-

އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2015-01)

2015-01 09 ޑިސެންބަރު 2015 - 8 އަހަރު ކުރިން

ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ގާނޫނު 

2022-03 18 މޭ 2022 - 2 އަހަރު ކުރިން

ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު

2011-08 19 ޑިސެންބަރު 2015 - 8 އަހަރު ކުރިން

އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2017-04)

2017-04 27 އޭޕްރިލް 2017 - 7 އަހަރު ކުރިން