-

ޓެކްސީ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2022-132 25 ފެބުރުވަރީ 2023 - 6 މަސް ކުރިން

ބިިމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2002-01 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

އޮޑިޓް ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2007-04 12 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2020-48 23 އޮކްޓޫބަރު 2022 - 10 މަސް ކުރިން