-

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު

1999-02 27 މޭ 2016 - 7 އަހަރު ކުރިން

ތައުލީމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2020-24)

2020-24 25 ޑިސެންބަރު 2020 - 2 އަހަރު ކުރިން

މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2008-15)

2008-15 14 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2009-08)

2009-08 12 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2012-01)

2012-01 12 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން