-

ގާނޫނެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކަށް އުނިއިތުރު ނުގެނެވޭނެ

ގާނޫނެއްގައި ވަކި ކަމެއް ކުރެވޭނެ ނުވަތަ ނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ ހާލަތްތައް ފިޔަވައި އިތުރު ހާލަތެއް އިތުރު ކުރެވިގެން ނުވާނެ. 

އަލީ ޒާހިރު ވ. އެމް.ސީ.ބީ ޕވލ  2019/HC-A/565 ސަފްހާ 35، 36، ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ށަފީއު

 

 

ރިފަރެންސް