ޤާނޫނީ ރަދީފު

އިންވެސްޓްމަންޓް ހިންގާ ފަރާތް

"އިންވެސްޓްމަންޓް ހިންގާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއިންވެސްޓްމަންޓެއްގެ ހިއްސާދާރުންނާއި، މެނޭޖަރުންނާއި، ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ހުރިހާ މުއައްޒަފުން...

މާލީ އެކިއެކި ޓޫލްސް

" މާލީ އެކިއެކި ޓޫލްސް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ގާބިލުކަން ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކަށެވެ. މިގޮތުން ބޭންކަކުން ނުވަތަ...

ޓޫރިސްޓެއް

" ޓޫރިސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އަންނަ ދިވެހިރައްޔިތަކު ނޫން 'ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" ނެތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

"ބިދޭސި އޮފީހެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ބްރާންޗެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ށަހްސެއް"

"ބިދޭސި އޮފީހެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ބްރާންޗެއް" ނުވަތަ "ބިދޭސި ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ށަހްސެއް" ކަމަށް ބެލެވޭ އިދާރާއަކަށް "ބިދޭސީ" އެވެ ކިޔޭނީ ދޭސީކަމަށް ނުބެލެވޭ...

"ކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުޑަކުއްޖެއް"

"ކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން...

"ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް"

"ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައިވާނަމަ، މީލާދީގޮތުން އުމުރުން...

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ"

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާ ތަކެއްޗަށާއި، އަލިފާންރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ވަކި ވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދާފައި...

'ކަސްޓޯޑިއަލް އެސެޓްތައް

'ކަސްޓޯޑިއަލް އެސެޓްތައް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމަރާއި އެކު ވެފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓެއްގެ ދަށުން ކަސްޓޯޑިއަންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އެސެޓްތަކަށެވެ....

'ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް

'ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް' ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީހްގައި ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް ނުވަތަ ބިންބިމަށެވެ.

'ފަނޑިޔާރު

''ފަނޑިޔާރު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކޯޓުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ހުކުމް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ހަށިވިއްކުން

"ހަށިވިއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފައިސާ ނުވަތަ ފައިސާއިން އަގުކުރެވިދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ ކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ޖިންސީ އަމަލެއް ތިމާ ހިންގުމަށް ތިމާ...

ހަށިގަނޑަށް އެހެންގޮތެއް ހެދުން

"ހަށިގަނޑަށް އެހެންގޮތެއް ހެދުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހެދުން ނުވަތަ، މޯގް ނުވަތަ މޯޗަރީގައި ބޭއްވުން ފަދަ ކަންކަމަށެވެ.

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ބޮޑެތި އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަރުވުން ނުވަތަ މަރުވެދާނެކަމުގެ ބިރު އުފެދުން ނުވަތަ ތިމާގެ ހަށިގަނޑުގެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ގުނަވަނަކަށް...

ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ

"ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ވޭނާއި، ހަށިގަނޑަށް ޖެހޭ ބައްޔާއި، ހަށިގަނޑުގެ މާއްދީ އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލިބޭ އުނިކަމަކަށެވެ.

ހަނގުރާމަ މަތީ ހަތިޔާރު

"ހަނގުރާމަ މަތީ ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބަޑިބޭސް ނުވަތަ އެފަދަ ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ހިމެނޭފަދަ ހަތިޔާރަށާއި، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ނުވަތަ މުދަލަކަށް...

ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު

"ހަނގުރާމައިގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި ސިފައިން އަމަލުކުރާ އަސްކަރީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ނުވަތަ...

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރު

ހަނގުރާމަވެރި ހަތިޔާރުގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ: (1) ވަޒަނެއް ނުވަތަ މިސައިލެއް ފޮނުވާލެވޭފަދަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަތިޔާރު، (2) ވަޒަން،...

ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދު

"ހަނގުރާމަމަތީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންގެ އުޅަނދުތަކާއި އެއުޅަނދެއްގައި ހުރި ހަތިޔާރުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމަވެރި ގޮތެއްގައި އެއުޅަނދެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެ...

ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓު

"ހަނގުރާމަމަތީ މަތިންދާބޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ސިފައިންގެ މަތިންދާބޯޓުތަކާއި އެބޯޓެއްގައިހުރި ހަތިޔާރުގެ ސަބަބުން ހަނގުރާމަވެރި ގޮތެއްގައި އެބޯޓެއް...

ހަރަކާތްތެރި މާއްދާ (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"ހަރަކާތްތެރި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްގައި ހިމެނޭ ގުދުރަތީގޮތުން ހަރަކާތްތެރި ބަޔަށެވެ.

ހަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނާއި މީހުން

"ހަރަދުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނާއި މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އެހީއަށް އެދޭ މީހާއާއި، އެ މީހާ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ...

ހައިބްރިޑް އަސާސް

"ހައިބްރިޑް އަސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބުގެ ބައެއް އެ ތަނުން ހަދާ އިންވޮއިސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި އެ ތަނުން ހަދާ ޓެކްސްގެ...

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު (އެކްސްޓްރެޑިށާއި ގުޅޭ)

"ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 1/2015) ގެ 19 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް...

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު

"ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 1/2015) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން...

ހައްޖު މަނާސިކު

"ހައްޖު މަނާސިކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައްޖުގެ އަޅުކަމަށެވެ.

ހަތިޔާރު

"ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ؛ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވަޅިއެއް؛ ކަނޑިއާއި ހަންޖަރު؛ ރޭޒަރު ތިލައާއި ކަޓަރާއި ކަޓަރު ތިލަ؛ ކަތިވަޅިއާއި ކޯރާޑިއާއި ފުރޯ...

ހަލާލު އެށުއަރަންސް އޮފިސަރ

ހަލާލު އެށުއަރަންސް އޮފިސަރު ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އުފެއްދުން އުފައްދާ ތަނުގައި އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ ހަލާލު މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށްތޯ...

ހަގީގަތެއް ސާބިތު ވެއްޖެކަމަށް ށަރީއަތުން ބެލުން

ހަގީގަތެއް ސާބިތު ވެއްޖެކަމަށް ށަރީއަތުން ބެލޭނީ އެކަން ސާބިތު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކުގެމަތިން އެކަމެއް ހިނގާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގާފައިވާކަމަށް...

ހަގީގީ ވެރިފަރާތް

"ހަގީގީ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިއްސާގެ "ގާނޫނީ ވެރިފަރާތް" ފިޔަވައި އެ ހިއްސާގެ ފައިދާ އެހެން ފަރާތަކަށް ލިބޭނެ ފަރާތެއްވާނަމަ، އެފަރާތަކަށެވެ....

ހަޑިހުތުރު

އެއްޗެއް ނުވަތަ ތަމްސީލެއް ނުވަތަ ހުށަހަޅައިދޭ ހަރަކާތްތަކެއް "ހަޑިހުތުރު" ކަމަށް ބެލެވެނީ ދިވެހި މުޖްތަމައުގެ އާންމު މީހަކު، ދިވެހި މުޖްތަމައުގެ މިހާރުގެ...

ހާއްސަ ކޯޓެއް ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް"

"ހާއްސަ ކޯޓެއް" ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް، ވަކި ބޭނުމަކަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ވަގުތީ ކޯޓެއް...

ހާއްސަ ގަރާރު

"ހާއްސަ ގަރާރު" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ކުންފުނީގެ އާންމު ޖަލްސާއެއްގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވާ މެންބަރުންގެ ހަތަރުބައިކުޅަ ތިންބައި މެންބަރުންގެ...

ހާލަތުގެ ރުކުން

"ހާލަތުގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އަމަލުގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން ނުވަތަ ނަތީޖާގެ ރުކުނަކަށް ނުވާ ގޮތުން، އެކަމަކު...

ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން

”ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ވަގުތު، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ވޯޓުނެގި...

ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން

”ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ވަގުތު، އެ ވޯޓެއް ނަގާ ޖަލްސާގައި ހާޒިރުވެ ތިބި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން، ވޯޓުނެގި...

ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން

"ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކޮށް، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމަށް، އާންމު އުސޫލުން، މީހުން ބޭނުންކުރަމުންދާ...

ހިންގާ ކޮމިޓީ

"ހިންގާ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްއިއްޔާއެއް ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރާ ނުވަތަ އިންތިހާބުކުރާ...

ހިންގާ ކޮމިޓީ (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)

"ހިންގާ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސޮސައިޓީ ހިންގުމަށް އެކުލެވޭ ކޮމިޓީއަށެވެ.

ހިންގާ ގަވާއިދު (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ)

"ހިންގާ ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްދޭ ސޮސައިޓީއެއްގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި، އެ ގަވާއިދަށް ގެނެވޭ އުނިއިތުރަށެވެ.

ހިއުމަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓްރީ

"ހިއުމަން ރިސޯސަސް މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރަކު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ...

ހިއްސާ

"ހިއްސާ" ނުވަތަ "ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެކުންފުނީގެ މިލްކުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ހިއްސާއަށް، ނުވަތަ، ޕާޓްނަރށިޕެއްނަމަ، ޕާޓްނަރށިޕްގަ...

ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު

"ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ ނެޓް އެސެޓް ވެލިއު"، ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ނެޓް އެސެޓުގެ ޖުމުލަ ވެލިއު، ދޫކޮށްފައިހުރި ހިއްސާއިން ގެއްލުމުން...

ހިއްސާގެ ބާޒާރު

"ހިއްސާގެ ބާޒާރު" ގެ މާނައަކީ، ސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކުމަށާއި، ގަތުމަށާއި، ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ބާޒާރެއް، ނުވަތަ އިންތިޒާމެވެ.

ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު

"ހިއްސާގެ މޫނުމަތީ އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ރައުސުމާލު، ހިއްސާތަކަށް ބަހާލުމަށްފަހު، ކޮންމެ ހިއްސާއަކަށް ޖެހޭ އަދި ހިއްސާއެއްގެ...

ހިފެހެއްޓުން

"ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށާއި، ވަކި ތަނެއްގައި އެ ތަނުން ބޭރަށް ނުދެވޭ ގޮތަށް މީހަކު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.

ހިދުމަތް

"ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ލައްވާ ކުރުވާ މަސައްކަތަށާއި، ފަންނީ ހިދުމަތަށާއި، މުއާސަލާތުގެ ވަސީލަތްތަކަށާއި، އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ހިދުމަތްތަކަށާއި،...

ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް

"ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް، ފީއެއް ދައްކައިގެން...

ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ

"ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްއިއްޔާ" މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އާންމުވެގެންވާ މަންފާއަކަށް އުފައްދާފައިވާ...

ހިޔާލުފާޅުކުރުން

"ހިޔާލުފާޅުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ:- - ދުލާއި ގަލަމުން އަދި އެނޫންވެސް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށްގެންވިޔަސް، އެއްވެސް މީހެއްގެ ބުއްދިއަށް ފެންނަ ފިކުރެއ...

ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ

"ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ނުވަތަ "ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ގައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ...

ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރު

"ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބާޒާރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރެވިގެން ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ގެދޮރު ވިއްކާފަރާތް އެނގި އަދި ގަންނަން ށަރުތު...

ހުކުމް

"ހުކުމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ކޯޓަކުން ކުރާ ހުކުމަށެވެ.

ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާ

"ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރިކަން ށަރީއަތަށް ސާބިތުވެ، އޭނާގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކަނޑައަޅައި، އެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ...

ހުއްދަ ހާލަތު

"ހުއްދަ ހާލަތު" ނުވަތަ "ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ އަމަލަށެވެ: (1) އެ އަމަލުކުރީ، ގެއްލުމަކުން...

ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ

"ހުއްދަ ދީފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑްގެ ރަޖިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ ގޮތުގައި އުފެއްދޭނެ، ބޭނުންކުރެވޭނެ، ވިއްކޭނެ އަދި...

ހުއްދަނޫން ކައިވެނި

"ހުއްދަނޫން ކައިވެނި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވ ޢަމަލުންކުރެ އަމަލެއް ކުރުމަށެވެ: (1) ހަަތަރު އަނބީންނާއި އިނދެގެން ހުރެ، ނުވަތަ ހަތަރު އަބީންކުރެ...

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް

"ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ނުވަތަ ތިމާ އިނދެގެންއުޅޭ މިހާ ފިޔަވައި، އެހެން މީހަކާއެކު ނުވަތަ...

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

އަންނަނިވި "ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުމަށެވެ.

ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު

"ހުއްދަކުރެވިގެންވާ ދިފާއު" އަދި "ހުއްދަ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ އަމަލަށެވެ: (1) އެ އަމަލުކުރީ، ގެއްލުމަކުން...

ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއް

"ހުއްދަކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިއެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ އާންމުކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ...

ހުއްދައަކާއި ނުލައި ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުން

"ހުއްދައަކާއި ނުލައި ގޯތިގެދޮރަށް ވަނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ތަނެއްނަމަ އެތަނެއްގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭ ފަރާތް...

ހުއްދައޮތް ބަނދަރު

"ހުއްދައޮތް ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ބަނދަރުތަކާއި، ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ ތެރެއިން، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ...

ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިދުމަތްތައް

'ހުއްދަދީފައިވާ ކަސްޓޯޑިއަލް ހިދުމަތްތައް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓޯޑިއަން ހުށަހަޅާ ހިދުމަތްތަކާއި އަދި ލައިސަންސަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ވަކިވަކިން...

ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބެލޭނެ އެއްޗެހި

ކަމެއްގެ ހަގީގަތާ ގުޅޭގޮތުން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ހުށަހެޅުން އެ މަޖިލިސް ހުއްދަކުރާ ނުވަތަ ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކުން ހޯދާ ކޮންމެ ލިޔުމަކީވެސް ހެއްކެއްގެ...

ހެލްތް އިންފޮމޭށަން ސިސްޓަމް

"ހެލްތް އިންފޮމޭށަން ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ ތަނެއްގައިދޭ ހިދުމަތާބެހޭ ނުވަތަ ހިންގުމާބެހޭ ނުވަތަ ތަނާބެހޭ ނުވަތަ ބަލިމީހުންގެ...

ހެޖްކުރުން

"ހެޖްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރީގައި، މުސްތަގުބަލުގައި އަގަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލަކުން ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލް

"ހޮސްޕިޓަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ދޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، މަރުކަޒުތަކާއި، ޕޯސްޓްތަކާއި، ކްލިނިކްތަކާއި އެފަދަ އެހެން ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ށަހްސު

"ށަހްސު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަނަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ކޮންޓްރޯލިންގ ހިއްސާ އޮންނަ ވިޔަފާރި ތަނަކަށް...

ށަރުއީ މައުޒޫނު

"ށަރުއީ މައުޒޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ކަމާބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތަކުން ކާވެނިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީ، އެކަމަސް އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ށަރުއީ ލިޔުމެއް

"ށަރުއީ ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަރުއީ ކޯޓަކުން ނެރޭ ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމުގެ އަމުރާއި، ނޯޓިހާއި، އެނޫންވެސް އެފަދަ އަމުރާއި، ހުކުމްތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ށައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވުން

"ށައްކެއް ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށް ކުށް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހެކީގެ މިންގަނޑުތަކުގެ އެންމެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ހެކިބަހުން ސާބިތުވާ ސާބިތުވުމަށެވެ....

ށާއިއުކުރުން

"ށާއިއުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ޝާއިޢުކުރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، އޮންލައިން ނޫސްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން...

ށާއިއުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެއް

"ށާއިއުކޮށްފައިވާ އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްނަމަ މުސައްނިފުގެ ނުވަތަ ނަކަލުކުރުމުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ، އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއްނަމަ...

ށިޕް ސްޓޯރޒް

"ށިޕް ސްޓޯރޒް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޯޓުގެ އިކުއިޕްމަންޓާއި، އާލާތާއި، ތެލާއި، ފެނާއި، ފަޅުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ.

ނަކަލުކުރުމުގެ ވެރިފަރާތް

"ނަކަލުކުރުމުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް މުސައްނިފަށް ލިބިފައިވާނަމަ މުސައްނިފަށް؛ (2) އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް މުސައްނިފު...

ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން

"ނަފްސާނީ ބަލިތަކާބެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތްތެރިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނަފްސާނީ ބަލިތަކަށް ފަރުވާދިނުމާއި އެފަދަ ބަލި މީހުންނަށް ސިއްހީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި...

ނަފްސާނީ އަނިޔާ

"ނަފްސާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފެންނަ ފެނުމުގައި ކުއްޖާގެ ސިކުނޑީގެ ނުވަތަ ކުއްޖާ ނަފްސާނީގޮތުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް ހުރި...

ނަފްސާނީ ގެއްލުން

"ނަފްސާނީ ގެއްލުމުގެ" މާނައަކީ، ކުއްޖާގެ ހިތަށް ނުވަތަ ސިކުޑިއަށް ކުރާފުން އަސަރެއްގެ ސަބަބުން އޭނާގެ އުޅުމަށް ނުވަތަ ކަންކަމާމެދު އޭނާ ވިސްނާ ގޮތަށް...

ނަތީޖާ

"ނަތީޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން ނަތީޖާގެ ރުކުނަށެވެ. އަދި ހާލަތުގެ ރުކުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ނަތީޖާ ސިފަކޮށްދޭ ރުކުންތަކަށެވެ.

ނަތީޖާގެ ރުކުން

"ނަތީޖާގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، މީހެއްގެ އަމަލުގެ ސަބަބުން ބަދަލުވެގެންދިޔަ ހާލަތާ ބެހޭ ގޮތުން، އެ ކުށެއް މާނަ ކުރުމުގައި...

ނަގިލި

"ނަގިލި" ގެ މާނަޔަކީ، ފުރާދުއްވާ ތަކެތި ހިފެހެއްޓިފައި އޮތުމަށްޓަކައި ފަޅު ނުވަތަ ކަނޑުގެ އަޑީގައި ޖައްސަން ބޭނުންކުރާ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.

ނާސިގެ

"ނާސިގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިމާރާތެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ނުވަތަ އެނޫން ތަނެއް ކަމަށް ވީނަމަވެސް، ހަށިވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ނުވަތަ...

ނާޖާއިޒު ފައިދާ

"ނާޖާއިޒު ފައިދާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، އެމީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއެއްގެ ނުވަތަ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ މުގާބިލުގައި، ވަޒީފާދޭ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން...

ނިށާން ށަހީދު އަލީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާން ށަހީދު އަލީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.ށ.އ.އ.ވ) މިއިއްޒަތް ނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ، އައްސުލްތާނުލް އަލީ (6 ވަނަ) ސިރީ އައުދަ ސިޔާކަ ކައްތިރި މަހާރަދުންނަށެވެ.

ނިށާން އަސްކަރީގެ ވެރިކަން

"ނިށާން އަސްކަރީގެ ވެރިކަން" (ނ.އ.ވ) މިއީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތަށްޓަކައި އަސްކަރީގޮތުން ސިފައިން ކުރާ ހިދުމަތަށާއި، ގައުމެއްގެއިސްތިގްލާލާއި ސިޔާދަތު...

ނިށާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

ނިށާން އިއްޒުއްދީނުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން (ނ.އ.އ.ވ) މި އިއްޒަތް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ އައްސުލްތަނުލްގާޒީ ހަސަންއިއްޒުއްދީން، ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި...

ނިށާން ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާން ދަރުމަވަންތަ މަހާރަދުންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.ދ.މ.އ.ވ) މި އިއްޒަތް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ، އައްސުލްތާނުލްމުހަންމަދު އަބްދުﷲ ސިރީ ބަވަނާދީއްތަ...

ނިށާން ގާޒީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާން ގާޒީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.ގ.އ.ވ) ނިށާން ގާޒީގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަމަކީ، ދިވެހި ދައުލަތުންދޭ އެންމެމަތީ އިއްޒަތެވެ. މި އިއްޒަތްނިސްބަތްކޮށްފައިވަނީ،...

ނިށާާން އިސްކަންދަރުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން

"ނިށާާން އިސްކަންދަރުގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން" (ނ.އ.އ.ވ) މި އިއްޒަތް ނިސްބަތް ކޮށްފައިވަނީ، އައްސުލްތާން އިބްރާހިމް އިސްކަންދަރު ސިރީ ކުލަރަންމީބަ ކައްތިރި...

ނިއު މީޑިއާ

"ނިއު މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އިންޓަރނެޓާއި އެނޫންވެސް ޓެކްނޮލޮޖީތަކުގެ...

ނިއުޓްރިށަނިސްޓް

"ނިއުޓްރިށަނިސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުދިންގެ ކާނާއާގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމުގެ އިލްމާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ

"ނިސްބަތުން ކުޑަ މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށުގެ އަމަލު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނުހިފޭ ބާވަތުގެ...

ނިޔާކަނޑައެޅުން

"ނިޔާކަނޑައެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ށަރިއަތާއި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ ހުކުމަކަށެވެ.

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަޑިއާއި ވަޒަން ފޮނުވާގޮތައް ހަދާފައި ހުންނަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ތޫނު ހަތިޔާރާއި، ކޯރާޑިއާއި،...

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު

''ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އެއްޗަކީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ ނުވަތަ ފުރާނައަށް...

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) އެއިން ހިފިދާނެ ހުއްދަ އެހެން ބޭނުމެއް އޮތްކަން ސާބިތުކޮށްދެވެން ނެތް ހާލަތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ، މީހަކު...

ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް

"ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި، އެ އެއްޗަކީ ހަތިޔާރެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ، މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ، ނުވަތަ ފުރާނައަށް...

ނުރައްކާތެރި ބަލި

"ނުރައްކާތެރި ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނުރައްކާތެރި ބަލިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބައްޔަށެވެ.

ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން

''ނުރައްކާތެރިކޮށް ނުވަތަ ފަރުވާކުޑަކޮށް އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުން" ކަމަށް ބުނެފައ އެވަނީ އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށެވެ. މަގުތަކުގައި ކަތިކައްޗަށް (ޒިގްޒެގްކޮށް...

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މާއްދީ ގޮތުން ނުވަތަ ބުއްދީގެ...

ނުއުފުލޭ މުދާ

"ނުއުފުލޭ މުދާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބިމާއި އިމާރާތާއި ރުށްގަހަށެވެ.

ނޫޓު އަދި ފައިސާފޮތި

"ނޫޓު" އަދި "ފައިސާފޮތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 6/1981 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް...

ނޫޓް އަދި ފައިސާފޮތި

"ނޫޓް" އަދި "ފައިސާފޮތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިގާނޫނުގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ނެރެވޭ ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮއްޗަށެވެ.

ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ ނުވަތަ ނެޓްވަރކްގެ ވަސީލަތްތައް

"ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ" ނުވަތަ "ނެޓްވަރކްގެ ވަސީލަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުގެމަތިން،...

ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ އެކްޓިވިޓީ

"ނެޓްވަރކް ފެސިލިޓީ އެކްޓިވިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނެޓްވަރކާބެހޭ ތަކެތި އިންސްޓޯލްކޮށް، މަރާމާތުކޮށް، ބަދަލުކޮށް ނުވަތަ ބަދަލުގެނެސް، އަދި މިނޫންވެސް...

ނެޓްވަރކްގެ ސަރަހައްދު

"ނެޓްވަރކްގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށް އޮތޯރިޓީން، ލިޔުމަކުން ނެރޭ ގަރާރުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ނެޓްވަރކްގެ ސަރަހައްދަކަށެވެ....

ނޮޓޭށަން

"ނޮޓޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަޑުއަހާ މިޔުޒިކު ލިޔުމުން ހުށަހަޅައިދޭ ނިޒާމަކަށެވެ.

ނޯޓަރީ

"ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ލިޔުމެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއް ފޯމެއް ނުވަތަ އިގްރާރެއްގެ ސައްހަކަން ނުވަތަ ތެދުކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، އެކަމަށް...

ނޯޓިކަލް މޭލު

"ނޯޓިކަލް މޭލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، 1852 މީޓަރުން އެކުލެވިފައިވާ އިންޓަރނޭށަނަލް ނޯޓިކަލް މޭލަށެވެ.

ރަހުނު ހިފިމީހާ

"ރަހުނު ހިފިމީހާ"، "ރަހުނު ބެހެއްޓި މީހާ" މިގޮތަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނި، ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާފަދަ ޖަމާއަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގެ...

ރަހުނު ބެހެއްޓި މީހާ

"ރަހުނު ބެހެއްޓި މީހާ"، "ރަހުނު ހިފިމީހާ" މިގޮތަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނި، ކްލަބް، ޖަމްއިއްޔާފަދަ ޖަމާއަތްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ޖަމާއަތުގެ...

ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުން

"ރަހުނު ތަންފީޒުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ރަހުނު ބެހެއްޓި ފަރާތުން، ރަހުނު ބެހެއްޓުމުގައި ކޮށްފައިވާ ށަރުތުތަކާ ނުވަތަ ވައުދަކާ ހިލާފުވުމުން، ރަހުނު...

ރަށު ކައުންސިލް

"ރަށު ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރަށު ކައުންސިލަށެވެ.

ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ރަށު އޮފީސްކަމުގައި ބަލަމުން އަންނަ ތަންތަނަށާއި، އިދާރީ ހިންގުން...

ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް

"ރަށުގެ ބިމާއި ފަޅާއި ފަރުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަށު ކައުންސިލަކާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މީހުން އުޅޭ ރަށެއްގެ...

ރަށުގެ މަގެއް

"ރަށުގެ މަގެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށެއްގައި ރަށު ކައުންސިލްގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެ ކައުންސިލަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަގުތަކަށެވެ.

ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން

"ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލްގެ ސަރަހައްދުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ އެރަށެއްގެ ނުވަތަ އެ ސަރަހައްދެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށް ވެފައިވާ މީހުންނަށެވެ.

ރައިޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭށަން

"ރައިޓްސް މެނޭޖްމަންޓް އިންފޮމޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނު ބުނާ އުފެއްދުމާއި އެ އުފެއްދުންތަކުގެ މުސައްނިފުންނާއި، ޕަރފޯމަންސްތަކާއި، ޕަރފޯމަންސް...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިހާބުކުރެވޭ އަދި އެ މަގާމުގައި ދެމިހުރި މީހާއަށެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އާއިލާ

“ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އާއިލާ” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާ

“ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އާއިލާ” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާއަށާއި އުމުރުން 18...

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހާ

"ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ...

ރައުސްމާލު

"ރައުސްމާލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާެއްޖޭގައި ވިޔަފާރިކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ބިދޭސީ ފަރާތަކުން، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު،...

ރައުސްމާލް

"ރައުސްމާލް" ގެ މާނައަކީ މުދަލާއި ފައިސާއެވެ

ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

"ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑް ގެންގުޅުމާއި އޭގެ ބޭނުން ހިފުމުގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ އަސަރުން އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް...

ރައްދު ދައުވާ

ރައްދު ދައުވާ ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ނަމަ "ކައުންޓަރ ކްލައިމް" އަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ރައްދުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކުރާ...

ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަށްވަރާއާއެކު

"ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު" ނުވަތަ "ރައްޔިތުންގެ މަށްވަރާއާއެކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް ދައުވަތު ދިނުމުން އެރަށެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ހިމެނިގެންވާގޮތަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހެއް

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ކޮށްފައިވާ މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީހުގެ ފަހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދައުރެއް

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރެއްގެ ދައުރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެއް އިންތިހާބުން އަނެއް އިންތިހާބާ ދެމެދުގައި މެންބަރުކަމުގައި...

ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު

"ރައްޔިތުންގެ މާލިއްޔަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރަށުގެ ނުވަތަ އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ސަރުކާރުންނާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެކިއެކި ޖަމާއަތްތަކުން...

ރައްޔިތެއް

"ރައްޔިތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މީހެއްގެ ގައުމީ ނިސްބަތް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ނިސްބަތްވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ރައްޔިތެއް

”ރައްޔިތެއް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީ ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު

"ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތު" އަށް ދީފައިވަނީ މި ގާނޫނުގެ 510 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

ރަސްމީ ބަނދަރު

"ރަސްމީ ބަނދަރު" ގެ މާނައިގައި، ކަނޑުގެ ބަނދަރާއި، ވައިގެ ބަނދަރުވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް

"ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހުކުރު ދުވަހާއި، ގައުމީ ދުވަހާއި، ކީރިތި ރަސޫލާގެ އީދުމީލާދު ދުވަހާއި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި، މިނިވަން...

ރަސްމީ އިދާރާ

"ރަސްމީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން، ނުވަތަ ށަރުއީ ގޮތުން ނުވަތަ އިދާރީ ގޮތުން ނުވަތަ ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައި ނުވަތަ ހުވައެއްގެ މަތީގައި...

ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު

"ރަސްމީ ވިޔަފާރި ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލޭގެ ކޮމާށަލް ހާބަރު، ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ސަރަހައްދީ ބަނދަރު އަދި ސ.ހިތަދޫ ސަރަހައްދީ ބަނދަރުގެ އިތުރުން...

ރަސްމީ ތައުލީމު

"ރަސްމީ ތައުލީމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގްރޭޑް 1 ން 10 އަކަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ

"ރަޖިސްޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ގޮތަށް މިނިސްޓްރީން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ދަފްތަރަށެވެ.

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިޔާ

"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ...

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާ

"ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިއާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މީޑިއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާއިން ދޫކުރާ ލައިސަންސް އޮތުމާއެކު،...

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީ

ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ އާބާދީ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެ ވަނީ، ގަވާއިދު ނަންބަރު 1086/2019 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް...

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތައް

"ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން...

ރަޖިސްޓްރާރ

"ރަޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ރަޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮންޕެނީޒް އަށެވެ

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް

"ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރާއްޖެއަށް މުދަލެއް އިމްޕޯޓްކުރާއިރު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން

"ރާއްޖެއަށް މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް މުދާ ގެނައުމަށާއި، އެތެރެކުރުމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް

"ރާއްޖެއަށް މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ރާއްޖެއިން މުދަލެއް އެކްސްޕޯޓްކުރާއިރު މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނެޓް އަދަދު

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ނެޓް އަދަދު" އަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބިފައިވާ އަދި އެ އާމްދަނީއަކުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޓެކްސް...

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދައްކާފައިވާ ޓެކްސް" އަކީ އެހެން ގައުމެއްގެ ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ދައްކާފައިވާ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނަގާ، އާމްދަނީން...

ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން

"ރާއްޖެއިން މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މުދާ ބޭރުކުރުމަށާއި، ފޮނުވުމަށެވެ.

ރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ (ޓެކްސްއާއި ގުޅޭ)

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބެލެވޭނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްންކުރެވިފައިވާ...

ރާއްޖޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް" އަކީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019) ގެ 7 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 8 ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ 9...

ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭށަންތައް

"ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭށަންތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ނޫސް، މަޖައްލާ ފަދަ ތަކެތި ށާއިއުކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ...

ރިހެބިލިޓޭށަން ސެންޓަރު

"ރިހެބިލިޓޭށަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހުކުމުގެ މުއްދަތުގައި ޕެރޯލްގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހާއްސަ ފަރުވާއެއް ދީގެން ގެންގުޅެން ޖެހިފައިވާ...

ރިށްވަތު

"ރިށްވަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމަށް ނުވަތަ ވަކިފަރާތަކަށް ލުޔެއް، ފަސޭހައެއް، ހެވެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ...

ރިކޮގްނިށަން ބޮންޑްސް

"ރިކޮގްނިށަން ބޮންޑްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އެކްރޫޑް ޕެންށަން ހައްގުތައް ވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ބޮންޑްތަކަށެވެ.

ރިސީވަރު

"ރިސީވަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަރަންޏަށްވުރެ ދަރަނި ގިނަވެފައިވާ ބޭންކެއްގެ އެސެޓުތައް ވިއްކުމަށާއި، ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާއިން، މި ގާނޫނުގައި އިސްކަންދީފައިވާ...

ރިސްކް އެޖަސްޓެޑް އެސެޓު

"ރިސްކް އެޖަސްޓެޑް އެސެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކި ބާވަތުގެ އެސެޓުތަކާ ގުޅިފައިވާ، ނުވަތަ އެ އެސެޓުތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ރިސްކްއާގުޅޭ ގޮތަށް އެ އެސެޓުތަކުގެ...

ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓު

"ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނެފިޓު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ވަޒީފާއިން ރިޓަޔަރކުރުމުން...

ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް

"ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން ސްކީމްގެ ބައިވެރިއަކަށް އަދި/ނުވަތަ...

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ

"ރިޓަޔަރމަންޓް ޕޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރިޓަޔަރ ކުރާ ދުވަހުން 12 ފެށިގެން އެމީހަކަށް މަހުން މަހަށް ދެވޭ ފައިސާއަށެވެ.

ރިޕޯޓަރު

"ރިޕޯޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚަބަރާއ ި، ރިޕޯޓާއި، ކޮލަމާއ ި، ލިޔުންތައް ލިޔެ ތައްޔާރުކުރާ ފަރާތްތަކާއި، ބްރޯޑްކާސްޓް އަދި...

ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލި

"ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ބަލިކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބައްޔަށެވެ.

ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ

ރިޕޯޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމިށަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާފަދަ މައްސަލައަކާ ބެހޭގޮތުން ދޭމައުލޫމާތަށެވެ.

ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރުން

"ރީ-އެކްސްޕޯޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާ މުދާ، އެތަކެތީގެ ޒާތަށް ބަދަލުނުގެނެސް އަލުން ރާއްޖެއިން ބޭރުކުރުމަށް...

ރީ-ޑިސްކައުންޓް

"ރީ-ޑިސްކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓެއް ނުވަތަ ބިލް އޮފް އެކްސްޗޭންޖެއް ގަތް ފަރާތުން އަލުން ވިއްކުމަށެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތް

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން އެ ހިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

"ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ މަރުކަޒަކުން އެހެން ބައެއްގެ ކޮންޓެންޓެއް، އެއްވެސް އުނިއިތުރެއް ނުގެނެސް އަލުން...

ރީކެޕިޓަލައިޒް ކުރުން

"ރީކެޕިޓަލައިޒް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ޖުމްލަ އިތުރު ކުރުމަށެވެ.

ރީއެކްސްޕޯޓް

"ރީއެކްސްޕޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވިފައިވާ ތަކެތި، އެ ތަކެތީގެ ޒާތަށް ބަދަލެއް ނުގެނެސް، ދިވެހިރާއްޖެއިން...

ރުހުން

"ރުހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި، އޭނާގެ މިނިވަންކަމުގައި، އޭނާ ބޭނުންގޮތެއް ނުވަތަ ކަމެއް އިހްތިޔާރުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު...

ރުހުން

"ރުހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި، އޭނާގެ މިނިވަން ކަމުގައި، އޭނާ ބޭނުން ގޮތެއް ނުވަތަ ކަމެއް އިހްތިޔާރުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު...

ރުހުން (ކުށުގެ އަމަލުން ގެއްލުން ލިބުނު މީހާ ދޭ ރުހުން)

ދައުވާ ރައްދުވާ މީހާ ކުރި ކުށްކަމުގައި ބެލެވޭ އަމަލާ ގުޅޭ ގޮތުން ނުވަތަ އެ އަމަލުން ނުކުމެދާނެ ނަތީޖާއާ ގުޅޭގޮތުން، އެ ކުށުގެ އަމަލުން ގެއްލުން ލިބުނު...

ރުއްގަސް ކެނޑުން

"ރުއްގަސް ކެނޑުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް (ލަކުޑީގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ބިން ބޭނުންކުރުމަށް) ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކަނޑާލުމަށެވެ.)

ރުޖޫއީ އިންސާފު

"ރުޖޫއީ އިންސާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ ސަބަބުން ސީދާ އަސަރުކުރި ފަރާތްތައް އެކުވެ، އެފަރާތްތަކުގެ އިހުސާސްތަކާއި ބޭނުންތައް ދެނެގަނެ، އަދި މީހުންނަށާއި...

ރޫލްސް އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް ގަވާއިދު

"ރޫލްސް އޮފް އެންގޭޖްމަންޓް ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަސްކަރީ ބާރުތަކުން، ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލުތަކެއް ހިންގާ ބަޔަކާއި ނުވަތަ ދުށްމަނުންގެ ބާރަކާ...

ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ޕެސްޓް

"ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ޕެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަރަންޓީންކުރާ ޕެސްޓް ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ކަރަންޓީންނުކުރާ ޕެސްޓަށެވެ.

ރެސިޑެންޓުން

"ރެސިޑެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭހެ އިގުތިސާދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި އާންމު ފަރުދުންނާއި ގާނޫނީ ށަހުސުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި...

ރެސިޑެންޓުން

"ރެސިޑެންޓުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ވަކިވަކި އާންމު ފަރުދުންނާއި ގާނޫނީ ށަހުސުތަކުގެ ތެރެއިން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް

"ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" އަކީ، ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޓޫރިސްޓެއްނޫން ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ހުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތުންދޭ ހުއްދައެވެ.

ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް

"ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ގާނޫނުގައި ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިން

"ރޭޑިއޯ ކޯލް ސައިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ގައުމުގެ މުވާސަލާތާބެހޭ އިދާރާއަކުން އެ އުޅަނދަށް ދިމާވާ ހާދިސާތަކުގައި މުވާސަލާތުކުރުމަށް...

ރޭޕްކުރުން

"ރޭޕްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 17/2014 (ޖިންސީ ކުށުގެ ގާނޫނު) ގެ 20 ވަނަ މާއްދާގައި ހިމެނޭ އިސްތިސްނާ ހާލަތު ހިމެނުމާއެކު ދެމަފިރިން...

ރޯޑްވާދިނަސް

"ރޯޑްވާދިނަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ...

ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުން

"ބަހުގެ ހަމަލާދިނުމާއި ނަފްސާނީގޮތުން އަނިޔާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަނޑައެޅިގެން ގެވެށި އަނިޔާގެ ށިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ހުރުމަތް ކަނޑުވާލުމަށް ނުވަތަ...

ބަނދަރު

"ބަނދަރު" ގެ މާނަޔަކީ، ކަނޑުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތައް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ނަގިލިލައިފި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އަޅައިފި ކޮންމެ...

ބަނދަރު

"ބަނދަރު" ގެމާނަޔަކީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅުތެރެއާއި، ހާހަލާއި، ފަރުފަރުގެ އެތެރެއާއި ރާއްޖޭގެ އޮޑިދޯނިފަހަރު އަޅާއުޅޭ ފަރުފަރުގެ ބޭރާއި ރަށްރަށުގެ ބޭރުފަދަ ތަންތަން...

ބަންދު މީހުން

"ބަންދު މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ.

ބަންދު މީހުން

"ބަންދު މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބަންޖެހޭ މީހުންނަށެވެ.

ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު

"ބަންދުގައި މީހުން ބައިތިއްބާ ތަނެއް ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ތިބޭ...

ބަންދުގެ މަރުކަޒު

"ބަންދުގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރު ނުވަތަ ދިގު މުއްދަތަކަށް ނުވަތަ ވަގުތީ ގޮތުން ވިޔަސް މީހުން ގައިދުކޮށްފައި ނުވަތަ ހިފައި ހައްޔަރުކޮށްފައި...

ބަންޑާރަ މަގު

"ބަންޑާރަ މަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަމިއްލަ ބިންބިމާއި ބަންޑާރަ ބިމުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަނޑައަޅައި ހެދިފައިވާ އެންމެހައި މަގުތަކާއި ގޯޅިތައް ފިޔަވައި...

ބަރީއަކުރުން

"ބަރީއަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދައުވާއެއްގެ ނަތީޖާގެ ގޮތުން ކުށެއް ނެތްކަމުގެ ހުކުމް ނުވަތަ ކުށުން ކުށްވެރި ނުވާކަމުގެ ހުކުމް ނުވަތަ ކުށެއް...

ބަރުދަން

“ބަރުދަން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއްގައި ހުންނަ ބުރަދަން ނުވަތަ ކިރާއިރު ހުރި ވަޒަން.

ބަރުގޮނު

"ބަރުގޮނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަޑުނެރުމަށް އުޅަނދުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުންނަ ކޮންމެ ވަސީލަތަކަށެވެ.

ބައި-އިލެކްށަން

"ބައި-އިލެކްށަން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނޫން ގޮތަކަށް، އެއްވެސް އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެނަމަ...

ބައި-އިލެކްށަން (ލޯކަލް ކައުންސިލް)

"ބައި-އިލެކްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ނޫން ގޮތަކަށް، އެއްވެސް އިންތިހާބީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެއްޖެނަމަ...

ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް

"ބައިނަލްއަގްވާމީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ބައިކެޗް

"ބައިކެޗް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ކުދި މަހާއި، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި...

ބައިކެޗް

"ބައިކެޗް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތަކުގެ ކުދި މަހާއި، މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރާ ބާވަތްތައް ފިޔަވައި...

ބައިވެރިން (ކުށުގެ)

"ބައިވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ ކުށްކުރުމުގެ ނިޔަތް އޮވެގެން، ކުށެއް ކުރުމުގައި އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އެހެން މީހަކު އެ ކަމުގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ:...

ބައިވެރިއެއް

"ބައިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ކުށްކުރުމުގައި އެހީތެރިވިމީހާގެ ދައުރަކީ އިންތިޒާމުކުރި މީހާ ނުވަތަ އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާގެ ދައުރަށްވުރެ...

ބައްޕަ ނެތްނަމަ ނުވަތަ "މަންމަ ނެތްނަމަ"

"ބައްޕަ ނެތްނަމަ" ނުވަތަ "މަންމަ ނެތްނަމަ" މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ، އެކަމެއް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން މީހަކު ރަށުގައި ނެތުންފަދަ...

ބަދަލު ގެނައުން

"ބަދަލު ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ އިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބޮޑުކުރުމާއި، އެ އިމާރާތް އަލުން އެޅުމާއި،...

ބަދަލު ގެނައުން

"ބަދަލު ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވާނަމަ، އެ އިމާރާތެއް މަރާމާތުކުރުމާއި، ބޮޑުކުރުމާއި، އެ އިމާރާތް އަލުން އެޅުމާއި،...

ބަލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް

“ބަލާ ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ވަކިކޯޓަކަށް ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މައްސަލަތައް ބަލައި ނިންމުން ހަމަޖެހިފައި...

ބަލި ފަތުރާ ވަސީލަތް

"ބަލި ފަތުރާ ވަސީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ގަހެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ޖަނަވާރެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް، ސޫތްޕެއްކަމުގައިވީނަމަވެސް،...

ބަގާވާތްތެރިން

"ބަގާވާތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ އަމަލެއް ކުރާ ދިވެހިންނެވެ.

ބަސްހުއްޓި

"ބަސްހުއްޓި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބަސް ދުއްވުމަށް ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ބަސް ދުއްވާ މަގުތަކުގައި ނުވަތަ ތަންތަނުގައި...

ބަޑި

"ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒަންނުކުންނަ ގޮތަށް، ނުވަތަ އެންމެ މަދުވެގެން 60 ފޫޓަށް ވަޒަން ދަތުރުކުރާ ވަރުގެ ބާރު މިން ލިބޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

ބަޓަފްލައި ނައިފް

"ބަޓަފްލައި ނައިފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޅީގައި ދެ މުށްގަނޑެއް ހުރެފައި، އަދި ވަޅީގެ ތިލައިގެ ބުޑުގައިވާ ހުޅަކުން މި ދެ މުށްގަނޑު އެނބުރޭ ގޮތަށް ހުރެފައި،...

ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލް އޭޖެންޓް

"ބަޔޮލޮޖިކަލް ކޮންޓްރޯލް އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕެސްޓްގެ ގުދުރަތީ ހަތުރުންނާއި، އެއާ ވާދަކުރާ، ނުވަތަ ދެކޮޅު، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް...

ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން

"ބާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ގާނޫނީ ވަކީލުންނާއި، މި ގާނޫނުގެ...

ބާރު

"ބާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިމާއަށް އެހެން ތަނަކަށް ނުދެވޭނެ ގޮތަށް ހިފެހެއްޓުމަށާއި، ބަންދުކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާފަދަ...

ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތު

"ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން ޖެހޭ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތުގައި ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހުން...

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ ހާލަތު

ބާރުގެ ބޭނުންކުރުން ހުއްދަވެގެންނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ބާރުގެބޭނުންކުރާ ކުރުމަށެވެ: (1) މި ގާނޫނުގެ 2 ވަނަ ބައިގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ...

ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު

"ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފާނެކަމުގެ ނުފޫޒު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ (1) ކުށުގެ އަމަލު ކުރުމަށް އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކުރެވިގެންވުން؛ (2) އެގޮތުން މަޖުބޫރުކުރުވީ، ކުށުގެ...

ބާތިލުވުން

"ބާތިލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމަލުކުރުން ހުއްޓާލުމަށާއި، ކެންސަލްކުރުމަށާއި، އޮތް އެއްޗެއް އެހެންގޮތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، އެކަހެރިކުރުމަށެވެ.

ބިން

"ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކިއެކި ކަންކަމަށާއި ބޭނުންތަކަށް ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

ބިރުދެއްކުން

"ބިރުދެއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަނގަބަހުން ވިޔަސް، ލިޔުމުން ވިޔަސް، އަދި ކުރާ އަމަލެއްގެ ސަބަބުންވިޔަސް ބިރުދައްކާ ކަމުގެ އިހުސާސް އަނެކާއަށް ލިބިދެވޭނެ...

ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން

"ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާ މީހެއްގެ ގާތަށް އައިސް އިންޒާރުދިނުމާއި، މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މީހެއްގެ...

ބިދޭސީ ކުންފުނި

"ބިދޭސީ ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ ހުއްދަކޮށްފައިވާ ހިއްސާގެ ރައުސްމާލުގެ ތެރެއިން، އެހާތަނަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހިއްސާ ރައުސްމާލުގެ...

ބިދޭސީން

"ބިދޭސީން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތުން ނޫން މީހުންނަށެވެ.

ބިލްޑިންގ ކޯޑު

"ބިލްޑިންގ ކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތްކުރުމުގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަނޑުތައް އެކުލެވޭ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 4/2017) ގެ 95...

ބުލިއަން

"ބުލިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގިނަ އަދަދަކަށް ހުންނަ ރަނާއި، ރިއްސާއި، ނުވަތަ ގަނޑުރަނާއި، ގަނޑުރިއްސާއި، އަދި ހާއްސަކޮށް ބަރުދަނަށް ނިސްބަތްކޮށް ބަލާއިރު،...

ބެހުން

"ބެހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ނަހަމަ ގޯނާއެއް ކުރުމާއި އަދި އެ މުދަލަކުން އާންމުކޮށް ހިފޭ ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނަތީޖާއަށް އުނިކަމެއް...

ބެނެފިށަލް އޯނަރ

"ބެނެފިށަލް އޯނަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ފަރުދެއް، ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި އެހެން ފަރާތަކުން...

ބެންގަލޯރ ޕްރިންސިޕަލްސް

"ބެންގަލޯރ ޕްރިންސިޕަލްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަނޑިޔާރުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ވަކި ފަރާތަކަށް...

ބެލެނިވެރިއެއް

"ބެލެނިވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ ނުވަތަ އެ ކުއްޖާގެ ބަލަދުވެރިން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ބެލެނިވެރިޔާ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންނާއި، ށަރުޢީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ހަޒާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ...

ބެލެނިވެރިޔާ

"ބެލެނިވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިންބަފައިންނާއި، ށަރުއީ ބަލަދުވެރިންނާއި، ހަޒާނަތު ލިބިފައިވާ ފަރާތާއި ގާނޫނީ ބެލެނިވެރިންނާއި ކުއްޖާގެ ބެލެނިވެރިކަމާ...

ބެލޭންސް އޮފް ޕޭމެންޓް ކްރައިސިސް

"ބެލޭންސް އޮފް ޕޭމެންޓް ކްރައިސިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގައުމުގެ ބެލޭންސް އޮފް ޕޭމަންޓް ދަރަނީގެ މިންވަރު ނުދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރަކަށް ދިޔުމެވެ.

ބެޗް ޓްރާންސްފަރ

"ބެޗް ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ޓްރާންސްފަރތަކެއް އެއްކޮށްލައިގެން އެއް މާލީ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވޭ ޓްރާންސްފަރތަކަށެވެ. މިއީ...

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުން ކުރެވިއްޖެ ކަމުގައި ބެލުން"

ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ބާރުގެ ބޭނުންކުރެވިއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ވިސްނައި އުޅޭ މީހެއްގެ ވިސްނުމުގައި، އެއީ ހަމަހަމަވެގެންވާ...

ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް

"ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް" ނުވަތަ "ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި...

ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް

"ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް" ނުވަތަ "ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި...

ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި

"ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުންގެ ކިބައިން، ޑިޕޮސިޓް ގޮތުގައި އަދި އެނޫންވެސް އެހެން ގޮތެއްގައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްގެން...

ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި

"ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުންގެ ކިބައިން، ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ގޮތެއްގައި ފައިސާ ބަލައިގަނެ، އެ ފައިސާއެކުގަ...

ބޭންކު

"ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ނުވަތަ ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010) ގެ 25 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ބޭންކު ބަލަދުވެރި ކުންފުނި

"ބޭންކު ބަލަދުވެރި ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ކުންފުންޏެއްގެ މިލްކުގައި ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލްގައި ބޭންކެއް ހިމެނޭ ކުންފުންޏަކަށެވެ.

ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި

"ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ފިޔަވައި އެހެން ބާވަތްތަކުގެ މާލީ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، މާރޗަންޓް ބޭންކިންގ...

ބޭންކް އެގްރީމަންޓް

"ބޭންކް އެގްރީމަންޓް" ގެ މާނައަކީ ބޭންކް އުފެއްދުމާއި ހިންގުމުގެ އިސްލާހު ކުރެވިފައިވާ މާއްދާތަކެވެ.

ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު

"ބޭރު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ އުޅަނދުތަކަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީ...

ބޭރު ގައުމެއް

"ބޭރު ގައުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ ގައުމަކަށެވެ. މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަހައްދުތަކާއި،...

ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައި ނުވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ބޭރު ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިން އެހެން ގައުމަކަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ...

ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނު

"ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގައި އަމަލުކުރެވޭ، އެ ގައުމެއްގެ އެންމެހައި ގާނޫނަށެވެ.

ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ

"ބޭރުގެ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެއްގޮތް އަދި އޮތޯރިޓީން އާންމު މަސްލަހަތަށްޓަކައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ...

ބޭސިކް/އަސާސީ ތަފާސްހިސާބު

"ބޭސިކް/އަސާސީ ތަފާސްހިސާބު" އަކީ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކިދާއިރާތަކުން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންވާ...

ބޭސް

"ބޭސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ބައްޔަކަށް ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުގައި ޑޮކްޓަރީ އުސޫލުން ބޭނުންކުރެވޭ ކޮންމެ ބޭހަކަށެވެ.

ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުން

"ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަމަ، މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ދީފައިވާ މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނާއި، ޖަދުވަލު...

ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް

"ބޮންޑެޑް ވެއަރހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް މުދާ، ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށް ނިމެންދެން ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަދޭ ތަންތަނަށެވެ.

ބޯހިމެނުން

"ބޯހިމެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މައުލޫމާތު ނެގުމަށެވެ.

ބޯޑު (ބޭންކިން)

"ބޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށެވެ.

ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް

"ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސް އަށެވެ.

ބްރާންޗް (ބޭންކިން)

"ބްރާންޗް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ގޮތުން ބޭންކެއްގެ ޒިންމާގެ ދަށުން ބޭންކިންގ ހިދުމަތްތައް ހިންގާ އެ ބޭންކުގެ ގޮފިތަކަށެވެ.

ބްރިޖް ބޭންކު

"ބްރިޖް ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010 (ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 15 ވަނަ ބާބުގައިވާ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ބޭންކަކަށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓް

"ބްރޯޑްކާސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މޮބައިލް ފޯން، ޓެބްލެޓް ފަދަ...

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން (ކޮޕީރައިޓާ ގުޅޭ)

"ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއް، ޕަރފޯމަންސެއް ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއް ވަޔަރލެސް ޓްރާންސްމިށަން މެދުވެރިކޮށް އާންމުންނަށް...

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް

“ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ކޮމިށަނުން ދޫކުރާ ލައިސަންސަ ށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޢާންމުކޮށް، ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް، މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު، ނުވަތަ އަޑާއި...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުކޮށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަމާޒުކޮށް އަޑާއި މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެވިޒަން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މޯބައިލް...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ކޮންޓެންޓެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތަށެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ...

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު

"ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ހަމަތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންޓެންޓްގައި ހިމެނެންވާނެ...

ބްލެކްމެއިލް ކުރުން

"ބްލެކްމެއިލް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ކަމެއް، މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ކުރުމަށް އޭނާއަށް އަންގައި، އެކަން އޭނާ ނުކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް ގެއްލުމެއް...

ޅެން

"ޅެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިތުގައި އުފެދޭ ށުއޫރެއް، ނުވަތަ ހިތަށްވައްދާ ށުއޫރެއް މާނައެއް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވަޒަނަކަށް ފެތޭނެހެން ބައިތުތަކެއްގެ މައްޗަށް...

ކަނޑު

"ކަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، ގިރި، ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި އާކިޕެލަޖިކް ކަނޑާއި ސަރަހައްދީ ކަނޑާއި ހާއްސަ...

ކަނޑު

"ކަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، ގިރި، ހިމެނޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި އާކިޕެލަޖިކް ކަނޑާއި ސަރަހައްދީ ކަނޑާއި ހާއްސަ...

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު

"ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑުގައި ނުވަތަ ފެނުގައި މީހުންނާއި މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އުފުލުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރުމަށް...

ކަނޑުގެ ބަނދަރު

"ކަނޑުގެ ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރު އައިސް މަޑުކުރުމަށާއި، މުދާ އަރުވައި ބޭލުމަށާއި، ފުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަންތަނަށެވެ.

ކަރަންޓީނުކުރުން

"ކަރަންޓީނުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ ބައްޔެއް ޖެހިފައިވާ މީހާ، ނުވަތަ އޭނާއާ މުއާމަލާތްކުރެވިފައިވާ މީހާ، ނުވަތަ އޭނާގެ ގައިން...

ކަރަންޓީން މަރުކަޒު

"ކަރަންޓީން މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.

ކައުންސިލް

"ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި،...

ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ

"ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓްކޮށް ސަރޓިފައިކޮށްފައިވާ އަހަރީ އާމްދަނީއަށެވެ.

ކައުންސެލިންގ

"ކައުންސެލިންގ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި ހާލަތަކާގުޅޭ ހާއްސަ މައުލޫމާތު ދިނުމަށާއި،އެ ހާލަތު ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ...

ކައުންޓަރ ކްލައިމް

"ކައުންޓަރ ކްލައިމް" ނުވަތަ ރައްދު ދައުވާ އަކީ މަދަނީ މައްސަލައެއްގައި ދައުވާ ރައްދުވާލިބޭ ފަރާތުން ދައުވާކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށްކުރާ ދައުވާއެކެވެ. އެމެރިކާގެ...

ކައްޓާ

“ކައްޓާ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކިރަން ބޭނުންކުރާ ތިލަފަތް.

ކަމަށް އެކަށޭނަ

"ކަމަށް އެކަށޭނަ" ފަރާތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެފަރާތަކީ ތެދުވެރި އަދި އިތުބާރުކުރެވޭ އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުގައާއި މޯލްޑިވްސް...

ކަމާބެހޭ ކައުންސިލު (ސިއްހީ)

"ކަމާބެހޭ ކައުންސިލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލާއި،...

ކަމުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތް

"ކަމުގެ މަސްލަހަތު އޮތް ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޯޓަކުން ނިމިފައިވާ ގަޒިއްޔާއެއް ނުވަތަ އެ ކޯޓުން ނެރެފައިވާ ނުވަތަ އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއްގެ...

ކަލެކްޓިވް އުފެއްދުމެއް

"ކަލެކްޓިވް އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މީހެއްގެ ނުވަތަ ގާނޫނީ ވަކި ށަހްސެއް އިސްނަގައިގެން ނުވަތަ އިރުށާދު ދީގެން އެމީހެއްގެ ނުވަތަ އެ...

ކަސްޓަމްސް

"ކަސްޓަމްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 8/2011) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ "މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް" އަށާއި،...

ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ

"ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސް އޮފިސަރުންގެ ހުވައި ކޮށްގެން ތިބި ކަސްޓަމްސްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ކަސްޓަމްސް ގަވާއިދު

"ކަސްޓަމްސް ގަވާއިދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ކަސްޓަމްސްގެ ގަވާއިދަށެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް

"ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 8/2011) ގެ 64 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި މުދަލާއި...

ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދު

"ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނު ނަންބަރ 8/2011 (ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު) ގެ 53 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ ސަރަހައްދު ކަމުގައި...

ކަސްޓޯޑިއަން

'ކަސްޓޯޑިއަން' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމަރަކަށް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރު ހަމަޖައްސައިގެން ކަސްޓަމަރުގެ މުދާ ބަލަހައްޓައިދިނުމާއި އެސެޓްތައް ރައްކާތެރިކޮށް...

ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓް

'ކަސްޓޯޑިއަލް އެގްރީމެންޓް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަސްޓަމަރާއި ކަސްޓޯޑިއަންއާ ދެމެދުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށާއި ކަސްޓަމަރުގެ އެސެޓްތައް (ކަސްޓޯޑިއަލް އެސެޓްތައް)...

ކާނާ

"ކާނާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކައްކައިގެން ކަމުގައިވީނަމަވެސް ނުވަތަ ނުކައްކާ ކަމުގައިވީނަމަވެސް، ނުވަތަ ރޯ ހާލަތުން އެހެން ހާލަތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެންނަމަވެސް،...

ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަން

"ކާނާ ވިއްކާ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބަންދުކޮށްފައި ހުރި އިމާރާތެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް، ވަގުތީ އިމާރާތެއްގައި ކަމަށްވީނަމަވެސް، ދާއިމީ...

ކާރިސާ

"ކާރިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުޖުތަމައެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާއަތެއްގެ އަމިއްލަ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ތަހައްމަލް ނުކުރުވޭގޮތަށް، އެބައެއްގެ އިންސާނީ،...

ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން

"ކާރިސާއާބެހޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިދާރީ ނިންމުންތަކާއި އޯގަނައިޒޭށަން އަދި އޮޕަރޭށަނަލް ހުނަރުވެރިކަމާއި، ގާބިލުކަން ބޭނުންކޮށްގެން...

ކާރިސާއިން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން

"ކާރިސާއިން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާތަކުން ގެއްލުން ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އެކަންތައްތައް ކުރިމަތިވުމަށް...

ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުން

"ކާރިސާތަކަށް އިޖާބަދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވާ ހިނދު މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށާއި، ސިއްހީ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށާއި، އާންމުންގެ...

ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން

"ކާރިސާތަކަށް ތައްޔާރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރިމަތި ވެދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ނުވަތަ ކުރިމަތިވަމުންދާ ކާރިސާއަކަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގެއްލުންދެނިވި...

ކާރިސާތަކުން އިޔާދަވުން

"ކާރިސާތަކުން އިޔާދަވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާތަކުން އަސަރުކޮށްފައިވާ މުޖުތަމައުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ވަސީލަތްތަކާއި، އާމްދަނީ ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި...

ކާރިސީހިރާސް

"ކާރިސީހިރާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ވަކި މުޖުތަމައަކަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ކާރިސާއަކުން އިންސާނުންގެ ފުރާނައާއި އިގްދިސާދީ ހަރަކާތްތަކާއި،...

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، ދިވެހިސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ...

ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން (އިންތިހާބާއި ގުޅޭ)

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑާއި، ދިވެހި ޕާސްޕޯޓާއި، އަދި ދިވެހިރާއްޖޭން ދޫކޮށްފައިވާ...

ކާކުކަން އަންގައިދޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުން

"ކާކުކަން އަންގައިދޭ މައުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި މީހަކީ ކާކުކަން އަންގައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އެމީހަކު ނިސްބަތްވާ ގައުމެއްގެ ރަސްމީ...

ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ

"ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގައި ކާވެނީގެ ރެޖިސްޓްރާރ ކުރުމަސް ކަނޑަ އަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ...

ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ

"ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ހާސިލުކޮށްފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާވެނީގެ މުއްދަތުގައި ދެމަފިރިން އެކުގައި ނުވަތަ ވަކިވަކިން...

ކިތާބީ ހެކި

ކިތާބީ ހެކި ނުވަތަ ޑޮކިއުމެންޓަރީ ހެކި އަކީ ކަމެއްގެ ހަގީގަތާ ގުޅޭގޮތުން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ހުށަހެޅުން އެ މަޖިލިސް ހުއްދަކުރާ ނުވަތަ ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކުން...

ކުށުގެ ވެށި

"ކުށުގެ ވެށި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ކުށް ކުރި ތަނާއި، ކުށްކުރުމަށްފަހު އެނބުރި ދާ ދިއުމާއި، ފިލަން ނުވަތަ އެއްޗެއް ފޮރުވުމަށް ވަދެ ހުންނަ ކޮންމެ...

ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ އަމަލު އެކަނި ފުދުން

ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޒިންމާ އުފުލުމަށް ކުށުގެ އަމަލު އެކަނި ފުދޭ ހާލަތުގައި، މި މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ފަދައިން ކުށުގެ...

ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހަގު އުމުރު

"ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހަގު އުމުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ އެންމެ ހަގު އުމުރެވެ....

ކުށެއް ސާބިތުވުން

"ކުށެއް ސާބިތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ ދައުވާއެއްގައި ކުރާ ހުކުމެއްގައި ކުށަކުން ކުށްވެރިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށެވެ. އަދި އެ ހުކުމް އެއްވެސް...

ކުށެއްކުރަން އުޅުން

ކުށެއްކުރަން އުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި މީހަކު ކުރާ ކުށުގެ އަމަލަށެވެ: (1) ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި ކުށުގެ ނިޔަތް އޮތުން؛ (2) ކުށުގެ...

ކުށެއްގެ ރުކުންތައް

"ކުށެއްގެ ރުކުންތައް"ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ރުކުންތަކަށެވެ: (1) ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލު؛ ނުވަތަ (2) ހާލަތްތައް؛ ނުވަތަ (3) އަމަލުން ނުކުތް ނަތީޖާ؛...

ކުށް މައާފުކޮށްދިނުން ނުވަތަ މައާފުދިނުން

"ކުށް މައާފުކޮށްދިނުން" ނުވަތަ "މައާފުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ އިލްތިމާސަކާ ގުޅޭގޮތުން، މައާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ...

ކުށްކުރާ ޖަމާއަތް

"ކުށްކުރާ ޖަމާއަތް"ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެ ޖަމާއަތުގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންނަކީ، ގުޅިފައިވާ އާންމު އެއް މަގްސަދަކަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށްވުމާއި،...

ކުށްކުރި މީހާ

"ކުށްކުރި މީހާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލުގެ ރުކުން

"ކުށްކުރި މީހާގެ އަމަލުގެ ރުކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށެއް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އެ ކުށެއް ކުރުމަށްޓަކައި މީހަކު ކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ...

ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް

"ކުށްކުރުމުގެ އާލާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ (1) ކުށެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އެ މަގްސަދަށްޓަކައި ހާއްސަކޮށް...

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އާއި މުދާ

"ކުށްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ ފައިސާ އާއި މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް މީހަކު ކުރި ކުށުގެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެފަދަ އަމލުތަކާ ގުޅިގެން، މިގަވާއިދަށް...

ކުށްވެރިޔާ

"ކުށްވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދައުވާ...

ކުންފުނި

"ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަށެވެ.

ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއް

"ކުންފުނިތަކުގެ ގްރޫޕެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏާއި އެ ބަލަދުވެރި ކުންފުންޏެއްގެ %51 (ފަންސާސް އެކެއް އިންސައްތަ) އަށްވުރެ މަދުނޫން...

ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާއަތެއް

"ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިނުވާ ޖަމާއަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓްރަސްޓާއި، ޕާރޓްނަރށިޕާއި، ސަރުކާރާއި، ސަރުކާރުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކާއި،...

ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ފަރާތް

ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް ކޮންޓްރޯލް އޮންނަ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވޭނީ: (ހ) ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ކުންފުންޏެއް...

ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް

"ކުރެހުމާއި ލިޔުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތެއް ކުރުމުގައި ނުވަތަ އިމާރާތަކަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގައި ވަކި ސްޕެސިފިކޭށަންތަކަކާ އެއްގޮތަށް އެކަން...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު ނުވަތަ މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

"ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު" ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު...

ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

"ކުޅިވަރާބެހޭ ވުޒާރާ" ނުވަތަ "މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު...

ކުޅިވަރު ފެންގަނޑު

"ކުޅިވަރު ފެންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަތާ ފެންގަނޑުތަކާއި، ފެތުމަށް ބޭނުންކުރާ މޫދާއި، ސްވިމިންގ ޕޫލާއި، ފެނުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

ކުއްލި ހާލަތު

"ކުއްލި ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން، ތިމާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް...

ކުއްލި ހާލަތު

"ކުއްލި ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރި ހާލަތެއް ދިމާވެގެން، ތިމާ އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އެހެން ގޮތަކުން ސަލާމަތްވެވޭނެ ގޮތެއް...

ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން

"ކުއްލި ހާލަތުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސްގައި...

ކުއްލިއްޔާ

"ކުއްލިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްލިއްޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާއަށް ނިސްބަތްވާ ހުރިހާ ކެމްޕަސް، ފެކަލްޓީ، ސެންޓަރު، އޮފީސްފަދަ ތަންތަނަށެވެ.

ކުއްޔަށް ދިނުން

"ކުއްޔަށް ދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްގެ ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ވަކި މުއްދަތަކަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމުގެ މަގްސަދުގައި...

ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން

"ކުއްޖާ ނުވަތަ ކުދިންގެ ރައްކާތެރިކަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާއަށް ލިބިދާނެ އެއްވެސް އަނިޔާއަކުން ނުވަތަ ގޯނާއަކުން ސަލާމަތްކަން ހޯދައި ދިނުމަށެވެ....

ކުއްޖާގެ ބައްޕަ

"ކުއްޖާގެ ބައްޕަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2000 (އާއިލާއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ސައްހަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްފައިވާ ފިރިހެނާއަށް އެ ގާނޫނުގެ...

ކުއްޖާގެ މަންމަ

"ކުއްޖާގެ މަންމަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެކުއްޖާ ބަނޑުއަޅާ ވިހެއި މައިމީހާއަށެވެ.

ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް

''ކުއްޖާގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ ފަރާތް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމަށާއި އެކުދިންގެ މަސްލަހަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ...

ކުލީސިފައިން

"ކުލީސިފައިން" ގެ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ނުވަތަ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ނުވަތަ (2) ސަރުކާރުގެ ގާނޫނީ...

ކުޑަކުއްޖަކު

"ކުޑަކުއްޖަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުއްޖަކު އުފަންވީއްސުރެ މިލާދީގޮތުން އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިނުވާ ކުއްޖަކަށެވެ. އަދި ކުޑަކުއްޖަކު ކަމަށް ބުނެފައިވާ...

ކުޑަކުއްޖާގެ ހާޒިރުގައި

"ކުޑަކުއްޖާގެ ހާޒިރުގައި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުއްޖަކަށް ދެއްކުމުގެ މަގްސަދުގައި ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހާޒިރުގައި ޖިންސީ އަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ

ކުޑަކުއްޖެއް

"ކުޑަކުއްޖެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުފުރޭ ކޮންމެ ކުއްޖެކެވެ.

ކުޑަކުއްޖެއް ނުވަތަ ކުއްޖާ

"ކުޑަކުއްޖެއް" ނުވަތަ "ކުއްޖާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ގަރުބަގަތީއްސުރެ ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާ ދެމެދުގައިވާ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި،...

ކުޑަކުދިން

"ކުޑަކުދިން" ގެ މާނައަކީ، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި އާދަމުގެ ދަރިޔާ ގަރުބަގަތީއްސުރެ، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމާއި ދެމެދުގެ ހާލަތުގައިވާ ކުދިންނާއި، ދުނިޔެއަށް އުފަންވުމަށް...

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންވެންށަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

"ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އ.ދ ގެ ކޮންވެންށަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް އަށެވެ

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު

"ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޮޑެތިމީހުންގެ މައްޗަށް ހިންގާ ޖިނާއީ އަދުލުގެ ނިޒާމާ މުޅިން ވަކިވެފައިވާ، ކުށުގެ ޖިނާއީ ޒިންމާއުފުލަންޖެހޭ...

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

"ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 80 ވަނަ މާއްދާއާއި 82 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ...

ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު

"ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިންގެ އަދުލުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2019) ގެ 79 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ...

ކެނެބިހުން މުއާމަލާތުކުރުން

"ކެނެބިހުން މުއާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކެނެބިސް ވިއްކުމާއި، ދިނުމާއި، ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ގެންގޮސްދިނުމާއި،...

ކެނެބިސް

"ކެނެބިސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކެނެބިސް އާއިލާގެ ގަސްގަހުގެ ތެރެއިން ގަހަކަށް ނުވަތަ އެއިން ގަހެއްގެ ބަޔަކަށް، އެއަށް ކޮންމެ ނަމެއް ކީނަމަވެހެވެ.

ކެނެބިސް ރެޒިން

"ކެނެބިސް ރެޒިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެޓްރާހައިޑްރޯކެނެބިނޯލް އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިމެނޭ މާއްދާއަށެވެ.

ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ

"ކެނެބިސް މިކްސްޗަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެޓްރާހައިޑްރޯކެނެބިނޯލް އާއި ކެނެބިނޯލް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެކުލެވޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ތާސީރަށެވެ

ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އޯޑަރ

"ކެއަރ އެންޑް ވެލްފެއަރ އޯޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާއިލާއަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ދިނުމަށްޓަކައި އާއިލާއަށް ހާއްސަކޮށް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލައިގެން...

ކެޔޮޅު

"ކެޔޮޅު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މަސްވެރިކަމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ، އުޅަނދު، ނުވަތަ ބޯޓުގައި ގާއިމްވެ ހުނަނަ އުޅަނދު ނުވަތަ އެބޯޓު ދުއްވުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކާއި...

ކެޕިޓަލް ހަރަދު

"ކެޕިޓަލް ހަރަދު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ހަރަދެވެ.މިބުނެވުނު ހަރުމުދަލަކީ އެއްހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އޭގެ ބޭނުން...

ކެޕިޓަލް ބޭސް

"ކެޕިޓަލް ބޭސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދުތަކުގައި ބުނާ ކެޕިޓަލް ބޭސް އަށެވެ.

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ

"ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ...

ކެޕިޓަލް ގުޑްސް

"ކެޕިޓަލް ގުޑްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓަކުން އުފައްދަން ބޭނުންވާ މުދާ ނުވަތަ ހިދުމަތް އުފެއްދުމުގެ ނިޔަތުގައި ހޯދައި ލިބިގަންނަ މާއްދީ...

ކޭށް ފްލޯ ޕްލޭން

"ކޭށް ފްލޯ ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ނަގުދު ފައިސާ ހޯދައި ބަލައިގަނެ، އެ ހަރަދުކުރާނެ ގޮތުގެ އަންދާޒާއަށެވެ.

ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

"ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް އެކުވެ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ވަށާޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ

"ކޭސް ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތައް އެކުވެ ކުއްޖާގެ މައްސަލައިގައި ވަށާޖެހޭ އެހީތެރިކަމެއް ދިނުމަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް...

ކޮނެގެން ނެގުން

"ކޮނެގެން ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ހުރިތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދިއުމުގެ ބޭނުމުގައި، ރުއް ނުވަތަ...

ކޮންވޭޔަންސް

"ކޮންވޭޔަންސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގަސްގަހާގެހި، ގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތައް، ޕެސްޓް، ފަސް، ނުވަތަ ރެގިއުލޭޓްކުރެވޭ ތަކެތި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް...

ކޮންސައިންމަންޓް

"ކޮންސައިންމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެހެން ގައުމަކަށް އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ، އަދި ފައިޓޯސެނިޓަރީއެއް...

ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް

"ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައ ި އެވަނީ، ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި މުހިންމު ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޚިދުމަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ...

ކޮންސެށަން

"ކޮންސެށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ނަމަވެސް ނުވަތަ ވަކި ކޮންސެށަން އެގްރިމަންޓެއްގެ ދަށުން ނަމަވެސް، ޒޯނެއްގައި...

ކޮންސޯށިއަމް

"ކޮންސޯށިއަމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ވަކި އިގްތިސާދީ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްކޮށް، އޭގެން ނަފާ ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި،...

ކޮންސްޓްރަކްށަން ޕީރިއަޑް

"ކޮންސްޓްރަކްށަން ޕީރިއަޑް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ރަށް ނުވަތަ ބިން، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ނުވަތަ ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރުމަށްޓަކައި ލީޒް އެގްރީމެންޓްގެ...

ކޮންޒަވޭޓަރު

"ކޮންޒަވޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ބޭންކެއްގެ ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޭންކެއްގެ ކަންތައްތައް ހައްލަކަށް...

ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީ

"ކޮންޓިންޖެންޓް ލަޔަބިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޔަގީންކަމާއެކު ބަޔާންކޮށްދޭން ދަތިކަމެއް ކުރިމަގުގައި ހިނގައިފިނަމަ، އެކަމެއް ހިނގުމުގެ ސަބަބުން އަދާކުރަންޖެހިދާނެ...

ކޮންޓެންޓް

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ އެއްޗިއްސަށެވެ. އޭގެ މާނައިގައި ހަބަރާއި، މައުލޫމާތާއި، އުފައްދާ ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅައިދޭ އެކިއެކި...

ކޮންޓެންޓް

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން ފޮނުވާ ނުވަތަ ފަތުރާ ހަބަރާއި، މައުލޫމާތާއި، އިށްތިހާރާއި، އެނޫންވެސް އެއްޗެހި...

ކޮންޓެންޓް

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ލިޔުން، ރިޕޯޓް، ހަބަރު، ޓީވީ އަދ ރޭޑިޔޯ ޕްރޮގްރާމްތައް، ކޮލަމްތައް، އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދުރަށް ފޮނުވާ ވީޑިއޯއާއި...

ކޮންޓްރެކްޓަރ

"ކޮންޓްރެކްޓަރ" ނުވަތަ "އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. އޭގެ...

ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭށަން އެންޑް އެމިގްރޭށަން

"ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭށަން އެންޑް އެމިގްރޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުގައި ކޮންޓްރޯލަރ އޮފް އިމިގްރޭށަން އެންޑް އެމިގްރޭށަން ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ...

ކޮވިޑް-19

"ކޮވިޑް-19" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް 2 (SARS-CoV-2) އިން ޖެހޭ ބަލި ކަމުގައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް...

ކޮވިޑް-19

"ކޮވިޑް-19" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިވިއަރ އެކިއުޓް ރެސްޕިރޭޓަރީ ސިންޑްރޯމް ކޮރޯނާވައިރަސް 2 (SARS-CoV-2) އިން ޖެހޭ ބަލި ކަމުގައިވާ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

"ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 7/2012 (އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ...

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް

"ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިއުލާންކުރާ އެނޫންވެސް ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ނުވަތަ ކާރިސާގެ ހާލަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން...

ކޮމާންޑަރު

"ކޮމާންޑަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ބާރުތަކާ ހަވާލުވެ ހުންނަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ އިސް މީހަކަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

"ކޮމިށަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދެވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރެވޭ ކޮމިށަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސްއަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

"ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށެވެ.

ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް

"ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކޮމިށަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް...

ކޮމިށަން (ރިޔާސީ)

"ކޮމިށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގެ ދަށުން އެކިއެކި ތަހުގީގުތައް ކުރުމަށް ނުވަތަ ގައުމީ...

ކޮމިއުނިކޭށަން

"ކޮމިއުނިކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ދެމީހެއްގެ ދެމެދުގައި މުއާޞަލާތުކުރުމަށް ނުވަތަ މީހަކާއި އެއްޗެކާ ދެމެދުގައ...

ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ

"ކޮމިއުނިޓީ ކޮންފަރެންސިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހާދިސާއެއް ހިނގުމުން އެ މައްސަލައިގައި ސީދާ އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު މުއައްސަސާތަކާއި މުޖުތަމައުން...

ކޮމިޓީ (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް، ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ދައުރަކަށް އުފެއްދޭ ކޮމިޓީއަކަށް، ނުވަތަ ވަކި ކަމަކަށް އުފެއްދޭ ވަގުތީ...

ކޮމްޕިއުޓަރ

"ކޮމްޕިއުޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކްގެ ވަސީލަތުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ގޮތަކުން ހަދާފައިހުންނަ...

ކޮމްޕިއުޓަރ (ކޮޕީރިައިޓާގުޅ)

"ކޮމްޕިއުޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައުލޫމާތު ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކްގެ ވަސީލަތުން ނުވަތަ މިފަދަ އެހެން ގޮތަކުން ހަދާފައިހުންނަ...

ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް ކޮޕީރައިޓާ ގުޅޭ)

"ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމްޕިއުޓަރަށް އެނގޭ ބަހަކުން، ކޯޑަކުން، ސްކީމަކުން، ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން، ކޮމްޕިއުޓަރުން ވަކި މަސައްކަތެއްކުރުމަށް...

ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ

"ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިއުރޯ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބާބެހޭގޮތުން ށަކުވާ ބަލައިގަތުމަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްތަކަށެވެ.

ކޮލިފައިންގ ހޯލްޑިންގ

"ކޮލިފައިންގ ހޯލްޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް، އެއްވެސް ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގެ...

ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން

"ކޮލެޓަރަލައިޒްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގެދޮރު ގަތުމަށް ލޯނެއް ނަގާއިރު ، އެ ލޯނު ނުދެއްކިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތުގެ ހައްގު ހޯދުމަށް...

ކޯޑުކުރުން

"ކޯޑުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޑަބްލިޔޫ.އެޗް.އޯ.ގެ އިންޓަރނޭށަނަލް ކްލެސިފިކޭށަން އޮފް ޑިޒީޒަސް ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީގޮތުން ބަލިތައް ވަކިކޮށް...

ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް

"ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި އެމީހުންގެ...

ކޯޓާ

"ކޯޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކަށް، ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް އެންމެ ގިނަވެގެން ބިދޭސީން ރާއްޖެ ގެނައުން ހުއްދަކުރާ އަދަދަށެވެ.

ކޯޓު

”ކޯޓު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަނޑިޔާރަކު އިނދެގެން ނުވަތަ ފަނޑިޔާރުންތަކެއް ތިބެގެން ށަރީޢަތްކުރުމަށް ގާނޫނުއަސާސީން، ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުން

"ކޯޕަރަޓައިޒްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސަރުކާރުގެ ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ ވަކި މުއައްސަސާއެއް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މުއައްސަސާއެއްގެ...

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

"ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2007 (ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކަށެވެ.

ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮޕޯޒަލް

"ކޯޕަރޭޓް ޕްރޮޕޯޒަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސެކިއުރިޓީޒް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ވިއްކުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީޒް ގަތުމަށް ދައުވަތުދިނުމަށްޓަކައި...

ކްރެޑިޓް ނޯޓް

"ކްރެޑިޓް ނޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ދެވުނު ހިދުމަތްތަކަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކުރިފަހުން، އެ ހިދުމަތުގެ އަގު ދަށްކުރުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ ލިޔުމެކެވެ.

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީ

"ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އެޖެންސީ" އެވެ ބުނެފައި އެވަނީ ދަރަންޏެއް ނުވަތަ ލޯނެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާފައިވާ ނުވަތަ އުފުލަން ހުށަހަޅާ ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އުފުލަން ހުށަހަޅާ...

ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯށަރ

"ކްރެޑިޓް އެކްސްޕޯށަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (ހ) އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ދޫކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ފައިސާއާއި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ...

އަހްލާގީ ހައްގުތައް

"އަހްލާގީ ހައްގުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 11 ވަނަ މާއްދާގައި...

އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދަރަނި

"އަނބުރައި ނުލިބޭނެ ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުލިބޭނެ ދަރަނިކަމަށް ބަލައި...

އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނި

"އަނބުރާ ނުލިބޭނެ ދަރަނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިނަލްއަގްވާމީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ނުލިބޭނެ ދަރަނި ކަމަށް ބަލައި...

އަނިޔާ

"އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީގޮތުން ނުވަތަ މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް ދިނުމަށެވެ....

އަނިޔާކުރުން

"އަނިޔާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިސްމާނީ ގޮތުން ނުވަތަ މާއްދީ ގޮތުން ނުވަތަ ކުއްޖާގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ހާނިއްކައެއް...

އަނިޔާވެރި ކުށް

"އަނިޔާވެރި ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކުށަކަށެވެ.

އަނެކާގެ މުދާ

"އަނެކާގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ އަމަލު ހިންގި މީހާއަށް ވުރެ، އެ މުދާ އެ ވަގުތު އެ މީހެއްގެ އަތުގައި ހުރި މީހާއަށް، އެ މުދަލާ ގުޅޭ ގޮތުން،...

އަންހެނާގެ އިއްދަ

"އަންހެނާގެ އިއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (1) ވަރިކުރެވުނު އަންހެނާއަކީ ހައިޒުވާ އުމުރުގެ މީހަކު ކަމުގައިވެފައި، އެ އަންހެނާ އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއެކު ކާވެނީގެ...

އަންހެނުން

"އަންހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ޢުމުރަށް ނުބަލައި، އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންނަށެވެ.

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ

"އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ކޮންވެންށަން އޮން ދި އެލިމިނޭށަން...

އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޢާހަދާ

"އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރެވޭ އެންމެހައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޢާހަދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ކޮންވެންށަން އޮން ދި އެލިމިނޭށަން...

އަންހެން

އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި އަދި ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އަންއެންޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް

"އަންއެންޕްލޯއިމެންޓް ރޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުފުރާގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާ ބޭނުންވެ ވަޒީފާ ނުލިބި ތިބި މީހުންގެ، ވަކިމުއްދަތެއްގެ...

އަރައްކާ

"އަރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުރާނަ ގެއްލުމާއި، އަނިޔާވުމާއި، އެހެނިހެން ސިއްހީ ގެއްލުންތަކާއި، މުދަލަށް ގެއްލުން ލިބުމާއި، ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް...

އައި.ޕީ.ޕީ.ސީ

"އައި.ޕީ.ޕީ.ސީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެންމެ ފަހުން އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ "އިންޓަރނޭށަނަލް ޕްލާންޓް ޕްރޮޓެކްށަން ކޮންވެންށަން" މި މުއާހަދާއަށެވެ.

އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް

"އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދެއް ރާއްޖެއިން ފުރައިގެން ދިއުމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ހުއްދައަކަށެވެ.

އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރު

"އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ބްރާންޗް މެނޭޖަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކިންގއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 24/2010) ގެ 16 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި...

އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުން

"އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި ނޫންގޮތަކަށް މަސްތުވުން" ކަމުގައި ބަލާނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައެވެ (1) އެކަން ކުރިމަތިވީ އޭނާއަށް އެނގުމަކާނުލައި، އޭނާގެ ހަށިގަނޑުގެ...

އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން

"އަމިއްލަ އިހްތިޔާރުގައި މަސްތުވުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ (1) ތިމާއަށް އެނގިހުރެ، ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލުކުރާ މާއްދާއަކުން މަސްތުވުމާއި، އެގޮތަށް އެކަން...

އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅުން

"އަމިއްލަ ވަޒީފާގައި އުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ފަދައިން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފަކު ކަމުގައި ނުވާނޭހެން އަދި ވަޒީފާދޭ...

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލަ ފަރުދަކު، ވަކި ނަމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށެވެ.

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އަމިއްލަ ފަރުދަކު، ވަކި ނަމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް، ހިންގާ ވިޔަފާރިއަށެވެ.

އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ

"އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ނުވަތަ "ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ނަންމަތީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް...

އަމިއްލަ މައުލޫމާތު

"އަމިއްލަ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފާހަގަކުރެވޭ ވަކިފަރުދެއްގެ އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތަށާއި، އެ މައުލޫމާތެއް...

އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް

"އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުން ކަމަށް ނުވާގޮތުން، ތިމާ ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަވާންޖެހޭ...

އަމިއްލަ ތަންތަން

"އަމިއްލަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިގެންވާ ގޯއްޗާއި، ގެއާއި، ބިމާއި، ޢިމާރާތާއި، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ...

އަމިއްލައަށް މަރުވުން

"އަމިއްލައަށް މަރުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާ އަމިއްލައަށް މަރުވެދާ ފަދަ އަމަލެއް އެނގިހުރެ ކުރުމަށެވެ.

އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު

"އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދަފްތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭށަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭށަންގައި ހެދިފައިވާ "އަދަބިއްޔާތު ފާސްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ...

އަދަބު ލުއިކުރުން

"އަދަބު ލުއިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް، އެ އަދަބަށްވުރެ ލުއި އަދަބަކަށް ށަރުތަކާއެކު ނުވަތަ ށަރުތަކާނުލައި...

އަތޮޅު ކައުންސިލް

"އަތޮޅު ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 230 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލަށެވެ.

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

"އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 7 އޮގަސްޓް 2008 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނުއިރު، އަތޮޅު...

އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްށަންސް ކޮމިޓީ

"އަތޮޅު/ސިޓީ އިލެކްށަންސް ކޮމިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބާ ގުޅޭ އިދާރީ ކަންކަމާ، މިނޫންވެސް އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނުން ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތްތައް...

އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތައް

"އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ އުފެއްދުންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ލަކުޑީގެ އުފެއްދުމާއި، ކުރެހުމާއި، ވިޔެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ކަންވާރުފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭ ގޮތުން،...

އަލަށް ފެންނަ ތަންތަން (ތަރިކަ/ސަގާީ)

"އަލަށް ފެންނަ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިން ހުރިކަން ނުވަތަ އޮތްކަން އެނގިފައި ނުވާ ތަރިކައިގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ...

އަލަށް ފެންނަ ތަކެތި (ސަގާފީ/ތަރިކަ އާއި ގުޅޭ)

"އަލަށް ފެންނަ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީގެކުރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަކުން ފެނިފައި ނުވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރިކަކަމުގައި ބެލެވޭ ކޮންމެ އެއްޗެކެވެ.

އަލުން ބަންދުކުރުން

"އަލުން ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަލުން ވިއްކުމަށްޓަކައި، ޕެސްޓިސައިޑް ގަތްއިރު ބަންދުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކުން އެހެން ކޮންޓޭނަރަކަށް، (އާންމުކޮށް...

އަލުން އުފެއްދުން

"އަލުން އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމަކުން ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއަކުން، ދާއިމީކޮށް ނުވަތަ ވަގުތީގޮތުން އިލެކްޓްރޯނިކްގެ...

އަގު

"އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް އެނގޭ ގޮތުގައި ނުވަތަ ކުށްކުރިއިރު އޭނާއަށް އެނގެން ޖެހޭނެ ގޮތުގައި އެ މުދަލަށް އަދުގެ ބާޒާރުން...

އަސާސީ ކަންކަމާއި ބޭނުންތައް

"އަސާސީ ކަންކަމާއި ބޭނުންތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކެއިންބުއިމާއި، ދިރިއުޅޭނެ ތަނަކާއި، އަންނައުނާއި، ބޭސް ފަރުވާއާއި، ތަޢުލީމާއި އެފަދަ އަސާސީ...

އަސްކަރީ ގާނޫނު

"އަސްކަރީ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2008 (ސިފައިންގެ ގާނޫނު) އާއި އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާއި އެނޫނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

އަސްލީ އުފެއްދުމެއް

"އަސްލީ އުފެއްދުމެއް" ނުވަތަ މަސައްކަތެއްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއް އުފެދުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސްގެ މައްޗަށެވެ.

އަޑުގެ ރިކޯޑިންގ

"އަޑުގެ ރިކޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ގޮތަކަށް ފިކްސޭށަނަކަށް ހެދުނުކަމުގައި ވިޔަސް އަދި ކޮންމެ މީޑިއަމްއެއްގައި އަޑުތައް އެކުލެވިގެން ކަމުގައިވިޔަސް،...

އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލު

"އާންމު އިޖްތިމާއީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކު ނުވަތަ އެކަކަށްވުރެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ އަމަލެއް ނުވަތަ އަމަލުތަކެއްގެ ސަބަބުން،...

އާންމު އުނދަގޫ

"އާންމު އުނދަގޫ" މީގެ މާނައަކީ، ކުރާ ކޮންމެ އަމަލަކުން ވިޔަސް ޖިސްމާނީ ގޮތުން އަނިޔާއެއް ނުވަތަ ހާނީއްކައެއް މީހަކަށް މީހެއްގެ މުދަލަކަށް ލިބުން ފިޔަވާ...

އާންމު ދަތުރުފަތުރު

"އާންމު ދަތުރުފަތުރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަގުދީގެން އާންމުންނާއި ލުއި ދާގީނާ އުފުލަން ކަނޑައަޅާ ހުއްދަދީފައިވާ އުޅަނދުފަހަރުންކުރާ ދަތުރުތަކަށެވެ.

އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު

"އާންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑިތަކަކާއި އެއްގޮތަށް ފަސިންޖަރުން އަތުން ފީނަގާ...

އާންމު ދިފާއު

"އާންމު ދިފާއު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތް) ގެ 40 ވަނަ ބާބާއި، 50 ވަނަ ބާބާއި، 60 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ...

އާންމު ތަނެއް

"އާންމު ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެންމެހައި މަގުމަގާއި ގޯޅިގޯޅިއާއި، ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ ފީއެއް ނެގުމަކާ ނުލައި،...

އާންމު ތަންތަން

"އާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަގުމަގާއި، ހުސް މައިދާންތަކާއި، މީހުން އެއްވާ ތަންތަނާއި، އެނޫންވެސް މީހުން ދިރިނޫޅޭ ތަންތަނަށެވެ.

އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު

"އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުއްލިއަކަށް ތައާރުފުވާ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުއްލިއަކަށް ދިމާވާ...

އާންމުން ވަދެނިކުމެވާ ތަނެއް

"އާންމުން ވަދެނިކުމެވާ ތަނެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގެ އެންމެހައި މަގުމަގާއި ގޯޅި ގޯޅިއާއި، ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވަތަ ފީއެއް...

އާންމުންނަށް ހުށަހަޅައި ދިނުން

"އާންމުންނަށް ހުށަހަޅައި ދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާތްތިމާގެ މީހުންނާއި ގާތްކޮށްއުޅޭ މީހުން ފިޔަވައި އެހެންމީހުން ތިބި ނުވަތަ ތިބެވިދާނެ ތަނެއްގައި...

އާންމުންނަށް މުއާސަލާތުކުރުން

"އާންމުންނަށް މުއާސަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއް، ޕަރފޯމަންސެއް، އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއް ނުވަތަ ބްރޯޑްކާސްޓްއެއްގެ މަންޒަރު ނުވަތަ އަޑު...

އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން

"އާންމުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމުގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ނަމަވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުން ކުރެ...

އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތު

"ޢާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ތަބީޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށެވެ.

އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް

"އާންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއޫލިއްޔަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޢާންމު މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ތަބީޢަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށެވެ.

އާންމުކުރުން

"އާންމުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއް މީހުންގެ ތެރެއަށް ނެރެ ހާމަކުރުމަށެވެ.

އާންމުކޮށް އިއްލާނު ކުރުން

"އާންމުކޮށް އިއްލާނު ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި އާންމުކޮށް ނުކުންނަ ދުވަހު...

އާންމުކޮށް އެންގުން

"އާންމުކޮށް އެންގުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ފަދައިން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށެވެ. ޢާންމުކޮށް ނެރޭ ދުވަހު ނޫހެއްގައި ށާއިޢުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ ދިވެހިސަރުކާރުގެ...

އާންމުކޮށް ދޫކުރުން

"އާންމުކޮށް ދޫކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްގެ ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއްގެ އަސްލު ނުވަތަ ކޮޕީއެއް އާންމުންނަށް ހިދުމަތްދޭ ކުތުބުހާނާ އަކުން...

އާރުއެސްއޭ

"އާރުއެސްއޭ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ހިންގޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސްކީމުގެ...

އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރު

"އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭށަނަލް އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރަށެވެ.

އާބިޓްރޭޓަރ

"އާބިޓްރޭޓަރ" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސޮސައިޓީއަކާއި އެހެން ފަރާތަކާ ދެމެދު ހިނގާ ދެބަސްވުމެއް ހައްލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި...

އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިން

"އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިން"ތައް ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 6/1996) ގެ ތާވަލު 1 ގައި ބުނެފައިވާ ޕޮއިންޓްތައް ގުޅާލެވޭ...

އާއިލާ

"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުން ކުޑަކުއްޖަކާ އާއިލީ ގުޅުން ހުރި މީހުންނަށެވެ. މަންމަ، ބައްޕަ، ކާފައެއް، ނުވަތ...

އާއިލާ

"އާއިލާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކުން މީހަކާ ގުޅުންހުރި މީހުންނަށެވެ. (ހ) ދަރިން، ދޮންދަރިން، ދޮންމަންމަ، ނުވަތަ ދޮންބައްޕ...

އާއިލާ މީހެއް

"އާއިލާ މީހެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެއް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ތިމާގެ މީހުންނަށެވެ.

އާމްދަނީ

"އާމްދަނީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން (މަހުން މަހަށް) ލިބޭ ފައިސާއާއި އިނާޔަތްތައް ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް މީހަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާޔަތަށެވެ.

އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް

''އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019) ގެ ‏12 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ...

އާދަޔާހިލާފު ސިފައެއް ލިބިފައި ހުރި ރުއްގަސް

"އާދަޔާހިލާފު ސިފައެއް ލިބިފައި ހުރި ރުއްގަސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދެކުރިގަނޑު ހުންނަ ރުކާއި އެތުގެ ބަދަލުގައި ކުރިފަޅާ ރުއްފަދަ ގުދުރަތީގޮތުން އެހެން...

އާލާތްތައް

"އާލާތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފުރޮޅުލީގޮނޑި، އަތްގަނޑު، ވޯރކިންގ ފްރޭމް، ސްޕެށަލް ސީޓް، އައިނު، ބޮޑުވާ ބިއްލޫރި، ލޯންގް ކޭންސް، ހިޔަރިން އެއިޑް،...

އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަންތަން

"އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީންގެ ބަޔަކުވިޔަސް ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގައި ދިރިއުޅުމަށް...

އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަކެތި

"އާސާރީ އަދި ތާރީހީ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ބަޔަކު، ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި އުޅުނު ބިދޭސީންގެ ބަޔަކުވިޔަސް، ވޭތުވެދިޔަ ޒަމާނުގައި، އެއެއްޗެއްގެ...

އިހުމާލު

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން މީހަކު އިހުމާލުވެއްޖެކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ (1) މަގްސަދުގެ ރުކުން އެބައޮތްކަން ނުވަތަ އޭނާގެ...

އިހުމާލުވުން (ކުޑަކުދިންނަށް)

"އިހުމާލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖެއްގެ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިވެރިއަކު ނުވަތަ އެކުއްޖާ އެފަރާތެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ފަރާތަކުން ކުރި...

އިހްތިސާސް

”އިހްތިސާސް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ބާރުހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިހްތިސާސް

”އިހްތިސާސް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ބާރުހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިހްތިސާސް (ކޯޓު)

"އިހްތިސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުގެ ބާރު ހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިހްތިސާސް (ދުސްތޫރީ)

”އިހްތިސާސް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތެއްގެ ބާރުހިނގާ ދާއިރާއަށާއި ކަންކަމަށެވެ.

އިށްތިހާރު

"އިށްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މުދަލެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ވިއްކުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ އެ މުދަލަކާމެދު ނުވަތަ އެ ހިދުމަތަކާމެދު...

އިށްތިހާރު

"އިށްތިހާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ވަކިކަމެއް ނުވަތަ ތަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުފެއްދުމެއް ކުރިއެރުވުމަށް...

އިށްތިހާރުކުރުން

"އިށްތިހާރުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިޔުމާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތަކާއި، ނަންބޯޑާއި، ފެންނަގޮތަށް ބަހައްޓާ ތަކެއްޗާއި، ހަދިޔާއާއި، ދައްކާލާ...

އިންކުއަރާރ

"އިންކުއަރާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސޮސައިޓީއެއްގެ މުއާމަލާތުތަކާއި ހިންގުމާބެހޭ ގޮތުން މައްލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި...

އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް

"އިންވާރޑް ކްލިއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދެއް ރާއްޖެ އައުމުން ކަސްޓަމްސްއިން ދޭ ހުއްދައަށެވެ.

އިންވެސްޓަރުން

"އިންވެސްޓަރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުގެ ހިއްސާ ނުވަތަ ޔުނިޓް ލިބިގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިންވެސްޓްމަންޓް

"އިންވެސްޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮންމެ ގައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށް ވީނަމަވެސް، އަދި ކޮންމެ ގައުމެއްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏަކަށް ވީނަމަވެސް،...

އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި

"އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކު އަކަށާއި، އިންށުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށާއި، އަފަދަ މާލީ އެހެން ކުންފުނިތަކަށާއި، އެކިފަރާތްފަރާތުގެ...

އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރު

"އިންވެސްޓްމަންޓް އެޑްވައިޒަރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ލައިސަންސްދީފައިވާ...

އިންވޮއިސް އަސާސް

"އިންވޮއިސް އަސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހިސާބުތައް، އެ ތަނަކުން ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ހެދުމަށެވެ.

އިންފޮމޭށަން ކޮމިށަނަރު

"އިންފޮމޭށަން ކޮމިށަނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ އިންފޮމޭށަން ކޮމިށަނަރަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރާ...

އިންފޯކޮމިއުނިކޭށަން

"އިންފޯކޮމިއުނިކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންފޮމޭށަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތްތައް ފޯރުވައިދެވޭ ތަފާތު...

އިންފްލޭށަން ރޭޓް

"އިންފްލޭށަން ރޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުގެ މިންގަނޑަށެވެ.

އިންތިހާބީ ދާއިރާ

"އިންތިހާބީ ދާއިރާ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި ކޮންމެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ވަކިވަކި އިންތިހާބީ ދާއިރާގެ...

އިންތިހާބު

"އިންތިހާބު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނުން ހިންގައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި އިންތިހާބުތަކަށެވެ.

އިންތިހާބު

”އިންތިހާބު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ހަދާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން، އެކިއެކި...

