-

ޕާޓްނަރށިޕްގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2011-13 26 ޑިސެންބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2023-158 31 ޑިސެންބަރު 2023 - 1 މަސް ކުރިން

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2007-05 30 ޑިސެންބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2014 (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2014-311 09 ފެބުރުވަރީ 2022 - 2 އަހަރު ކުރިން

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް

2022-00 04 ނޮވެންބަރު 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2010-24 27 ޑިސެންބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

1999-02 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން