ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ގާނޫނު

2021-20 14 ނޮވެންބަރު 2021 - 9 މަސް ކުރިން

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު

1999-02 27 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން

ރާއްޖޭގެބޭރު ތަންތަނަށް ދިއުމުގެ ގާނޫނު

0000-00 07 އޮގަސްޓް 2022 - 1 ހަފްތާ ކުރިން

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2010-03)

2010-03 17 ޑިސެންބަރު 2015 - 6 އަހަރު ކުރިން

ހެއްކާ ބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1976-24)

1976-24 28 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން

ލޯނާ ބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1976-21)

1976-21 28 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން