-

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް

2022 01 ނޮވެންބަރު 2022 - 4 މަސް ކުރިން

ގައިޑްލައިން ފޯރ އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޮޑީޓް

2022-30 03 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 6 މަސް ކުރިން

މެނުއަލް ފޯރ ކޮންޑަކްޓިންގ އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޯޑިޓް

2022-31 03 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 6 މަސް ކުރިން

ގައިޑްލައިންސް ފޮ އީ-ލާރނިންގ

2022-28 25 އޮގަސްޓް 2022 - 7 މަސް ކުރިން

ގައުމީ އިނާމް 2017

07 އޮކްޓޫބަރު 2017 - 5 އަހަރު ކުރިން