އިންތިހާބު

”އިންތިހާބު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމަށް ހަދާ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޢާންމުކޮށް ރައްޔިތުން ވޯޓުލައިގެން، އެކިއެކި...

އިންތިޒާމުކުރި މީހާ

"އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ނުވަތަ "އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ...

އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް

"އިންސައިޑަރ ޓްރޭޑިންގގެ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2006 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 54 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ...

އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަޒަރުން

"އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ ނަޒަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންސާނަކަށް ހަމްދަރުދީވެ އޯގާތެރިވާންޖެހޭ އެންމެހާ ހާލަތްތަކަށެވެ.

އިންސާނީ ހައްގު

"އިންސާނީ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ލިބިދޭ އަސާސީ ހައްގުތަކަށާއި، ބައިނަލްއަގްވާމީ މުއާހަދާތަކާއި...

އިންސާނީ އެހީތެރިކަން

"އިންސާނީ އެހީތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާރިސާއެއްގައި އިޖާބަދިނުމަށާއި ރިލީފް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ފޯރުކޮށްދެވޭ މާލީ، މާއްދީ އަދި އިންސާނީ...

އިންސިޑެންޓް ފޯމު

"އިންސިޑެންޓް ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށުގެ ވެއްޓަށް ނުވަތަ ހާދިސާ ހިނގިތަނަށްދާ ފުލުހުން އެއްކުރާ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ލިޔެ، ރިކޯޑުކުރާ ފޯމަށެވެ.

އިންސްޕެކްޓަރު (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"އިންސްޕެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑް އިމްޕޯޓުކުރާ ގޮތާއި، އެކްސްޕޯޓުކުރާ ގޮތާއި، އުފައްދާ ގޮތާއި، ބަންދުކުރާ ގޮތާއި، އަލުން ބަންދުކުރާ...

އިންޑެމްނިޓީ

"އިންޑެމްނިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ނުވަތަ ދެ ފަރާތެއްެގެ ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކަށް...

އިންޑޯސްކުރުން

"އިންޑޯސްކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުމެއްގެ އަތުގެ ވެރިޔާއަށް ލިބިދޭ ހައްގުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމުގެ...

އިންޒާރުދިނުން

"އިންޒާރުދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާ މީހެއްގެ ގާތަށް އައިސް އިންޒާރުދިނުމާއި، މުއާސަލާތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެސް.އެމް.އެސް ނުވަތަ އީ-މެއިލް...

އިންޓަރ ޖެނެރޭށަނަލް އިކުއިޓީ

"އިންޓަރ ޖެނެރޭށަނަލް އިކުއިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގައި، އަންނަން އޮތް ޖީލުތަކުގެ މަސްލަހަތަށް ވިސްނައި، ދެމެހެއްޓެނިވި...

އިންޓަރނޭށަނަލް ރިޕޯޓިންގ މިންގަނޑު

"އިންޓަރނޭށަނަލް ރިޕޯޓިންގ މިންގަނޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންޓަރނޭށަނަލް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަރޑްސް (އިޕްސަސް) އަށެވެ.

އިންޓަރނޭށަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންސް ޔޫނިއަން

"އިންޓަރނޭށަނަލް ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންސް ޔޫނިއަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންފޮމޭށަން އަދި ކޮމިއުނިކޭށަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ...

އިންޓަރިމް ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް

"އިންޓަރިމް ޕްލޭނިންގ ގްރޫޕް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ނަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނިއްޔަތާބެހޭ ކަންކަމުގައި ހިލޭ ސާބަހަށް...

އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް

"އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕެސްޓް މެނޭޖްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެންމެހައި ގޮތްތައް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބަލައި އެއަށް...

އިންޖީނުލީ އުޅަނދު

"އިންޖީނުލީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތެޔޮ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، ކަރަންޓު ބޭނުންކޮށްގެންނާއި، އިރުގެ ހަކަތަ ނުވަތަ ބެޓެރީ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެންނާއި،...

އިބްތިދާއި ބައްދަލުވުން

"އިބްތިދާއި ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެވިފައިވަނީ މައްސަލައިގެ ށަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް ބާއްވާ...

އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން

"އިބްތިދާއީ ބައްދަލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލައިގެ ށަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމުގެ ކުރިން މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސާފުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ސާފުކުރުމަށް...

އިވެންޓު

"އިވެންޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖަލްސާތަކާއި، އެއްވުންތަކާއި، ބައްދަލުވުންތަކާއި، އިންޓަވިއުތަކާއި، ޙަފްލާތަކާ އެނޫންވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީހުން އެއްވާ،...

އިމާރާތް

"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ތަންތަން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ. އަދި މި ގާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޢިމާރާތުގެ މާނައިގައި...

އިމާރާތް

"އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބިމުގައި ބިނާކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި ބިމާ ހަރުކުރެވިގެން ބިނާކުރެވިފައިވާ ތަންތަނާއި، އެފަދަ ތަންތަނާ ގުޅިފައިވާ ގޯއްޗާއި،...

އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

"އިމާރާތް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތެއް ފުރިހަމަކުރުމުން، އެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރުމުގެ...

އިމާރާތް އިންސްޕެކްޓްކުރުން

"އިމާރާތް އިންސްޕެކްޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ފަދަ މަގްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތަކާ ގުޅިގެން އެ މަސައްކަތްކުރެވޭ...

އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓަރ

"އިމާރާތްކުރާ ފަރާތް" ނުވަތަ "ކޮންޓްރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތެއް ކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. އޭގެ...

އިމާރާތްކުރުން

"އިމާރާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބިނާވެށީގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތާއި ތަންތަން ހެދުމަށް ނުވަތަ ނިޒާމުތައް ގާއިމުކުރުމެވެ. ބިނާވެށީގައި ހިމެނެނީ ޒަރޫރީ...

އިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް

"އިމާރާތްކުރުވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތުގެ ވެރިފަރާތް ނުވަތަ މި އަކުރުގެ (2) ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 4/2017) ގެ 24 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާ

"އިމާރާތްކުރުމުގެ ހުއްދަދޫކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުއްދަދިނުމާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ބެލުމާއި، ކަމާގުޅޭ އެކިއެކި...

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް

"އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޢިމާރާތް ބިނާކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތަށް ބައެއް އިތުރުކުރުމަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތެއް ތަޅާލުމަށް؛ ނުވަތ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުން

"އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ: ޢިމާރާތް ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަލައި، ހެދިފައިވާ ކުރެހުމާއި، ލިޔުންތައް ބެލުމަށް؛ ނުވަތ...

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިލްޑިންގ ޕްރެކްޓިށަނަރުންނާއި،...

އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުން

"އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ އިދާރާގައި، ނުވަތަ އެހެންވެސް...

އިމްޕޯޓްކުރުން

އިމްޕޯޓްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 31/1979 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ގާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނާއި، މޯލްޑިވްސް...

އިދާރީ ދާއިރާ

"އިދާރީ ދާއިރާ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލާ ވިހި އަތޮޅާއި މާލެއާއެކު ޖުމްލަ އެކާވީސް ދާއިރާއަށެވެ. އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ...

އިތުރު ބޭނުމަކާއެކު އުފައްދާފައި ހުންނަ ފަންނާނީ މަސައްކަތް

"އިތުރު ބޭނުމަކާއެކު އުފައްދާފައި ހުންނަ ފަންނާނީ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިތުރު ބޭނުމެއް ހިފޭގޮތަށް އަތުން ނުވަތަ ސިނާއީ ގޮތުން އުފައްދާފައި...

އިތުރު ކުށެއް ކުރުން

"އިތުރު ކުށެއް ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ގަރީނާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖިނާއި ތަހުގީގުކުރާ އިދާރާއަކުން ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތު...

އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން

"އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނަށެވެ.

އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން

"އިލެކްށަންސް ކޮމިށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އައްޔަންކުރާ އިލެކްށަންސް ކޮމިށަނަށެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމް

"އިލެކްޓްރޯނިކް އޮބްޒާވަރ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވީޑިއޯ ނުވަތަ ފޮޓޯ މެދުވެރިކޮށް އުޅަނދުގައި ހިނގަމުންދާ މަސްވެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް ވަގުތުން...

އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ

"އިލެކްޓްރޯނިކް ޒަރީއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް، މެގްނެޓިކް، އޮޕްޓިކަލް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް، ޑޭޓާ މެސެޖް ބޭނުންކޮށްގެން...

އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް

"އިގްތިސާދީ ހައްގުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 10 ވަނަ މާއްދާގައި...

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތައް

"އިގްތިސާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތައް" ކަމަށް މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތި މަދުކުރުމަށް...

އިސް ހިންގުންތެރިޔާ

"އިސް ހިންގުންތެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުންފުނީގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ...

އިސްކަންދޭ ދާއިރާ

"އިސްކަންދޭ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގައުމީ ތަރައްގީގެ އޮނިގަނޑާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާއްސަ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ވިޔަފާރިއާއި،...

އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ

"އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވި މީހާ" ނުވަތަ "އިންތިޒާމުކުރި މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވި އެހެން ބައިވެރިން ބަލަހައްޓައި، ކޮންޓްރޯލުކުރުމުގެ...

އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާއިން ބަދަލުވެފައިވާ ނިންމުން

“އިސްތިއުނާފުގެ މަރުހަލާއިން ބަދަލުވެފައިވާ ނިންމުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީއާއި ގާނޫނުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި،...

އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް

"އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ ހިދުމަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޓެކްސް ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށާއި ގާނޫނުގައި...

އިސްލާމިކް ބޭންކު

"އިސްލާމިކް ބޭންކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިސްލާމްދީނުގެ އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކުގެ މަތިން އަދި އެމް.އެމް.އޭ އިން ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތަށް ބޭންކިންގ...

އިސްލާމިކް ޑިޕޮސިޓް

"އިސްލާމިކް ޑިޕޮސިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ އެފަރާތްތަކަށް ދޭ ފައިސާ ނުވަތަ އަގެއްހުރި އެހެން އެއްޗަކަށެވެ....

އިސްލާމީ ށަރީއަތް

”އިސްލާމީ ށަރީއަތް“ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރުއާނާއި، ސުންނަތުގައިވާ ޖިނާއީ، މަދަނީ، އަލްއަހްވާލުއްށަހްސިއްޔާ އާއި މިނޫންވެސް ކަންތައްތަކާ ގުޅިފައިވާ...

އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު

"އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލު" ކަމުގައި ބުނެފައި، އެވަނީ ކީރިތި ގުރުއާނާއާއި، މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން، އެކަމެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ހިލާފު...

އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލު

”އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރްއާނާއި، މާތް ރަސޫލާގެ ސުންނަތުގައިވާ ކަންކަމުގެތެރެއިން، އެކަމެއްގެ ސައްހަކަމާމެދު ހިލާފު...

އީ-މަނީ ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ

"އީ-މަނީ" ނުވަތަ "އިލެކްޓްރޯނިކް މަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަވާ، އިށޫކުރާތުގެ މައްޗަށް އޮތް ކްލެއިމްއަކަށެވެ. މެގްނެޓިކޮށ...

އުރުފު

"އުރުފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީސްތަކުންގެ މެދުގައި އާންމުވެފައިވާ، މީހުން ބަލައިގަނެފައިވާ ކަންކަމަށެވެ.

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދާއި، ކަނޑުގެ ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދާއި، އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އެއްޗެއްސާއި، މިނޫނަސް މީހުންނާއި...

އުޅަނދު

"އުޅަނދު" ގެ މާނައަކީ ފެންމަތިން ނުވަތަ ކަނޑު އަޑިން، އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާފައިވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެއްޗެވެ.

އުޅަނދު ނައްތާލުން

"އުޅަނދު ނައްތާލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްގަމު އުޅަނދެއް ދެވަނަ ފަހަރަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ބޭނުން ނުކުރެވޭގޮތަށް ރަޖިސްޓްެރޭށަން ބާތިލުކޮށް، އެ...

އުޅަނދުބުރު

"އުޅަނދުބުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްގަމުގައިނަމަ، ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބާއްވާ ހިނގާލުމާއި، ބައިސްކަލު ބުރުތަކާއި، ސައިކަލް ބުރުތަކާއި،...

އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް

"އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި ވަނީ، އުޅަނދުގެ މިލްކްވެރިކަން އޮތް ފަރާތާއި، ޗާޓަރަށް ހިފާ ފަރާތާއި، އަދިވެސް އުޅަނދުގެ ވެރިފަރާތާ ކުރެވިފައިވާ...

އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ

"އުޅަނދުގެ މާސްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދަކާ ހަވާލުވެ، އެ އުޅަނދެއްގައި އަމުރު ހިންގުމަށް ހުރި އެންމެ އިސް ފަރާތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ހަމައެކަނި...

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު

"އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށެވެ.

އުމުރަށް ބަލައި ކުށްވެރިނުކުރުން ނުވަތަ ސްޓޭޓަސް އޮފެންސަސް

"އުމުރަށް ބަލައި ކުށްވެރިނުކުރުން ނުވަތަ ސްޓޭޓަސް އޮފެންސަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުޑަކުއްޖަކަށްވުމުން ނުވަތަ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ސަބަބުން...

އުމުރަށް ޖަލަށްލުން

"އުމުރަށް ޖަލަށްލުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، 25 (ފަންސަވީސް) އަހަރަށް ޖަލަށްލުމަށެވެ.

އުމްރާ ޕެކޭޖް

"އުމްރާ ޕެކޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުންފުނިތަކުން އުމްރާ ވެރިންނަށް ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ހިދުމަތްތަކެވެ.

އުފުރުން

"އުފުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރުކެއް ނުވަތަ ގަހެއް ހުރިތަން ނޫން އެހެން ތަނަކަށް ނުވަތަ އެހެން ރަށަކަށް ގެންދިމުގެ ބޭނުމުގައި، މޫތަކާއެކު އުފުރުމަށެެވެ.

އުފުލޭ މުދާ

"އުފުލޭ މުދާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ހ. ގައިވާ ތަކެތި ނޫން އެހެން ހުރިހާ ތަކެއްޗަކަށެވެ.

އުފެއްދުމެއް

"އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި...

އުފެދިފައިވާ ބިން

"އުފެދިފައިވާ ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކާފައިވާ ބިން ނުހިމެނޭ ގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ބިމުގެ ތެރެއިން،...

އުޖޫރަ

"އުޖޫރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން، ފައިސާއިން، ނުވަތަ އަގުހުރި އެހެންވެސް އެއްޗަކުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް...

އެހީދޭ އިދާރާ

"އެހީދޭ އިދާރާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭށަނަލް ސޯށަލް ޕްރޮޓެކްށަން އޭޖެންސީ ނުވަތަ ސަރުކާރުން އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ އެހީ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

އެނގިހުރުން ނުވަތަ އެނގިހުރެގެން

"އެނގިހުރުން" ނުވަތަ "އެނގިހުރެގެން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި އަމަލު ކުރާ މީހާ އެކުރާ އަމަލަށެވެ: (1) އަމަލުގެ ރުކު...

އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ

"އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ...

އެނުއިޓީ

"އެނުއިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުން، އެފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ބެނިފިށަރީން އުމުރު ދުވަހަށް، މަހަކު ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާއެއް...

އެބޯށަން

"އެބޯށަން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބަނޑަށް 28 ހަފުތާ ނުފުރި ހައްޔަރުންނެއްޓުމަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 28 ހަފުތާ ނުފުރި ބައިގެންދިއުމާއި ސިއްހީ ސަބަބަކާހުރެ...

އެކަހެރިކުރުން

"އެކަހެރިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގައިންގަޔަށް އަރާ ބައްޔެއް ހުރި މީހަކުނަމަ، ނުވަތަ ގައިންގަޔަށް އެރުމުގެ ސިފަ ހުރި މާއްދާއެއް މީހެއްގައި ހުރިކަން...

އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު

"އެކަހެރިކުރުމުގެ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކަހެރިކުރުމުގެ ހާއްސަ މަގްސަދުގައި ބިނާކުރާ ހޮސްޕިޓަލާއި މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

އެކަށީގެންވާ ހާލަތެއްގައި ބެހެއްޓުން

"އެކަށީގެންވާ ހާލަތެއްގައި ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މުދަލެއްގެ ބާވަތުން، އެ މުދަލެއް ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވެންދެން ހަލާކުވިޔަނުދީ...

އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

"އެކަށީގެންވާ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބެންހުރި ސާބިތު ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިބޭ މައުލޫމާތަށެވެ. އެފަދަ...

އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް

"އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން އެހެން މީހުންނާ އެއްހަމައެއްގައި...

އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް

"އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް" ކަމަށް ބެލޭނީ ރުއްގަސްފަދަ ތަކެތި ކަމުގައިވާނަމަ 1 މަސްދުވަހެވެ. މުދާ ނުވަތަ ތަކެތި ކަމުގައިވެފައި ރާއްޖޭގައި ހުރި މުދަލެއް ނުވަތަ...

އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު

ކުށުގެ އަމަލެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އަޅައިފިކަމުގައި ބެލެވޭނީ އެ ކުށުގެ އަމަލު ފުރިހަމަކުރުމަށް އޮތް އޭނާގެ މަގްސަދު އެއަމަލުން...

އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދެއްކުން

"އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާދެއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮރެސްޕޮންޑެންޓް އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އެފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި...

އެކުއަކަލްޗަރކުރުން

"އެކުއަކަލްޗަރކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި، ފެނުގެ ދިރުންހުރި ވަސީލަތްތައް...

އެކުއާކަލްޗަރ ކުރުން

"އެކުއާކަލްޗަރ ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަނޑާއި، މޫދާއި، ކުޅިއާއި، ފެންގަނޑުގަނޑާއި، ޕޮންޑްއާއި ޓޭންކް ފަދަ ތަންތަނުގައި މަސް ވިއްސާ، ދިރުވާ، އާލާކޮށް...

އެކުއިޒިށަން ފީ

"އެކުއިޒިށަން ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއަށް ބިނާކޮށް،...

އެކުއިޒިށަން ފީ

"އެކުއިޒިށަން ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ދޫކުރެވޭ ރަށް ނުވަތަ ބިން ނުވަތަ ފަޅުގައި ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ މަޝްރޫއަށް ބިނާކޮށް،...

އެކްރޫޑް ޕެންށަން ހައްގު

"އެކްރޫޑް ޕެންށަން ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން، ޕެންށަން ނުވަތަ ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓެއް ދިނުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

އެކްރެޑިޓް ކުރެވިގެންވާ ނޫސްވެރިން

"އެކްރެޑިޓް ކުރެވިގެންވާ ނޫސްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްވުން ރިޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތްތެރިވާ ނޫސްވެރިންކަން ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެންވާ...

އެކްސިޑެންޓެއް

"އެކްސިޑެންޓެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ދުއްވާ ދުއްވުމުގައި ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި މީހެއްގެ ނުވަތަ ތަނެއްގައި ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި...

އެކްސެސިބިލިޓީ

"އެކްސެސިބިލިޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުހުންނަ މީހުންނެކޭވެސް އެއްފަދައިން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށްވެސް ފުރިހަމަ މިނިވަންކަމާއެކު...

އެކްސްކުލޫސިވިޓީ

“އެކްސްކުލޫސިވިޓީ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، އެއް ފަރާތަކުން ކޮންޓެންޓް ކޮންޓްރޯލްކުރުމުގެ ބާރަށެވެ.

އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު

"އެކްސްކްލޫސިވްކޮށް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ކޮންޓެންޓެއް ހަމައެކަނި އެއް ފަރާތަކުން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް...

އެކްސްޓަރނަލް ޓްރާންސެކްށަން

"އެކްސްޓަރނަލް ޓްރާންސެކްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއަށް ބޭރުން ބޭރު ފައިސާ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭރު ފައިސާދާގޮތަށް ކުރެވޭ މުއާމަލާތަށެވެ.

އެކްސްޕްރެށަން އޮފް ފޯކްލޯރ

"އެކްސްޕްރެށަން އޮފް ފޯކްލޯރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުޖުތަމައެއްގެ އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ވަކި ބަޔަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް އެ މުޖްތަމައެއްގެ އިޖްތިމާއީ...

އެކްސްޕްލޮއިޓޭށަން (ކުޑަކުދިން)

"އެކްސްޕްލޮއިޓޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޖާގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ކުއްޖާގެ...

އެކްޓިވް ޑިޔުޓީ

"އެކްޓިވް ޑިޔުޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މިގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސިފައިންގެ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި...

އެއަރޮޑްރޯމް

"އެއަރޮޑްރޯމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވައިގެ އުޅަނދު ޖައްސައި ނެގުމަށް ކަނޑައަޅައި، ތައްޔާރުކޮށް، އެކަމުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ.

އެއް ގޭބިސީ

"އެއް ގޭބިސީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްކޮށް ކައްކައި ކައިބޮއި ނިދައި އުޅޭ އެންމެންނަށެވެ.

އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން

"އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް އެހެން ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ގުނަވަނެއް ނުވަތަ އެއްޗެއް...

އެއްވެސްމީހަކު

"އެއްވެސްމީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

އެއްމެދު އިމާރާތް

"އެއްމެދު އިމާރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްބިސީއަށްވުރެ ގިނަ ބިސީއަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ވަކި ފުލެޓްތަކަކަށް ހަދައި، އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް...

އެއްގަމު އުޅަނދު

"އެއްގަމު އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުފުލުމަށާއި، މުދާ އުފުލުމަށާއި މީހުންނާއި މުދާ އުފުލުމަށާއި، ތަފާތު އާންމު ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމުގައި...

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު

"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި، އަދި ޢާންމު ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް

"އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށާއި އަދި އާންމު ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގައި އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ދުއްވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން

"އެއްޗެހި ރައްކާކުރާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިމާރާތެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރުގެ އުޅަނދެއްކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ އެއްގަމުއުޅަނދެއް...

އެމީހަކު

"އެމީހަކު" "އޭނާ" "ދައުވާކުރާ" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

އެމް.އައި.އާރ.އޭ

"އެމް.އައި.އާރ.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން "މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ"...

އެމް.އައި.އާރް.އޭ

"އެމް.އައި.އާރް.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން "މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ"...

އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް

"އެމް.އާރ.ޓީ.ޖީ.އެސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ކޮމަރޝަލް ބޭންކްތަކާ ދެމެދު ގާއިމްކުރެވިފައިވާ...

އެމް.އެމް.އޭ

"އެމް.އެމް.އޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

އެމްބާކޭށަން ފޯމު

"އެމްބާކޭށަން ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭން ފުރާ ބިދޭސީން ފުރިހަމަކޮށް، ގާނޫނުގެ ދަށުން އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

އެމްއާރުޕީއެސް

"އެމްއާރުޕީއެސް" މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން ސްކީމްކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެނުއިޓީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009...

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ

"އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ، ބިދޭސީންނަށް ރާއްޖެއިން ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރުގެ...

އެފިލިއޭޓް

"އެފިލިއޭޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ނުވަތަ ބޭންކެއް ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުންފުނިން ކޮންޓްރޯލްކުރާ އެހެން ކުންފުންޏަކަށް...

އެފް.އޯ.ބީ

"އެފް.އޯ.ބީ" އަގު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލުގެ އަގާއި، ބަނދަރުގައި އޮތް އުޅަނދަކަށް އެ މުދާ އެރުވުމާ ހަމައަށް ހިނގި ހަރަދަށެވެ. މި ހަރަދުގެ ތެރޭގައި...

އެތެރެވަރި

"އެތެރެވަރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ އަތޮޅުތަކުގެ އެތެރެ ކަނޑަށެވެ.

އެތެރެވުން

"އެތެރެވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަންނަ އުޅަނދަކުން އަންނަމީހަކު، އެމީހަކު އަންނަ އުޅަނދެއް ބަނދަރުކުރާ، ނުވަތަ ޖައްސާ ބަނދަރެއްގައިވާ އިމިގްރޭށަންގެ...

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

"އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ބޭންކެއްގެ މުވައްޒަފުންގެ...

އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

"އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެ އިދާރާގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބައިވެރިވާ...

އެގްޒެމިންކުރުން

"އެގްޒެމިންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހަކަށް ކުރިން ޖެހިފައިވާ ބަލިތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމުގެ ގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި، އޭނާގައި ހުރިނަމަ...

އެސެޓް

"އެސެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މިލްކުގައިވާ އަގެއްހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

އެސް.ޑީ.އާރ

"އެސް.ޑީ.އާރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އިންޓަރނޭށަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ ސްޕެށަލް ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސް އަށެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން

"އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ...

އެޑިޓޯރިއަލް ސިޔާސަތު

"އެޑިޓޯރިއަލް ސިޔާސަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމާއި، މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، މި ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން،...

އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ

"އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުރިއަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާއަށެވެ.

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު

"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކެއްގެ ޑިރެކްޓަރެއް، އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރެއް، ބޭންކުގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް، ނުވަތަ ބިދޭސީ ބޭންކެއްނަމަ،...

އެޖެންސީގެ ސީ.އީ.އޯ

"އެޖެންސީގެ ސީ.އީ.އޯ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރާ "ނޭށަނަލް ސޯށަލް ޕްރޮޓެކްށަން އެޖެންސީ" ގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރަށެވެ.

އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ

"އެޗް.ސީ.އެފް.ސީ" އަކީ އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ "ހައިޑްރޯ-ކްލޮރޯ-ފްލޮރޯ-ކަރބަންސް" އެވެ.

އޭނާ

"އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާކުރާ" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

އޭޖެންޓް

"އޭޖެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ޑިރެކްޓަރަކަށާއި އޮފިސަރަކަށާއި މުވައްޒަފަކަށާއި އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ...

އޮރިޔާންކާޑު

''އޮރިޔާންކާޑު'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިންސީ ގުނަވަން ނުވަތަ ގުނަވަންތަކުގެ މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއާއި ފިލްމާއި، ޖިންސީ ގުޅުން ސިފަކޮށްދޭ އަޑާއި،...

އޮރިޔާންކާޑު

އޮރިޔާންކާޑުގެ މާނައިގައި ޖިންސީ ގުނަވަންތައް ދައްކައިދޭ މަންޒަރު ހުރި ފޮޓޯއާއި ފިލްމާއި ޖިންސީގުޅުން ސިފަކޮށްދޭ އަޑާއި، ވާހަކައާއި، ޖިންސީގުޅުން ހިންގާ...

އޮޅުވާލުމުގެ އަމަލު

(ހ) "އޮޅުވާލުމުގެ އަަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މުދަލަކާ ނުވަތަ ހިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތަކާ...

އޮފިސަރުން

"އޮފިސަރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފަންނީ މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުން ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

"އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 (އޮޑިޓް ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އިސްކޮށްފައިވާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށެވެ.

އޮޑިޓް އޮފިސަރ

"އޮޑިޓް އޮފިސަރ" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ސޮސައިޓީގެ މާލީ ހިސާބުތައް އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ރެޖިސްޓްރާރ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.

އޮޑިޓް ފީ

"އޮޑިޓް ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓްކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓްކުރާ ފަރާތަށް ދެވޭ އުޖޫރައަށެވެ.

އޮޓަމެޓިކް ބަޑި

"އޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރިގަރަށް ފިތައިލުމުން ޓްރިގަރ އޮބިފައި ހުންނަހާހިނދަކު، އެ ބަޑިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަޒަން ޖެހޭ ފަދަ އޮޓޮމެޓިކް...

އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ

"އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނެއްގެ އެހީތެރިކަމެއްނެތި ބަޑީގެ ހޮޅީގެ ތެރެއަށް ވަޒަންލައިދޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ވަސީލަތަށެވެ.

އޯވަރޑްރާފްޓް

"އޯވަރޑްރާފްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަކިފަރާތަކުން ބޭންކުގައި ޖަމާކޮށްފައި ހުރި އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ބޭނުންކުރަން އެފަރާތެއްގެ އެކައުންޓުން ދޫކުރާ...

އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ އިދާރާ

"އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އޯފްށޯރ ބޭންކު-ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ކުރުމަށް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

އޯގަނިޒަމް

"އޯގަނިޒަމް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގުދުރަތީގޮތުން ހުންނަ ހާލަތުގައި ދަރިފަސްކޮޅު އާލާކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ދިރޭތަކެއްޗަށެވެ.

އޯޑިއަންސް

"އޯޑިއަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޕްރޮގްރާމްއެއް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ. ނުވަތަ ވަކި ހިދުމަތެއް އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތަށެވެ.

އޯޑިއޯ

"އޯޑިއޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން އިއްވޭ އަޑަށެވެ.

އޯޑިއޯ ވިށުއަލް

"އޯޑިއޯ ވިށުއަލް" އުފެއްދުމެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަޑު އެކުލެވޭ އަދި އަޑު އެކުލެވިފައިނުވާ ނަމަވެސް، ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ހަރަކާތްތަކެއް...

އޯޒޯން ފަށަލަ

"އޯޒޯން ފަށަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިމުން ފެށިގެން މައްޗަށް 10 (ދިހައެއް) ކިލޯމީޓަރާއި 50 (ފަންސާސް) ކިލޯމީޓަރުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަށަލައަކަށް ކިޔާ ނަމަށެވެ....

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް...

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރާ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް...

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ކަމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއަކުން...

އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް

"އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާތައް އެކުލެވޭ އާލާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޒޯން ފަށަލައަށް ގެއްލުންދޭ ކެމިކަލް މާއްދާއެއް ކަމުގައި...

އޯޒޯން ލޭޔަރ

"އޯޒޯން ލޭޔަރ" އަކީ ބިމުންފެށިގެން މައްޗަށް 10 ކިލޯމީޓަރާއި 50 ކިލޯމީޓަރުގެ ދެމެދުގައިވާ ފަށަލައަކަށް ކިޔާނަމެކެވެ. މިފަށަލައިގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި...

އޯޕަން އެންޑަޑް ވެހިކަލް

"އޯޕަން އެންޑަޑް ވެހިކަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި ހިންގާ، އަދި އެކުންފުނީގެ ހިއްސާ ގަންނަ ފަރާތަށް، އެފަރާތަކުން ހިއްސާ...

ވަރުވާ

"ވަރުވާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މީލާދީ އަހަރަކަށް ވަރުވާގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް މިނިސްޓްރީއާއި ވަރުވާއަށް ރަށެއް ނަގާ ފަރާތާއެކު އެއްބަސްވެވޭ ކުއްޔަށެވެ.

ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުން

"ވަރުވާ އަށް ދޫކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަޅުރަށްރަށުގެ ގުދުރަތީ ވެށްޓަށް ބަދަލު ނުގެނެސް ފަޅުރަށް ބެލެހެއްޓުން ހަވާލުކުރުމަށެވެ.

ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތައް

"ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ހާލަތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި ވަކިގޮތަކަށް އަމަލުކުރަންޖެހުން ނުވަތަ "ބާރުގެ ބޭނުންކުރަން...

ވައިގެ ބަނދަރު

"ވައިގެ ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތިންދާބޯޓު ޖެއްސުމަށާއި، މަޑުކުރުމަށާއި، މުދާ ބޭލުމަށާއި، އެރުވުމަށާއި، މީހުން ފޭބުމަށާއި، އެރުމަށާއި، ފުރުމަށް...

ވައިގެ އުޅަނދު

"ވައިގެ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވައިގެ ތެރެއިން ދުއްވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޮންމެ އެއްޗެކަށެވެ.

ވައިސް ޗާންސެލަރ

"ވައިސް ޗާންސެލަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުވަހުން ދުވަހަށް ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް އައްޔަންކުރާ އެންމެ އިސްމީހާއަށެވެ.

ވައިސް ޗެއަރމަން (އާރބިޓްރޭށަނާއި ގުޅޭ)

"ވައިސް ޗެއަރމަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2013 (އާރބިޓްރޭށަނުގެ ގާނޫނު) ގެ 78 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، އާބިޓްރޭށަން ސެންޓަރުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ...

ވަގުތީ ބޭނުން

"ވަގުތީ ބޭނުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ މީހެއްގެ މިލްކުގައިވާ މުދާ އޭނާގެ ކިބައިން ދާއިމަށް ނިގުޅައިގަތުންކަމަށް ނުބެލެވޭ ގޮތަށް އެ މުދަލުން ހިފޭ ބޭނުމަށެވެ.

ވަގުތީ އިމާރާތް

"ވަގުތީ އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފެންވަރު ދަށް ނުވަތަ ޢުމުރު ކުރު ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހަދާ ވަގުތީ ތަންތަނަށެވެ.

ވަގުތީ މުވައްޒަފު

"ވަގުތީ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތްގޮތުން، ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން،...

ވަގުތީ މުވައްޒަފުން

"ވަގުތީ މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ވަގުތީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްދަތަކަށް...

ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ

"ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޢިމާރާތެއް ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ދޫކުރެވޭ ވަގުތީ ހުއްދައަށެވެ.

ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު

"ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން...

ވަޒީރު

"ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ހަވާލުކުރެވޭ ވަކި މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާކުރުމަށްޓަކައި އައްޔަންކުރެވޭ ވަޒީރަށެވެ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

"ވަޒީފާދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި، ކުންފުންޏަކާއި، ސަރުކާރާއި،...

ވަޒީފާގެ ދަފުތަރު

"ވަޒީފާގެ ދަފުތަރު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާ ބިދޭސީންގެ މައުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ވަސީލަތަކަށެވެ.

ވަޔަރ ޓްރާންސްފަރ

"ވަޔަރ ޓްރާންސްފަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބެނިފިށަރީ އަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ބެނިފިށަރީ އިދާރާއަށް ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށް، އިލެކްޓްރޯނިކް...

ވާރކްވީޒާ

"ވާރކްވީޒާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ (ވާރކްޕާރމިޓް) ހޯދައިގެން ރާއްޖެއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް އަންނަ ބިދޭސީއަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް...

ވާރކްޕާރމިޓް

"ވާރކްޕާރމިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ބިދޭސީންނަށް މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ.

ވާރުކާޑު

"ވާރުކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ހަމައެކަނި މީރާއަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ކާޑަށެވެ.

ވާދަވެރި އުސޫލުން

"ވާދަވެރި އުސޫލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ބޭނުމަށް ނުވަތަ މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ރާވައި ހިންގާ އުސޫލުން...

ވިށުއަލް

"ވިށުއަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ މެދުވެރިކޮށްގެން ދެއްކޭ މަންޒަރަށެވެ.

ވިއްކުން

"ވިއްކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަގެއް ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ އަގެއް ކަނޑައަޅައިގެން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެއްޗެއް ހުށަހެޅުން ނުވަތަ ދިނުމަށެވެ.

ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް

"ވިތުހޯލްޑިންގ ޓެކްސް" ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާ ގައި ‏12...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މާލީފައިދާ ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތަކަށް ނުވަތަ ކަމަކަށެވެ. މީގެތެރޭގައި، މީހެއްގެ އަމިއްލަ މުދަލަކުން،...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމާގުޅޭ ކަމާބެހޭ ގާނޫނުގައި ވިޔަފާރީގެ މާނައިގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ މާނައެވެ. މި ގާނޫނުގައި...

ވިޔަފާރި

"ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމަކާގުޅޭ ވިޔަފާރިއެއް، ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއެއް، ނުވަތަ ފަންނެއް، ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް،...

ވިޔަފާރި ހަރަކާތް

"ވިޔަފާރި ހަރަކާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ހަރަކާތްތައް ނުހިމެނޭ ގޮތުން، މި ގާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ...

ވިޔަފާރި ނަން

"ވިޔަފާރި ނަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ވިޔަފާރި ތަންތަނުން...

ވިޔަފާރި މުދާ ގަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ނުވިއްކާ ބެހެއްޓުން

“ވިޔަފާރި މުދާ ގަންނަން އެދޭ މީހުންނަށް ނުވިއްކާ ބެހެއްޓުން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުރި މުދަލެއް ނެތްކަމަށް ބުނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން އެ އިރެއްގައި...

ވިޔަފާރި ތަން

"ވިޔަފާރި ތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 18/2014) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކުރާ ކުންފުނި ނުވަތަ...

ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމާބެހޭ ތަމްރީނުދިނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، މާލީ ކަންކަމާއި،...

ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް

"ވިޔަފާރި ތަރައްގީކުރުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި ފަށައިގަތުމާބެހޭ ތަމްރީނު ދިނުމާއި، ވިޔަފާރީގެ ޕްލޭންތައް ތައްޔާރު ކުރުމާއި، މާލީ...

ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ނަން

"ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ނަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރޭޑްމާކް ހިމެނޭގޮތުން، ޕެސްޓިސައިޑްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ނަމަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން

"ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުމުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ މަގްސަދު ހާސިލްކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމެއްކުރުމަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް

"ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ހިންގޭ ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ އޭގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން...

ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވޭ ކޯޓާ

"ވިޔަފާރީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދެވޭ ކޯޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި އުސޫލުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވޭ އެކިއެކި ކަންކަމަށް ދެވޭ ކޯޓާއަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ

"ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ނުވަތަ "އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ މަސްއޫލުވެރިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ މީހެއްގެ ނަންމަތީގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް...

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް

"ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ނެގޭ ޓެކްސްއަށެވެ.

ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން

"ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި އުފެދޭ ގުޅުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމެއް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ...

ވީޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ލިންކެއް

"ވީޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރނެޓް ލިންކެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއް ތަނެއްގައި އެއްވެތިބި ބަޔަކަށް، އެހެން ތަނެއްގައި ތިބި ބަޔަކު ފެނި، އަޑުއަހައި، އެމީހުންނާ...

ވީޒާ

"ވީޒާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިމިގްރޭށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2007) ގެ 9 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދައަށެވެ.

ވެހިކަލް

"ވެހިކަލް" ނުވަތަ "ވެހިކަލެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްގަމު އުޅަނދެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލާއި، މީހުންނާއި، ތަކެތި އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުމަށާއި...

ވެރި ފަރާތް (އިމާރާތެއްގެ)

"ވެރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ (1) އެ އިމާރާތަކުން ކުލި އެ ފަރާތަކަށް ލިބޭ ފަރާތެއް ނުވަތަ އެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްދީފިނަމަ، އެ އިމާރާތަކުން ކުލި އެ...

ވެރިފަރާތް

"ވެރިފަރާތް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެ މުދަލުގެ މައްޗަށް ގާނޫނީ ހައްގު އޮތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ވެރިފަރާތް (އުޅަނދުގެ)

"ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުގެ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވާ ފަރާތާއި، އުޅަނދެއް ޗާޓަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި، އުޅަނދުގެ އޭޖެންޓުކަން ކުރާ ފަރާތާއި،...

ވެކްސިން ދޭ އުމުރު

"ވެކްސިން ދޭ އުމުރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާ އުފަންވާ ދުވަހުން ފެށިގެން އުމުރުން 5 އަހަރު ފުރުމާ ދެމެދަށެވެ.

ވެއަރހައުސް

"ވެއަރހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގުދަނާއި، ރައްކާތެރިކަމާއެކު މުދާ ބެހެއްޓުމަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައި ހުންނަ އިމާރާތާއި، ކޮންޓޭނަރާއި، ތާނގީއާއި، އެނޫންވެސް...

ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް

"ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޮޒިށަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ހަރުކުރާ އާލާތެކެވެ.

ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް

'ވެސަލް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރުގެ ޕޮޒިށަން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އުޅަނދު ފަހަރުގައި ހަރުކުރާ އާލާތެކެވެ.

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް

"ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން އެފެދޭ ބެނުންތައް ފުއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް...

ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް

"ވޭޖް އެމްޕްލޯއިމަންޓް" އަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން އެފެދޭ ބެނުންތައް ފުއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހަށް ނުވަތަ ވަގުތަށް...

ވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ

“ވޮރަންޓީ ނުވަތަ ގެރެންޓީ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މުދަލަކީ ވަކި ފެންވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަމަށް، ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއް ފާއިތުވަންދެން ހަލާކުނުވެ ހުންނާނެ...

ވޯޓިންގ ބޫތު

"ވޯޓިންގ ބޫތު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ ވޯޓުކަރުދާހުގައި ފާހަގަޖެހުމަށް ހުންނަން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކޮށިގަޑަށެވެ.

ވޯޓުނެގުން ނިންމުން

"ވޯޓުނެގުން ނިންމުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވޯޓުނެގުން ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިޖެހިގެން ވޯޓުނެގުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު، އެކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން "ވޯޓުނެގުން...

ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން

"ވޯޓުނެގުމާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަން ތިބޭ މީހުން" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުތަކުގައި ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓުގުނުމާބެހޭ އެންމެހައި...

ވޯޓުލާ މަރުކަޒު

"ވޯޓުލާ މަރުކަޒު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ތަނަކަށެވެ. ވޯޓުނަގައި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާނީ...

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

"ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، އެ އިންތިހާބެއްގައި ވޯޓުލާން ބަހައްޓާފައިވާ ކޮންމެ ވޯޓުފޮށްޓަކުން ފެށިގެން 100 (އެއްސަތޭކަ) ފޫޓުގެ ތެރޭގައި...

މަހު މުސާރަ

"މަހު މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ދެވޭ މުސާރަޔަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަދޭއިރު ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މުސާރަދެވޭނަމަ އެ މުސާރަ...

މަހްރަމް

"މަހްރަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާ އެމީހަކާ ކާވެނިކުރުން އިސްލާމީ ށަރީއަތުގައި ހަރާމްވެގެންވާ ގުޅުމެއް ނުވަތަ ހާލަތެއް ދެމިއޮތް ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް

"މަނާކޮށްފައިވާ އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒަކަށް ގެނެވޭ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުގައިވާ އެއްޗެހީގެ...

މަނިޓަރީ

"މަނިޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާގެ ނުވަތަ ފައިސާއާ ގުޅޭ ނުވަތަ ތަނުގެ އިގްތިސާދަށް ފައިސާ ފޯރުވައިދިނުމާ ދައުރުވާ ގޮތްތަކާ ގުޅޭކަންކަމަށެވެ.

މަނީ ބްރޯކަރިންގ

"މަނީ ބްރޯކަރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެފަރާތަށް ފައިދާއެއް ނުވަތަ ކޮމިށަނެއް ލިބޭގޮތަށް، ތަފާތު ބާވަތުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ކުރުމުއްދަތުގެ...

މަނީ ލޯންޑްރިންގ

"މަނީ ލޯންޑްރިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހަރަކާތެއްގެ ނަތީޖާއަކީ ނުވަތަ އެހަރަކާތުގެ ސަބަބުން ނުކުމެދާނެކަމަށް ބެލެވޭ ނަތީޖާއަކީ، ކުށްކޮށްގެން ހޯދައިފައިވާ...

މަންމަ ނެތްނަމަ ނުވަތަ "ބައްޕަ ނެތްނަމަ"

"މަންމަ ނެތްނަމަ" ނުވަތަ "ބައްޕަ ނެތްނަމަ" މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ، އެކަމެއް ކުރަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއިން މީހަކު ރަށުގައި ނެތުންފަދަ...

މަންފާ

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، މާއްދީ ނުވަތަ ޣައިރު...

މަންފާ (ޖިނާއީ)

"މަންފާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދެވޭ ހަދިޔާއަކަށް ނުވަތަ އަގެއް އަދާކުރުމަކުން، ނުވަތަ ފައިސާގެ އަގެއް އެކުލެވިގެން ވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، ލިބިދޭ މާއްދީ...

މަރު ފޯމު

"މަރު ފޯމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހަކު މަރުވުމުން ފުރިހަމަކުރާ ފޯމު ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކޮށްފައި ފުރިހަމަކުރާ ފޯމު ނުވަތަ މަރު ސާބިތުކުރި...

މަރުކަޒު

"މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުޑަކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް، ނުވަތަ ގެތަކަށް، ނުވަތަ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް، ނުވަތަ އިސްލާހީ މަރުކަޒުތަކަށް،...

މަކަރާއި ހީލަތް

"މަކަރާއި ހީލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓެކުމަށް ނުހިމެނޭ ގޮތުން ތިމާއަށް ފައިދާއެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އަނެކަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ގޮތަށް ކުރާ އަންނަނިވ...

މައާފު ލިބެނިވި ދިފާއު

"މައާފު ލިބެނިވި ދިފާއު" ނުވަތަ "މައާފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 50 ވަނަ ބާބުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ދިފާއަކަށެވެ....

މައިންބަފައިން

"މައިންބަފައިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕައަށެވެ.

މައިންބަފައިން

"މައިންބަފައިން" ގެ މާނައަކީ، ކުއްޖާގެ މަންމައާއި ބައްޕައާއި ށަރުއީބަލަދުވެރިންނެވެ. އެއިރަކު އެކުއްޖަކު ބަލަމުންދާ ބެލެނިވެރިންވެސް، މިގާނޫނުގައިބުނާ...

މައުލޫމާތު

"މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޑޭޓާ ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މައުލޫމާތު ކަރުދާސް (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"މައުލޫމާތު ކަރުދާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްގެ ލޭބަލްގައި ހިމެނޭ މައުލޫމާތުގެ ތަފްސީލު ހިމެނޭ ކަރުދާހަށެވެ.

މައްސަލަ

"މައްސަލަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނާއި މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކޯޓުގެ ނިޔާއަކަށް އެދި ކޯޓަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށެވެ.

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު

"މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ކޮމިށަނުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމަށެވެ.

މައްސަލަ ބެލުން

"މައްސަލަ ބެލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށެއްކަމުގައި ނުބެލެވޭ ކަންކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމުގެ ގޮތުން ބަލާ ބެލުންތަކަށެވެ.

މަދަރުސާ

"މަދަރުސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިޒާމީ އާންމު ތައުލީމުދޭ ސްކޫލްތަކާއި، މަދަރުސާތަކާއި، މަރުކަޒުތަކަށެވެ.

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުއްދަ ލިބިގެންވާ މީހުންނަށް މެނުވީ ނުލިބޭ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރެވިފައިވާ...

މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން

"މަތީ ދަރަޖައަކަށް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅު އެޅިފައިވާ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ތަނަށް ވަނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ކާޑެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް...

މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު

"މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވާ ވަޒީރު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަތީ ތައުލީމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޒިންމާ އެއިރެއްގައި...

މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލިސް

"މަތީ ތައުލީމާބެހޭ ގައުމީ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަތީ ތައުލީމާގުޅޭ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ވިލަރެސްކުރުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ...

މަތީ ތައުލީމު

"މަތީ ތައުލީމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންޑަގްރެޖުއެޓް ތައުލީމާއި އެއަށްވުރެ މަތީ ތަހުލީމަށެވެ.

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން

"މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާއިން ގަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ނުވަތަ ކޮލެޖަކުން...

މަގްސަދު

އަންނަނިވި އަމަލުތައް ކުރާމީހާ، އެކަން އެކުރަނީ ވަކި މަގްސަދެއް އޮވެގެންކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ: (1) އަމަލުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުނާ ގުޅޭ ގޮތުންކަމަށް...

މަގްސަދުގެ ރުކުން

ކުށެއްގެ "މަގްސަދުގެ ރުކުން" ތަކުގެ ތެރޭގައި، އެ ކުށް މާނަކުރެވިގެންވާއިރު، އެ މާނަކުރުމުގައި އަމަލުގެ ރުކުނާއި، ހާލަތުގެ ރުކުނާއި، ނަތީޖާގެ ރުކުން ހިމެނެއެވެ....

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގައި ހިދުމަތް ކުރުމަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ދަރުވަރަކު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތައުލީމެއް ނުވަތަ...

މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ

"މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ" ހޯދުމުގެ ގޮތުން އޮފީހުގައި ހިދުމަތް ކުރުމަކީ، ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއްގެ ދަރުވަރަކު ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ތައުލީމެއް ނުވަތަ ތަމްރީނެއް...

މަސައްކަތެއް (ކޮޕީރައިޓާގުޅޭ)

"މަސައްކަތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ހައްގުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާއި...

މަސައްކަތް

"މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ލިބިދޭ ބާރާއި، އެ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް...

މަސައްކަތްކުރާ މީހާ

"މަސައްކަތްކުރާ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.

މަސްވެރިކަން

"މަސްވެރިކަމޭ" ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަނޑުތަކުން ލިބޭ ދިރުންހުރި އެއްވެސް އެއްޗެއް ހިފުން، ބޭނުން، ނެގުން،...

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން

"މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކިބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ވަކިބާވަތްތަކެއްގެ މަހެއް ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ގަސްދުކޮސް،...

މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން

"މަސްވެރިކަމުގައި ބޭނުމަށް އަމާޒުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކިބާވަތެއްގެ ނުވަތަ ވަކިބާވަތްތަކެއްގެ މަހެއް ބޭނުމަށް ނުވަތަ ނެގުމަށް ގަސްދުކޮށް،...

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް

"މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިރިންޖް، ފޮއިލް، ޗުއިންގަމް ކަރުދާސް، ޕައިޕް، ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތި...

މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި

"މަސްތުވާތަކެތި ވިއްކާ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި އަޅާ ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ރަބަރު ޕެކެޓާއި، ޕެކެޓް...

މަސްތުވުން

"މަސްތުވުން" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ތިމާގެ ހަށިގަނޑަށް ވާސިލުކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ތިމާގެ މާއްދީ ނުވަތަ ފިކުރީ ހިއްސުތަކަށް އުނިކަން އައުމަށެވެ.

މަޖިލިސް (ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުގެ)

"މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ކޮމިޓީތަކާއި، މަޖިލީހުގެ ގެއާއި، އެ ގޭގެ ގޯތިތެރެއާއި މަޖިލީހުގެ ގޭގެ ސަރަހައްދުކަމަށް...

މަޖިލިސް (ޔުނިވަރސިޓީގެ)

"މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގާ މަޖިލީހަށެވެ.

މަޖިލީހުގެ ގެ

"މަޖިލީހުގެ ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެކަމަށް ބެލެވޭ އިމާރާތާއި، އެ އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، ސަރަހައްދުކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

މަޖިލީހުގެ ގެ (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"މަޖިލީހުގެ ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގެކަމަށް ބެލެވޭ އިމާރާތާއި، އެ އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރެއާއި، ސަރަހައްދުކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް...

މާރކެޓް މެދުވެރިނުކޮށް މުއާމަލާތްކުރުން

"މާރކެޓް މެދުވެރިނުކޮށް މުއާމަލާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖު މެދުވެރިކޮށް ކުރެވޭ ސެކިއުރިޓީޒްގެ މުއާމަލާތްތައް ފިޔަވާ ލިސްޓްކޮށްފައިވާ...

މާއްދީ ކުށް

"މާއްދީ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 80 ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަނުވާ ކުށެއްގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ...

މާއްދީ އެހީތެރިކަން

"މާއްދީ އެހީތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލީ ހިދުމަތާއި، އެ މީހުން ތިބޭނެ ތަންތަން ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ މީހުންނަށް ތަމްރީނުދިނުމާއި، އެ މީހުންނަށް...

މާލީ ހިދުމަތްތެރިއެއް

"މާލީ ހިދުމަތްތެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމުގެ ފަންނީ ތައުލީމު ލިބިގެން ތިބެ، ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށާއި،...

މާލީ ހިސާބުތައް

"މާލީ ހިސާބުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ފަރާތްތަކުން ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އެކައުންޓިންގ ސްޓޭންޑަޑުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ...

މާލީ އަހަރު

"މާލީ އަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރމަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ހިނގާ މުއްދަށެވެ. މި މުއްދަތު...

މާލީ އަހަރުގެ އާމްދަނީ

"މާލީ އަހަރުގެ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ދޭ އެހީއާއި...

މާލީ އިދާރާ

"މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކަށާއި، އިންށުއުރަންސް ކުންފުނިތަކަށާއި، ކްރެޑިޓް ޔޫނިއަންތަކަށާއި، އިމާރާތްކުރުމާއި ލޯނުދިނުމުގެ ޖަމާއަތްތަކަށާއި،...

މާލީ އެހީ

"މާލީ އެހީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފަގީރުހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުން ކާބޯތަކެތި ގަތުމަށް މާލީ އެހީ ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 23/2016)...

މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން

”މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،އެކަމަކުން އެމީހެއްގެ މުދާވެރިކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާވެރިކަމަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަމެއް ހޯދިދާނެ،...

މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން

”މާލީ އެއްވެސް މަސްލަހަތެއް ބޭއްވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ،އެކަމަކުން އެމީހެއްގެ މުދާވެރިކަމަށް ނުވަތަ ފައިސާވެރިކަމަށް އިތުރު ތަނަވަސްކަމެއް ހޯދިދާނެ،...

މާލީ މުއާމަލާތް

"މާލީ މުއާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ކޮންމެ މުއާމަލާތަކަށެވެ:(1) ވަޔަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން...

މާލީ ލިޔުމެއް

"މާލީ ލިޔުމެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ތަންފީޒުކުރެވޭނެ އަންނަނިވި ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ހައްގެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޮންމެ ލިޔުމަކަށެވެ: (1)...

މާލެއާއި މާލެ ކައިރީ ސަރަހައްދު

"މާލެއާއި މާލެ ކައިރީ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މާލެއިން ފެށިގެން 12 މޭލުގެ ރޭޑިއަސްއެއްގައި ހިމެނޭ ސަރަހައްދަށެވެ.

މާލެއިން ބޭރަށް ދިއުން

"މާލެއިން ބޭރަށް ދިއުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިނލިގިލިން ބޭރަށް ދިއުމަށެވެ.

މާލެއިން ބޭރަށް ދިޔުން

"މާލެއިން ބޭރަށް ދިޔުން" ކަމަށް ބުނެވުފައިވަނީ މާލެއާއި ހުޅުމާލެއާއި ވިލިނގިލިން ބޭރަށް ދިއުމަށެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

"މިނިވަން މުއައްސަސާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި،...

މިނިވަން ޕްރޮޑިއުސަރު

"މިނިވަން ޕްރޮޑިއުސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ވަޒީފާއެއްގައި ނޫޅޭ، ވަކި ބްރޯޑްކާސްޓަރެއްގެ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައިނެތް ގޮތުގައި ރޭޑިއޯ...

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

"މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް" ނުވަތަ "ފޮރިން މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ...

މިނެކިރުން

“މިނެކިރުން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްޗެއް ވަޒަންކުރުން ނުވަތަ އެއްޗެއްގައި ހުރިވަރު ބެލުން.

މިން ހަމަ ކުރުން

“މިން ހަމަ ކުރުން” ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މިންގަނޑެއްގެ ބޭނުންކޮށްގެން އެއްޗެއްގައި ނުވަތަ ތަނެއްގައި ހުރިވަރު ބެލުން.

މިއުޗުއަލް ފަންޑު

"މިއުޗުއަލް ފަންޑު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިންވެސްޓްކުރާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ގުޅިގެން އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނުވަތަ ކުންފުނިތަކެއްގެ ހިއްސާ، ބޮންޑް، ނުވަތަ...

މީހަކު

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ބުއްދި ސަލާމަތުންހުރި މީހަކަށެވެ.

މީހަކު

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އުމުރުން 16 (ސޯޅަ) އަހަރާއި...

މީހާ

"މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފުރާނަ އެޅިގެންވާ ހާލު އުފަންވާ އިންސާނާއާއި އާންމުކޮށް ހިއްސާ ވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއި އާންމުކޮށް ހިއްސާ ނުވިއްކާ ކުންފުނިތަކާއި...

މީހުން

"މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ ބާރު ހިނގާ ސަރަހައްދުގައިވާ ބިދޭސީން ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ....

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒެއްގެ އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ އައްޔަންކޮށްފައިވާ އޮފިސަރަށާއި،...

މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުޒު

"މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މީހުން ބަންދުކޮށްފައި ބޭތިއްބުމަށް ހަދާފައިވާ ތަނަކަށެވެ: (1) ޖިނާއީ...

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް

"މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން އިއުލާންކޮށް މި ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ނުވަތަ އޭގެފަހުންވެސް...

މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް

"މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ބޭނުންތަކުގެ ތެރެއިން ބޭނުމަކަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ، އަދި ކުށުގެ އަމަލު ހިނގިއިރު އެ ތާނގައި...

މީހެއް ނުވަތަ ”ފަރާތް“

”މީހެއް“ ނުވަތަ ”ފަރާތް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތަބީޢީ ށަހްސުތަކާއި ގާނޫނީ ށަހްސުތަކަށެވެ.

މީހެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު

"މީހެއްގެ އަމިއްލަ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމަށް އާންމު މީހަކު ބޭނުންނުވާނެ މައުލޫމާތަށެވެ.

މީރާ

"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

މީރާ

"މީރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 3/2010 (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށެވެ.

މީރާކަނެކްޓް

"މީރާކަނެކްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، އޮންލައިންކޮށް ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ފައިސާ ދެއްކުމަށް މީރާއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ޕޯޓަލް އަށެވެ.

މީލާދީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

"މީލާދީ މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުން މަހުން މަހަށް، ނުވަތަ ގަނޑުކޮށް ނޫނީ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ މަހުން...

މީޑިއާ

"މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އޮންލައިން ނޫސްތަކާއި، ބްލޮގްތަކާއި ވެބްސައިޓުތަކާއި، ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ރޭޑިޔޯ އަދި ޓީވީ ފަދަ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ކޮންމެ...

މީޑިއާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާ

"މީޑިއާ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މުއައްސަސާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ މިންގަނޑުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ...

މީޑީއާގައި ށާއިހުކުރުން

"މީޑީއާގައި ށާއިހުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓީވީ ނުވަތަ ރޭޑިއޯ ނުވަތަ އިންޓަރެކްޓިވް ސީޑީ ނުވަތަ ވެބްސައިޓު ނުވަތަ ނޫސް ނުވަތަ މަޖައްލާއެއްގައި ކުރެހުމަށާއި،...

މުހިންމު އާންމު ތަންތަން

"މުހިންމު އާންމު ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމު ފަރުދުންނަށް މުހިންމު ހިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ މުދަލަށާއި ވަސީލަތްތަކަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، މުހިންމު...

މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް

"މުޅިން ފުރިހަމަނުވާ ކުށް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2014 (ގާނޫނުލްއުގޫބާތު) ގެ 80 ވަނަ މާއްދާއާއި 81 ވަނަ މާއްދާއާއި 82 ވަނަ މާއްދާގައި...

މުވައްޒަފު

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެހެން ފަރާތަކަށް ހިދުމަތްކޮށްދޭ މީހުންނަށާއި، ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންނަށާއި،...

މުދަލުން މުއާމަލާތުކުރުން

"މުދަލުން މުއާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. (1) މުދާ ހޯދުން ނުވަތަ ލިބިގަތުން؛ (2) މުދާ ފޮރުވުން، ނުވަތަ އޮތް...

މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް

"މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ގޮތަކަށް މުދަލެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާއިރު ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުރާއިރު، މުދަލުގެ...

މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން

"މުދަލެއް ރާއްޖެއަށް ގެނައުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުން ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދަލެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންސައިންކޮށްގެން ގެންނަ މުދާ، ރާއްޖޭގެ...

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އުފުލޭ މުދަލާއި ނުއުފުލޭ މުދަލާއި މާއްދީ މުދަލާއި މާއްދީނޫން މުދާ ހިމެނޭ ގޮތުން އެއްވެސް އަގެއް ހުރި ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ....

މުދާ

"މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އުފުލޭ މުދާ އަދި ނުއުފުލޭ މުދާ ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. އަދި މުދަލުގެ މާނައިގައި، މުދަލަކުން މީހަކަށް ލިބިދޭ ހައްގުތަކާއި މުދަލަކުން...

މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން

"މުދާ ނުވަތަ ފައިސާ ހިފެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަރުއީ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ކަމާބެހޭ އެހެން އިދާރާއަކުން ނެރޭ އަމުރެއް ނުވަތަ އަންގާ އެންގުމެއްގައިވާ...

މުދާ ބޭލުން

"މުދާ ބޭލުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އެ އުޅަނދަކުން މުދާ އުކާލުމާއި، އެ އުޅަނދަކުން މުދާ ބޭރުކުރުންވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

މުސައްނިފު

"މުސައްނިފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއް އުފައްދާފައިވާ މީހާއަށެވެ.

މުސްކުޅިކުރުން

"މުސްކުޅިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުމުރުން 70 އަހަރުވުމުން ކަނޑައަޅާ އިނާޔަތަކާ އެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމަށާއި، އަމިއްލައަށް އެދިގެން...

މުސްކުޅިކުރުން

"މުސްކުޅިކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުމުރުން 70 އަހަރުވުމުން ކަނޑައަޅާ އިނާޔަތަކާ އެކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ ވަކިކުރުމަށާއި، އަމިއްލައަށް އެދިގެން...

މެހެމާނުން (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"މެހެމާނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި، މަޖިލީހުގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި އެހެން ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ

"މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭންކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމާއި ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭންކު ހިންގުމުގެ...

މެންބަރު (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ)

"މެންބަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކަށް، ނުވަތަ އެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށެވެ. އަދި މި މާނަކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ...

މެކްސިމަމް ރެސިޑިއު ލެވެލް

"މެކްސިމަމް ރެސިޑިއު ލެވެލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުން އުފައްދާ ތަކެތީގައި ޕެސްޓިސައިޑްގެ އަސަރު ހުންނަންޖެހޭ އެންމެ މަތީ މިންވަރަށެވެ.

މެމްބަރށިޕް ރިޒޮލިއުށަން

"މެމްބަރށިޕް ރިޒޮލިއުށަން" ގެ މާނައަކީ އެފަހަރަކަށް ހަމަޖެހުގެންދާ ގޮތަކުން، ފަންޑު ނުވަތަ ބޭންކް ނުވަތަ އެސޯސިއޭށަންގެ ބޯޑް އޮފް ގަވަރނަރުނެގެ ފަރާތުން...

މެދުރާސްތާ

"މެދުރާސްތާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވިދިވިދިގެން އަންނަ 3 (ތިނެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ.

މެޑިކަލް ރެކޯޑު

"މެޑިކަލް ރެކޯޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ މީހުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ކުރެވޭ ތަހްލީލުތަކުގެ ނަތީޖާތަކާއި ހޯދުންތަކާއި ދެވޭ ފަރުވާ...

މެޑިކަލް ޓެސްޓެއް

"މެޑިކަލް ޓެސްޓެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިއްހީ ބޭނުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ލެބޯޓަރީ ޓެސްޓުތަކާއި، އެނޫންވެސް ތަހްލީލުތަކާއި، އެކްސް-ރޭ ނެގުމާއި ސްކޭންކުރުމާއި،...

މެޓާރނަލް ޑެތު ރިވިއު

"މެޓާރނަލް ޑެތު ރިވިއު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ބަލިވެއިނދެ މާބަނޑު ދުވަސްވަރު ނުވަތަ ވިހެއުމަށްފަހު 42 (ބަޔާޅީސް) ދުވަސް ނުވަނީސް މަރުވާ މައިންގެ މަރާބެހޭގޮތުން...

މެޓީރިއަލް

"މެޓީރިއަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންޓެންޓްގައި ހިމެނޭ އެކިއެކި އެއްޗިއްސަށެވެ. ނުވަތަ ބައިތަކަށެވެ. ނުވަތަ އެ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށެވެ.

މޭޖރ ހިއްސާދާރެއް

"މޭޖރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ށަހްސައްގެ ރައުސުމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްގުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހަ އިންސައްތަ)، ސީދާ ނުވަތަ...

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީގޮތުން ވަކި ށަހުސެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހައެއް އިންސައްތަ)،...

މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް

"މޭޖަރ ހިއްސާދާރެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީގޮތުން ވަކި ށަހްސެއްގެ ރައުސްމާލުގެ ނުވަތަ ވޯޓު ދިނުމުގެ ބާރުގެ މަދުވެގެން %10 (ދިހައެއް އިންސައްތަ)...

މޮނިކޮން

"މޮނިކޮން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށެވެ.

މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް

"މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް" އަކީ 16 ސެޕްޓެމްބަރ 1987 ގައި ކެނެޑާގެ މޮންޓްރިއަލް ގައި ތަސްދީގުކުރެވުނު "މޮންޓްރިއަލް ޕްރޮޓޮކޯލް އޮން ސަބްސްޓެންސަސް ދެޓް ޑި...

މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް

"މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޮބައިލް ފޯނަށް ބިނާވާ ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާއަށް އީ-މަނީ އިށޫކުރުމާއި އީ-މަނީ އެކައުންޓްތަކުގެ...

މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް

"މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޮބައިލް ޕޭމަންޓް ހިދުމަތް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ދޫކުރާ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ އިދާރާއަކަށެވެ.

މޯލްޑިވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭށަން

"މޯލްޑިވެސް ހައްޖު ކޯޕަރޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނުންބަރު 10/1996 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫން) ގެ 95 މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ...

މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން

"މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެނުއިޓީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވެސް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް...

ފަނޑިޔާރުން

”ފަނޑިޔާރުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ސުޕްރީމްކޯޓާއި، ހައިކޯޓާއި، ދަށުކޯޓުތަކުގައި ށަރީޢަތްކުރުމަށްޓަކައި މި ގާނޫނުއަސާސީ ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޢައްޔަންކުރާ...

ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ

"ފަނާކުރަނިވި މާއްދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޮވާތަކެއްޗާއި، އަލިފާންރޯވެދާފަދަ ތަކެއްޗެވެ. އޭގެތެރޭގައި ވަކިވަގުތެއް ޖެހުމުން ގޮވާ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުންނަ...

