-

ގައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު

2011-09 11 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2019-05)

2019-05 25 ޖުލައި 2019 - 3 އަހަރު ކުރިން

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2010-03)

2010-03 17 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ފުލުހުންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2008-05)

2008-05 14 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2020-34)

2020-34 30 ޑިސެންބަރު 2020 - 2 އަހަރު ކުރިން

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2019-18)

2019-18 25 ނޮވެންބަރު 2019 - 3 އަހަރު ކުރިން

މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު

2006-03 27 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު

1999-02 27 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން