންކަމަށް...

އެކުއަކަލްޗަރކުރުން

"އެކުއަކަލްޗަރކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފެނުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް...

އެކުއަކަލްޗަރކުރުން

"އެކުއަކަލްޗަރކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފެނުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް...

އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުން

"އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި...

އެކުއާކަލްޗަރ ކުރުން

"އެކުއާކަލްޗަރ ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑާއި، މޫދާއި، ކުޅިއާއި، ފެންގަނޑުގަނޑާއި، ޕޮންޑްއާއި ޓޭންކް ފަދަ ތަންތަނުގައި މަސް ވިއްސާ، ދިރުވާ، އާލާކޮށް...

އެކުއިޒިށަން ފީ

"އެކުއިޒިށަން ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއަށް ބިނާކޮށް،...

އެކުއިޒިށަން ފީ

"އެކުއިޒިށަން ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއަށް ބިނާކޮށް،...

އެކްރޫޑް ޕެންށަން ހައްގު

"އެކްރޫޑް ޕެންށަން ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ޕެންށަން ނުވަތަ ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

އެކްރެޑިޓް ކުރެވިގެންވާ ނޫސްވެރިން

"އެކްރެޑިޓް ކުރެވިގެންވާ ނޫސްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްވުން ރިޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންކަން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެންވާ...

އެކްސިޑެންޓެއް

"އެކްސިޑެންޓެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ދުއްވާ ދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި މީހެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި...

އެކްސެސިބިލިޓީ

"އެކްސެސިބިލިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ މީހުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު...

އެކްސެސިވް ކޮމްޕެންސޭށަން

"އެކްސެސިވް ކޮމްޕެންސޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، މުއާމަލާތެއްގެ މުގާބިލުގެ ތެރެއިން އެ މުއާމަލާތުގެ އަގަށްވުރެ އިތުރު ކަމަށް...

އެކްސްކުލޫސިވިޓީ

“އެކްސްކުލޫސިވިޓީ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، އެއް ފަރާތަކުން ކޮންޓެންޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރަށެވެ.

އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު

"އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ކޮންޓެންޓެއް ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް...

އެކްސްޓަރނަލް ރިޒާރވް

"އެކްސްޓަރނަލް ރިޒާރވް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަ ބާވަތްތަކެއްގެ މުދާތަކަށެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި މީގައި ހިމެނެނީ، ރަން، އެސް.ޑީ.އާރ....

އެކްސްޓަރނަލް ޓްރާންސެކްށަން

"އެކްސްޓަރނަލް ޓްރާންސެކްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ބޭރު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭރު ފައިސާދާގޮތަށް ކުރެވޭ މުއާމަލާތަށެވެ.

އެކްސްޓަރނަލް ޓްރާންސެކްށަން

"އެކްސްޓަރނަލް ޓްރާންސެކްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ބޭރު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭރު ފައިސާދާގޮތަށް ކުރެވޭ މުއާމަލާތަށެވެ.

އެކްސްޕޯޓް ކުރުން

"އެކްސްޕޯޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ހިދުމަތް، ޒޯނެއް މެދުވެރިކޮށް، ރާއްޖޭން ބޭރަށް، ކަނޑުމަގުން، ވައިގެމަގުން، ނުވަތަ އެއްގަމުމަގުން ގެންދިއުމަށް؛...

އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެކްސްޕޯޓުކުރި އަދަދުން އިމްޕޯޓުކުރި އަދަދު ކެނޑުމުން ބާކީވާ ކަރަންޓު ޔުނިޓުގެ އަދަދެށެވެ.

އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިންގ ޒޯން

"އެކްސްޕޯޓް ޕްރޮސެސިންގ ޒޯން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ތަކެތި ނުވަތަ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް...

އެކްސްޕޯޓްކުރި އަދަދު (ކަރަންޓާއި ގުޅޭ)

"އެކްސްޕޯޓްކުރި އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ބިލު ތައްޔާރުކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ހުދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ ނިޒާމުން އުފައްދައި،...

އެކްސްޕްރެށަން އޮފް ފޯކްލޯރ

"އެކްސްޕްރެށަން އޮފް ފޯކްލޯރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުޖުތަމައެއްގެ އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ވަކި ބަޔަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް އެ މުޖްތަމައެއްގެ އިޖްތިމާއީ...

އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަސްވެރިކަން

"އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ މަސްވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަކި މަސްވެރިކަމެއް ތައާރުފުކުރުމުގެ ކުރިން، އެ ބާވަތުގެ މަސްވެރިކަމަކީ އިގްތިސާދީގޮތުން...

އެކްސްޕްލޮއިޓޭށަން (ކުޑަކުދިން)

"އެކްސްޕްލޮއިޓޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކުއްޖާގެ...

އެކްސްޕްލޯސިވްޒް

"އެކްސްޕްލޯސިވްޒް" ގެ މާނައަކީ އާންމުކޮށް ގެންގުޅުން މަނާ ގޮވާ ނުވަތަ ގޮވާ އެއްޗެއްސެވެ.

އެކްޓިވް ޑިޔުޓީ

"އެކްޓިވް ޑިޔުޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މިގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިފައިންގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި...

އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތް

"އެއަރޕޯޓް ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2001 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަދަނީ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ބައިނަލްއަގްވާމީ...

އެއަރޮޑްރޯމް

"އެއަރޮޑްރޯމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވައިގެ އުޅަނދު ޖައްސައި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅައި، ތައްޔާރުކޮށް، އެކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ.

އެއް ގޭބިސީ

"އެއް ގޭބިސީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްކޮށް ކައްކައި ކައިބޮއި ނިދައި އުޅޭ އެންމެންނަށެވެ.

އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން

"އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް އެހެން ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް...

އެއްބަސްވުން

"އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ގޮތުން ދިވެހިސަރުކާރު ޒިންމާވާންޖެހޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އެއްބަސް ވުމަށެވެ.

އެއްވެސްމީހަކު

"އެއްވެސްމީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

އެއްމެދު އިމާރާތް

"އެއްމެދު އިމާރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްބިސީއަށްވުރެ ގިނަ ބިސީއަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ވަކި ފުލެޓްތަކަކަށް ހަދައި، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް...

އެއްގަން

"އެއްގަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށްރަށާއި، ފިނޮޅާއި، ހުރާ ފަދަ ކަނޑުން ހިކިފައި ހުންނަ ހުރިހާ ތަންތަނަށެވެ.

އެއްގަމު އުޅަނދު

"އެއްގަމު އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުފުލުމަށާއި، މުދާ އުފުލުމަށާއި މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަފާތު އާންމު ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި...

އެއްގަމު އުޅަނދު

"އެއްގަމު އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުފުލުމަށާއި، މުދާ އުފުލުމަށާއި މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަފާތު ޢާންމު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި...

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު

"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި، އަދި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް

"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި އަދި އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން

"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިމާރާތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދެއްކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އެއްގަމުއުޅަނދެއް...

އެއްޗެއް

"އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުލޫމާތެއް ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ފޮތެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް މުދަލެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް،...

އެމީހަކު

"އެމީހަކު" "އޭނާ" "ދައުވާކުރާ" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

އެމް.އައި.އާރ.އޭ

"އެމް.އައި.އާރ.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން "މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ"...

އެމް.އައި.އާރް.އޭ

"އެމް.އައި.އާރް.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން "މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ"...

އެމް.އައި.އާރް.އޭ އިން ބިނާކުރުން

"އެމް.އައި.އާރް.އޭ އިން ބިނާކުރުން" އަކީ، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިނާކުރާ ބިނާކުރުމެވެ.

އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް

"އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮމަރޝަލް ބޭންކްތަކާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވިފައިވާ...

އެމް.އެމް.އާރް.އައި

"އެމް.އެމް.އާރް.އައި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސަރޗް އިންސްޓިޓިއުޓަށެވެ.

އެމް.އެމް.އޭ

"އެމް.އެމް.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

އެމްބާކޭށަން ފޯމު

"އެމްބާކޭށަން ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭން ފުރާ ބިދޭސީން ފުރިހަމަކޮށް، ގާނޫނުގެ ދަށުން އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

އެމްއާރުޕީއެސް

"އެމްއާރުޕީއެސް" މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން ސްކީމްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެނުއިޓީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009...

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް

"އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޭ ހުއްދައަށެވެ.

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ

"އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ، ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ...

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ

"އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ، ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުގެ...

އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް ޓްރެއިނިންގ

"އެމްޕްލޯޔަރ ބޭސްޑް ޓްރެއިނިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކަށެވެ.

އެފިލިއޭޓުން (ޗާޓަޑް އެކައުންޓުސް އާއި ގުޅޭ)

"އެފިލިއޭޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަރނޭށަނަލް ފެޑަރޭށަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސްގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ޕްރޮފެށަނަލް އެކައުންޓަންސީ އޯގަނައިޒޭށަނެއްގެ...

އެފިލިއޭޓް

"އެފިލިއޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބޭންކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުންފުނިން ކޮންޓްރޯލްކުރާ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް...

އެފް.އޯ.ބީ

"އެފް.އޯ.ބީ" އަގު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލުގެ އަގާއި، ބަނދަރުގައި އޮތް އުޅަނދަކަށް އެ މުދާ އެރުވުމާ ހަމައަށް ހިނގި ހަރަދަށެވެ. މި ހަރަދުގެ ތެރޭގައި...

އެދިޔާރު (ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ)

"އެދިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެނުގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަށްރޫއުގެ ނުވަތަ ނަރުދަމާގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ މަށްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ތަންފީޒުކުރާ ސަރުކާރުގެ...

އެތެރެވަރި

"އެތެރެވަރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެ ކަނޑަށެވެ.

އެތެރެވަރި

"އެތެރެވަރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެ ކަނޑަށެވެ.

އެތެރެވުން

"އެތެރެވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަންނަ އުޅަނދަކުން އަންނަމީހަކު، އެމީހަކު އަންނަ އުޅަނދެއް ބަނދަރުކުރާ، ނުވަތަ ޖައްސާ ބަނދަރެއްގައިވާ އިމިގްރޭށަންގެ...

އެތެރެވުން

"އެތެރެވުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނާ ހިލާފަށް ނުވަތަ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ނަމަވެސް މީހަކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން އެތެރެވުމަށެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

"އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ބޭންކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ...

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

"އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވާ...

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

"އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އިދާރާއެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވާ މުވައްޒަފުންނާއި، އަދި އެ އިދާރާގެ...

އެގްޒެމިންކުރުން

"އެގްޒެމިންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހަކަށް ކުރިން ޖެހިފައިވާ ބަލިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި، އޭނާގައި ހުރިނަމަ...

އެސެޓް

"އެސެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިލްކުގައިވާ އަގެއްހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

އެސެޓްސް

"އެސެޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދަރަނި އަދާ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ، އަދި މާލީގޮތުން އަގު ކުރެވޭ ގޮތަށް ފަރާތެއްގެ މިލްކުގައިވާ އެއްޗެއްސަށާއި،...

އެސޯސިއޭޓް މެންބަރު (ޗާޓަޑް އެކައުންޓުސް އާއި ގުޅޭ)

"އެސޯސިއޭޓް މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެސޯސިއޭޓް މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި "އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ...

އެސް.އެމް.އެސް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް

"އެސް.އެމް.އެސް ގޭޓްވޭ ލައިސަންސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެސް.އެމް.އެސް (ށޯޓް މެސެޖް ސަރވިސް) ގޭޓްވޭއެއް މެދުވެރިކޮށް އާންމު ފަރާތްތަކަށް އެސް.އެމް.އެސް.ގެ...

އެސް.ޑީ.އާރ

"އެސް.ޑީ.އާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންޓަރނޭށަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ ސްޕެށަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް އަށެވެ.

އެސް.ޑީ.އާރ

"އެސް.ޑީ.އާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންޓަރނޭށަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ ސްޕެށަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް އަށެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން

"އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ...

އެޑިޓޯރިއަލް ސިޔާސަތު

"އެޑިޓޯރިއަލް ސިޔާސަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،...

އެޑްވާންސް ރިލީޒް ކަލަންޑަރ

"އެޑްވާންސް ރިލީޒް ކަލަންޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އާންމުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުތަކާއި ވަގުތު ކަނޑައެޅި ދުރާލާ އާންމުންނަށް...

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ

"އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުރިއަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާއަށެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު

"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް، އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއް، ބޭންކުގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް، ނުވަތަ ބިދޭސީ ބޭންކެއްނަމަ،...

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭށަން

"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ރިސްޓޮރޭށަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 1034/2019 (ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައިގެން...

އެޕްރެންޓިށިޕް

"އެޕްރެންޓިށިޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދޭ...

އެޖެންސީގެ ސީ.އީ.އޯ

"އެޖެންސީގެ ސީ.އީ.އޯ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރާ "ނޭށަނަލް ސޯށަލް ޕްރޮޓެކްށަން އެޖެންސީ" ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށެވެ.

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

"އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ" އަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ "ހައިޑްރޯ-ކްލޮރޯ-ފްލޮރޯ-ކަރބަންސް" އެވެ.

އޭ.އައި.އައި.ބީ

"އޭ.އައި.އައި.ބީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭށިއަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކަށެވެ.

އޭނާ

"އޭނާ" ނުވަތަ "މީހަކު" މިފަދައިން ލިޔެފައިވާއިރު، އޭގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އަންހެން، ފިރިހެން، ކުދި، ބޮޑު، އިންސާނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް...

އޭނާ

"އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާކުރާ" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

އޭޖެންޓް

"އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި އޮފިސަރަކަށާއި މުވައްޒަފަކަށާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ...

އޮރިޔާންކާޑު

''އޮރިޔާންކާޑު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ ގުނަވަންތަކުގެ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއާއި ފިލްމާއި، ޖިންސީ ގުޅުން ސިފަކޮށްދޭ އަޑާއި،...

އޮރިޔާންކާޑު

އޮރިޔާންކާޑުގެ މާނައިގައި ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ދައްކައިދޭ މަންޒަރު ހުރި ފޮޓޯއާއި ފިލްމާއި ޖިންސީގުޅުން ސިފަކޮށްދޭ އަޑާއި، ވާހަކައާއި، ޖިންސީގުޅުން ހިންގާ...

އޮބްޒާވަރުން

"އޮބްޒާވަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާާންމު ގާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިލެކްށަންސް...

އޮޅުވާލުމުގެ އަމަލު

(ހ) "އޮޅުވާލުމުގެ އަަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މުދަލަކާ ނުވަތަ ހިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތަކާ...

އޮކިއުޕޭށަން

"އޮކިއުޕޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަގުމަށެވެ.

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި

"އޮއިވާލި ކަނދުފަތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ސަރަހައްދަކަށް މަސް ގެނައުމަށްޓަކައި ފެންމަތީގައި އޮޔާދެމޭގޮތަށް ކަނޑުގައި ނަގިލި ލައިގެން ހަރުކުރާ ބޮޔެއް...

އޮމްބަޑްސްޕަރސަން

"އޮމްބަޑްސްޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 28/2020) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ...

އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް

"އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 28/2020) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާ ''އިންތިގާލީ...

އޮފިށަލް ލިސްޓް (މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ)

"އޮފިށަލް ލިސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖުގައި އަގުކިޔުމަށް ހިމެނިފައިވާ ހުރިހާ ސެކިއުރިޓީޒް ހިމެނޭ ލިސްޓަށެވެ.

އޮފިސަރ

"އޮފިސަރ" ގެ ތެރޭގައި، ޑިރެކްޓަރުންނާއި ސެކްރެޓަރީންނާއި، މެނޭޖަރުންނާއި، އެގްޒެކެޓިވުން އަދި ޕާރޓްނަރށިޕެއްނަމަ، ޕާރޓްނަރުން ހިމެނޭނެއެވެ.

އޮފިސަރުން

"އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަންނީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

އޮފް މާކެޓް ޓްރާންސްފަރ ނުވަތަ "ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ކުރާ މުއާމަލާތު"

"އޮފް މާކެޓް ޓްރާންސްފަރ" ނުވަތަ "ހިއްސާގެ ބާޒާރުން ބޭރުގައި ކުރާ މުއާމަލާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ހިއްސާ، ލައިސެންސްޑް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖެއްގައި...

އޮފްށޯރ ޕްލެޓްފޯމް

"އޮފްށޯރ ޕްލެޓްފޯމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިންގެ އަތުން މަސް ގަތުމަށް، ނުވަތަ މަސް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރަކަށް...

އޮތޯރިޓީ (މާލީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ)

"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ތިންވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރާ މީހެއް

"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އައްޔަންކުރާ މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އޭނާ ލިޔުމުން ހުއްދަދޭ މީހަކަށެވެ.

އޮޑިޓް އޮފިސަރ

"އޮޑިޓް އޮފިސަރ" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

އޮޑިޓް ފީ

"އޮޑިޓް ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓްކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ އުޖޫރައަށެވެ.

އޮޓަމެޓިކް ބަޑި

"އޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރިގަރަށް ފިތައިލުމުން ޓްރިގަރ އޮބިފައި ހުންނަހާހިނދަކު، އެ ބަޑިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަޒަން ޖެހޭ ފަދަ އޮޓޮމެޓިކް...

އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ

"އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނެއްގެ އެހީތެރިކަމެއްނެތި ބަޑީގެ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ވަޒަންލައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

އޮޓޮޕްސީ

"އޮޓޮޕްސީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މައްޔިތެއްގެ ހަށިގަނޑު ސިއްހީގޮތުން އެގްޒެމިންކޮށް ނުވަތަ ޓެސްޓުކޮށް އެމީހަކު މަރުވިކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ވަގުތާއި، އެމީހާ...

އޮޕަރޭޓަރު

"އޮޕަރޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިފަރާތް، ޗާޓަރަރ، މާސްޓަރު އަދި އެ އުޅަނދު ދުއްވައިގެން ހޯދާ އިގްތިސާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތް ހިމެނޭގޮތުން،...

އޮޕަރޭޓަރު (މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"އޮޕަރޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދު ދުއްވައިގެން ހޯދާ އިގުތިސާދީ ނުވަތަ މާލީ ފައިދާ ލިބޭ ފަރާތް ނުވަތަ އުޅަނދާ ހަވާލުވެހުރި އެ އުޅަނދު ހިންގުމަށް...

އޮޕަރޭޓަރު (ޕޭއިމަންޓާއި ގުޅޭ)

"އޮޕަރޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިސްޓަމެއް ހިންގުމަށް އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާއަކަށެވެ.

އޯވަރޑްރާފްޓް

"އޯވަރޑްރާފްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަކިފަރާތަކުން ބޭންކުގައި ޖަމާކޮށްފައި ހުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރަން އެފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުން ދޫކުރާ...

އޯވަރޑްރާފްޓް

"އޯވަރޑްރާފްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަކިފަރާތަކުން ބޭންކުގައި ޖަމާކޮށްފައި ހުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރަން އެފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުން ދޫކުރާ...

އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ އިދާރާ

"އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

އޯފްށޯރ ފައިނޭންށަލް ސަރވިސަސް

"އޯފްށޯރ ފައިނޭންށަލް ސަރވިސަސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އާންމުގޮތެއްގައި ރެސިޑެންޓުންނަށް ސީދާ ހިދުމަތް ނުދެވޭގޮތަށް، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިނުން ހުއްދަ...

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ހިދުމަތް

"އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަގުތީގޮތުން ގެންނަ ކުދިންނަށް ދައުލަތުން ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ...

އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ހިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒު

"އޯލްޓަނޭޓިވް ކެއަރގެ ހިދުމަތް ދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަގުތީގޮތުން ގެންނަ ކުދިންނަށް ދައުލަތުން ވަގުތީ ހިޔާވަހިކަން...

އޯގަނިޒަމް

"އޯގަނިޒަމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގުދުރަތީގޮތުން ހުންނަ ހާލަތުގައި ދަރިފަސްކޮޅު އާލާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗަށެވެ.

އޯޑިއަންސް

"އޯޑިއަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޕްރޮގްރާމްއެއް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި ހިދުމަތެއް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ.

އޯޑިއޯ

"އޯޑިއޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން އިއްވޭ އަޑަށެވެ.

އޯޑިއޯ ވިށުއަލް

"އޯޑިއޯ ވިށުއަލް" އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަޑު އެކުލެވޭ އަދި އަޑު އެކުލެވިފައިނުވާ ނަމަވެސް، ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކެއް...

އޯޒޯން ފަށަލަ

"އޯޒޯން ފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް 10 (ދިހައެއް) ކިލޯމީޓަރާއި 50 (ފަންސާސް) ކިލޯމީޓަރުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަށަލައަކަށް ކިޔާ ނަމަށެވެ....

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް...

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް...

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކުން...

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ކަމުގައި...

އޯޒޯން ލޭޔަރ

"އޯޒޯން ލޭޔަރ" އަކީ ބިމުންފެށިގެން މައްޗަށް 10 ކިލޯމީޓަރާއި 50 ކިލޯމީޓަރުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަށަލައަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. މިފަށަލައިގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި...

އޯޕަން އެންޑަޑް ވެހިކަލް

"އޯޕަން އެންޑަޑް ވެހިކަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހިންގާ، އަދި އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތަށް، އެފަރާތަކުން ހިއްސާ...

ވަރކް ސައިޓް

"ވަރކް ސައިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށެވެ.

ވަރުވާ

"ވަރުވާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މީލާދީ އަހަރަކަށް ވަރުވާގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީއާއި ވަރުވާއަށް ރަށެއް ނަގާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވެވޭ ކުއްޔަށެވެ.

ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުން

"ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަޅުރަށްރަށުގެ ގުދުރަތީ ވެށްޓަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ފަޅުރަށް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމަށެވެ.

ވަޅުދިޔަ ހިއްކުން

"ވަޅުދިޔަ ހިއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަރުދީ ބޭނުންތަކަށް ބަހައްޓައިފައި ހުންނަ ފެންވަޅު ސާފުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިޔަހިއްކުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ވަޅެއް...

ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތައް

"ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހުން ނުވަތަ "ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން...

ވައި-ކަނެކްށަން (ފެނާއި ނަރުދަމާ އާއި ބެހޭ)

"ވައި-ކަނެކްށަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނަރުދަމާގެ މައިލައިނުން ކޮންމެ ގެއަކާ ދިމާއަށް ހުންނަ، "ވައި-ޖޮއިންޓަށް" ގުޅައިފައި ހުންނަ ލައިނަށެވެ.

ވައިގެ ބަނދަރު

"ވައިގެ ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށާއި، މަޑުކުރުމަށާއި، މުދާ ބޭލުމަށާއި، އެރުވުމަށާއި، މީހުން ފޭބުމަށާއި، އެރުމަށާއި، ފުރުމަށް...

ވައިގެ އުޅަނދު

"ވައިގެ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވައިގެ ތެރެއިން ދުއްވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެކަށެވެ.

ވައިސް ޗާންސެލަރ

"ވައިސް ޗާންސެލަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރާ އެންމެ އިސްމީހާއަށެވެ.

