ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

1999-02 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 8 މަސް ކުރިން

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2019-05 13 ޑިސެންބަރު 2021 - 8 މަސް ކުރިން

ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2010-22 22 ޑިސެންބަރު 2021 - 7 މަސް ކުރިން

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2019-14 17 ޖުލައި 2022 - 1 މަސް ކުރިން