-

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް

2022 01 ނޮވެންބަރު 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭށަން ސްޓޭންޑަރޑްސް

2023-10 26 އޮކްޓޫބަރު 2023 - 7 މަސް ކުރިން

ގައިޑްލައިން ފޯރ ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް

2023-30 30 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 8 މަސް ކުރިން

ގައިޑްލައިން ފޯރ އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޮޑީޓް

2022-30 03 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

މެނުއަލް ފޯރ ކޮންޑަކްޓިންގ އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޯޑިޓް

2022-31 03 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން