-

ރަހުނު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދައާއެކު އިންޓްރަސްޓް ހުއްޓޭނެ

ރަހުނު ހިމެނޭ ބޭންކް ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާއެކު އިންޓްރަސްޓް ޗާޖްކުރުން ހުއްޓަންޖެހޭނެ  

 

އިބްރާހީމް ހަސަން، އާމިނަތު ބާސިމާ  ވ. އެސް.ބީ.އައި މާލެ ބްރާންޗް 2055/Cv-C/2019 ސަފްހާ 2 ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ނިޔާޒް، ށަހީދު، ފައިސަލް

 

 

ގުޅުންހުރި ޕްރިސިޑެންޓް

ރަހުނުކުރެވިފައިވާ މުދާ ނެތިދިއުމުން ރަހުނު ނިމުމަކަށް އަންނާނެ

ރިފަރެންސް