-

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުްން ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ޖަމަޖެއްސުމާއި، ބިދޭސީން ތިބި މަގާމުތަކަށް ށަރުތުހަމަވާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލުމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލު

ކޮންޓްރެކްޓް އެމްޕްލޯއިމަންޓުގެ ދަށުްން ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ ޖަމަޖެއްސުމާއި، ބިދޭސީން ތިބި މަގާމުތަކަށް ށަރުތުހަމަވާ ދިވެހިން ކުރިމަތިލުމުން، އެ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމުގެ އުސޫލު އާންމު ކުރުން
އިދާރީ 01 ސެޕްޓެންބަރު 2023

ދައުލަތުގެ އަދި ދައުލަތުގެ ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ހިނގާ ކޮރަޕްށަންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ރިކޮމެންޑޭށަން

މާލީ 28 ނޮވެންބަރު 2022

Assessment of the Opportunities and the Challenges to the Development of Political Parties in the Maldives

މިއީ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ދައުވަތަކަށް ވަޑާއިގެންނެވި އެމެރިކާގެ އެން.ޑީ.އައި އިން ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ތައާރަފުކުރުމާއި ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ރިޕޯޓު
ދުސްތޫރީ 15 ނޮވެންބަރު 2022

ހަސަން އީވާން ނަސީމް މަރުވި ހާދިސާގެ ތަހްގީގީ ހޯދުންތައް

ހަސަން އީވާން ނަސީމް މަރުވި ހާދިސާގެ ތަހްގީގީ ހޯދުންތައް
ޖިނާއީ 14 ނޮވެންބަރު 2022

ޖުޑިށަލް ބެންޗް ބުކް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ފަނޑިޔާރުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ޖުޑިށަލް ބެންޗް ބުކް ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ޖިނާއީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ހައި ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2001

ހައި ކޯޓުގެ ގަވާއިދު 2001
އިދާރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ގާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކަށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު

ގާނޫނުއަސާސީގެ ފާސްކޮށްފައިވާ މާއްދާތަކަށް ޑްރާފްޓްކުރާ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ އިސްލާހު
ދުސްތޫރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ރައީސު މައުމޫނުގެ 1980 ގެ ނަމޫނާ ގާނޫނުއަސާސީ

މިއީ ރައީސު މައުމޫނު ވެރިކަމާއި ހަވާލުވުމާއެކު ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފައްޓަވާ އެއަށް ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުކަމަސށް ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ލިޔުން
ދުސްތޫރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖްލިސްގެ ޑްރާފްޓް ކުރާ ކޮމިޓީން އެކުލަވައިލި ގާނޫނުއަސާސީގެ ޑްރާފްޓް (1986)

ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ އަހަރު އޭރުއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހުކުރަން ފާސްކުރުމާއި ގުޅިގެން 29 ނޮވެމްބަރު 1980 ދުވަހުގެރޭ ފެށުނު ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުން އެކުލަވާލައި 1986 ގައި ފާސްކުޅަ ގާނޫނު އަސާސީގެ ކޮޕީ
ދުސްތޫރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދު 1980

މިއީ 1980 ގައި އެކުލަވާލެވުނު ހައިކޯޓުގެ ގަވާއިދެވެ. އަދި 16 އޮކްޓޫބަރު 1989 ގެ ނިޔަލަށް ގެނެވުނު އެންމެހާ އިސްލާހު ވެސް މި ގަވާިއިދުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ.
ދުސްތޫރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ގާނޫނުއަސާސީ އިސްލާހު ކުރުމަށް ދަ ލޯ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ހުހަޅާ އިސްލާހު - ޖޫން 20224

މިއީ 2008 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ގާނޫނު އަސާސީ އިސްލާކުރުމުގައި ގެންނަން ފެންނަ އިސްލާހުކަމަށް ދަ ލޯ ސޮސައިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ކަރުދާހެވެ.
ދުސްތޫރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު - 18 އޮކްޓޫބަރު 2005

މިއީ 2008 ގައި އަމަލުކުރަން ފެށި ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވާލި ރައްޔިތިންގެ ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދެވެ.
ދުސްތޫރީ 12 ނޮވެންބަރު 2022

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ބޭނުންވި އިސްލާހުތައް (ހާއްސަ މަޖިލީހުގެ މާއްދާތައް ނުލައި)

މިއީ 1998 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރެވުނު ގާނޫނުއަސާސީއަށް އޮަންނަންޖެހޭ ގޮތާއި އަދި އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުކަމަށް ދެކެ ރައީސު މައުމޫނު އަމިއްލަފުޅަށް ތައްޔާރުކުރައްވާ ކެބިނެޓާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަމަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރެއްވި ލިޔުން.
ދުސްތޫރީ 10 ނޮވެންބަރު 2022

ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަން ރައީސް މައުމޫނު ބޭނުންވި އިސްލާހުތައް (ހާއްސަ މަޖިލީހާއި ސެނެޓްގެ މާއްދާތައް ނުލައި)

މިއީ 1998 ވަނަ އަހަރު ތައާރަފުކުރެވުނު ގާނޫނުއަސާސީއަށް އޮަންނަންޖެހޭ ގޮތާއި އަދި އެއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުކަމަށް ދެކެ ރައީސު މައުމޫނު އަމިއްލަފުޅަށް ތައްޔާރުކުރައްވާ ކެބިނެޓާއި އަދި ރައްޔިތުންގެ ހާއްސަމަޖިލީހާއި ހިއްސާކުރެއްވި ލިޔުން.
ދުސްތޫރީ 09 ނޮވެންބަރު 2022

Report of The Commission of National Inquiry

7 ފެބްރުއަރީ 2012 ވަނަ ދުވަހު ރައީސު އިސްތިއުފާ ދެއްވި ހާލާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮމިށަންގެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީ
ދުސްތޫރީ 29 ސެޕްޓެންބަރު 2022