ވައިސް ޗެއަރމަން (އާރބިޓްރޭށަނާއި ގުޅޭ)

"ވައިސް ޗެއަރމަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2013 (އާރބިޓްރޭށަނުގެ ގާނޫނު) ގެ 78 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ...

ވައްކަން

"ވައްކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެހެން މީހެއްގެ ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއްގެ މިލްކު އެއްޗެއް އެމީހާއަށް ނުވަތަ އެފަރާތަށް ނޭނގި، އެއާ ހަވާލުވެގެންހުރި މީހާ...

ވަގުތީ ބޭނުން

"ވަގުތީ ބޭނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް ނުބެލެވޭ ގޮތަށް އެ މުދަލުން ހިފޭ ބޭނުމަށެވެ.

ވަގުތީ އިމާރާތް

"ވަގުތީ އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފެންވަރު ދަށް ނުވަތަ ޢުމުރު ކުރު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަދާ ވަގުތީ ތަންތަނަށެވެ.

ވަގުތީ މުއްދަތު (ކައުންސިލު އިންތިހާބާއި ގުޅޭ)

"ވަގުތީ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 3 ޖޫން 2020 އިން ފެށިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު 2020 (ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2020) އިން...

ވަގުތީ މުވައްޒަފު

"ވަގުތީ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތްގޮތުން، ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން،...

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން

"ވަގުތީ މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ވަގުތީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް...

ވަގުތީ ލައިސަންސް

"ވަގުތީ ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަލަށް ލައިސަންސް ނަގާ ފަރާތްތަކަށް ދާއިމީ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ދޫކުރާ ލައިސަންސާއި، ބިދޭސީންނަށް ދޫކުރާ...

ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

"ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ހުއްދައަށެވެ.

ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު

"ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން...

ވަސީލަތް

"ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންސާނީ ވަސީ ލަތްތަކާއި އެނޫންވެސް ވަސީ ލަތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

ވަޒަންވެރިވެފައި (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ވަޒަންވެރިވެފައި" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ވަކި ފަރުދަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު (1) އެ އަހަރެއްގައި 183 (ސަތޭކަ އަށްޑިހަތިނެއް) ދުވަހަށް، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ...

ވަޒީރު

"ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީރަށެވެ.

ވަޒީފާ

"ވަޒީފާ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، އުޖޫރައަކަށް ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ލިބޭ ގޮތަކަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށެވެ.

ވަޒީފާ (ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ)

"ވަޒީފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށެވެ.

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް

"ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މިބަހުގެ...

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް

"ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުސާރައެއް ދޭގޮތަށް، ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި، ކުންފުންޏަކާއި، ސަރުކާރަކާއި،...

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި، ކުންފުންޏަކާއި، ސަރުކާރާއި،...

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި، ކުންފުންޏަކާއި، ސަރުކާރާއި،...

ވަޒީފާގެ އިނާޔަތް

"ވަޒީފާގެ އިނާޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާއިރު އޭނާއަށް ލިބިދޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށާއި، އޭނާއަށް ބައިވެރިވުމުގެ...

ވަޒީފާގެ ދަފުތަރު

"ވަޒީފާގެ ދަފުތަރު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވަސީލަތަކަށެވެ.

ވަޔަރ ޓްރާންސްފަރ

"ވަޔަރ ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބެނިފިށަރީ އަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ބެނިފިށަރީ އިދާރާއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް، އިލެކްޓްރޯނިކް...

ވާރކްވީޒާ

"ވާރކްވީޒާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ (ވާރކްޕާރމިޓް) ހޯދައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް...

ވާރކްޕާރމިޓް

"ވާރކްޕާރމިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ.

ވާރުކާޑު

"ވާރުކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ހަމައެކަނި މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑަށެވެ.

ވާދަވެރި އުސޫލުން

"ވާދަވެރި އުސޫލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ބޭނުމަށް ނުވަތަ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ރާވައި ހިންގާ އުސޫލުން...

ވިށުއަލް

"ވިށުއަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން ދެއްކޭ މަންޒަރަށެވެ.

ވިއުގަ

"ވިއުގަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަޅައިފައިވާ ކަރަންޓު ކޭބަލުތަކަށެވެ.

ވިއްކާ ފަރާތް (ރިސޯޓު ވިލާއާއި ގުޅޭ)

"ވިއްކާ ފަރާތް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ނުވަތަ އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް ހެދުމަށްޓަކައި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ރަށެއް...

ވިއްކާމީހާ

"ވިއްކާމީހާ" ގެ މާނައަކީ ވިއްކާ ނުވަތަ ވިއްކަން އެއްބަސްވާ މީހާއެވެ.

ވިއްކުން

"ވިއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަގެއް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ އަގެއް ކަނޑައަޅައިގެން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެއްޗެއް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދިނުމަށެވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

"ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން، އެ ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތުން ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް...

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

"ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާ ގައި ‏12...

ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

"ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2011) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބިނާކުރެވޭ...

ވިސްލްބްލޯކުރުން

"ވިސްލްބްލޯކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭދެވޭ އަމަލެއްގެ މައުލޫމާތު މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހާމަކުރުމެވެ.

ވިސްލްބްލޯކޮށްގެން މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން

"ވިސްލްބްލޯކޮށްގެން މައުލޫމާތު ހުށަހެޅުން" ނުވަތަ "ހާމަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭދެވޭ އަމަލެއްގެ މައުލޫމާތު މި ގާނޫނުގައި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުން ނުހިމެނޭގޮތަށް ތިރީގައިވާ ކަންކަމަށެވެ (1) ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ފަންނީ އަދި އެނޫންވެސް މަސައްކަތާއި،...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މާލީފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށެވެ. މީގެތެރޭގައި، މީހެއްގެ އަމިއްލަ މުދަލަކުން،...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާމްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގާ ނުވަތަ ކުރާ މުދާ ގަނެވިއްކުމުގެ މަސައްކަތާއި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގާ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބިމާއި، ބިމާ ގުޅިފައިވާ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، ގާނޫނުން އުފައްދާ ހައްގާއި ވާޖިބާއި، ގާނޫނުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތަކާއި...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުން ފިޔަވައި، މާލީ ފައިދާއެއް ނުވަތަ އިތުރުކުރުމެއް ހޯދުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާ ކޮންމެ ކަމަކަށެވެ. އޭގެ...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުގައި ވިޔަފާރީގެ މާނައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައެވެ. މި ގާނޫނުގައި...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާގުޅޭ ވިޔަފާރިއެއް، ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއެއް، ނުވަތަ ފަންނެއް، ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް،...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" އެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ހިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރީގެ އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާ ކޮންމެ...

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

"ވިޔަފާރި ހަރަކާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހަރަކާތްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، މި ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ...

ވިޔަފާރި ނަން

"ވިޔަފާރި ނަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ތަންތަނުން...

ވިޔަފާރި މުދާ

"ވިޔަފާރި މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ބަހައްޓާފައިހުންނަ މުދަލަށެވެ.

ވިޔަފާރި މުދާ ގަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ނުވިއްކާ ބެހެއްޓުން

“ވިޔަފާރި މުދާ ގަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ނުވިއްކާ ބެހެއްޓުން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުރި މުދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެ އިރެއްގައި...

ވިޔަފާރި ތަން

"ވިޔަފާރި ތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކުންފުނި ނުވަތަ...

ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމާބެހޭ ތަމްރީނުދިނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، މާލީ ކަންކަމާއި،...

ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، މާލީ...

ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ނަން

"ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ނަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރޭޑްމާކް ހިމެނޭގޮތުން، ޕެސްޓިސައިޑްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުން

"ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް މަސްވެރިކަންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންކުރުމަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އަމަލުތައް

"ވިޔަފާރީގެ އަމަލުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރީގެ އެކި އެރޭންޖްމަންޓުތަކަށާއި ޕްރެކްޓިސްތަކަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން

"ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމެއްކުރުމަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް

"ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގޭ ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން...

ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވޭ ކޯޓާ

"ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވޭ ކޯޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި އުސޫލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދެވޭ ކޯޓާއަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ

"ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ނުވަތަ "އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ނަންމަތީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް...

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

"ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޓެކްސްއަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން

"ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމެއް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ...

ވީޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ލިންކެއް

"ވީޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ލިންކެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއް ތަނެއްގައި އެއްވެތިބި ބަޔަކަށް، އެހެން ތަނެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ފެނި، އަޑުއަހައި، އެމީހުންނާ...

ވީޒާ

"ވީޒާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިމިގްރޭށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2007) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައަށެވެ.

ވެހިކަލް

"ވެހިކަލް" ނުވަތަ "ވެހިކަލެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްގަމު އުޅަނދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލާއި، މީހުންނާއި، ތަކެތި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަށާއި...

ވެރި ފަރާތް (އިމާރާތެއްގެ)

"ވެރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ (1) އެ އިމާރާތަކުން ކުލި އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދީފިނަމަ، އެ އިމާރާތަކުން ކުލި އެ...

ވެރިފަރާތް

"ވެރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ގާނޫނީ ހައްގު އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ވެރިފަރާތް

"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމިއްލަ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތަށެވެ. ކުއްޔަށްދީފައިވާ ތަނަކާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ، އެތަން ކުއްޔަށް...

ވެރިފަރާތް

"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިފަރާތުގެ ވާޖިބުތަކާއި ޒިންމާތައް އަދާކުރާ ނުވަތަ ވެރިފަރާތުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާކަމަށް ބުނާ، ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ...

ވެރިފަރާތް (ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅޭ)

"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިރިއުޅޭ ތަނެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ތަނެއް، އެ މީހާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ މީހާއާއި، އެ ތަނެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހާއާއި،...

ވެރިފަރާތް (އުޅަނދުގެ)

"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތާއި، އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި، އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރާ ފަރާތާއި،...

ވެކްސިން ދޭ އުމުރު

"ވެކްސިން ދޭ އުމުރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާ އުފަންވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އުމުރުން 5 އަހަރު ފުރުމާ ދެމެދަށެވެ.

ވެއަރހައުސް

"ވެއަރހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދަނާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ އިމާރާތާއި، ކޮންޓޭނަރާއި، ތާނގީއާއި، އެނޫންވެސް...

ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް

"ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޮޒިށަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ހަރުކުރާ އާލާތެކެވެ.

ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް

'ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޮޒިށަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ހަރުކުރާ އާލާތެކެވެ.

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް

"ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން އެފެދޭ ބެނުންތައް ފުއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް...

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް

"ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން އެފެދޭ ބެނުންތައް ފުއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް...

ވޮރަންޓީ ނުވަތަ "ގަރަންޓީ"

"ވޮރަންޓީ" ނުވަތަ "ގަރަންޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އެމުދަލަކީ ވަކި ފެންވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވަންދެން ހަލާކުނުވެހުންނާނެ...

ވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ

“ވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މުދަލަކީ ވަކި ފެންވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވަންދެން ހަލާކުނުވެ ހުންނާނެ...

ވޯލްޓަޑް ތާނގި

"ވޯލްޓަޑް ތާނގި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތެޔޮ ރައްކައުކުރުމަށް ޓަކައި ހަދައިފައިވާ ތާނގީގެ ވަށައިގެން ހުރިހާ ދިމާއެއް ފޮރުވޭނޭހެން ފާރު ރާނައި، ތަޅުންއަޅައި،...

ވޯޓިންގ ބޫތު

"ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހުންނަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަނޑަށެވެ.

ވޯޓިންގ ބޫތު

"ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހުންނަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަޑަށެވެ.

ވޯޓުނެގުން ނިންމުން

"ވޯޓުނެގުން ނިންމުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވޯޓުނެގުން ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޖެހިގެން ވޯޓުނެގުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން "ވޯޓުނެގުން...

ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން

"ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާބެހޭ އެންމެހައި...

ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން

"ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާބެހޭ އެންމެހައި...

ވޯޓުލާ މަރުކަޒު

"ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓައިފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. ވޯޓުނަގައި ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް...

ވޯޓުލާ މަރުކަޒު

"ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ...

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

"ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އެ އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓުލާން ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކުން ފެށިގެން 100 (އެއްސަތޭކަ) ފޫޓުގެ ތެރޭގައި...

މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް

"މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފިނިކޮށްފައިވާ، ފިނިކޮށް ގަ ނޑުކޮށްފައިވާ، ދަޅުގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ، ހިއްކާފައިވާ، ލޮނު އަޅާފައިވާ،...

މަހު މުސާރަ

"މަހު މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ މުސާރަޔަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަދޭއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މުސާރަދެވޭނަމަ އެ މުސާރަ...

މަހްރަމް

"މަހްރަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާ އެމީހަކާ ކާވެނިކުރުން އިސްލާމީ ށަރީއަތުގައި ހަރާމްވެގެންވާ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ހާލަތެއް ދެމިއޮތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް

"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނެވޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުގައިވާ އެއްޗެހީގެ...

މަނިޓަރީ

"މަނިޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާގެ ނުވަތަ ފައިސާއާ ގުޅޭ ނުވަތަ ތަނުގެ އިގްތިސާދަށް ފައިސާ ފޯރުވައިދިނުމާ ދައުރުވާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭކަންކަމަށެވެ.

މަނިޓަރީ

"މަނިޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާގެ ނުވަތަ ފައިސާއާ ގުޅޭ ނުވަތަ ތަނުގެ އިގްތިސާދަށް ފައިސާ ފޯރުވައިދިނުމާ ދައުރުވާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭކަންކަމަށެވެ.

މަނީ ބްރޯކަރިންގ

"މަނީ ބްރޯކަރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެފަރާތަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ކޮމިށަނެއް ލިބޭގޮތަށް، ތަފާތު ބާވަތުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރުމުއްދަތުގެ...

މަނީ ލޯންޑްރިންގ

"މަނީ ލޯންޑްރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ (1) ވަކި މުދަލަކީ ގައިރު ގާނޫނީ އަމަލަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލެއްކަން ސިއްރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އޮޅުވާލުމުގެ މަގްސަދުގައި،...

މަނީ ލޯންޑްރިންގ

"މަނީ ލޯންޑްރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހަރަކާތެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ނުވަތަ އެހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ނަތީޖާއަކީ، ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ...

މަންހަޖު

"މަންހަޖު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މާއްދާއަކުން އިމްތިހާނަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި އުނގަންނައިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައުލޫމާތާއި ހުނަރަށެވެ.

މަންމަ ނެތްނަމަ ނުވަތަ "ބައްޕަ ނެތްނަމަ"

"މަންމަ ނެތްނަމަ" ނުވަތަ "ބައްޕަ ނެތްނަމަ" މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ، އެކަމެއް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން މީހަކު ރަށުގައި ނެތުންފަދަ...

މަންފާ

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، މާއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު...

މަންފާ (ޖިނާއީ)

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދެވޭ ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، ލިބިދޭ މާއްދީ...

މަރު ފޯމު

"މަރު ފޯމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހަކު މަރުވުމުން ފުރިހަމަކުރާ ފޯމު ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކޮށްފައި ފުރިހަމަކުރާ ފޯމު ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކުރި...

މަރުކަޒު

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް، ނުވަތަ ގެތަކަށް، ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް، ނުވަތަ އިސްލާހީ މަރުކަޒުތަކަށް،...

މަރުކަޒު (ސަގާފީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ)

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 12/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ގާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ސަގާފީ ތަރިކަ...

މަކަރާއި ހީލަތް

"މަކަރާއި ހީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓެކުމަށް ނުހިމެނޭ ގޮތުން ތިމާއަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަނެކަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރާ އަންނަނިވ...

މައާފު ލިބެނިވި ދިފާއު

"މައާފު ލިބެނިވި ދިފާއު" ނުވަތަ "މައާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 50 ވަނަ ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދިފާއަކަށެވެ....

މައިންބަފައިން

"މައިންބަފައިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކުއްޖާގެ މަންމަޔާއި ބައްޕަޔަށެވެ.

މައިންބަފައިން

"މައިންބަފައިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕައަށެވެ.

މައިންބަފައިން

"މައިންބަފައިން" ގެ މާނައަކީ، ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕައާއި ށަރުއީބަލަދުވެރިންނެވެ. އެއިރަކު އެކުއްޖަކު ބަލަމުންދާ ބެލެނިވެރިންވެސް، މިގާނޫނުގައިބުނާ...

މައުލޫމާތު

"މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައުލޫމާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮންމެ ތާރީހެއްގައި އުފައްދާފައިވާ މައުލޫމާތެއް ކަމުގައިވީނަމަވެސް...

މައުލޫމާތު

"މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މައުލޫމާތު

"މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްވެސް ލިޔުމަކަށް، ވީޑިއޯއަކަށް، ފޮޓޯއަކަށް، ކުރެހުމަކަށް، ނުވަތަ އޯޑިއޯއަކަށެވެ.

މައުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތް

"މައުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ މައުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

މައުލޫމާތު ކަރުދާސް (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"މައުލޫމާތު ކަރުދާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްގެ ލޭބަލްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ކަރުދާހަށެވެ.

މައްސަލަ

"މައްސަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުގެ ނިޔާއަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

"މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިށަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަށެވެ.

މައްސަލަ ބާތިލުކުރުން

"މައްސަލަ ބާތިލުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ދައުވާ އޭނާއަށް ސާފުވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި، ދައުވާއަށް އޭނާ ޖަވާބުދާރީވާ...

މައްސަލަ ބެލުން

"މައްސަލަ ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ބަލާ ބެލުންތަކަށެވެ.

މައްސަލައާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން

"މައްސަލައާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ "ކޭސް ކޮންފަރެންސް" އަށް ދީފައިވާ މާނައެވެ.

މަދަރުސާ

"މަދަރުސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމީ އާންމު ތައުލީމުދޭ އިސްކޫލުތަކާއި، މަދަރުސާތަކާއި، މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

މަދަރުސާ

"މަދަރުސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމީ އާންމު ތައުލީމުދޭ ސްކޫލްތަކާއި، މަދަރުސާތަކާއި، މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

މަދުރަސީ ތައުލީމު

"މަދުރަސީ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރީސްކޫލް، ޕްރައިމަރީ، ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމަށެވެ.

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މީހުންނަށް މެނުވީ ނުލިބޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ...

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް...

މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު

"މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރެއްގައި...

މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލިސް

"މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތައުލީމާގުޅޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު

"މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މަރުކަޒެއްގައި ދެވޭ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަނަދުތަކުގެ އޮނިގަނޑުގެ...

މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު

"މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ތަންތަނަށެވެ.

މަތީ ތައުލީމު

"މަތީ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންޑަގްރެޖުއެޓް ތައުލީމާއި އެއަށްވުރެ މަތީ ތަހުލީމަށެވެ.

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން

"މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއިން ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ނުވަތަ ކޮލެޖަކުން...

މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު

"މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް 11 (އެގާރަ) އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 12...

މަލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން

"މަލްޓިލެޓަރަލް އެޑްވާންސް ޕްރައިސިންގ އެއްބަސްވުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތާއި، ޓެކްސް ދައްކާ...

މަގާމަށް އެކަށޭނަ

"މަގާމަށް އެކަށޭނަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަގާމަކަށް އައްޔަންކުރުމާއި، އައްޔަންކުރުމަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅޭ މަގާމުގެ ބޭނުންވާ...

މަގާމު

"މަގާމު" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ 2 ވަނަ ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތައް ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

މަގާމު (ފުލުހުންނާއި ބެހޭ)

"މަގާމު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަށެވެ.

މަގްސަދު

އަންނަނިވި އަމަލުތައް ކުރާމީހާ، އެކަން އެކުރަނީ ވަކި މަގްސަދެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ: (1) އަމަލުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް...

މަގްސަދުގެ ރުކުން

ކުށެއްގެ "މަގްސަދުގެ ރުކުން" ތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުށް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އެ މާނަކުރުމުގައި އަމަލުގެ ރުކުނާއި، ހާލަތުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުން ހިމެނެއެވެ....

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގައި ހިދުމަތް ކުރުމަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ދަރުވަރަކު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތައުލީމެއް ނުވަތަ...

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގައި ހިދުމަތް ކުރުމަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ދަރުވަރަކު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތައުލީމެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް...

މަސައްކަތެއް (ކޮޕީރައިޓާގުޅޭ)

"މަސައްކަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި...

މަސައްކަތް

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރާއި، އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް...

މަސައްކަތްކުރާ މީހާ

"މަސައްކަތްކުރާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ ތަން

"މަސައްކަތްކުރާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުރާޅަކުން ނުވަތަ މިނޫންވެސް އެފަދަ އެހެން ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހިޔާކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފާރަކުން ނުވަތަ...

މަސް ނުވަތަ މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތައް

"މަސް" ނުވަތަ "މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަނަވާރެއް ނުވަތަ ގަހެއް، ނުވަތަ މަހެއްގެސިފައެއް ހުރި، ނުވަތަ ނެތް އެއްޗެއް ނަމަވެސް...

މަސް މަރާ ބަޑި

"މަސް މަރާ ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސް މެރުމަށް ނުވަތަ މަހަކަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް، ރަބަރު ސާޅަނގަ ނުވަތަ ވައި ނުވަތަ ކެމިކަލެއް ބޭނުންކޮށްގެން، ކޮޅު...

މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން

"މަސް ޕްރޮސެސްކުރާ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިންބިމާއި، އިމާރާތްތަކާއި އެނޫންވެސް ތަންތަން، އަދި އެ ތަނެއްގައި މަސް ނުވަތަ އެކުއަކަލްޗަރގެ އުފެއްދުންތައް،...

މަސް ޕްރޮސެސްކުރުން

"މަސް ޕްރޮސެސްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގިނަ ދުވަހަށް ބެހެއްޓުމަކަށްޓަކައި ޕެކެޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް ނުވަތަ މަހަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ...

މަސްވެރިކަން

"މަސްވެރިކަމޭ" ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތަކުން ލިބޭ ދިރުންހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފުން، ބޭނުން، ނެގުން،...

މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގުން

"މަސްވެރިކަން ރާވައި ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި އުޅޭ ފެނުގެ ނުވަތަ ލޮނުގެ ނުވަތަ ކަނޑުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް...

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފިޔަވަޅުތައް

"މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފިޔަވަޅުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭން ބައިވެރިވެފައިވާ ނުވަތަ މެންބަރެއްކަމުގައި...

މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަހައްދީ ޖަމްއިއްޔާ

"މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ސަރަހައްދީ ޖަމްއިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުރު ހިސާބުތަކަށް ހިޖުރަކުރާ މަހުގެ ސްޓޮކްތަކާއި، ގައުމީގޮތުން...

މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު

"މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ނުވަތަ މަސްވެރިކަންކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އާންމު ގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން...

މަސްވެރިކަންކުރުން

"މަސްވެރިކަންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ހިފުމަށާއި، ނެގުމަށާއި، މެރުމަށާއި ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން؛ (2) މަސް ހޯދުމަށް، ހިފުމަށް، ނެގުމަށް، ނުވަތަ...

މަސްވެރިކަންކުރުން

"މަސްވެރިކަންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ (1) ހިފުމަށާއި، ނެގުމަށާއި، މެރުމުގެ ބޭނުމަށް، މަސް ހޯދުން؛ (2) މަސް ހޯދުމަށް، ނުވަތަ...

