-

މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

0000-00 03 އޭޕްރިލް 2022 - 11 މަސް ކުރިން

ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް) 

2020-34 22 މާރިޗު 2023 - 1 ހަފްތާ ކުރިން

މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2006-03 28 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2019-110 26 ޑިސެންބަރު 2022 - 3 މަސް ކުރިން