-

ބިިމާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2002-01)

2002-01 27 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2020-34)

2020-34 30 ޑިސެންބަރު 2020 - 1 އަހަރު ކުރިން

ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2014-17)

2014-17 06 ޑިސެންބަރު 2015 - 6 އަހަރު ކުރިން

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2013-14)

2013-14 03 ޑިސެންބަރު 2015 - 6 އަހަރު ކުރިން