މަސްވެރިކަންކުރުން

"މަސްވެރިކަންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ހިފުމަށާއި، ނެގުމަށާއި، މެރުމަށާއި، ބޭނުމަށް މަސް ހޯދުން؛ (2) މަސް ހޯދުމަށް، ހިފުމަށް، ނެގުމަށް، ނުވަތަ...

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތް

"މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ؛ އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ: (1) މަސް ނުވަތަ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް، ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް...

މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް

"މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) މަސް ނުވަތަ މަހުގެ އުފެއްދުންތައް ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދަކަށް ގެންދިއުމަށް، ނުވަތަ...

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން

"މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކިބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ވަކިބާވަތްތަކެއްގެ މަހެއް ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ގަސްދުކޮސް،...

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން

"މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކިބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ވަކިބާވަތްތަކެއްގެ މަހެއް ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ގަސްދުކޮށް،...

މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

"މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ތިން ވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން ރާވައި، ހިންގައި ބަލަހައްޓައި އަދި ތަރައްގީކުރުމާގުޅޭ...

މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން

"މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު) ގެ ތިންވަނަ ބާބާ ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން...

މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތައް ނުވަތަ "މަސް"

"މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތައް" ނުވަތަ "މަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަނަވާރެއް ނުވަތަ ގަހެއް، ނުވަތަ މަހެއްގެސިފައެއް ހުރި، ނުވަތަ ނެތް އެއްޗެއް ނަމަވެސް...

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް

"މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިރިންޖް، ފޮއިލް، ޗުއިންގަމް ކަރުދާސް، ޕައިޕް، ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި...

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

"މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި އަޅާ ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރަބަރު ޕެކެޓާއި، ޕެކެޓް...

މަސްތުވުން

"މަސްތުވުން" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލުކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސުތަކަށް އުނިކަން އައުމަށެވެ.

މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް (ޖިނާއީ)

"މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރެވެމުންދާ މީހާ ނުވަތަ ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ މަސްލަހަތު...

މަޖިލިސް

"މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ގޮތުން ހިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދޭ ކަންކަމުގައި، ސަރުކާރަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ ފަތުވާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،...

މަޖިލިސް (ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ)

"މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ކޮމިޓީތަކާއި، މަޖިލީހުގެ ގެއާއި، އެ ގޭގެ ގޯތިތެރެއާއި މަޖިލީހުގެ ގޭގެ ސަރަހައްދުކަމަށް...

މަޖިލިސް (ޔުނިވަރސިޓީގެ)

"މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ މަޖިލީހަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގެ

"މަޖިލީހުގެ ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެކަމަށް ބެލެވޭ އިމާރާތާއި، އެ އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، ސަރަހައްދުކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

މަޖިލީހުގެ ގެ (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"މަޖިލީހުގެ ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެކަމަށް ބެލެވޭ އިމާރާތާއި، އެ އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، ސަރަހައްދުކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

މަޖުބޫރު ތައުލީމު

"މަޖުބޫރު ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޖުބޫރު ތައުލީމު ލާޒިމުވާ އުމުރުގެ ކުދިންނަށް މި ގާނޫނުގެ 15 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރާ ތައުލީމަށެވެ.

މަޖުބޫރު ތައުލީމު ލާޒިމުވާ އުމުރުގެ ކުދިން

"މަޖުބޫރު ތައުލީމު ލާޒިމުވާ އުމުރުގެ ކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނަށެވެ.

މާރކެޓް މެދުވެރިނުކޮށް މުއާމަލާތްކުރުން

"މާރކެޓް މެދުވެރިނުކޮށް މުއާމަލާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުއާމަލާތްތައް ފިޔަވާ ލިސްޓްކޮށްފައިވާ...

މާކެޓު

"މާކެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލަކަށް އޮންނަ ބާޒާރަކަށެވެ.

މާކެޓު ވެލިއު

"މާކެޓު ވެލިއު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަނެއް ވިއްކާލުމަށް އެއްބަސްވެވޭ ވަގުތު، އެތަނެއް ވިއްކާލެވިދާނެކަމަށް މާކެޓުގައި ބެލެވޭ އަގަށެވެ.

މާކެޓް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން

"މާކެޓް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުން އެލޮކޭޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ 2 (ދޭއް) ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މާކެޓް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރުން ބައިކޮށް،...

މާއްދީ ކުށް

"މާއްދީ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 80 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަނުވާ ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ...

މާއްދީ އެހީތެރިކަން

"މާއްދީ އެހީތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ހިދުމަތާއި، އެ މީހުން ތިބޭނެ ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި، އެ މީހުންނަށް...

މާލީ ހިދުމަތްތެރިއެއް

"މާލީ ހިދުމަތްތެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމުގެ ފަންނީ ތައުލީމު ލިބިގެން ތިބެ، ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި،...

މާލީ ހިސާބުތައް

"މާލީ ހިސާބުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތްތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ...

މާލީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު

"މާލީ ކަންކަމަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޒިންމާ މަތިކުރެވިފައިވާ ވަޒީރަށެވެ.

މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މުރާސިލުން

"މާލީ ކަންކަމާބެހޭ މުރާސިލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ލަފާ، ނުވަތަ ދިރާސާ ނުވަތަ ރިޕޯޓުތައް ށާއިއު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތް، ނުވަތަ...

މާލީ އަހަރު

"މާލީ އަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރމަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަށެވެ. މި މުއްދަތު...

މާލީ އަހަރު

"މާލީ އަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުން ފެށިގެން އެ އަހަރުގެ 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފުރަތަމަ އެކައުންޓިންގ މުއްދަތަށް،...

މާލީ އަހަރު

"މާލީ އަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 1 ޖަނަވަރީން ފެށިގެން 31 ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަތަށެވެ. މި މުއްދަތު ގުނުމުގައި، އެ މުއްދަތުގެ ފެށޭ ދުވަހާއި...

މާލީ އަހަރުގެ އާމްދަނީ

"މާލީ އަހަރުގެ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީއާއި...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ބޭންކު ވިޔަފާރި ނުވަތަ، ސެކިއުރިޓީސްގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންށުއަރެންސް ގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަފާދޭ ވިޔަފާރި،...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މާރޗަންޓް ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭންކުތަކާއި، ބޭންކިންގގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކާއި، އޮތޯރިޓީން ހުއްދަކޮށްފައިވާ މާލީ ވިޔަފާރީގައި އާންމުކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސްދޭ އިންސްޓިޓިއުށަންތަކާއި، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނުގައި...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކަށާއި، އިންށުއުރަންސް ކުންފުނިތަކަށާއި، ކްރެޑިޓް ޔޫނިއަންތަކަށާއި، އިމާރާތްކުރުމާއި ލޯނުދިނުމުގެ ޖަމާއަތްތަކަށާއި،...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ހިންގާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

މާލީ އެހީ

"މާލީ އެހީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަގީރުހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 23/2016)...

މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން

”މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،އެކަމަކުން އެމީހެއްގެ މުދާވެރިކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާވެރިކަމަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަމެއް ހޯދިދާނެ،...

މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން

”މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،އެކަމަކުން އެމީހެއްގެ މުދާވެރިކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާވެރިކަމަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަމެއް ހޯދިދާނެ،...

މާލީ މުއާމަލާތް

"މާލީ މުއާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ކޮންމެ މުއާމަލާތަކަށެވެ:(1) ވަޔަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން...

މާލީ ލިޔުމެއް

"މާލީ ލިޔުމެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އަންނަނިވި ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ހައްގެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށެވެ: (1)...

މާލެއާއި މާލެ ކައިރީ ސަރަހައްދު

"މާލެއާއި މާލެ ކައިރީ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މާލެއިން ފެށިގެން 12 މޭލުގެ ރޭޑިއަސްއެއްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށެވެ.

މާލެއިން ބޭރަށް ދިއުން

"މާލެއިން ބޭރަށް ދިއުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިނލިގިލިން ބޭރަށް ދިއުމަށެވެ.

މާލެއިން ބޭރަށް ދިޔުން

"މާލެއިން ބޭރަށް ދިޔުން" ކަމަށް ބުނެވުފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިނގިލިން ބޭރަށް ދިއުމަށެވެ.

މާސްޓަރު

"މާސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދެއްގައި، އެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

މާސްޓަރު

"މާސްޓަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަން ކުރާ އުޅަނދެއްގައި، އެ ވަގުތަކު ހުރި އެންމެ އިސް ޒިންމާ ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުގެ...

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

"މިނިވަން މުއައްސަސާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި،...

މިނިވަން ދުވަސް

"މިނިވަން ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ޖުލައިމަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހެވެ.

މިނިވަން ޕްރޮޑިއުސަރު

"މިނިވަން ޕްރޮޑިއުސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅޭ، ވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައިނެތް ގޮތުގައި ރޭޑިއޯ...

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

"މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް" ނުވަތަ "ފޮރިން މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ...

މިނެކިރުން

“މިނެކިރުން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއް ވަޒަންކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހުރިވަރު ބެލުން.

މިން ހަމަ ކުރުން

“މިން ހަމަ ކުރުން” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މިންގަނޑެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހުރިވަރު ބެލުން.

މިއުޗުއަލް ފަންޑު

"މިއުޗުއަލް ފަންޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ހިއްސާ، ބޮންޑް، ނުވަތަ...

މިސިންގ ރިޕޯޓު (ބިދޭސިންނާއި ގުޅޭ)

"މިސިންގ ރިޕޯޓު" ކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިދޭސީއަކު ގެއްލިފައިވާކަމަށް، ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓް ކުރުމަށެވެ.

މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް

"މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް" ނުވަތަ "އަދުލު އިންސާފަށް ހުރަސްއެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ އެއްވެސް މަރުހަލާއެއްގައި، ދަށުކޯޓުތަކާއި...

މީހަކު

"މީހަކު" ނުވަތަ "އޭނާ" މިފަދައިން ލިޔެފައިވާއިރު، އޭގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި އަންހެން، ފިރިހެން، ކުދި، ބޮޑު، އިންސާނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މުފްރަދު މާނަ ދޭހަވާގޮތަށް...

މީހަކު

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މީހަކަށެވެ.

މީހަކު

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އުމުރުން 16 (ސޯޅަ) އަހަރާއި...

މީހަކު

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެއްސެއް ނުވަތަ ބިދޭސީއެއްކަމަށް ވީނަމަވެސް ތަބީއީ ށަހްސާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ...

މީހަކު

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ށަހްސު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. މީގެތެރޭގައި ވަކިފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި އަދި އެހެން ގާނޫނެއްގައި ށަހްސެއްކަމަށް...

މީހާ

"މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފުރާނަ އެޅިގެންވާ ހާލު އުފަންވާ އިންސާނާއާއި އާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއި އާންމުކޮށް ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއި...

މީހާ

"މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަކިފަރުދެއް، ކުންފުންޏެއް، ޕާޓްނަރށިޕެއް، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް، ޓްރަސްޓެއް އަދި ޖަމާއަތެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މީހުން

"މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދުގައިވާ ބިދޭސީން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ....

މީހުން ނުވަތަ "ފަރާތް"

"މީހުން" ނުވަތަ "ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަބީއީ ނުވަތަ ގާނޫނީ ށަހްސަށެވެ. "ދިވެހިރައްޔިތުން" ނުވަތަ "ދިވެހިން" އަށް ހަވާލާދެވޭއިރު ތަބީއީ ށަހްސާއި...

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަށާއި،...

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުޒު

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށެވެ: (1) ޖިނާއީ...

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ރަށްވެހިވެ، ނުވަތަ ވަޒަންވެރިވެ، ރަޖިސްޓަރީވެގެން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށެވެ.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށް މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނުވަތަ އޭގެފަހުންވެސް...

މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް

"މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ، އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިނގިއިރު އެ ތާނގައި...

މީހެއް ނުވަތަ "ފަރާތް"

"މީހެއް" ނުވަތަ "ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަރުދުންނާއި، ކުންފުންޏާއި، ޕާޓްނަރށިޕާއި، ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއާއި އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

މީހެއް ނުވަތަ ”ފަރާތް“

”މީހެއް“ ނުވަތަ ”ފަރާތް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތަބީޢީ ށަހްސުތަކާއި ގާނޫނީ ށަހްސުތަކަށެވެ.

މީހެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު

"މީހެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް އާންމު މީހަކު ބޭނުންނުވާނެ މައުލޫމާތަށެވެ.

މީރާ

"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

މީރާ

"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

މީރާކަނެކްޓް

"މީރާކަނެކްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އަށެވެ.

މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދު

"މީރާއިން ކަނޑައަޅާ އަދަދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީރާއިން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތެއްގެ ހިސާބުތަކާއި ލިޔެކިޔުންތައް އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، ނުވަތަ ތަހްގީގްެއް...

މީރު ފެންފަށަލަ

"މީރު ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދުރަތީ ގޮތުން ރަށުގެ ބިމުގެ އަޑީގައި އުފެދިފައިވާ ފެނަށެވެ؛ ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި ބަލާނީ...

މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް

"މީރުފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޮނުފެން ނުވަތަ ފެނުގެ އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ފެން އުފައްދާ ނުވަތަ ސާފުކޮށްދޭ ނިޒާމަށެވެ....

މީލާދީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

"މީލާދީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން މަހުން މަހަށް، ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް ނޫނީ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މަހުން...

މީޑިއާ

"މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި، ބްލޮގްތަކާއި ވެބްސައިޓުތަކާއި، ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ރޭޑިޔޯ އަދި ޓީވީ ފަދަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ...

މީޑިއާ

"މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓީވީއަށާއި، ރޭޑިއޯއަށާއި، އިންޓަރެކްޓިވް ސީޑީއަށާއި، ވެބްސައިޓަށާއި، ދުވަހުނޫސްތަކަށާއި، ހަފްތާނޫސްތަކަށާއި، މަޖައްލާތަކަށާއި،...

މީޑިއާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާ

"މީޑިއާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ...

މީޑީއާގައި ށާއިހުކުރުން

"މީޑީއާގައި ށާއިހުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރެކްޓިވް ސީޑީ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު ނުވަތަ ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގައި ކުރެހުމަށާއި،...

މުހިންމު އާންމު ތަންތަން

"މުހިންމު އާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމު ފަރުދުންނަށް މުހިންމު ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލަށާއި ވަސީލަތްތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މުހިންމު...

މުހިންމު އުމްރާނީ ވަސީލަތެއް

"މުހިންމު އުމްރާނީ ވަސީލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއަށް ގެއްލުމެއް ދީފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ސަލާމަތަށް އެއްވެސް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރު ވާފަދަ...

މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަން

"މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ނުވަތަ ކުޅިވަރުގެ ގޮތުގައި ކުރާ މަސްވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމިއްލަ ބޭނުމަށާއި އިގްތިސާދީ ގޮތުން މަންފާ ހޯދުމަށްޓަކައި ވިއްކުން،...

މުރާޖައާ ކޮމިޓީ (މައުލޫމާތާއި ގުޅޭ)

"މުރާޖައާ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންފޮމޭށަން އޮފިސަރު ނިންމާ ނިންމުން މުރާޖައާކޮށްދިނުންއެދި ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި...

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް

"މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 80 ވަނަ މާއްދާއާއި 81 ވަނަ މާއްދާއާއި 82 ވަނަ މާއްދާގައި...

މުއާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން

"މުއާމަލާތްކުރުން ހުއްޓުވުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަރުއީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ އަންގާ އެންގުމެއްގައިވާ ގޮތުގެމަތިން...

މުވައްޒަފު

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މިބަހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި...

މުވައްޒަފު

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުސާރައެއް ދޭގޮތަށް، ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރުވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

މުވައްޒަފު

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެހެން ފަރާތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭ މީހުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި،...

މުވައްޒަފު

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މިބަހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި...

މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ

"މުވައްޒަފުންގެ ހާޒިރީ" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ކަރުދާހުގައި ނުވަތަ ފޮތެއްގައި ލިޔެގެން، ނުވަތަ ކާޑު ޕަންޗް ކުރެވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ފިންގަރޕްރިންޓް...

މުފްރަދު

"މުފްރަދު" މާނަދޭހަވާގޮތަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މާނައިގައި ޖަމްއުކޮށް ބޭނުންކުރާ މާނަވެސް ހިމެނިގެންވެއެވެ.

މުދައްރިސް

"މުދައްރިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިންގާ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި ފަށާ ތައުލީމާއި، ސާނަވީ އަދި މަތީ ސާނަވީ ތައުލީމަށް ކިޔަވާ...

މުދަލުން މުއާމަލާތުކުރުން

"މުދަލުން މުއާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. (1) މުދާ ހޯދުން ނުވަތަ ލިބިގަތުން؛ (2) މުދާ ފޮރުވުން، ނުވަތަ އޮތް...

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް

"މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާއިރު، މުދަލުގެ...

މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން

"މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންސައިންކޮށްގެން ގެންނަ މުދާ، ރާއްޖޭގެ...

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި މާއްދީ މުދަލާއި މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން އެއްވެސް އަގެއް ހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ....

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، އުފުލޭ މުދާ ހިމެނޭގޮތުން، އަދި އެއިން މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާއި، އެއިން މުދަލަކާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ...

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފުލޭ މުދަލާއި، ނުއުފުލޭ މުދަލާއި، މުދަލަކާގުޅޭ ގޮތުން ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، އެ މުދަލެއް ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިދޭ...

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އުފުލޭ މުދާ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. އަދި މުދަލުގެ މާނައިގައި، މުދަލަކުން މީހަކަށް ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި މުދަލަކުން...

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާއްދީ މުދަލަށާއި، ފިކުރީ މުދާ ހިމެނޭގޮތުން ގައިރު މާއްދީ މުދަލަށާއި، އުފުލޭ މުދަލަށާއި ނުއުފުލޭ މުދަލަށެވެ.

މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން

"މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަރުއީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ އަންގާ އެންގުމެއްގައިވާ...

މުދާ ބޭލުން

"މުދާ ބޭލުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެ އުޅަނދަކުން މުދާ އުކާލުމާއި، އެ އުޅަނދަކުން މުދާ ބޭރުކުރުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މުސައްނިފު

"މުސައްނިފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއް އުފައްދާފައިވާ މީހާއަށެވެ.

މުސާރަ

"މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރައަށެވެ.

މުސާރަ

"މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިނާޔަތް ނުހިމެނޭގޮތުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ، ދުރާލާ ކަނޑައެޅިފައިއޮތް، އަދި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުސޫލަކުން...

މުސްކުޅިކުރުން

"މުސްކުޅިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުމުރުން 70 އަހަރުވުމުން ކަނޑައަޅާ އިނާޔަތަކާ އެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމަށާއި، އަމިއްލައަށް އެދިގެން...

މުސްކުޅިކުރުން

"މުސްކުޅިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުމުރުން 70 އަހަރުވުމުން ކަނޑައަޅާ އިނާޔަތަކާ އެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމަށާއި، އަމިއްލައަށް އެދިގެން...

މުޖުތަމަހުގެ މަސްލަހަތު އޮތުން

"މުޖުތަމަހުގެ މަސްލަހަތު އޮތުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މުޖުތަމަހުގެ ބަޔަކަށް އެމަހުލޫމާތަކުން ހައްގުނޫން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ލިބިދާނެ މައުލޫމާތާއި،...

މުޖުތަމައުގެ ބައްދަލުވުން

"މުޖުތަމައުގެ ބައްދަލުވުން" އަށް ދީފައިވަނީ "ކޮމިޔުނިޓީ ކޮންފަރެންސް" އަށް ދީފައިވާ މާނައެވެ.

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު

"މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނުންގެ ފުށުން، ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން، ޖައްވަށް ބޭރުކުރެވޭ ވިހަގޭހުގެ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން،...

މެހެމާނުން (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"މެހެމާނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

"މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭންކު ހިންގުމުގެ...

މެންބަރ އިން ގުޑް ސްޓޭންޑިންގ

"މެންބަރ އިން ގުޑް ސްޓޭންޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަރނޭށަނަލް ފެޑަރޭށަން އޮފް އެކައުންޓެންޓްސްގެ މެންބަރުކަން އޮންނަ ޕްރޮފެށަނަލް އެކައުންޓަންސީ...

މެންބަރު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް، ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށެވެ. އަދި މި މާނަކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

މެކްސިމަމް ރެސިޑިއު ލެވެލް

"މެކްސިމަމް ރެސިޑިއު ލެވެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތީގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ އަސަރު ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަށެވެ.

މެކްސިމަމް އެވެއިލަބަލް ފޯލްޓް ކަރަންޓު

"މެކްސިމަމް އެވެއިލަބަލް ފޯލްޓް ކަރަންޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ އެއްޗަކަށް ނުވަތަ ވިއުގައަށް ފޯލްޓެއް (މައްސަލައެއް) ކުރިމަތިވާ...

މެމްބަރށިޕް ރިޒޮލިއުށަން

"މެމްބަރށިޕް ރިޒޮލިއުށަން" ގެ މާނައަކީ އެފަހަރަކަށް ހަމަޖެހުގެންދާ ގޮތަކުން، ފަންޑު ނުވަތަ ބޭންކް ނުވަތަ އެސޯސިއޭށަންގެ ބޯޑް އޮފް ގަވަރނަރުނެގެ ފަރާތުން...

މެދުރާސްތާ

"މެދުރާސްތާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިދިވިދިގެން އަންނަ 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

"މެޑިކަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި، ކުރެވޭ ތަހުލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ދެވޭ...

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

"މެޑިކަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ކުރެވޭ ތަހްލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ދެވޭ ފަރުވާ...

މެޑިކަލް ޓެސްޓެއް

"މެޑިކަލް ޓެސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިއްހީ ބޭނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ލެބޯޓަރީ ޓެސްޓުތަކާއި، އެނޫންވެސް ތަހްލީލުތަކާއި، އެކްސް-ރޭ ނެގުމާއި ސްކޭންކުރުމާއި،...

މެޓާރނަލް ޑެތު ރިވިއު

"މެޓާރނަލް ޑެތު ރިވިއު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބަލިވެއިނދެ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހު 42 (ބަޔާޅީސް) ދުވަސް ނުވަނީސް މަރުވާ މައިންގެ މަރާބެހޭގޮތުން...

މެޓީރިއަލް

"މެޓީރިއަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންޓެންޓްގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި އެއްޗިއްސަށެވެ. ނުވަތަ ބައިތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށެވެ.

މޭޖރ ހިއްސާދާރެއް

"މޭޖރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ށަހްސައްގެ ރައުސުމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހަ އިންސައްތަ)، ސީދާ ނުވަތަ...

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް

"މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ށަހްސެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހައެއް އިންސައްތަ)، ސީދާ ނުވަތަ...

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީގޮތުން ވަކި ށަހުސެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހައެއް އިންސައްތަ)،...

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް

"މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީގޮތުން ވަކި ށަހްސެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހައެއް އިންސައްތަ)...

މޮނިކޮން

"މޮނިކޮން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށެވެ.

މޮނިޓަރުން

"މޮނިޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާާންމު ގާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ލޯކަލް...

