ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ގްރީން ޓެކްސްގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2015-181)

2015-181 04 ޖުލައި 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން

ގާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު (2004)

2004-00 20 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 5 ދުވަސް ކުރިން

ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު (8 އޯގަސްޓް 2001)

0000-00 19 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 6 ދުވަސް ކުރިން

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ ގަވާއިދު

2022-141 09 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 2 ހަފްތާ ކުރިން

އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޮޑިޓް ގަވާއިދު

2022-79 17 މޭ 2022 - 4 މަސް ކުރިން