ފަނާކުރުން

"ފަނާކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ފަސް މީހެއްގެ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ބަޔެއްގެ ހަށިގަނޑަށް ބޮޑެތި އަނިޔާ ލިބިދިނުން؛ (2) ނުވަތަ މީހުން ދިރިއުޅޭ...

ފަންނާނުން

"ފަންނާނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލަވަ ކިޔާމީހުންނާއި މިޔުޒިކް ކުޅޭމީހުންނާއި އަދި މިނޫނަސް ތަމްސީލުގެ ހަރަކާތްތައް ދައްކައި ހުށަހަޅާ ހަދާ މީހުންނާއި...

ފަންނުވެރި އުފެއްދުން

"ފަންނުވެރި އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަޑު ހިމަނައިގެން ނުވަތަ އަޑުނުހިމަނައި އުފައްދާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ހަރަކާތްކުރާ ނުވަތަ ހަރަކާތްނުކުރާ ފޮޓޯ...

ފަންޑު އެގްރީމަންޓް

"ފަންޑު އެގްރީމަންޓް" ގެ މާނައަކ ފަންޑު އެފެއްދުމާއި ހިންގުމުގެ އިސްލާހް ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމަންޓުގެ މާއްދާތަކެވެ. މީގެތެރޭގައި ސްޕެށަލް ޑްރޮއިންގ އެކައުންޓްވެސް...

ފަންޑު މެނޭޖްކުރުން

"ފަންޑު މެނޭޖްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރި އުސޫލުން، އެހެން ފަރާތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ އުސޫލުތަކެއްގެ މަތިން އެފަރާތުގެ...

ފަންޑުގެ ޗާޓަރު

"ފަންޑުގެ ޗާޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ކުންފުނީގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި ހިންގާ ގަވާއިދު؛ ނުވަތަ ޕާޓްނަރށިޕްގެ އެއްބަސްވުމާއި، (2) ފަންޑު އުފެއްދުމާއި...

ފަރފޯމަންސް އޮޑިޓް

"ފަރފޯމަންސް އޮޑިޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެފަރާތުގެ ވަސީލަތްތައް ބޭނޫންކޮށްފައިވާ ގޮތް ބަލައި ވަޒަންކުރުމާއި އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހިނގާފައިވަނީ ހަރުދަނާ...

ފަރާތެއް

"ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުންނާއި ގާނޫނީ ށަހްސު ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ފަރާތް

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ނަމެއްގައި މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ހިންގާ ކުންފުނި ޖަމްއިއްޔާ ޖަމާއަތްފަދަ...

ފަރުވާކުޑަކުރުން

އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުގައި، ކުށުގެ މަގްސަދުގެ ރުކުނާ ގުޅޭގޮތުން، މީހަކު ފަރުވާކުޑަ އަމަލެއް ކޮށްފިކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ: (1) މަގްސަދުގެ ރުކުން އެބައޮތްކަން...

ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު

"ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށްޓަކައި އެޖެންސީން އުފެއްދުމަށް ލާޒިމުކުރާ، ނުވަތަ އެ އެޖެންސީން...

ފަރުދެއް

"ފަރުދެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތަބީއީ ފަރުދަކަށެވެ.

ފަޅު

"ފަޅު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރަށުގެ ގޮނޑުދޮށުން ފެށިގެން ތޮށީގެ ނުވަތަ ފުއްޓަރުގެ ބޭރުކައިރި އާއި ހަމައަށެވެ. ތޮށި ނުވަތަ ފުއްޓަރު ނެތް ނަމަ ގޮންޑުދޮށުން...

ފަޅުރަށް

"ފަޅުރަށް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުން ދިރިނޫޅޭ އަދި ސަރުކާރުން އެރަށަކީ ފަޅުރަށެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑުން މައްޗަށް...

ފައިނޭންށަލް ނުވަތަ ސިސްޓަމިކް ބޭންކިންގ ކްރައިސިސް

"ފައިނޭންށަލް ނުވަތަ ސިސްޓަމިކް ބޭންކިންގ ކްރައިސިސް" ކަމަށް ބުނުފައިއެވަނީ ދައުލަތުން އެކަމަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅަން ޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް ގިނަ ބޭންކް ނުވަތަ...

ފައިނޭންސް ލީސް

"ފައިނޭންސް ލީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލެއްގެ މިލްކުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ރިސްކާއި ރިވޯޑު އެއްކޮށްހެން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ބަދަލުވާ ކޮންމެ ލީސްއަކަށެވެ....

ފައިދާގެ ފުރިހަމަ އަދަދު

"ފައިދާގެ ފުރިހަމަ އަދަދު" ނުވަތަ "އެންމެހައި ފައިދާ" ނުވަތަ "ޖުމްލަ ފައިދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގައި އެފަރާތަކަށް ލިބޭ އެންމެހައި...

ފައިސާ

"ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ (އޭގެ ތެރޭގައި ނޫޓާއި ފައިސާ ފޮތި ހިމެނޭ) ފައިސާ އަށެވެ.

ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތް

"ފައިސާ ނުވަތަ ވެލިއު ޓްރާންސްފަރގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ނަގުދު ފައިސާ، ޗެކް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ފައިސާއަށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ގެންގުޅޭ ލިޔުންތައް...

ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީ

"ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިނުމުގެ ލައިސަންސް މޯލްޑިވްސް...

ފައިސާފޮތި

"ފައިސާފޮތި" ނުވަތަ "ނޫޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 6/1981 (މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް...

ފައިސާގެ ލިޔުން

"ފައިސާގެ ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާފޮއްޗަށާއި ފައިސާގެ ނޫޓަށާއި، އެހެން ގައުމެއްގެވެސް އެފަދަ އެއްޗެއްސަށާއި، ޓްރެވެލަރސް...

ފައިޑިއުށަރީ

"ފައިޑިއުށަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕެންށަން އާއި ޕެންށަން އެސެޓްސްއާ ބެހޭ ކަންތައް ހިންގުމުގެ ނުވަތަ މުއާމަލާތް ކުރުމުގެ ބާރު، ނުވަތަ އިހްތިޔާރު، މި...

ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިންސްޕެކްޓަރު

"ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިންސްޕެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅައި ނުވަތަ އައްޔަންކޮށް، އަދި އެން.ޕީ.ޕީ.އޯ އިން އެތަނުގެ މަސައްކަތްތައް...

ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިމްޕޯޓް ހުއްދަ

"ފައިޓޯސެނިޓަރީ އިމްޕޯޓް ހުއްދަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމްޕޯޓްކުރުމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފައިޓޯސެނިޓަރީ ށަރުތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން މުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމުގެ...

ފައިޓޯސެނިޓަރީ ފިޔަވަޅު

"ފައިޓޯސެނިޓަރީ ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބަލާފާސްކުރުމާއި، ޓެސްޓުތައް ހެދުމާއި، ފަރުވާދިނުންފަދަ، ފައިޓޯސެނިޓަރީ މިންގަނޑުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި...

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން

"ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ، ސިޓީ...

ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން

"ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް، ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް، ޓްރެއިނިންގ ރިޒޯޓް، ޓްރާންސިޓް ހޮޓާ، ސިޓީ...

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން

"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީގައި...

ފަތުވާ

"ފަތުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ށަރުއީ ހުކުމަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެއަށް ދެވޭ ދީނީ ލަފައަށެވެ.

ފާހާނާ

"ފާހާނާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ފާހާނާކުރުމަށްޓަކައި، އެއް ކޮޓަރި ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ކޮޓަރި ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އާންމުކޮށް ވަދެވޭގޮތަށް...

ފާސްކުރާ ބަޖެޓު

"ފާސްކުރާ ބަޖެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 78 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މާލީ އަހަރަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

"ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޒަރީ އަށެވެ.

ފިރިހެނުން

"ފިރިހެނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެމީހެއްގެ ޢުމުރަށް ނުބަލައި، ފިރިހެނުންނާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށެވެ.

ފިރިހެން ނަން

ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި، އަދި އަންހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަން ފިރިހެން ނަމުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

ފިރިއެއް ނުވަތަ އަނތްބަކާއި ނުލައި

"ފިރިއެއް ނުވަތަ އަނތްބަކާއި ނުލައި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރީގެ ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ނިޔާވެފައިވުން، ނުވަތަ ވަރިވުން ނުވަތަ ދުވަހަކުވެސް މީހަކާއި...

ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ އަނތްބެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި

"ފިރިއެއްގެ ނުވަތަ އަނތްބެއްގެ އެހީތެރިކަމާނުލައި" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން...

ފިކްސޭށަން

"ފިކްސޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭގެ އަސަރު އިހުސާސްކުރެވޭނެ ނުވަތަ އަލުން އުފެއްދިދާނެ ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ވަސީލަތަކުން ޓްރާންސްމިޓް ކުރެވިދާނެގޮތަށް...

ފިތުނަފަސާދަ

"ފިތުނަފަސާދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިފައިންގެ މީހުންގެ މެދުގައި ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނުވަތަ ލިޔާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ކުރާ އަމަލަކުން ނުވަތަ އިށާރާތަކުން...

ފިސްކަލް ކަންކަން

"ފިސްކަލް ކަންކަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ސިޔާސަތާގުޅޭ ކަންކަމަށެވެ.

ފިސްކަލް އޭޖެންސީ

"ފިސްކަލް އޭޖެންސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ހިންގާ ބަލަހައްޓާ އިދާރާއަށެވެ.

ފިޔަވަޅު (އިމާރާތްކުރުމާއި ގުޅޭ)

"ފިޔަވަޅު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުއްދަދެވިފައިވާ ފަރާތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރެވިފައިވާ ށަކުވާއެއް، ނުވަތަ އެއިން...

ފީނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން

"ފީނުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑައިވިންގ ސްކޫލާއި، ޑައިވިންގ ބޭހާއި، ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓާކައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފީނުމުގެ...

ފުލުހުން

"ފުލުހުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުންގެ ހުވާކޮށްފައިތިބި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު

"ފުލުހުންގެ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށާއި، ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި...

ފުލުހުންގެ އިދާރާ

"ފުލުހުންގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މާލޭގައިނަމަ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައިނަމަ، އެ ރަށެއްގައި ހުރި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒަކަށެވެ....

ފޫޅުމައިން

"ފޫޅުމައިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި، ސިއްހީ އެހީތެރިންނާއި، މިނޫންވެސް މީހުން ވިއްސުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން...

ފޫޅުމާ ފޯމު

"ފޫޅުމާ ފޯމު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްޖަކު އުފަންވުމުން އެކުއްޖަކަށް ފުރިހަމަކުރާ ފޯމަށެވެ

ފެރީ އުޅަނދު

"ފެރީ އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހުން އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ކަނޑުމަގުން އުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އެކި ވައްތަރުގެ އުޅަނދަށެވެ.

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްށަން އޮތޯރިޓީ

"ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްށަން އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާއިލާގެ ގުޅުންތައް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އިސްލާހުކޮށް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު...

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް

"ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް" އޭ ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 4/1979 ގެ ދަށުން "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ކުރާވިޔަފާރި" ފިޔަވައި، މިގާނޫނުގެ 1 ވަނަ މާއްދާ...

ފޮރިން މިނިސްޓަރު ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް"

"ފޮރިން މިނިސްޓަރު" ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ...

ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިކެޓް

"ފޮރިން ލޯ އިމިއުނިޓީ ސެޓްފިކެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ބަޔަކީ ނުވަތަ އާންމުކޮށް އެންމެންނަކީ، އާންމުކޮށް ބާއްވާ...

ފޮތު އަގު

"ފޮތު އަގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބުކް ވެލިއު އަށެވެ.

ފޮޓޯގެ މަސައްކަތް

"ފޮޓޯގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކެމިކަލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ އެހެން ޓެކްނިކެއް ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން އަލި ނުވަތަ އެހެން ރޭޑިއޭށަނެއް...

ފޯމިއުލޭށަން (ދަނޑުވެރިކަމާއި ގުޅޭ)

"ފޯމިއުލޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑުން ފުދޭނެކަމަށް ބުނާ ބޭނުން ފުދޭގޮތަށް ޕެސްޓިސައިޑް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި އެކި މާއްދާތައް އެއްކޮށްގެން...

ފްރީ-ޓު-އެއަރ

"ފްރީ-ޓު-އެއަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެންކްރިޕްޓްކުރުމަކާ ނުލައި، އެކަށީގެންވާ ރިސީވަރެއް މެދުވެރިކޮށް ހާސިލުކުރެވިދާނެ އަދިއެ ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި...

ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން

"ފްރީލާންސް ނޫސްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ވަކި ނިއުސް މީޑިއާ އޯގަނައިޒޭށަނަކާ ނުގުޅި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފްރެންޗައިޒް

"ފްރެންޗައިޒް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރުގެ ގައުމެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ވިޔަފާރިއެެއްގެ ނަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހައްގު ލިއްބައިދޭ އެގްރީމެންޓެއްގެ...

ފްލިކް ނައިފް

"ފްލިކް ނައިފް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޅީގެ ތިލަ ވަޅީގެ މުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލައްވައި ލައްޕާލެވޭ ގޮތަށް ނުވަތަ މުށްގަނޑުގެ ތެރެއަށް ކައްސާލެވޭ ގޮތަށް...

ދަނޑުވެރިކަން

"ދަނޑުވެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކެއުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ ގޮވާމާއި ތަރުކާރީއާއި މޭވާއާއި ގަސްގަހުން ލިބޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހެއްދުމާއި، ދަނޑުބިންތަކާއި،...

ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން

"ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަން ކޮށްގެން އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި، އެކުއަކަލްޗަރކުރާ ތަނެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ...

ދަރަޖަކުރުން

"ދަރަޖަކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭށަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭށަންގައި ދަރަޖަކުރުމަށް ގެންގުޅޭ 7 (ހަތެއް) އުމުރުފުރައަށެވެ. މި ދަރަޖަތަކަކީ ފަންނުވެރި...

ދައުވާކުރާ

"ދައުވާކުރާ" "އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

ދައުވާކުރާ

"ދައުވާކުރާ" "އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާލިބޭ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

ދައުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާއު

"ދައުވާކުރުމަށް ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ދިފާއު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުވާ އުފުލުމަށް ދިފާއަކަށް ނުވަތަ ހުރަހަކަށް ވެދާނެ ކަންކަމަށާއި، ދައުވާ އުފުލުމަށާއި،...

ދައުވާލިބޭ

"ދައުވާލިބޭ" "އޭނާ" "އެމީހަކު" "ދައުވާކުރާ" މި ލަފުޒުތައް މުފުރަދުކޮށް ލިޔެވިފައި އޮތްކަމުގައިވިޔަސް އެ ލަފުޒުތަކުގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ޖަމްއު މާނައާއި...

ދައުލަތުގެ އިދާރާ

"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވެރިކަން ހިންގާ ފަރާތާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، އަދުލު އިންޞާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި،...

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މައުލޫމާތު

"ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން އުފައްދާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުންދާ މައުލޫމާތެއް ނުވަތަ...

ދައުލަތުގެ އޮފީސް

"ދައުލަތުގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި...

ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން

"ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް، ބޯޑެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް، ކޮމިށަނެއް ކަމަށްވީނަމަވެސް، ޖަމާއަތެއް...

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ

"ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ވުޒާރާތަކާއި، އިދާރާތަކާއި، ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށެވެ.

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ

"ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި، ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާއި،...

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު

"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ އެންމެހައި ސިފައިންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އެންމެހައި ފުލުހުންނާއި،...

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު

"ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރާއި، ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރާއި، އަދުލު އިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތްތަކުގެ...

ދައުލަތުގެ މުދާ

"ދައުލަތުގެ މުދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދައުލަތަށް މިލްކުވެގެންވާ، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި މީހެއްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އުފުލޭ، ނުވަތަ ނުއުފުލޭ މުދަލަށެވެ.

ދައުލަތުގެ ފައިސާ

"ދައުލަތުގެ ފައިސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ގޮތެއްގައިނަމަވެސް، ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ، ނުވަތަ ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބަލައިގެންފައިވާ...

ދައުލަތުގެ ތަންތަން (އޮޑިޓާއި ގުޅޭ)

"ދައުލަތުގެ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި، އެކިއެކި މުއައްސަސާތައް، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ނުވަތަ...

ދައުލަތް

"ދައުލަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ބާރުތައް...

ދަފްތަރު (ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ)

"ދަފްތަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރަށެވެ.

ދަތި ހާލު

"ދަތި ހާލު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހީގެ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ގިންތިއެއްގެ ދަށުން އެހީ ލިބުމަށް...

ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ހިދުމަތް

"ދަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހައްޖާއި އުމްރާވުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރަށްދާ ދިވެހިންގެ ދަތުރު ފިޔަވައި، ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކުންނާއި...

ދަތުރުފަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ކިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް

"ދަތުރުފަތުރު ރާވައި ހިންގުމުގެ ކިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން، ޓުއަރ އޮޕަރޭޓަރުން އަދި ވިޔަފާރި އުސޫލުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް...

ދަގަނޑުގެބައި ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބޭސް

"ދަގަނޑުގެބައި ހަށިގަނޑުން ބޭރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ބޭސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަޔަން ކީލޭޝަން (Iron Chelation) ގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެހައި...

ދާއިމީ ވަޒީފާ އަދި ވަޒީފާގެ ދާއިމީކަން

"ދާއިމީ ވަޒީފާ" އަދި "ވަޒީފާގެ ދާއިމީކަން" މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކާއެކު، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި، މެދުކެނޑުމެއްނެތް ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކު...

ދާއިމީ މަރުކަޒު

"ދާއިމީ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ވިޔަފާރިން ބައެއް ހިންގާ ވަކި ތަނަކަށެވެ.

ދިރިނޫޅޭ ތަންތަން

"ދިރިނޫޅޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަނެއް ނޫން ހަމަކޮންމެ ތަނަކަށެވެ.

ދިރިއުޅުން އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައި ނުވުން

"ދިރިއުޅުން އާންމުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގާއިމުވެފައި ނުވުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި، ޖުމްލަ 183 (ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް) ދުވަހަށްވުރެ...

ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން

"ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ދޫކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހިޔާވަހިކަން ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ހަމަތަކާއި...

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިފައިވާ ބަލި

"ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާ ގުޅިފައިވާ ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކެއިންބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެހީގެ ސަބަބުންނާއި، ތިމާ ދިރިއުޅޭ ވެށީގެ ސަބަބުންނާއި،...

ދިރިއުޅޭ ތަން

"ދިރިއުޅޭ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުށުގެ އަމަލު ހިނގި ވަގުތު މީހަކު އުޅުނު ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ނުވިޔަސް، އުފުލޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ނުއުފުލޭ ގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި...

ދިރިއުޅޭ ތަން

"ދިރިއުޅޭ ތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންހިފާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ އިމާރާތަކަށް ނުވަތަ އިމާރާތެއްގެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ ގޯއްޗަކަށް...

ދިރޭ މަސް ގެންގުޅުން ނުވަތަ ދިރޭ މަހުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅުން

"ދިރޭ މަސް ގެންގުޅުން" ނުވަތަ "ދިރޭ މަހުގެ ބާވަތްތައް ގެންގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހިނގާ ސަރަހައްދުުން ބާނައިގެން ނުވަތަ ހިފައިގެން...

ދިވެހި ޗެނަލް

“ދިވެހި ޗެނަލް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިގެން ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ޗެނަލްތަކަށެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު

"ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރާ، ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ

"ދިވެހިރާއްޖެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ ބާރު ހިނގާ ބިމާއި، ކަނޑާއި، އެ ބިމާއި ކަނޑުގެ މައްޗަށްވާ ވައިގެ ސަރަހައްދާއި އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ...

ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ

"ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު) ގެ ‏11 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މުއާހަދާތަކާއި، ގަރާރުތައް

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ މުއާހަދާތަކާއި، ގަރާރުތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ މުއާހަދާތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 79 ވަނަ...

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް

"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒަންވެރިވެފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު) ގެ 79 ވަނަ މާއްދާގެ (ހތ)...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު

'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ 200 ނޯޓިކަލްމޭލުގެ ފުޅާ ކަނޑުގެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސާ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސާ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާކިޕެލަޖިކް ބޭސްލައިންތަކުން ފެށިގެން ބޭރުގައިވާ 200 ނޯޓިކަލްމޭލުގެ ފުޅާ ކަނޑުގެ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގެ ތެރެއިން އެނުއިޓީގެ ގޮތުގައި ދެވޭ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި ވަނީ، ރަށްރަށުގެ ފަޅާއި، ފަރު، ހާ، ގިރި، ހިމެނޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭ ކަނޑާއި، އާކިޕެލަޖިކް...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންށަން

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އަސާސީ ޕެންށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ޕެންށަން...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުށީފު

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަރުށީފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގައުމީ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާ މުއައްސަސާއަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރު

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާޢީ ބާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2008 (ސިފައިންގެ ގާނޫނު) ގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އަސްކަރީ...

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދު ކަމުގައި ބުނެފައިވާ ސަރަހައްދަށެވެ.

ދީނީ ށިއާރު

"ދީނީ ށިއާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރްއާނާއި ރަސޫލުﷲ ސައްލަﷲ ހަލައިހި ވަސައްލަމަގެ ސައްހަ ސުންނަތުގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިސްލާމްދީނުގެ މަތިވެރި...

ދީނީ ށިއާރު ފާޅުކުރުން

"ދީނީ ށިއާރު ފާޅުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހެޔޮކަންތައްތަކަށް އަމުރުކޮށް، ނުބައިކަންތައްތައް ނަހީކުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުގެ ހަގީދާއާއި، ހުކުމްފުޅުތަކާއި،...

ދީނީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާ

"ދީނީ ތައުލީމުގެ ދާއިރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިސްލާމީ ށަރީހަތާއި އަގީދާގެ ދާއިރާއަށެވެ.

ދީނީ ތަގްރީރުކުރުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން

"ދީނީ ތަގްރީރުކުރުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތަކުން ނުވަތަ ހާންމު މީހުން ޖަމާވެފައިވާ ތަނެއްގައި ދީނީ ތަގްރީރުކުރުމާއި...

ދުށްމަން

”ދުށްމަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިގްލާލަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ބިދޭސީންނަށެވެ. ”ދުށްމަން“ ގެ މާނައިގައި...

ދުށްމަން

”ދުށްމަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިގްލާލަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ބިދޭސީންނަށެވެ. ”ދުށްމަން“ ގެ މާނައިގައި...

ދުންފަތުގެ ބާވަތް

"ދުންފަތުގެ ބާވަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ ތަނޑިއާއި، ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ ތަނޑިން ނުވަތަ ދުންފަތާއި ދުންފަތުގެ ތަނޑި ހިމަނައިގެން...

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން

"ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުންފަތުގެ ބާވަތެއް، އެއިން ބާވަތަކުން އުފެދޭ ދުން އަނގައިން ނުވަތަ ނޭފަތުން އެތެރެއަށް ދެމުން...

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު

"ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ އިތުރުން ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް...

ދުންފަތް

"ދުންފަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދުންފަތް އާއިލާގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި ގަސްގަހުގެ ފަތަށެވެ.

ދުވާރު

"ދުވާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަގުގެ އަރިމަތީގައި ހިނގުމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ތަނަށެވެ.

ދުސްތޫރީ މައްސަލަ

”ދުސްތޫރީ މައްސަލަ“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީ ގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް މާނަކުރާން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި...

ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް

"ދުސްތޫރީ މައްސަލަތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނުއަސާސީގެ މާއްދާއެއް ނުވަތަ މާއްދާއެއްގެ ބައެއްވިޔަސް މާނަކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމުގައި ގޮތެއް ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި...

ދޫނި

"ދޫނި" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ އެއްގަމުގައިވިޔަސް ނުވަތަ ކަނޑުގައި ނުވަތަ ފެނުގައިވިޔަސް އުޅޭ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ނުވަތަ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ދިރުންހުރި ދޫނީގެ...

ދެ މީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް

"ދެ މީހަކު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ އުފެއްދުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަންނާނުންގެ ދެ މީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން...

ދެކެވޭ ވާހަކަ

"ދެކެވޭ ވާހަކަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ވަސީލަތެއްގެ ޒަރީއާއިން އެހެން މީހަކަށް ފޮނުވޭ ކޮންމެ އަޑަކަށާއި، މަންޒަރަކަށާއި، ލިޔުމަކަށާއި، އިށާރާތަކަށާއި،...

ދޭސި ށަހްސެއް

ގާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ށަހްސަކަށް "ދޭސީ" އެވެ ކިޔޭނީ، އެ ށަހްސެއްގެ މައި އޮފީސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ތަންތަނަށެވެ. އަދި އޮފީހަކަށް ނުވަތަ ބްރާންޗަކަށް "ދޭސީ"...

ތަހްގީގީ އިދާރާ

"ތަހްގީގީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފުލުހުން ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށްތައް ތަހްގީގުކުރުމުގެ ބާރު ގާނޫނުއަސާސީންނާއި، ގާނޫނުން ލިބިދީފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

ތަނެއް

"ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އާންމު ތަނެއް ނުވަތަ ދުއްވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުޅަނދެއް ނުވަތަ ބޯޓެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ތަބީއީ ށަހްސު

"ތަބީއީ ށަހްސު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނީ ށަހްސަކާ އަޅާކިޔާއިރު، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތުން، އިންސާނަކަށް ހަވާލާދިނުމަށެވެ.

ތަބީއީ ށަހްސް

"ތަބީއީ ށަހްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން، ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތި މީހުން، ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ހިމެނޭގޮތުން މީހުންނަށް އާންމުކޮށެވެ.

ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް

"ތަކެތި ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރާ ތަކެއްޗާއި، އެތަކެތި ބޭނުންކުރާ ގޮތް ޓެސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް

"ތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުފެއްދުމެއްގެ ނުރައްކާތައް އެއެއްޗެއް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަންގައިދިނުމަށް...

ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް ނުވަތަ ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް

"ތަމްސީލުކުރާ އޮފީސް" ނުވަތަ "ތަމްސީލުކުރާ އޮފީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީގޮތުން ބޭންކެއްގެ ޒިންމާގެ ދަށުގައިވާ، އެތަނެއްގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އެކި...

ތަފާތުކުރުން

"ތަފާތުކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ސިޔާސީ، އިގްތިސާދީ، އިޖްތިމާއީ، ސަގާފީ، މަދަނީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ރޮނގަކުން...

ތަފާސްހިސާބު

"ތަފާސްހިސާބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެވެސް މައުލޫމާތެއް ދޭހަކޮށްދޭ ގޮތަށް ނެގޭ އަދަދުތަކަށެވެ.

ތަފާސްހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމު

"ތަފާސްހިސާބުގެ ގައުމީ ނިޒާމު" ކަމަށް ބުނެފައިވާ މާނައިގައި ރާއްޖޭގައި ސަރވޭކޮށްގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ތަފާސްހިސާބާބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް...

ތަސައްރުފުކުރުން

"ތަސައްރުފުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) މުދަލެއް ވިއްކައިލުން، ދިނުން، ޓްރާންސްފަރކުރުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް މިލްކުވެރިކަމުން މުދަލެއް ވަކިވުން؛...

ތާރޑް ޕާޓީ އިންށުއަރެންސް

"ތާރޑް ޕާޓީ އިންށުއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިމާގެ އުޅަނދަކުން އަނެކާއަށް ނުވަތަ އަނެކާގެ އުޅަނދަކަށް ނުވަތަ ތަންތަނާއި މުދަލަށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް...

ތިމާވެށި

“ތިމާވެށި”ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނުންނަށް އޭގެ އަސަރު ފޯރާ، އެބައި މީހުންގެ ވަށައިގެންވާ ދިރުންހުރި ހުރިހާ ތަކެއްޗަށާއި ދިރުންނެތް ހުރިހާ ތަކެއްޗަށާއި...

ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު

"ތިމާވެށްޓަށް އަސަރު ފޯރާނެ މިންވަރު ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ތިމާވެށްޓަށް ފާހަގަކުރެވޭފަދަަ ބަދަލެއް އަތުވެދާނެ ކޮންމެ މަށްރޫއެއް ފެށުގެ...

ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވުޒާރާ

"ތިމާވެށްޓާބެހޭ ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާވެށްޓާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.

ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވުޒާރާ

ތިމާވެއްޓާބެހޭ ވުޒާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތިމާވެއްޓާބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށެވެ.

ތިމާގެ މީހުން

"ތިމާގެ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮތަކަށް މީހަކާ އާއިލީ ގުޅުންހުރި މީހުންނަށެވެ: (1) މަންމަ ނުވަތަ ބައްޕަ، ކާފަ އެއް...

ތިމާގެ މީހެއް

"ތިމާގެ މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ މީހެއްގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ؛ ނުވަތަ ދަރި ނުވަތަ މައިންބަފައިން ނުވަތަ ކާފަ ނުވަތަ މާމަ ނުވަތަ ބޭބެ ނުވަތަ...

ތުހުމަތު

"ތުހުމަތު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ތަހުގީގީ އިދާރާއަކުން ހިޔާނާތް/ފައިސާގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ބަލަމުންދިއުން، ނުވަތަ ށަރުއީ ކޯޓެއްގައި މައްސަލައެއް ހިނގަމުން...

ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިން

"ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިން" ނުވަތަ "ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގާ ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ކުޑަކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ...

ތުއްތުކުދިން

"ތުއްތުކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އުމުރުން 4 އަހަރާއި 6 އަހަރާދެމެދުގެ ކުދިންނަށެވެ.

ތޫނު އެއްޗެއް

"ތޫނު އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ވަޅިއެއް؛ ކަނޑިއާއި ހަންޖަރު؛ ރޭޒަރު ތިލައާއި، ކަޓަރާއި، ކަޓަރު ތިލަ؛ ކަތިވަޅިއާއި، ފުރޯއ...

ތެރަޕިއުޓިކް ޑިވައިސަސް

"ތެރަޕިއުޓިކް ޑިވައިސަސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ފަރުވާއަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެ އާލާތްތަކަށެވެ.

ތެލަސީމިއާ

''ތެލަސީމިއާ'' ކަމަށް މި ގާނޫނުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ކުއްޖާ އުފެދުމުގައި، ކުއްޖާގެ މައިންބަފައިންގެ ކިބައިން އޭނާއަށް ވާރުތަވާ ހާލަތެއްގެ ސަބަބުން، ކުއްޖާގެ...

ތެލަސީމިއާ ކުދިން

"ތެލަސީމިއާ ކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ކުދިން ވިހާ ތާރީހުން ފެށިގެން މީލާދީގޮތުން 18 އަހަރު ފުރުމާދެމެދުގެ އުމުރުގެ ކުދިންނާއި އުމުރުން 18 އަހަރު...

ލައިބިލިޓީ

"ލައިބިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުން ލާޒިމްވާ ކޮންމެ އެއްޗަކަށެވެ.

ލައިސަންސީ

''ލައިސަންސީ'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ ސެކިއުރިޓީޒްއާބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ.

ލައިސަންސް

" ލައިސަންސް" ކަަމަށް ބުނެވިފައި އެވަނީ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އެ އޮތޯރިޓީން އިހްތިޔާރު ދީފައިވާ ފަރާތަކުން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމަށް ނުވަތަ...

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް

"ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ކުރެވޭ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، މި ގާނޫނުގެ...

ލާރނާސް ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޓެޑް ލައިސަންސް

"ލާރނާސް ނުވަތަ ރެސްޓްރިކްޓެޑް ލައިސަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދާއިމީ ލައިސަންސެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބިދޭސީ ގައުމަކުން ދޫކުރާ ކޮންމެ ލައިސަންސްއަކަށެވެ.

ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުން

"ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ހެއްކެއްގެ ބުރަދަނަށް ބަލައި ސާބިތުކޮށްދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ސާފު އަދި ގަބޫލުކުރެވޭ ހެކީގެ މިންގަނޑަށް ވުރެ ދަށު މިންގަނޑެއްގައިވާ...

ލިކުއިޑޭޓަރ

"ލިކުއިޑޭޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސޮސައިޓީއެއް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީސްގެ...

ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރ

"ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލިމިޓެޑް ލަޔަބިލިޓީ ޕާޓްނަރށިޕެއްގެ ކޮންމެ ޕާޓްނަރަކަށެވެ.

ލިސްޓު

"ލިސްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ބޭންކުތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ ބޭންކުތަކުގެ ލިސްޓަށެވެ.

ލިޔުން

"ލިޔުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ވަސީލަތަކުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އަގެއް ހުރި އެއްޗެއްގެ ނުވަތަ ހައްގެއްގެ ނުވަތަ އިމްތިޔާޒެއްގެ ނުވަތަ މީހެއްގެ...

ލިޔުން ނުވަތަ ލިޔުމެއް

"ލިޔުން" ނުވަތަ "ލިޔުމެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މައުލޫމާތެއް ރިކޯޑުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކަށެވެ....

ލިޔުމުން

"ލިޔުމުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޗާޕްކޮށްގެން، ނުވަތަ ކުރަހައިގެން، ނުވަތަ އަތުންލިޔެގެން، ނުވަތަ ފޮޓޯ ނަގައިގެން، ނުވަތަ އެނޫންވެސްގޮތަކަށް މީހަކަށް...

ލިޔުމުން އެނގުން

"ލިޔުމުން އެނގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިޓީ، ފެކްސް، އީ-މެއިލް ނުވަތަ އެސް.އެމް.އެސް މެދުވެރިކޮށް އެންގުމަށެވެ.

ލީގަލް ޓެންޑަރ

"ލީގަލް ޓެންޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަގެއް އަދާކުރުމަށް ގާނޫނީގޮތުން ކަމުދާ، އަދި ބަލައިގަންނަންވީ ފަރާތުން ގަބޫލުކުރަންވާނެ، ފައިސާގެ ގޮތުގައި ނެރެފައިވާ...

ލޭންޑް އޭރިއާ

"ލޭންޑް އޭރިއާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރަށެއްނަމަ ހިކިފަސްހިމެނޭ ހިސާބުކަމަށް ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ "މީންޓައިށް ލައިން" އިން ފެށިގެން...

ލޭބަލް

"ލޭބަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްގައި ނުވަތަ ޕެސްޓިސައިޑް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ތަކެތީގައި، އަދި ރީޓެއިލްކޮށް ވިއްކާއިރު ބަންދުކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ...

ލޯނު

"ލޯނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ފަރާތުން ("ފުރަތަމަ ފަރާތް") އަނެއް ފަރާތަށް ("ދެވަނަ ފަރާތް")، ދެވަނަ ފަރާތުން ކުރިމަގުގައި އަދަދެއް ދެއްކުމުގެ އިލްތިޒާމެއް...

ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް

"ލޯކަލް ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގައިވާ ބަޔަކު އުފައްދާ އުފެއްދުންތަކަށާއި، ބަޔަކު ލައްވާ ނަމަވެސް،...

ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި

"ގައިންގަޔަށް އަރާ ބަލި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ އެއްޗެއް ހިމެނިގެންވާ ބަޔޮލޮޖިކަލް އޭޖެންޓެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭގައި ހިމެނިގެންވާ ވިހަ މާއްދާއެއްގެ...

ގައިދީ

(ށ)"ގައިދީ" ނުވަތަ "ގައިދީން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި އަރުވާލަން ނުވަތަ ގޭބަންދަށް...

ގައިދީ ނުވަތަ ގައިދީން

"ގައިދީ" ނުވަތަ "ގައިދީން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖަލުގައި ތިބޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންނާއި އަރުވާލަން ނުވަތަ ގޭބަންދަށް...

ގައުމީ އިދާރާ ނުވަތަ ގައުމީ އިދާރާތައް

"ގައުމީ އިދާރާ" ނުވަތަ "ގައުމީ އިދާރާތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި އޮފީސްތަކާއި މިތަންތަނުގެ ސީދާ ބެލުމުގެ ދަށުން ހިންގާ އިދާރާތަކާއި...

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުން

”ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިގްލާލަށް ނުވަތަ މީހުންގެ ޖިސްމާއި...

ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުން

”ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ކުރިމަތިވުން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ އިސްތިގްލާލަށް ނުވަތަ މީހުންގެ ޖިސްމާއި...

ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލިސް

"ގައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2008 (ސިފައިންގެ ގާނޫނު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައުމީ...

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

"ގަވާއިދު ކޮމިޓީ" ކަމަށ ބުނެފައިއެވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކުގެ ތެރެއިން، އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ހިންގާ ގަވާއިދުތައް ބަލައި ދިރާސާކޮށް...

ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑް

"ގަޑުބަޑުކޮށްފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް އެއާމެދު ޢަމަލުކުރެވިފައިވާ ޕެސްޓިސައިޑަށެވެ (1) އޭގައި ހިމެނޭ...

ގަޔަށް އަތްލުން

"ގަޔަށް އަތްލުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ހަށިގަނޑުގައި މީހެއްގެ ގުނަވަނަކުން ނުވަތަ އެއްޗެއް މެދުވެރިކޮށް ބީހުމަށެވެ.

ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަސް

"ގާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 18 ޖުލައި 2011 އަށެވެ.

ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގާ ކުޑަކުދިން

"ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގާ ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ...

ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ކުޑަކުދިން

"ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ގާނޫނާ ހިލާފު އަމަލު ހިންގާ ކުޑަކުދިން" ނުވަތަ "ތުހުމަތުގައިވާ ކުދިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ...

ގާނޫނީ ށަހްސު

"ގާނޫނީ ށަހްސު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުންފުނިތަކާއި ޕާޓްނަރށިޕްތަކާއި ޖަމާއަތްތަކާއި އިދާރާތަކާއި އެޖެންސީތަކާއި ބޯޑުތަކާއި ކައުންސިލުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ގާނޫނީ ށަހްސް

"ގާނޫނީ ށަހްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތަބީއީ ށަހްސަކަށް ނުވާ، ގާނޫނަކުން އުފަންކުރާ ނުވަތަ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފަންކުރުވާ، އަމިއްލަ ގާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް...

ގާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ

"ގާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނީ ގޮތުން ތަސައްރަފެއް ނެތް މީހެއްގެ ފަރާތުން އެކިއެކި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވެގެންވާ...

ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލެއް

"ގާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާ ގާނޫނީ ވަކީލެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ފަނޑިޔާރު ކަމަށް އައްޔަނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން...

ގާނޫނީ މަސައްކަތް

"ގާނޫނީ މަސައްކަތް” ނުވަތަ "ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން" ނުވަތަ "ގާނޫނީ ހިދުމަތް" ދިނުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ކަންކަމަށެވެ. (1) އެއްވެސް ހުސޫމަތަކާ...

ގާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވާންޖެހޭ ފަރާތް

"ގާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވާންޖެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޔަންކޮށްފައިވާ "މަސްއޫލުވާ މީހާ" އަށެވެ. ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ...

ގާނޫނު

"ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެހެންވެސް...

ގާނޫނު

”ގާނޫނު“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގުކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކާއި، އެ ގާނޫނުތަކުން ބާރުލިބިގެން،...

ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތުގައި އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން

"ގާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިން އަތުގައި އެއްޗެއް ބެހެއްޓުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަތުގައި އެއްޗެއް ބަހައްޓައިގެން މީހަކު ކުށުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ...

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ނޭށަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިށަންގެ ގާނޫނު ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2011 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު)...

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ

"ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރާ އަދި...

ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު

"ގާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޭނާގެ މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ އަދާކުރާ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ ހައިސިއްޔަތުން އަމަން އަމާންކަން...

ގާނޫނުއަސާސީ

"ގާނޫނުއަސާސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީއަށެވެ.

ގާބިލުކަން ނެތް

"ގާބިލުކަން ނެތް" މީހެއްކަމުގައި ވާނީ އޭނާގެ އުމުރުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އޭނާގެ ސިކުނޑިއަށް ލިބިފައިވާ...

ގާބޭޖް

"ގާބޭޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުނިބުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލެވޭ ތަކެއްޗަށެވެ.

ގާޒީ

"ގާޒީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަރުއަތްކޮށް ނިޔާ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި އައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގާނޫނުގައި ގާސިއަކު ކުރަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ...

ގިންތި ކަނޑައެޅުން

"ގިންތި ކަނޑައެޅުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަފާތު އުމުރުުފުރާގެ ވިސްނުމުގެ ފެންވަރަށް ބަލައި، ފަންނުވެރި އުފެއްދުމެއްގެ މައުލޫއުތަކުގެ މައްޗަށް ރިއާޔަތްކޮށް،...

ގުޅުން ހުރި ފަރާތް

"ގުޅުން ހުރި ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަންނަނިވި ށަރުތުތަކުންކުރެ ށަރުތެއް ފުރިހަމަވާ ދެ ފަރާތަކަށެވެ. (1) އެއް ފަރާތުން އަނެއް ފަރާތް ކޮންޓްރޯލ...

ގުޅުން ހުރި ފަރާތް ނުވަތަ ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއް

"ގުޅުން ހުރި ފަރާތް" ނުވަތަ "ގުޅުން ހުރި ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، (ހ) ބޭންކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރެއް. (ށ) އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރާ ކައިވެނީގެ ގޮތު...

ގުދަންކުރުން

"ގުދަންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ތަކެތި ހުންނަ ސަރަހައްދު ނުވަތަ ތަންތަން ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް ރަނގަޅަށް ބަންދުކުރެވޭގޮތަށް...

ގުދުރަތީ ނުރައްކާ

"ގުދުރަތީ ނުރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގުދުރަތީ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކަލަށެވެ.

ގެ

"ގެ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މީހަކު ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރާ އިމާރާތެއް ނުވަތަ އުޅަނދަކަށެވެ.

ގެރަންޓީ

"ގެރަންޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްބަސްވުމެއްގައި ނުވަތަ މުއާމަލާތެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތަކުން އެ އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ އެ މުއާމަލާތުގެ ށަރުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ...

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު

''ގެއްލުމުގެ ބަދަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޯޗަރގެ އަމަލުގެ ސީދާ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބުނު ގެއްލުން މި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން...

ގެދޮރު

"ގެދޮރު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އިމާރާތްކޮށް ނިންމުމަށްފަހު، އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ވިއްކާ ރޯހައުސްއާއި، ފުލެޓާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓް ފަދަ ތަންތަނަށެވެ.

ގެޒެޓު

"ގެޒެޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ހަބަރުތައް ށާއިއުކުރެވޭ ނޫހަށެވެ.

ގޭންގު

"ގޭންގު" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތިން މީހުން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ މީހުން އެކުވެގެން އުފައްދާ، އެ ޖަމާއަތެއް ނުވަތަ ގްރޫޕެއްގެ މައިގަނޑު ހަރަކާތެއްގެ...

ގޭންގެއްގެ ސަރަހައްދު

"ގޭންގެއްގެ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމުކޮށް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ ތިބެ ގޭންގު ކުށްތަކާއި، ގްރޫޕް މާރާމާރީ ހިންގުމަށް ރާވައި، އަދި މާރާމާރީ...

ގޭގައި ބަންދުކުރުން

"ގޭގައި ބަންދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިރިއުޅޭ ހިޔާވައްސެއްގައި އެތަނެއްގެ ސަރަހައްދުން ބޭރަށް ދިއުން މަނާ ވެގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުށްވެރިއަކަށްދޭ...

ގޮވާ އެއްޗެހި

ގޮވާ އެއްޗެހީގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނޭނެއެވެ (1) ނައިޓްރޯގްލިސަރިން، ޑައިނަމައިޓްފަދަ ތަކެތި (2) ރޮކެޓް، ބަޑީގެ ކާޓްރިޖް އަދި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ...

ގޮވާ އެއްޗެހި

ގޮވާ އެއްޗެހި" ގެ މާނައިގައި ތިރީގައި އަންނަނިވި ތަކެތި ހިމެނެއެވެ (1) ނައިޓްރޯގްލިސަރިން، ޑައިނަމައިޓްފަދަ ތަކެތި (2) ރޮކެޓް، ބަޑީގެ ކާޓްރިޖް އަދި ހުރިހާ...

ގޮވާ ތަކެތި

"ގޮވާ ތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެހީގެ...

ގޮވާތަކެތި

"ގޮވާތަކެތި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އާންމު ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް މަނާކުރެވިފައިވާ ނުވަތަ އެ ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ އެއްޗެހީގެ...

ގޯތިގެދޮރާއި މީހުންއުޅޭ ތަންތަނާބެހޭ ވުޒާރާ

"ގޯތިގެދޮރާއި މީހުންއުޅޭ ތަންތަނާބެހޭ ވުޒާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގޯތިގެދޮރާއި މީހުންއުޅޭ ތަންތަނާގުޅޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކޮށްފައިވާ...

ސަރވިސްޗާޖް

"ސަރވިސްޗާޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެވޭ ހިދްމަތަކަށް ނަގާ އަގުގެ އިތުރަށް ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާނަމަ، އެގޮތަށް ނަގާ ފައިސާއަށެވެ.

ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން

”ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި...

ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން

”ސަރަހައްދުގެ ރައްކާތެރިކަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި...

ސަރުކާރު

"ސަރުކާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސަރުކާރަށެވެ.

ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާ

"ސަރުކާރުން އެހީވެދޭ އަމިއްލަ މަދަރުސާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސަރުކާރުގެ މަދަރުސާތައް ފިޔަވައި މަދަރުސާ ހިންގާނެ އިމާރާތެއް އަޅައިދިނުން، މަދަރުސާ ހިންގުމަށް...

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތު

"ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާތަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ...

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި

"ސަރުކާރުގެ ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ނުވަތަ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ނަމުގައި މިލްކުކުރެވިގެންވާ ރައުސްމާލެއް ނުވަތަ ރައުސްމާލުގެ...

ސަރުކާރުގެ އޮފީސް

"ސަރުކާރުގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނަކުން، ނުވަތަ އިދާރީގޮތުން ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި އުފައްދައި، ނުވަތަ ހިންގަމުންގެންދާ އޮފީސްތަކަށާއި،...

ސަބްސިޑިއަރީ

އެއްވެސް ފަރާތެއް ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއްގެ "ސަބްސިޑިއަރީ" އެއް ކަމަށް ބެލެވޭނީ އެފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކުން އެ ށަހްސެއްގެ ވޯޓުދިނުމުގެ ބާރު ލިބިދޭ ހިއްސާގެ...

ސައިޓް ޕްލޭން

"ސައިޓް ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑާ އެއްގޮތަށް، އެ މަސްރޫއަކާ ގުޅިގެން ތަރައްގީކުރެވޭ އިމާރާތްތައް...

ސައުވީސް ގަޑިއިރުގެ ބްލޯކް

"24 ގަޑިއިރުގެ ބްލޮކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ، ޗެކް-އިން ވާ ވަގުތުން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމަކާ ނުލައި ގުނާ ކޮންމެ 24 ގަޑިއިރަކަށެވެ.

ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް

"ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މާލީ އަހަރަކަށް ބަޖެޓެއް ފާސްކުރުމަށްފަހު، އެބަޖެޓްގެ ބަޔެއްގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރާ އިތުރު ބަޖެޓަކަށެވެ.

ސާނަވީ ހައްގު

"ސާނަވީ ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓް ހައްގެއްގެ ވެރިފަރާތުން ނުވަތަ ދެމިއޮތް ސާނަވީ ހައްގެއްގެ ވެރިފަރާތުން ދޫކުރާ ކޮންމެ ހައްގަކަށެވެ. އަދި،...

ސާމްޕަލް ނެގުން

"ސާމްޕަލް ނެގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ލެއިން ނުވަތަ އިސްތަށިން ނުވަތަ ނިޔަފަތީގެ ދަށުން، ނުވަތަ ދަލުން ނުވަތަ ހަށިގަނޑުގެ އެނޫންވެސް ދިޔައެއް...

ސާފު އަދި ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކި

"ސާފު އަދި ގަބޫލުކުރެވޭފަދަ ހެކި" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ ލިބިފައިވާ ހެކި އަޅާކިޔާއިރު ކުށެއް ސާބިތުވީކަމަށް ބެލެވޭ މިންގަނޑަށް ވުރެ މަތީ ދަރަޖައެއްގެ، އެހެންނަމަވެސް...

ސާފު ފައިދާ

"ސާފު ފައިދާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހުރިހާ ހަރަދެއް (މީގެތެރޭގައި ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް، އޯޑިޓު ފީ، އަދި މިނޫންވެސް ހަރަދު ހިމެނޭގޮތަށް) ކަނޑައި...

ސިންގަލް ޓްރާންސެކްށަން

"ސިންގަލް ޓްރާންސެކްށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިޔަފާރީ ގުޅުމެއްގެ ބޭރުން ކުރާ މުއާމަލާތްތަކަށެވެ.

ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް

"ސިކުނޑީގެ ބައްޔެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސުލޫކަށް ނުވަތަ ވިސްނުމަށް ނުވަތަ ޖަޒްބާތަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރުވާ...

ސިކުނޑީގެ އުނިކަން

"ސިކުނޑީގެ އުނިކަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބުއްދި ގޯސްވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ސިކުނޑީގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ލިބިފައިވާ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ކަންކަން...

ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން ނުވަތަ "ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން"

"ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ނުވަތަ "ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި...

ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު

"ސިއްހީ ހިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހޮސްޕިޓަލް، ސިއްހީ މަރުކަޒު، އަދު ހެލްތު ޕޯސްޓު ފަދަ އެންމެހައި ތަންތަނަށެވެ.

ސިއްހީ ނުރައްކާ

"ސިއްހީ ނުރައްކާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އަންނަނިވި އެއްޗެހިންކުރެ އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން، އާންމު ސިއްހަތަށް ސީދާގޮތުން...

ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން ނުވަތަ ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން

"ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިން" ނުވަތަ "ސިއްހީ މަސައްކަތްތެރިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ފަންނީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި...

ސިއްހީ ފަރުވާ

"ސިއްހީ ފަރުވާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަރިމައިވުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ ފަރުވާއާއި، މައިމީހާގެ ބަނޑުގައި ކުއްޖާ ގަރުބަގަތީއްސުރެ އެކުއްޖާ ވިހެއުމާ ހަމައަށް...

ސިއްހީގޮތުން ނުރައްކާތެރި އިމާރާތް

"ސިއްހީގޮތުން ނުރައްކާތެރި އިމާރާތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ތިރީގައިވާ ފަދަ ޢިމާރާތަށެވެ. ޢިމާރާތް ހުރި ތަނަކުން ނުވަތަ ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ގޮތަކުން ނުވަތ...

ސިއްރު އޮޕަރޭށަންތައް

"ސިއްރު އޮޕަރޭށަންތައް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްވެސް މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ކުށެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވޭފަދަމައުލޫމާތު...

ސިވިލް ކޯޓް

"ސިވިލް ކޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 22/2010 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން، މާލޭގައި އުފައްދާ ސިވިލް ކޯޓާއި، އެ ގާނޫނުގެ...

ސިވިލް އޭވިއޭށަނާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓް

"ސިވިލް އޭވިއޭށަނާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް އޭވިއޭށަންގެ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލަހައްޓައި ހިންގާ އިދާރާއަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިށަން

"ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު) ގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިށަނަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުން

"ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒިފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިށަންގެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ދާއިމީ މުވައްޒިފުންނަށެވެ.

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނާއި، ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނާއި، އެފަރާތްތަކުގެ ދަށުން ވަޒީފާއަދާކުރާ...

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު

"ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2007 (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގާނޫނު) އާއި، އެ ގާނޫނަށް ގެނެވޭ އިސްލާހުތައް ހިމެނޭ...

ސިފައިންގެތެރޭގައި ބަގާވާތްކުރުން

"ސިފައިންގެތެރޭގައި ބަގާވާތްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ސިފައިންގެ މީހަކަށްވެހުރެ، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި އެހެން ސިފައިންގެމީހަކާއި ނުވަތަ ސިފައިންގެ...

ސިޔާސީ ކުށެއް

"ސިޔާސީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ކުށް ކުރި ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ކުށް ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ސަބަބަކަށްޓަކައި ކަމަށް ބެލެވޭ، އަންނަނިވި ކުށްތަކުގެ...

ސިޔާސީ ޕާޓީ

"ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ގޫޅޭ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރާ ގާނޫނާނުވަތަ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން...

ސީ.އައި.އެފް

"ސީ.އައި.އެފް" އަގު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލުގެ އަގާއި، އިންށުއަރެންސާއި، ނާލާއެކު އެ މުދަލަކަށް ޖެހޭ އަގެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ...

ސީ.އެންޑް.އެފް

"ސީ.އެންޑް.އެފް" އަގު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލުގެ އަގާއި ނާލާއެކު އެ މުދަލަކަށް ޖެހޭ އަގެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދަލުގެ އަގާއި،...

ސީ.އެސް.އާރް

"ސީ.އެސް.އާރް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، މުޖުތަމައަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ކަންތައްތަކެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށެވެ.

ސެންސަރުކުރުން

“ސެންސަރުކުރުން” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފޮނުވާ އަޑު ނުވަތަ މަންޒަރު ކަނޑާލުމަށްޓަކައި މި ގަވާއިދުގައި ހުއްދަކުރެވި ފައިވާ އުނި އިތުރު ގެނައުމަށެވެ

ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީ

"ސެންޓްރަލް ޑިޕޮސިޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މަރުކަޒީގޮތުން ހިއްސާ ޖަމާކޮށް ބަލަހައްޓާ ނިންމުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭ ނިޒާމަކަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީގެ ވިޔަފާރި

"ސެކިއުރިޓީގެ ވިޔަފާރި" ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ ސެކިއުރިޓީ ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ވިއްކަން ހުށަހަޅާ ސެކިއުރިޓީ ގަންނާނެ ގޮތެއް ހަމަޖެއްސުން ނުވަތަ ގަންނާނެ...

ސެކިއުރިޓީސް

"ސެކިއުރިޓީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސެކިއުރިޓީ އެކްސްޗޭންޖްގައި ނުވަތަ މާރކެޓްގައި ނުވަތަ އެކަމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ގަބޫލުކުރެވޭ ދާއިރާއެއްގެ ތެރޭގައި...

ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި

"ސެމީއޮޓޮމެޓިކް ބަޑި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓްރިގަރަށް ފިތައިލާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ވަކި ވަރަކަށް ވަޒަން ޖެހޭފަދަ އޮޓޮމެޓިކް ލޯޑިންގ އެކްށަން ހިމެނޭ ގޮތަށް...

ސޭފް ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސް

"ސޭފް ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބަހައްޓައިދިނުމަށް ބޭންކުގައި ހުންނަ ތަޅުލެވޭ އެއްޗަކަށެވެ....

ސޭފް ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސްގެ ހިދުމަތް

"ސޭފް ޑިޕޮސިޓް ބޮކްސްގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަސްޓަމަރުންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ ތަކެތި ރައްކާތެރިކޮށް ބޭންކުގައި، ތަޅުލެވޭ އެއްޗެއްގައި ބަހައްޓައިދިނުމަށެވެ....

ސޮއި

"ސޮއި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހާގެ ނަން އޭނާގެ އަތުން ލިޔާލިޔުމަށާއި، ކިޔަން އެނގޭގޮތަށް ނުވަތަ ނޭނގޭގޮތަށްނަމަވެސް، ކުރެހުމުންނާއި ނިށާނުންނާއި އަކުރުން...

ސްކީމް

"ސްކީމް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ސިއްހީ ފަރުވާގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ހަމަހަމަކަމާއެކު އެންމެންނަށް ހިދުމަތްދެވޭ...

ސްކީމްގެ އެސެޓްސް

"ސްކީމްގެ އެސެޓްސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ސްކީމް ހިންގުމަށްޓަކައި ލިބޭ ފައިސާއަށާއި، އިންށުއަރަންސް ސްކީމްގެ ބައިވެރިންގެ...

ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް

"ސްކީމްގެ ދަށުން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްގެ ދަށުން، ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ...

ސްކޫލަށް ގަވާއިދުން ގެންދިއުން

"ސްކޫލަށް ގަވާއިދުން ގެންދިއުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް މެދުވެރިވެގެން މެނުވީ ސްކޫލަށް ހާޒިރުވާންޖެހޭ ދުވަސްތަކުގެ ތެރެއިން މަދުވެގެން...

ސްލަޖް

"ސްލަޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އުޅަނދުފަހަރުގެ އިންޖީނުގައި ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލުމަށް ނެގޭ ތެލެވެ.

ސްލޮޕް

"ސްލޮޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކާގޯގެ ގޮތުގައި ތެޔޮ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ތެޔޮ ތާނގީތައް ސާފުކުރުމަށްފަހު ނެގޭ ތެލެވެ.

ސްޓާފް

''ސްޓާފް'' ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންނާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން ނުވަތަ ފިރިންނާއި، އެ ފަރާތުގެ 18 އަހަރު...

ސްޓޭޓްމެންޓް އޮފް ޕެންށަން ކޮންޓްރިބިއުށަން (އެސްޕީސީ)

"ސްޓޭޓްމެންޓް އޮފް ޕެންށަން ކޮންޓްރިބިއުށަން (އެސްޕީސީ)" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް އެކްސެލް ސްޕްރެޑްށީޓެއް މެދުވެރިކޮށް މުވައްޒަފުން...

ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް

"ސްޓްރަކްޗަރގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިމާރާތެއްގެ ސްޓްރަކްޗަރގެ ބައިތައް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ މަސައްކަތަށެވެ.

ސްޕެކްޓްރަމް

"ސްޕެކްޓްރަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުއާސަލާތުތައް ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އެންމެހައި ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކޭށަން ފްރީކުއެންސީތަކަށެވެ.

ސްޕޮންސަރކުރުން

"ސްޕޮންސަރކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ހިދުމަތެއްދިނުމުގައި ނޫޅޭ، ނުވަތަ ރޭޑިއޯ މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ޓެލެވިޒަން މެދުވެރިކޮށް ޕްރޮގްރާމް...

ޑައިވަރށަންގެ ޕްރޮގްރާމް

"ޑައިވަރށަންގެ ޕްރޮގްރާމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ކުދިންނަށް ށަރުއީ ނިޒާމުން ބޭރުން ފުރުސަތުތައް ހޯދާދިނުމަށެވެ. މިގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް...

ޑައިވެސްޓިޗަރ ސީކުއެންސް ޕްލޭން

ޑައިވެސްޓިޗަރ ސީކުއެންސް ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރަންޖެހޭ...

ޑައިމޯފިނުން މުއާމަލާތުކުރުން

"ޑައިމޯފިނުން މުއާމަލާތުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޑައިމޯފިން ވިއްކުމާއި، ދިނުމާއި، ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިޔުމާއި، ގެންގޮސްދިނުމާއި،...

ޑިރެކްޓަރު

"ޑިރެކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭންކިންގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ބޭންކިންގ ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާ ބޭންކެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ...

ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ

"ޑިރެކްޓަރުންގެ ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިރެކްޓަރުންގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަގާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން، ނަގުދު...

ޑިކްލަރޭށަން

"ޑިކްލަރޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ނުވަތަ ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރާ މުދަލަކާ ބެހޭގޮތުން އަމަލުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަސްޓަމްސްގެ...

ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ

"ޑިއުޓީ ހިލޭ ފިހާރަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރައިގެންދާ މީހުންނަށް ތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފައިވާ، އެތަންތަނަށް ގެންނަ ތަކެތިން...

ޑިވިޑެންޑް

"ޑިވިޑެންޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިއްސާގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން، ފައިދާގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުން ލިބޭ، ދަރަންޏެއްގެ ބަދަލުގައި...

ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ

"ޑިސިޕްލިނަރީ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ނޭށަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 27/2015) ގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގާނޫނު...

ޑިސްކައުންޓް

"ޑިސްކައުންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވިއްކާ އެއްޗެއްގެ ހަމައަގުން، ގަންނަ މީހާއަށް ކަނޑައިދޭ މިންވަރަށެވެ. ނުވަތަ ހަމައަގުން، ކަނޑައިދޭ ކަނޑައިދިނުމަށެވެ.

ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނި

"ޑިސްކޮލިފައި ކުރެވިފައިވާ ކުންފުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،، ގަވާއިދުގެ މިންގަނޑުތަކަށްފެތޭ ކުންފުންޏެއްގެ ގޮތުގައި ގިންތިކުރުމަށްފަހު، ކުންފުނީގެ ވިޔަފާރިއާއި...

ޑިސްއެބިލިޓީ އިންށުއަރެންސް

"ޑިސްއެބިލިޓީ އިންށުއަރެންސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހާއްސަ އެހީއެއް ބޭނުންވާފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ މުވައްޒަފަށް ލިބެންޖެހޭ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި...

ޑިސްއެމްބާކޭށަން ފޯމު

"ޑިސްއެމްބާކޭށަން ފޯމު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީން ފުރިހަމަކޮށް، ގާނޫނުގެ ދަށުން އިމިގްރޭށަން އޮފިސަރުންނަށް ހުށަހެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

ޑިޓެންށަން ސެންޓަރު

"ޑިޓެންށަން ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރެވޭ ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭށަންގެ ގާނޫނު) އާ ހިލާފުވެގެން...

ޑިޕޮސިޓް

"ޑިޕޮސިޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކިބައިން، އިންޓްރެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރީމިއަމްއަކާއެކު ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓެއް ނުވަތަ ޕްރީމިއަމްއަކާ ނުލައި،...

ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު

"ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ދައުލަތެއްގެ އިއްޒަތްތެރިއެއްކަމުގައި ވުމުން، ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަފީރަކަށް ވުމުން، ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ...

ޑިޕްލޮމެޓީކް މިށަން

"ޑިޕްލޮމެޓީކް މިށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ހައިކޮމިށަންތަކާއި، ޕާރމަނަންޓް މިށަންތަަކާއި، ކޮންސިއުލޭޓުތަކާއި...

ޑީ.އެން.އޭ ނުވަތަ ޑީއޮކްސިރައިބޯ ނިއުކްލިކް އެސިޑް

"ޑީ.އެން.އޭ" ނުވަތަ "ޑީއޮކްސިރައިބޯ ނިއުކްލިކް އެސިޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިރޭތަކެތީގެ ހަށިގަނޑުގައި އެކުލެވޭ އެންމެ އަސާސީ ވިހުދަ ނުވަތަ ޔުނިޓު ނުވަތަ...

ޑީން

"ޑީން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ފެކަލްޓީއެއް ހިންގުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ އެކަޑެމިކް އެންމެ އިސް މުވައްޒަފަށެވެ.

ޑެރިވެޓިވް އިންސްޓްރޫމަންޓް

"ޑެރިވެޓިވް އިންސްޓްރޫމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެއްޗެއްގެ އަގު، އެހެން ސެކިއުރިޓީއެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ މާލީ ސެކިއުރިޓީސް އަށެވެ.

ޑެބިޓް ނޯޓް

"ޑެބިޓް ނޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެވުނު ހިދުމަތަކަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ދޫކުރިފަހުން، އެ ހިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމުގެ ގޮތުން ދޫކުރެވޭ ލިޔުމެކެވެ.

ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

"ޑެޒިގްނޭޓަޑް ސްޓެޓިސްޓިކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކަށް، ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށްޓަކައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި...

ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ

"ޑެޓް ސެކިއުރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ؛ (ހ) ދަރަނި ނެގުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ނެގޯށިއަބަލް އިންސްޓްރޫމެންޓް، އެ ލިޔުމަކުން ލިއްބައިދޭ ހައްގު އެކަކު ކިބައިނ...

ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ

"ޑޭންޖަރަސް ކާގޯ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހުންނާއި މުދަލާއި ދިރޭ ތަކެއްޗާއި ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ހަރު އެއްޗިއްސާއި (ސޮލިޑް)، ދިޔާ ތަކެއްޗާއި (ލިކުއިޑް)...

ޑޭކެއަރ

"ޑޭކެއަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުދިން، ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނާއި މީހުން، ނުވަތަ ބަލި މީހުން، ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި ބަލަހައްޓައި،...

ޑޮކިއުމެންޓަރީ އެވިޑެންސް ނުވަތަ ކިތާބީ

ޑޮކިއުމެންޓަރީ އެވިޑެންސް ނުވަތަ ކިތާބީ ހެކި އަކީ ކަމެއްގެ ހަގީގަތާ ގުޅޭގޮތުން ށަރީއަތުގެ މަޖިލީހަކަށް ހުށަހެޅުން އެ މަޖިލިސް ހުއްދަކުރާ ނުވަތަ ށަރީއަތުގެ...

ޑޮކްޓަރު

"ޑޮކްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މެޑިކަލް ޑޮކްޓަރުންނަށާއި ސިއްހީ ފަރުވާދީ ބޭސްފަރުވާ ކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮންނަ މީހުންނަށެވެ.

ޑޮމެއިން

"ޑޮމެއިން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާއިރު އުޅަނދުގައި ޖެހުމަށް ކަނޑައަޅާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރުގެ...

ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ

"ޑްރައިވިންގ އިންސްޓްރަކްޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދޭ މީހާއަށެވެ.

ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާފައިވުން

"ޒަވާޖީ ހަޔާތެއް ފަށާފައިވުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ކައިވެނި ކޮށްފައިވުމަށެވެ. އަދި ކައިވެންޏެއްކޮށް، އެކައިވެނި ރޫޅިފައިވީ ނަމަވެސް ބެލެވޭނީ ޒަވާޖީ...

ޒާތީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން

"ޒާތީ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރީތިވުމާއި، ބޯކޮށުމާއި، ނިޔަފަތި ކެނޑުމާއި، އިސްތަށި ބޭލުމާއި، ހަށިގަނޑު ތޮރުފުމާއި، ހަށިގަނޑު ރީތިކުރުމާއި،...

ޒާތީ މައުލޫމާތު

"ޒާތީ މައުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާގެ ނަމާއި، އެޑްރެހާއި، ސްކޫލާއި، ނުވަތަ ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ނަމަވެސް ކުއްޖާއަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ...