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

"މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް" އަކީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 1987 ގައި ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއަލް ގައި ތަސްދީގުކުރެވުނު "މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑި...

މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް

"މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޮބައިލް ފޯނަށް ބިނާވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާއަށް އީ-މަނީ އިށޫކުރުމާއި އީ-މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ...

މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް

"މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށެވެ.

މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް

"މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރ ލައިސަންސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސެލިއުލަރ މޯބައިލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން ހިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދޫކުރާ...

މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް

"މޯލްޑިވިއަން ބްލަޑް ސަރވިސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ލޭ ހޯދުމާއި، ރައްކައުކުރުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމާއި، ލޭގެ ބަލިތަކަށް ފަރުވާކޮށް، މި ކަންކަމާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ...

މޯލްޑިވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭށަން

"މޯލްޑިވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނުންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫން) ގެ 95 މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ...

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން

"މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެނުއިޓީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް...

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހުއްދަކުރާ މުއާސަލާތީ ނިޒާމު

"މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ހުއްދަކުރާ މުއާސަލާތީ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަރނެޓް ފަދަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ބޭނުންކުރާ މުއާސަލާތީ...

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ "ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް"...

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

"މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވި އަދި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު...

ފަށާ ތައުލީމު

"ފަށާ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑް 1 (އެކެއް) އިން ފެށިގެން ގްރޭޑް 6 (ހައެއް)...

ފަނޑިޔާރު

"ފަނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރަށެވެ.

ފަނޑިޔާރުން

”ފަނޑިޔާރުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސުޕްރީމްކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ދަށުކޯޓުތަކުގައި ށަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި މި ގާނޫނުއަސާސީ ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢައްޔަންކުރާ...

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާތަކެއްޗާއި، އަލިފާންރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަކިވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ...

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާތަކެއްޗަށާއި، އަލިފާން ރޯވެދާ ފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދައިފައި...

ފަނާކުރުން

"ފަނާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ފަސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދިނުން؛ (2) ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ...

ފަންނާނުން

"ފަންނާނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލަވަ ކިޔާމީހުންނާއި މިޔުޒިކް ކުޅޭމީހުންނާއި އަދި މިނޫނަސް ތަމްސީލުގެ ހަރަކާތްތައް ދައްކައި ހުށަހަޅާ ހަދާ މީހުންނާއި...

ފަންނުވެރި އުފެއްދުން

"ފަންނުވެރި އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަޑު ހިމަނައިގެން ނުވަތަ އަޑުނުހިމަނައި އުފައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަރަކާތްކުރާ ނުވަތަ ހަރަކާތްނުކުރާ ފޮޓޯ...

ފަންޑު އެގްރީމަންޓް

"ފަންޑު އެގްރީމަންޓް" ގެ މާނައަކ ފަންޑު އެފެއްދުމާއި ހިންގުމުގެ އިސްލާހް ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓުގެ މާއްދާތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި ސްޕެށަލް ޑްރޮއިންގ އެކައުންޓްވެސް...

ފަންޑު މެނޭޖަރު

"ފަންޑު މެނޭޖަރު" ކަަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަންޑު މެނޭޖްކޮށްދޭ ފަރާތަށެވެ.

ފަންޑު މެނޭޖްކުރުން

"ފަންޑު މެނޭޖްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި އުސޫލުން، އެހެން ފަރާތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އެފަރާތުގެ...

ފަންޑުގެ ޗާޓަރު

"ފަންޑުގެ ޗާޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު؛ ނުވަތަ ޕާޓްނަރށިޕްގެ އެއްބަސްވުމާއި، (2) ފަންޑު އުފެއްދުމާއި...

ފަރމް

"ފަރމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކައުންޓަންސީ، އޮޑިޓް އަދި އެ ދާއިރާއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ހިދުމަތްދޭ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

ފަރފޯމަންސް އޮޑިޓް

"ފަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެފަރާތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނޫންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމާއި އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވަނީ ހަރުދަނާ...

ފަރާތެއް

"ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުންނާއި ގާނޫނީ ށަހްސު ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ފަރާތް

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް، ނުވަތަ ގާނޫނީގޮތުން، ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދާފައިވާ ޖަމާއަތެއް، ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެއް...

ފަރާތް

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ފަރުދެއް، ކުންފުންޏެއް، ޕާޓްނަރށިޕެއް، ޓްރަސްޓެއް އަދި ޖަމާއަތެއްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ފަރާތް

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ނަމެއްގައި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްފަދަ...

ފަރާތް

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަރުދުންނާއި ކުންފުނިތަކާއި ޕާޓްނަރށިޕްތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކާއި ޓްރަސްޓުތަކާއި ޖަމްއިއްޔާތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ....

ފަރާތް (ޓެކްސް އާއި ގުޅޭ)

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ސަރުކާރު އިދާރާއެއް ނުވަތަ ސަރުކާރު އިދާރާއެއްގެ ބަޔަކަށްވާ ތަނެއް ނުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި މާނައިގައި...

ފަރާތް ނުވަތަ "މީހުން"

"ފަރާތް" ނުވަތަ "މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަބީއީ ނުވަތަ ގާނޫނީ ށަހްސަށެވެ. "ދިވެހިރައްޔިތުން" ނުވަތަ "ދިވެހިން" އަށް ހަވާލާދެވޭއިރު ތަބީއީ ށަހްސާއި...

ފަރުވާކުޑަކުރުން

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން، މީހަކު ފަރުވާކުޑަ އަމަލެއް ކޮށްފިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ: (1) މަގްސަދުގެ ރުކުން އެބައޮތްކަން...

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު

"ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެޖެންސީން އުފެއްދުމަށް ލާޒިމުކުރާ، ނުވަތަ އެ އެޖެންސީން...

ފަރުދެއް

"ފަރުދެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތަބީއީ ފަރުދަކަށެވެ.

ފަޅު

"ފަޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ފެށިގެން ތޮށީގެ ނުވަތަ ފުއްޓަރުގެ ބޭރުކައިރި އާއި ހަމައަށެވެ. ތޮށި ނުވަތަ ފުއްޓަރު ނެތް ނަމަ ގޮންޑުދޮށުން...

ފަޅުރަށް

"ފަޅުރަށް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ އަދި ސަރުކާރުން އެރަށަކީ ފަޅުރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން މައްޗަށް...

ފައިނޭންށަލް ނުވަތަ ސިސްޓަމިކް ބޭންކިންގ ކްރައިސިސް

"ފައިނޭންށަލް ނުވަތަ ސިސްޓަމިކް ބޭންކިންގ ކްރައިސިސް" ކަމަށް ބުނުފައިއެވަނީ ދައުލަތުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ގިނަ ބޭންކް ނުވަތަ...

ފައިނޭންށަލް ކޮންޓްރޯލަރ

"ފައިނޭންށަލް ކޮންޓްރޯލަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އައްޔަންކުރެވޭ މީހަކަށެވެ.

ފައިނޭންށަލް އިންސްޓްރުމަންޓްތައް

"ފައިނޭންށަލް އިންސްޓްރުމަންޓްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދޭސީ އަދި ބިދޭސީ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ، ކުންފުނިތަކުގައިވާ ހިއްސާތަކާ އެއްފަދަ އެހެން ސެކިއުރިޓީޒްއާއި...

ފައިނޭންސް ލީސް

"ފައިނޭންސް ލީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ރިސްކާއި ރިވޯޑު އެއްކޮށްހެން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ބަދަލުވާ ކޮންމެ ލީސްއަކަށެވެ....

ފައިދާގެ ފުރިހަމަ އަދަދު

"ފައިދާގެ ފުރިހަމަ އަދަދު" ނުވަތަ "އެންމެހައި ފައިދާ" ނުވަތަ "ޖުމްލަ ފައިދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގައި އެފަރާތަކަށް ލިބޭ އެންމެހައި...

ފައިސާ

"ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ (އޭގެ ތެރޭގައި ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮތި ހިމެނޭ) ފައިސާ އަށެވެ.

ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތް

"ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ނަގުދު ފައިސާ، ޗެކް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުންތައް...

ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީ

"ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިނުމުގެ ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް...

ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ ލިޔުންތައް

"ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅެވޭ ލިޔުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ލިޔުމެއް ގަނެވިއްކޭނެ، އަދި ލިޔުމެއްގައިވާ ހައްގުތައް އެކަކުގެ ކިބައިން...

ފައިސާފޮތި

"ފައިސާފޮތި" ނުވަތަ "ނޫޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 6/1981 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް...

ފައިސާފޮތި

"ފައިސާފޮތި" ނުވަތަ "ކޮއިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާގެގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ އަމުރަށް ސިއްކައެއް ޖެހިގެން ހިންގޭ އެއްޗެކެވެ.

ފައިސާގެ ލިޔުން

"ފައިސާގެ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާފޮއްޗަށާއި ފައިސާގެ ނޫޓަށާއި، އެހެން ގައުމެއްގެވެސް އެފަދަ އެއްޗެއްސަށާއި، ޓްރެވެލަރސް...

ފައިޑިއުށަރީ

"ފައިޑިއުށަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕެންށަން އާއި ޕެންށަން އެސެޓްސްއާ ބެހޭ ކަންތައް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ބާރު، ނުވަތަ އިހްތިޔާރު، މި...

ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިންސްޕެކްޓަރު

"ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިންސްޕެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި ނުވަތަ އައްޔަންކޮށް، އަދި އެން.ޕީ.ޕީ.އޯ އިން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް...

ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިމްޕޯޓް ހުއްދަ

"ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިމްޕޯޓް ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފައިޓޯސެނިޓަރީ ށަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ...

ފައިޓޯސެނިޓަރީ ފިޔަވަޅު

"ފައިޓޯސެނިޓަރީ ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބަލާފާސްކުރުމާއި، ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި، ފަރުވާދިނުންފަދަ، ފައިޓޯސެނިޓަރީ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި...

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން

"ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ، ސިޓީ...

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން

"ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ، ސިޓީ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތް

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި، އެ ރިޒޯޓުގެ ޑިވެލޮޕަރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން،...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތް

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއްގައި، އެ ރިޒޯޓުގެ ޑިވެލޮޕަރާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން،...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިިނާއާަތް

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިިނާއާަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/1999 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ހިންގާ ޓޫރިސްޓް...

ފަތުވާ

"ފަތުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ށަރުއީ ހުކުމަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެއަށް ދެވޭ ދީނީ ލަފައަށެވެ.

ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު

"ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަރުކަޒުން ކަނޑައަޅާ ސަގާފީ ތަރިކައިގެ ފާހަގަކުރެވޭ ސަގާފީ އަގަށެވެ.

ފާހާނާ

"ފާހާނާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ފާހާނާކުރުމަށްޓަކައި، އެއް ކޮޓަރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އާންމުކޮށް ވަދެވޭގޮތަށް...

ފާސްކުރާ ބަޖެޓު

"ފާސްކުރާ ބަޖެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 96 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލީ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

ފާސްކުރާ ބަޖެޓު

"ފާސްކުރާ ބަޖެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 78 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލީ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

ފިށަރީޒް ރޭންޖަރު

"ފިށަރީޒް ރޭންޖަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2019 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު) ގެ 58 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން އައްޔަންކުރާ...

ފިށަރީޒް ރޭންޖަރުން

"ފިށަރީޒް ރޭންޖަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު) ގެ 58 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، މިނިސްޓްރީން އައްޔަނު...

ފިށަރީޒް އިންފޮމޭށަން ސިސްޓަމް – ކެޔޮޅު

"ފިށަރީޒް އިންފޮމޭށަން ސިސްޓަމް – ކެޔޮޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ރިކޯޑުކުރުމަށާއި މަސްވެރިކަމާއި...

