-

އެކައުންޓުގައި ފައިސާނެތްވާ ބޭންކުގެ އިހްމާލުން ޗެކަށް ފައިސާދޫކުރި ނަމަވެސް އެފައސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭނެ

ޗެކުގައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާނެތީސް ފައިސާ ދޫކުރި ދޫކުރުމަކީ އާންމުކޮށް ބޭންކުން އަމަލުކުރާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުވިނަމަވެސް، އެއީ އެ ސަބަބުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ފައިސާ ބޭންކަށް ހޯދުން ނުވަތަ ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން މަނާވާ ސަބަބެއް ނޫން.

އަލީ ޒާހިރު ވ. އެމް.ސީ.ބީ ޕވލ  2019/HC-A/565 ސަފްހާ 14، ފޮޅުވަތް 4-1 ގައި ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުން ށުއައިބު، ށަފީއު 

 

 

ރިފަރެންސް