ޒާތީ މަސްލަހަތު

"ޒާތީ މަސްލަހަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ސީދާ އެމީހަކާ ގުޅުންހުރި ހަމައެކަނި އެމީހަކަށް މަންފާ ލިބޭ ކަންކަމަށެވެ.

ޒިނޭކުރުން

"ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ފިރިހެނަކު އޭނާގެ އަނބިމީހާ ނުވަތަ އޭނާ ކުރި ރަޖުއީ ވަރިއެއްގެ އިއްދައިގައި އިން އަންހެނާ ފިޔަވައި، އެހެން އަންހެނެއްގެ...

ޒިނޭކުރުން

"ޒިނޭކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ފިރިހެނަކު އޭނާގެ ކުރިމަތިފަރާތް އަންހެނެއްގެ ކުރިމަތިފަރާތަށް ކިތަންމެ...

ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަސްލަހަތު

"ޒިންމާ އުފުލުމުގެ މަސްލަހަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ ޖަމްއިއްޔާއެއްގެ ފަރާތުން، ނުވަތަ އިދާރާއެއްގެ ފަރާތުން، އެފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި...

ޒިންމާދާރު މީހެއް

"ޒިންމާދާރު މީހެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ބެލެނިވެރިއެއް ނުވަތަ ބަލަދުވެރިއެއް ނުވަތަ އެ ކުއްޖަކާ ޒިންމާވާނެ އެނޫންވެސް ފަރާތަކަށެވެ.

ޓިން

"ޓިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޕެޔަރ...

ޓީ.އައި.އެން

"ޓީ.އައި.އެން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު" އާ އެއްގޮތަށް ކޮންމެ މީހަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓެކްސް ދައްކާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ...

ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ

"ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތްދޭ ތަންތަނުން ވިއްކާ ތަކެއްޗާއި ދޭ ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން...

ޓުއަރ ގައިޑް

"ޓުއަރ ގައިޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީން ދޫކުރާ ޓުއަރ ގައިޑުކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށަށް...

ޓޫރިސްޓެއް

"ޓޫރިސްޓެއް" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭއަށް އަންނަ ދިވެހިރަށްޔިތަކު ނޫން " ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" ނެތް ކޮންމެމީކަށެވެ. " ރެސިޑެންޓް ޕާރމިޓް" އަކީ،...

ޓޫރިސްޓެއް

"ޓޫރިސްޓެއް" ނުވަތަ "ގެސްޓެއް" ނުވަތަ "ފަތުރުވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ދިވެހި ރައްޔިތުން ނޫން މީހުންގެ ތެރެއިން ގާނޫނު ނަންބަރު1/2007...

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ

"ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެތަނެއްގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކިރޭޓަކުން އަގު ދައްކާގޮތަށް ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭ...

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް

"ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓުތައް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަތުރުވެރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ރިޒޯޓުތަކަށާއި، ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކަށެވެ.

ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް

"ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނިދުމާއި ކެއުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ޓޫރިސްޓުން ބައިތިއްބުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރަށަކަށް، ނުވަތަ ރަށެއްގެ ތެރެއިން...

ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު

"ޓޫރިސްޓް އުޅަނދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް ނިދުމާއި ކެއުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް، އަދި އެ އުޅަދެއްގައި ހޭދަކުރާ...

ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ

"ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިން ބޭތިއްބުމަށް މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށެވެ.

ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް

"ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން ކަނޑައަޅާ ފެންވަރަކަށް ނިދުމާއި ކެއުން ނުވަތަ ނިދުން ހަމަޖެހޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ،...

ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް

'ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް' ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހިދުމަތްދިނުމަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ފީނުމުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި،...

ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ

"ޓޫރިޒަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އަށެވެ.

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު

"ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/1999 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު) އަށެވެ.

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް

"ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 2/1999 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ 35 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނެގޭ ޓެކްހަށެވެ....

ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް

"ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 15/1979 ގެ "ނޯޓް" ގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓެއް" ނުވަތަ (ށ) ގައި ބަޔާން...

ޓެރެރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުން

"ޓެރެރިޒަމްގެ ހަރަކާތްތަކަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޓެރެރިޒަމްގެ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އެ ފައިސާ އެއްކޮށް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ބޭނުންކުރުމުގެ...

ޓެރެސްޓްރިއަލް

"ޓެރެސްޓްރިއަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބިންމަތީގައި ނުވަތަ ބިންމަތީގައި ހުރި ތަނެއްގައި އެންޓަނާ ޖަހައިގެން، އެ އެންޓަނާ މެދުވެރިކޮށް އެކިއެކި ސިގްނަލްތައް...

ޓެކުން

"ޓެކުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އަނެކާއަށް އެކަމުގެ މަންފާއެއް އޮތްކަން ދައްކައިގެން ފައިދާއެއް ނުވަތަ ހިދުމަތެއް ކޮށްދޭން ބުނެ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ވެވިދާނެކަން،...

ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް ފީ

"ޓެކްނިކަލް ސަރވިސް ފީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ، ޓެކްނިކަލް، މެނޭޖީރިއަލް ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންސީ ފަދަ ހިދުމަތަށް...

ޓެކްސީ

"ޓެކްސީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ލައިސަންސް ލިބިގެން ފަސިންޖަރުންނާއި ލުއި ދާގީނާ އުފުލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގެއް ދިނުމާއެކު އެއް ތަނުން...

ޓެކްސީ ސެންޓަރު

"ޓެކްސީ ސެންޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ލައިސަންސް ލިބިގެން ޓެކްސީގެ ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޓެކްސް

”ޓެކްސް“ ނުވަތަ ”ޓެކުހެއް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދެވޭ ހިދުމަތެއް ނުވަތަ ކޮށްދެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ނަގާ އަގެއް، ފީއެއް...

ޓެކްސް ނުވަތަ ”ޓެކުހެއް“

”ޓެކްސް“ ނުވަތަ ”ޓެކުހެއް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދެވޭ ހިދުމަތެއް ނުވަތަ ކޮށްދެވޭ ކަމަކާ ގުޅިގެން، ގަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތީން ނަގާ އަގެއް، ފީއެއް...

ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު

"ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތު" ނުވަތަ ޓެކްސްގެ މުއްދަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ގާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަށެވެ.

ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ

"ޓެކްސް ބިނާކުރެވޭ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީން އުނިކުރުމަށް ގާނޫނު...

ޓެކްސް އަހަރު

"ޓެކްސް އަހަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީލާދީ އަހަރުގެ 1 ޖަނަވަރީ އިން 31 ޑިސެންބަރަށެވެ.

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން

"ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން އަންގާ އެންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ޓެކްސްއާބެހޭ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ބަލާކަން...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަޔަރު، ނުވަތަ ރޭޑިއޯ، ނުވަތަ އޮޕްޓިކަލް، ނުވަތަ އެހެނިހެން އިލެކްޓްރޯމެގްނެޓިކް ނިޒާމުތަކެއް މެދުވެރިކޮށް،...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން ނަންބަރިންގ ޕްލޭން

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަން ނަންބަރިންގ ޕްލޭން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ނަންބަރުތައް ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތާއި ނަންބަރުތައް...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތް

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ނެޓްވަރކެއްގެ ޒަރީޢާއިން ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ މުއާޞަލާތީ ހިދުމަތަށެވެ.

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ނެޓްވަރކް

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ނެޓްވަރކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކިގޮތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނުވަތަ އަމާޒުނުކޮށް، ނުވަތަ މި ދެ ގޮތުގެމަތިން ބޭނުންކުރެވޭ އިލެކްޓްރޯ...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ އިކުއިޕްމަންޓް

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ އިކުއިޕްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނެޓްވަރކްގެ ވަސީލަތްތަކާއި ހިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން ބޭނުންކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ އޮފިސަރު

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާދެވޭ ކޮންމެ މީހަކާއި އޮތޯރިޓީގެ މެންބަރަކަށް ނުވަތަ...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ވިޔަފާރި

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ވިޔަފާރި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތްތައް ނުވަތަ ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ އިކުއިޕްމަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ...

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ސިނާއަތު

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ސިނާއަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ށާމިލުވާ ޞިނާޢަތަކަށެވެ....

ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ސިނާޢަތު

"ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ސިނާޢަތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޓެލެކޮމިއުނިކޭށަންގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ށާމިލުވާ ސިނާޢަތުތަކަށެވެ....

ޓޯވކުރުން

"ޓޯވކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ޕާކު ކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދު ހުރިތަނުން ނަގައިގެން ގެންދާ ގެންދިއުމަށެވެ.

ޓޯޗަރ

"ޓޯޗަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މާއްދީ އަނިޔާއާއި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއާއި ރަހުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭ ފަދަ އަދަބުތަކަށެވެ.

ޓޯޗަރ

"ޓޯޗަރ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މާއްދީ އަނިޔާއާއި ނަފްސާނީ އަނިޔާއާއި ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލާއި އިންސާނީ ކަރާމާތް ގެއްލޭފަދަ އަދަބު ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާ

"ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޯޗަރގެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލެއްގެ...

ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާ

"ޓޯޗަރ ކުރެވޭ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓޯޗަރގެ އަމަލެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ރަހުމްކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތި އަމަލެއްގެ...

ޓްރައިބިއުނަލް

”ޓްރައިބިއުނަލް“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ދެފަރާތެއްގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ވަކިކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ހިލާފު އުފެދިފައިވާ ހާލަތުގައި،...

ޓްރާންސިޓްގައިވާ ކޮންސައިންމަންޓް

"ޓްރާންސިޓްގައިވާ ކޮންސައިންމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ފައިޓޯސެނިޓަރީ މިންގަނޑުތައް އެމައްޗަށް ހިނގާ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްނުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

ޓްރާންސްށިޕްމަންޓް

"ޓްރާންސްށިޕްމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެހެން ގައުމަކަށް ގެންދިޔުމުގެ މަގުމަތީގައި ރާއްޖެއަށް ގެންނަ މުދާ، ރާއްޖެއަށް ގެނެސް، އެ ގައުމަށް ފޮނުވުމަށްޓަކައި...

ޓްރާންޒިޓް ފަސިންޖަރުން

"ޓްރާންޒިޓް ފަސިންޖަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ގައުމަކުން ފުރައިގެން އަނެއް ގައުމަކަށްދާ މަގުމަތީގައި ފްލައިޓް ބަދަލު ކުރުންފަދަ ބޭނުމަކަށް 24...

ޓްރާންޒިޓްކުރުން

"ޓްރާންޒިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ގައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުން...

ޓްރާންޒިޓްކުރުން

"ޓްރާންޒިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ގައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ...

ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް

"ޓްރެވަލް ޑޮކިއުމަންޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ވައިގެދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ނުވަތަ ކަނޑުދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ގައުމެއްގެ ރަސްމީ...

ޓްރެފިކް ފުލުހުން

"ޓްރެފިކް ފުލުހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 5/2008 (ފުލުހުންގެ ގާނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރެފިކް ބަލަހައްޓަން ކޮމިށަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އެކަށައަޅާ...

ޓްރެޒަރީ ބިލް

"ޓްރެޒަރީ ބިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ މޫނުމަތީގެ އަގުގެ ޑިސްކައުންޓަކާއެކު ވިއްކާ، ސަރުކާރުގެ މާލީ ލިޔުމަށެވެ.

ޔުނީފޯމު ހިދުމަތުގެ މުއައްޒިފުން

"ޔުނީފޯމު ހިދުމަތުގެ މުއައްޒިފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގައި...

ޔޮޓް ބަނދަރު

"ޔޮޓް ބަނދަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޔޮޓާއި އެފަދައެހެން އުޅަނދު ބަނދަރު ކުރުމަށާއި، އެފަދަ އުޅަނދުތަކަށް އެކިއެކި ހިދުމަތް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ...

ޕަރފޯމަންސް

"ޕަރފޯމަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ލަވަ، މިޔުޒިކު އަދި މިނޫންވެސް ތަމްސީލުގެ ހަރަކާތްތަކަށާއި އަދި އެހެނިހެން އަދަބީ އަދި ސަގާފީ ހަރަކާތްތަކަށެވެ....

ޕަރފޯމް

"ޕަރފޯމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފަންނާނެއް ޕަރފޯމަންސެއް ހުށަހަޅައިދިނުމަށެވެ.

ޕަބްލިކް ހެލްތް ލެބޯޓަރީ

"ޕަބްލިކް ހެލްތް ލެބޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި ސަރަހައްދެއްގައި ލެބޯޓަރީގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކުރުމަށްޓަކައި، އާންމު ސިއްހަތާ ގުޅިގެން...

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ

"ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ބަލައި، ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެފަދަ ލިޔެކިޔުމުގައި ސޮއިކުރާ...

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ

“ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ” ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓި ންގގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ޤާނޫނަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ...

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

"ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހިންގާ ކުންފުންޏަށެވެ.

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މުވައްޒިފުން

"ޕަބްލިކް ސަރވިސް މުވައްޒިފުން" ކަމަށް ވުނެފައި އެ ވަނީ ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި އެ ތަންތާގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެ މުއައްސަސާއިން...

ޕާކު ކުރުން

"ޕާކު ކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި އިންޖީނު ނިއްވާފައި ޑްރައިވަރެއް ނެތި އުޅަނދު ބާއްވާފައި އޮންނަ އޮތުމަށެވެ.

ޕާކުކުރުން

"ޕާކުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ތަނެއްގައި، ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގައި، އިންޖީނު ނިއްވާފައި ޑްރައިވަރެއްނެތި އުޅަނދު ބާއްވާފައި އޮންނަ އޮތުމަށެވެ.

ޕާސްޕޯޓު

"ޕާސްޕޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބައިނަލްއަގްވާމީ ދަތުރުފަތުރުގައި، މީހެއްގެ ގައުމީ ނިސްބަތާއި މީހެއްގެ ތަފްސީލު އަންގައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ، އެމީހެއްގެ...

ޕާޓީ ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީ

"ޕާޓީ" ނުވަތަ "ސިޔާސީ ޕާޓީ" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ...

ޕާޓްނަރށިޕް

"ޕާޓްނަރށިޕް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (1) އެ މައްޗަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރށިޕްގެ ގާނޫނު) ހިނގާ ޕާޓްނަރށިޕްތައް؛ އަދި (2) ވިޔަފާރި ހަރަކާތަކު...

ޕާޓްނަރށިޕް

"ޕާޓްނަރށިޕް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރށިޕްގެ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ ޕާޓްނަރށިޕްތަކަށެވެ.

ޕާޓްނަރު

"ޕާޓްނަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕާޓްނަރށިޕެއްގެ ބައިވެރިއަކަށެވެ.

ޕާޓްނަރު

"ޕާޓްނަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕާޓްނަރށިޕެއްގެ ބައިވެރިއަކަށެވެ.

ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް

"ޕިރަމިޑް ސޭލްސް ސްކީމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަށްޓަކައި އެކުލަވައިލެވޭ ކޮންމެ ޕްލޭނެއް، ނުވަތަ ހިންގާ ކޮންމެ މަށްރޫއަކަށެވެ: (1) މީހަކު...

ޕެންށަނަށް ބަލާ މުސާރަ

"ޕެންށަނަށް ބަލާ މުސާރަ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕެންށަން އޮފީހުގެ ބޯޑުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގައި ޕެންށަނަށް ބަލާ މުސާރަކަމުގައި ކަނޑައަޅާ މުސާރަތަކާ އިނާޔަތްތަކަށެވެ....

ޕެންށަން އުމުރު

"ޕެންށަން އުމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، 65 އަހަރަށެވެ.

ޕެންށަން އެސެޓްސް

"ޕެންށަން އެސެޓްސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންށަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ގާނޫނުގެ ދަށުން ނަގާ ފައިސާއަށާއި، އެފައިސާ އިންވެސްޓްކޮށްގެން...

ޕެންށަން އޮފީސް

"ޕެންށަން އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު) ގެ ދަށުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ "މޯލްޑިވްސް ޕެންށަން އެޑްމިނިސްޓްރޭށަން...

ޕެންށަން އޮފީސް

"ޕެންށަން އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމުކުރެވޭ މޯލްޑިވްސް ޕެންށަން އެޑްމިނިސްޓްރޭށަން އޮފީހަށެވެ.

ޕެރޯލް

"ޕެރޯލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖަލުގައި ހުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހުކުމުގެ މުއްދަތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މިންވަރެއް ތަންފީޒުވެ ނިމިފައިވާ...

ޕެސްޓިސައިޑް

"ޕެސްޓިސައިޑް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ޕެސްޓް ނައްތާލުމަށާއި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެއްވެސް...

ޕެސްޓިސައިޑްގެ ކުނި

"ޕެސްޓިސައިޑްގެ ކުނި" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެސްޓިސައިޑްގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް އެކުލެވޭ، ކުނީގެ ގޮތުގައި އުކާލާ އެއްވެސް ބާވަތްތަކަށެވެ.

ޕެސްޓް

"ޕެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކެއުމުގެ ބާވަތްތަކާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ހެދިބޮޑުވުމަށް ހުރަސްއަޅާ ނުވަތަ އެ މަރުހަލާތަކުގައި ގެއްލުންދޭ،...

ޕެސްޓް

"ޕެސްޓް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ގަސްގަހާގެއްސަށް ނުވަތަ ގަހުގެ ބައިތަކުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ގެއްލުންދޭ ގަހުގެ ބާވަތް، ޖަނަވާރު، ނުވަތަ ބަލި ފަތުރާ އެހެނިހެން...

ޕެސްޓް މަދުން އުޅޭ ސަރަހައްދު

"ޕެސްޓް މަދުން އުޅޭ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ވަކި ބާވަތެއްގެ ޕެސްޓެއް މަދު މިންވަރަކަށް އުޅޭ، އަދި އެކަން ބަލައި، ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ނައްތާލުމުގެ...

ޕޭމަންޓް އަސާސް

"ޕޭމަންޓް އަސާސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދޭ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު، އިންވޮއިސް އަސާސްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަދި، ލިބިގަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު، ދައްކާ...

ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަން

"ޕޮލިޓިކަލީ އެކްސްޕޯސްޑް ޕަރސަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ މުހިންމު ޒިންމާއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ބޭރު ގައުމެއްގައި އަދާކުރުމަށް އައްޔަންކުރެވިފައިވާ...

ޕޯސްޓު

"ޕޯސްޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ފޮނުވޭ ސިޓީ، ޕޯސްޓް ކާޑު، ޕާރުސަލް އަދި އެނޫންވެސް އެފަދަ ތަކެތި ފޮނުވުމަށް ބޭނުންކުރާ އަސާސީ...

ޕޯސްޓުގެ ހިދްމަތް

"ޕޯސްޓުގެ ހިދްމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޯސްޓާއި ކުރިއަރ ހިދްމަތްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

ޕޯސްޓުގެ ހިދްމަތް ދޭ ފަރާތް

"ޕޯސްޓުގެ ހިދްމަތް ދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕޯސްޓާއި ކުރިއަރ ހިދްމަތް ދޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުން

"ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދައުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަނެއްގައި ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ސަރުކާރުން މިލްކުކުރާ ހިއްސާ ނުވަތަ މަސްލަހަތު،...

ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު

"ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، 51 (ފަންސާސް އެކެއް) އަށްވުރެ މަދު އަދަދެއްގެ އިންވެސްޓަރުން ހިމެނޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑަކަށެވެ.

ޕްރިންޓް މީޑިއާ

"ޕްރިންޓް މީޑިއާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަރުދާހުގައި ޗާޕުކުރެވިގެން ފޮތްފޮތާއި، ނޫސް މަޖައްލާ، ޖަރނަލް ފަދަ އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި ހަބަރާއި މައުލޫމާތު...

ޕްރިސްކްރިޕްށަން

"ޕްރިސްކްރިޕްށަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭހުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި، ބޭސްކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ޑޮކްޓަރަކު އާންމުކޮށް...

ޕްރީ ސްކޫލް

"ޕްރީ ސްކޫލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އުމުރުން 4 އަހަރާއި 6 އަހަރާދެމެދުގެ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލް ތައުލީމު ދިނުމަށް ހާއްސަ ސްކޫލްތަކަށެވެ.

ޕްރީ-ހާވެސްޓް އިންޓަވަލް

"ޕްރީ-ހާވެސްޓް އިންޓަވަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކުގައި ޕެސްޓިސައިޑް ރެސިޑިއު ހަރުލާފައި ނުހުންނަގޮތަށް ހެދުމުގެ ގޮތުން،...

ޕްރެޒިޑެންށިއަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން

"ޕްރެޒިޑެންށިއަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ރިޔާސީ ގަނޑުވަރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި...

ޕްރޮބޭށަން

"ޕްރޮބޭށަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ވަޒީފާ ދެވޭ މުއްދަތުން ފެށިގެން ވަޒީފާ ދެވޭ ފަރާތަކީ އެ ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ގާބިލުކަން ހުރި ފަރާތެއްތޯ...

ޕްރޮބޭށަން އޮފިސަރ

"ޕްރޮބޭށަން އޮފިސަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި މުއްދަތަކަށް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާއަކުން އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން، އެފަރާތަކީ ކުއްޖާގެ ހާލަތު...

ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓް

"ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަދަދު ކަނޑައެޅިގެންވާ ފައިސާއެއް، ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހަކަށް، ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފައިވާ މީހާގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ ހިފައިގެންދާ...

ޕްރޮގްރާމް ށެޑިއުލް

"ޕްރޮގްރާމް ށެޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާއިން ކަނޑައަޅާ އެކިއެކި ބާވަތުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރަމުންދާނެގޮތުގެ...

ޕްރޮގްރާމް ށެޑިއުލް

"ޕްރޮގްރާމް ށެޑިއުލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އާންމު ޕްރޮގްރާމްތަކާއި، ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ޕްރޮގްރާމްތައް...

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

"ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް، އޭނާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 9/2008 (ޕްރޮސިކިއުޓަރ...

ޕްރޮޑިއުސަރު

"ޕްރޮޑިއުސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޯޑިއޯ ވިށުއަލް މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އަޑުގެ ރިކޯޑިންގއެއް އުފެއްދުމަށް އިސްނެގި ނުވަތަ އެ އުފެއްދުމަކަށް ޒިންމާދާރުވާ...

ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކާފައިވާ ބިން

"ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިއްކާފައިވާ ބިން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ށަރުުތު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، މެދުދިޔައިގައި ކަނޑުގެ...

ޕްރޮޖެކްޓް ހައްގު

"ޕްރޮޖެކްޓް ހައްގު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަހައްދުގައިވާ ބިމާ ގުޅޭގޮތުން ދޫކުރެވޭ އަންނަނިވި ހައްގުތަކުގެ ތެރެއިން ހައްގަކަށް، ނުވަތަ...

ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަހައްދު

"ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގާ ސަރަހައްދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ގާނޫނުއަސާސީގެ 302 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް ހައްގު ދޫކުރެވޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ...

ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކޮރަންޓީން ސާރވިސަސް

"ޕްލާންޓް އެންޑް އެނިމަލް ކޮރަންޓީން ސާރވިސަސް" ކަމުގައި ބުނެފައިއެވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިށަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރގެ ދަށުން، ގަސްގަހާ ގެއްސާއި ދިރޭ...

ޕްލެޖް

"ޕްލެޖް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮންޓްރެއްޓެއް ނުވަތަ އަހުދެއް އަދާކުރާނެކަމުގެ ގެރެންޓީގެ ގޮތުގައި މުދަލެއް ރަހުނުކުރުމަށް ނުވަތަ އެކަށައެޅުމަށެވެ.

ޖަނަވާރު

"ޖަނަވާރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އިންސާނުން ފިޔަވައި، އެއްގަމުގައި އުޅޭ ނުވަތަ ކަނޑުގައި އުޅޭ ފުރާނަލެއްވި ކޮންމެ މަހްލޫގެއްމެ ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

ޖަމްއިއްޔާ

"ޖަމްއިއްޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ، ވިޔަފާރިކުރުމާއި ވިޔަފާރި ފައިދާ ނޫން މަގްސަދުތަކުގައި ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހަދާ ޖަމްއިއްޔާ، ކްލަބް ފަދަ ޖަމާއަތްތަކަށެވެ.

ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހާ

"ޖަލަށް ގެނެވޭ މީހާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރަން ގެންނަ މީހުންނާއި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ކޯޓް އަމުރެއްގެ...

ޖަލު

"ޖަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2013) ގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ ރިމާންޑް ޖަލުތަކާއި އާންމު ޖަލުތައް...

ޖަލު އޮފިސަރު

"ޖަލު އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރިމާންޑް ޖަލެއް ނުވަތަ އާންމު ޖަލެއްގައިނަމަ، ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2013)ގެ 17 ވަނަ މާއްދާގައި...

ޖަލްދުކުރުން

"ޖަލްދުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހަށިގަނޑަށް ނުރައްކާތެރި އަނިޔާ ނުލިބޭނޭ ގޮތެއްގެމަތިން، އަދަބެއް ރަމްޒުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ހަންމުށިން ނުވަތަ ދުއްރައިން...

ޖިނާއީ ބަންދު

"ޖިނާއީ ބަންދު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދައުލަތުގެ ބަންދެއްގައި، އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ހުންނަ ހުރުމަށެވެ: (1) ށަރީއަތަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ...

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް

"ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 1 (އެކެއް) އަހަރުދުވަހުގެ...

ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް

"ޖިނާއީ ބޮޑު ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ބަޔާންކުރާ ޖިނާޔަތުގެ ކުށްތަކާއި، އެހެން ގާނޫނެއްގައި 10 (ދިހައެއް) އަހަރުދުވަހަށްވުރެ...

ޖިނާއީ ކުށެއް

"ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ޖިނާއީ ކުށް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކޮންމެ ކުށަކަށެވެ.

ޖިނާއީ ކުށެއް

"ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެދޭ ބޭރު ގައުމުތަކުގެ...

ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު

"ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ ހާއްސަ ގާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ޖިނާއީ ކުށް ކަނޑައެޅުމުގެ...

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ށަރީއަތް

"ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ށަރީއަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމުގެ ދައުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ...

ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހްގީގު

"ޖިނާއީ މައްސަލައެއްގެ ތަހްގީގު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށެއް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ކުށާ ގުޅިގެން...

ޖިންސީ ނިޔަތް

"ޖިންސީ ނިޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ށަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމެއް ފުއްދުމަށް ވަކިކަމެއްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށެވެ. ނުވަތަ އެ މަގްސަދު ހާސިލުކުރުމަށް...

ޖިންސީ ނިޔަތް

"ޖިންސީ ނިޔަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ށަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމެއް ފުއްދުމަށް ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުމަށެވެ. ނުވަތަ ށަހުވާނީ އެދުންވެރިކަމެއް...

ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުން

"ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޖިންސީ ކުށް ކުރާ މީހުންގެ ދަފްތަރުގައި ނަން ހިމެނުން ލާޒިމުކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

ޖިންސީ އަނިޔާ

"ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ރޭޕްކުރުން ކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލާ، އޭނާގެ ޖިންސީ...

ޖިންސީ އަނިޔާ

"ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދެމަފިރިން ކަމުގައި ނުވާ ދެމީހުންގެ މެދުގައި، ރޭޕްކުރުން ކަމަށް ނުވާގޮތަށް، މީހެއްގެ ރުހުމާ ނުލާ، އޭނާގެ ޖިންސީ...

ޖިންސީ އަނިޔާ

"ޖިންސީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ގެވެށި އަނިޔާގެ ށިކާރައަކަށްވީ މީހާގެ ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާފަދަ އަނިޔާކުރުމާއި ލަދުގެންނެވުމާއި...

ޖިންސީ އަމަލު

"ޖިންސީ އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ: (1) އިސްލާމީ ށަރީއަތުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އެހެން މީހެއްގެ ޖިންސީގުނަވަނުގައި ނުވަތަ ފުރަގަސްފަރާތުގައި...

ޖިންސީ އަމަލު

"ޖިންސީ އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ޖިމާއުވުންކަމަށްވިޔަސް، އަތްލުންކަމަށްވިޔަސް، އަދި އެހެން އަމަލެއް ހިންގުންކަމަށްވިޔަސް، އެކަށީގެންވާ މީހެއްގެ...

ޖިންސީ އަމަލު

"ޖިންސީ އަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހަކާއެކު ޒިނޭކުރުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ނުވަތަ މީހެއްގެ ޖިންސީ ގުނަވަނެއްގައި އަތްލުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،...

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ އަމަލު

"ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުމުގެ އަމަލު" މި އިބާރާތަށް ދީފައިއެވަނީ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 16/2014)...

ޖިންސީ ގުނަވަނެއް

"ޖިންސީ ގުނަވަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ފިރިހެނެއްގެނަމަ އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށެވެ. އަންހެނެއްގެނަމަ އޭނާގެ ކުރިމަތި ފަރާތަށާއި މޭމައްޗަށެވެ. މީގެއިތުރުން،...

ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނެއް

"ޖިންސީ ގުނަވަން ނޫން ގުނަވަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ ފުރަގަސްފަރާތަށް ނުވަތަ އަނގައަށެވެ.

ޖިންސީ ގޯނާ

"ޖިންސީ ގޯނާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުއްޖާއަށް ކުރިމަތިކުރުވާ، ނުވަތަ ތަހައްމަލުކުރުވާ ނުވަތަ އޭނާއަށް ދައްކައިގެން ކުރާ ކޮންމެ ޖިންސީ އަމަލަކަށެވެ....

ޖިސްމާނީ އަނިޔާ

"ޖިސްމާނީ އަނިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑުން ބަޔަކަށް ގަސްދުގައި ދީފައިވާ ކަމަށް...

ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން

"ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2011) ގެ 27 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކޮށް...

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

"ޖުމްލަ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ހިސާބުކުރާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ލިބޭ، ގާނޫނު ނަންބަރު 25/2019 (އާމްދަނީން ޓެކްސްނެގުމުގެ ގާނޫނު) ‏12‏ ވަނަ މާއްދާގައި...

ޖުމްލަ އާމްދަނީ

"ޖުމްލަ އާމްދަނީ" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މުދަލާއި ހިދުމަތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ޖުމްލަ އަދަދުން އެއްވެސް ހަރަދެއް ކެނޑުން ނުވަތަ އުނިކުރުމުގެ ކުރިން އަންނަ...

ޖުޑިށަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން

"ޖުޑިށަލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒިފުން" ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ އަދުލުއިންސާފު ގާއިމުކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހިދުމަތްކުރާ މުވައްޒިފުންނަށެވެ.

ޖުޑީށަލް ކައުންސިލް

"ޖުޑީށަލް ކައުންސިލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަމާބެހޭ ގާނޫނެއްގެ ދަށުން އުފައްދައި، އެ ކައުންސިލްގެ އިހްތިސާސް އެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްދީފައިވާ ކައުންސިލަށެވެ.

ޖެންޑަރ

"ޖެންޑަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ސަގާފީ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ދެވިފައިވާ މާނަކުރުމަށެވެ....

ޗާންސެލަރ

"ޗާންސެލަރ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރަށެވެ.

ޗެނަލް

“ޗެނަލް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ސްޓޭށަ ނެއްގެ އައިޑެންޓިފިކޭށަންގެ ދަށުން ފޮނުވޭ ކޮންޓެންޓަށެވެ.

ޗެނަލް ރަޖިސްޓްރީ

“ޗެނަލް ރަޖިސްޓްރީ” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރީބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް، ވަކި ޗެނަލެއް ދެއްކުމަށް ކޮމިށަނުން ދޫކުރާ ހުއްދައަށެވެ.

ޗެނަލް ޕެކޭޖް

“ޗެނަލް ޕެކޭޖް” ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތަފާތު ޗެނަލްތަކެއް އެއްކޮށްގެން ލިސްޓްކޮށް ވަކި ނަމެއްގެ ދަށުން އެއް އަގަކަށް ދޫކުރާ ޕެކޭޖްއަކަށެވެ.

ޗެކް

"ޗެކް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދޫކުރާ މީހާގެ ފަރާތުން ލިޔެ ސޮއިކޮށް، އޭގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ މީހަކަށް، ނުވަތަ އޭނާގެ އަމުރަށް، ނުވަތަ އެހިފައިގެންދާ...

ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ

"ޗެއިން އޮފް ކަސްޓަޑީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ގަވާއިދުގައި ބުނެފައިވާ ތަކެތި އެކަކު އަތުން އަނެކަކު އަތަށް ހަވާލުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް...

388
ގާނޫނު
979
ގަވާއިދު
1279
ގާނޫނީ ރަދީފު
10
ފައިލްތައް

މި ވެބްސައިޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ށަރުއީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާ ބޭފުުޅުންނާއި އަދި އެދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިވެހރިާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ގާނޫނީ މުސްތަލަހުތަކާއި މަފްހޫމްތަކާއި، ޕްރީސިޑެންޓްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ވެބްސައިޓެކެވެ. މި މަސައްކަތަކަކީ ހިލޭސާބަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލާއި އަދި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އެދާކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ 2020-09-30