ފިށަރީޒް އޮބްޒާވަރުން

"ފިށަރީޒް އޮބްޒާވަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2019 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު) ގެ 69 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން...

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

"ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ އަށެވެ.

ފިރިހެނުން

"ފިރިހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ޢުމުރަށް ނުބަލައި، ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށެވެ.

ފިރިހެން ނަން

ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި، އަދި އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ފިރިއެއް ނުވަތަ އަނތްބަކާއި ނުލައި

"ފިރިއެއް ނުވަތަ އަނތްބަކާއި ނުލައި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރީގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނިޔާވެފައިވުން، ނުވަތަ ވަރިވުން ނުވަތަ ދުވަހަކުވެސް މީހަކާއި...

ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ އަނތްބެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި

"ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ އަނތްބެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން...

ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ އަންބެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި

"ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ އަންބެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ބަންދުގައި ހުރެގެން ދިގު މުއްދަތެއްގެ ހުކުމެއް...

ފިކްސޭށަން

"ފިކްސޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭގެ އަސަރު އިހުސާސްކުރެވޭނެ ނުވަތަ އަލުން އުފެއްދިދާނެ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ވަސީލަތަކުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވިދާނެގޮތަށް...

ފިތުނަފަސާދަ

"ފިތުނަފަސާދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިފައިންގެ މީހުންގެ މެދުގައި ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ކުރާ އަމަލަކުން ނުވަތަ އިށާރާތަކުން...

ފިސްކަލް ކަންކަން

"ފިސްކަލް ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ސިޔާސަތާގުޅޭ ކަންކަމަށެވެ.

ފިސްކަލް ކަންކަން

"ފިސްކަލް ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ސިޔާސަތާގުޅޭ ކަންކަމަށެވެ.

ފިސްކަލް އޭޖެންސީ

"ފިސްކަލް އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށެވެ.

ފިސްކަލް އޭޖެންސީ

"ފިސްކަލް އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށެވެ.

ފިޔަވަޅު (އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ)

"ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ށަކުވާއެއް، ނުވަތަ އެއިން...

ފިޔަވަޅު އެޅުން

"ފިޔަވަޅު އެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އެ އޮފީހުގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް...

ފިޔަވަޅު އެޅުން

"ފިޔަވަޅު އެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 28/2020 (އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އޮފީހަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ނުވަތަ އޮފީހުގެ...

ފީނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން

"ފީނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑައިވިންގ ސްކޫލާއި، ޑައިވިންގ ބޭހާއި، ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓާކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފީނުމުގެ...

ފުރާނަ

"ފުރާނަ" ދޭހަކޮށްދެނީ، (އެހެން ގޮތަކަށް ނުބުނާނަމަ) ﷲ ފުރާނައެޅުއްވި، އެއްޗެއްސަށް ލިބިފައިވާ ދިރިހުރުމުގެ ބާރެވެ.

ފުރާދުއްވާއެތި

"ފުރާދުއްވާއެތި" ދޭހަކޮށްދެނީ، ކަނޑާއި، އެއްގަމާއި، ވައިގައި ނުވަތަ މިއިން ތަނެއްގައި އާދަމުގެ ދަރިން ނުވަތަ މުދާ، ނުވަތަ މިދެބައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް...

ފުލުހުން

"ފުލުހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހުވާކޮށްފައިތިބި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު

"ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި...

ފުލުހުންގެ އިދާރާ

"ފުލުހުންގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މާލޭގައިނަމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައިނަމަ، އެ ރަށެއްގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށެވެ....

ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު

"ފުލުހުންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް އުފައްދައި ހިންގާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ މަރުކަޒަކަށެވެ.

ފޫޅުމައިން

"ފޫޅުމައިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ސިއްހީ އެހީތެރިންނާއި، މިނޫންވެސް މީހުން ވިއްސުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން...

ފޫޅުމާ ފޯމު

"ފޫޅުމާ ފޯމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން އެކުއްޖަކަށް ފުރިހަމަކުރާ ފޯމަށެވެ

ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް

"ފެނުގެ ވަސީލަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދުރަތީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރި ފެނުގެ ބާވަތްތަކަށެވެ.

ފެން ބޭރުކުރުން ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ބޭރުކުރުން"

"ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ނަގައި، އެ ފެން ބޭރުކުރުން" ނުވަތަ "ބިމުން ފެން ބޭރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕަމްޕެއް ފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން...

ފެން އުފެއްދުން

"ފެން އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޮނުފެން، ވާރޭފެން ނުވަތަ ބިމުގެ އަޑިން ފެން ނަގައިގެން ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީގައި، ބުއިމަށާއި، އާންމު ބޭނުންތަކަށް...

ފެންފަށަލަ

"ފެންފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދުރަތީގޮތުން ރަށުގެ ބިމުގެ އަޑީގައި އެފެދިފައިވާ މީރު ފެނުގެ ފަށަލައަށެވެ. ބިމުގެ ފެންފަށަލައިގެ ސަރަހައްދުގެ ގޮތުގައި...

ފެރީ އުޅަނދު

"ފެރީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަގުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ވައްތަރުގެ އުޅަނދަށެވެ.

ފެމިލީ ކޮންފަރެންސް

"ފެމިލީ ކޮންފަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުއްޖާއާއި އެ ކުއްޖާގެ އާާއިލާއާއެކު ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމަށެވެ.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްށަން އޮތޯރިޓީ

"ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްށަން އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާއިލާގެ ގުޅުންތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިސްލާހުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު...

ފެލޯ (ޗާޓަޑް އެކައުންޓުސް އާއި ގުޅޭ)

"ފެލޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެލޯ މެންބަރެއްގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި "އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ...

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް

"ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް" އޭ ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/1979 ގެ ދަށުން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ކުރާވިޔަފާރި" ފިޔަވައި، މިގާނޫނުގެ 1 ވަނަ މާއްދާ...

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް"

"ފޮރިން މިނިސްޓަރު" ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ...

ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިކެޓް

"ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިކެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ބަޔަކީ ނުވަތަ އާންމުކޮށް އެންމެންނަކީ، އާންމުކޮށް ބާއްވާ...

ފޮރެންސިކް ހެކި

"ފޮރެންސިކް ހެކި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނޭގޮތުންނެވެ (1) އިނގިލީގެ ނިށާނާއި، ޑީ.އެން.އޭގެ މައުލޫމާތާއި، ފޮޓޯއާއި، އެތެރެހަށީގެ...

ފޮތު އަގު

"ފޮތު އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބުކް ވެލިއު އަށެވެ.

ފޮތް

"ފޮތް" ކަމަށް ބުނެފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، ލިޔެފައި ނުވަތަ ޗާޕުކޮށްފައި، ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ، ނުވަތަ އެނޫން...

ފޮޓޯ ލައިންއަޕް

"ފޮޓޯ ލައިންއަޕް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕޮލިސް ލައިންއަޕެއް ހެދުމުގެ ބަދަލުގައި، ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތްކަމަށް ހެކިބަސްދޭ މީހާ ބަޔާންކުރާ ސިފަތައް...

ފޮޓޯގެ މަސައްކަތް

"ފޮޓޯގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކެމިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ އެހެން ޓެކްނިކެއް ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން އަލި ނުވަތަ އެހެން ރޭޑިއޭށަނެއް...

ފޯރުކޮށްދިނުން

"ފޯރުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިއްކުމަކުން ނުވަތަ ބަދަލު ކުރުމަކުން ނުވަތަ ކުއްޔަށްދިނުމަކުން ނުވަތަ ފަހުން އަގުދޭގޮތަށް މާކެޓަށް މުދަލެއް ނުވަތަ...

ފޯކަލް ޕޮއިންޓު

"ފޯކަލް ޕޮއިންޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންތިހާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާއި، އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނުން ހަވާލުކުރާ އެނޫން މަސައްކަތްތައް އެ ރަށެއްގައި...

ފޯމިއުލޭށަން (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"ފޯމިއުލޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑުން ފުދޭނެކަމަށް ބުނާ ބޭނުން ފުދޭގޮތަށް ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި މާއްދާތައް އެއްކޮށްގެން...

ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯން

"ފްރީ ޓްރޭޑް ޒޯން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އަދި އެ ސަރަހައްދަށް އެތެރެކުރާ މުދާ އެ ސަރަހައްދަށް އެތެރެކުރުމަށްފަހު،...

ފްރީ ޕޯޓް

"ފްރީ ޕޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ހިދުމަތްތަކާއި، ރީޓެއިލް ވިޔަފާރީގެ ވަސީލަތްތަކާއި ހިދުމަތްތަކާއި، ތަނުގައި މީހުންނަށް...

ފްރީ-ޓު-އެއަރ

"ފްރީ-ޓު-އެއަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެންކްރިޕްޓްކުރުމަކާ ނުލައި، އެކަށީގެންވާ ރިސީވަރެއް މެދުވެރިކޮށް ހާސިލުކުރެވިދާނެ އަދިއެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި...

ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން

"ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ވަކި ނިއުސް މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭށަނަކާ ނުގުޅި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފްރެންޗައިޒް

"ފްރެންޗައިޒް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ވިޔަފާރިއެެއްގެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިއްބައިދޭ އެގްރީމެންޓެއްގެ...

ފްލިކަރ ސްޓޭންޑަރޑް

"ފްލިކަރ ސްޓޭންޑަރޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އެކި ވަގުތުތަކުގައި އެކި ވަރުވަރަށް ކަރަންޓު ބޭނުންވާ އާލާތަކުން އަދި ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމަކުން ފޯރުކޮށްދޭ...

ފްލިކް ނައިފް

"ފްލިކް ނައިފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޅީގެ ތިލަ ވަޅީގެ މުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލައްވައި ލައްޕާލެވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ މުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކައްސާލެވޭ ގޮތަށް...

ފްލެގް ސްޓޭޓް

"ފްލެގް ސްޓޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުޅަނދު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގައުމަށެވެ.

ދަށު ކޯޓު

"ދަށު ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ 141 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކި ނަންނަމުގައި، އެކި އިހްތިސާސް ލިބިގެންވާގޮތުގައި،...

ދަނޑުވެރިކަން

"ދަނޑުވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކެއުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ގޮވާމާއި ތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ގަސްގަހުން ލިބޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހެއްދުމާއި، ދަނޑުބިންތަކާއި،...

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން

"ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަން ކޮށްގެން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ...

ދަރަޖަކުރުން

"ދަރަޖަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭށަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭށަންގައި ދަރަޖަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 7 (ހަތެއް) އުމުރުފުރައަށެވެ. މި ދަރަޖަތަކަކީ ފަންނުވެރި...

ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުން

"ދަރިވަރުގެ މަސައްކަތް އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުރުވުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމާއި، ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުން"...

ދައުވާކުރާ

"ދައުވާކުރާ" "އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

ދައުވާކުރާ

"ދައުވާކުރާ" "އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

ދައުވާކުރުން (ޖިނާއީ)

"ދައުވާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު އެ ކުށް ކުރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާ...

ދައުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާއު

"ދައުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާއު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުވާ އުފުލުމަށް ދިފާއަކަށް ނުވަތަ ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ކަންކަމަށާއި، ދައުވާ އުފުލުމަށާއި،...

ދައުވާލިބޭ

"ދައުވާލިބޭ" "އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާކުރާ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން

"ދައުލަތަށް މުދާ ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ދާއިމީގޮތަކަށް އެއްވެސް މުދަލެއް އަތުލުމަށެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާ

"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި...

ދައުލަތުގެ އިދާރާ

"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، އަދުލު އިންޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި،...

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މައުލޫމާތު

"ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އުފައްދާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުންދާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ...

ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންށަން

"ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން ޕެންށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން ގާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުން ހިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ބިނާ