ގާނޫނީ ރަދީފު

ނުކުޅެދުންތެރިކަން

"ނުކުޅެދުންތެރިކަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ތިމާ އަމިއްލައަށް ތިމާގެ ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް...

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް

"ހުއްދަނޫން ޖިންސީ މުއާމަލާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ތިމާއާ އެއް ޖިންސުގެ މީހަކާއެކު ނުވަތަ ތިމާ އިނދެގެންއުޅޭ...

އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން

"އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ (1) ފިރިހެނެއްގެ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރަށް...

ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން

އަންނަނިވި "ހުއްދަނޫން ޖިންސީ ގުޅުން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޒިނޭކުރުން ނުވަތަ އެއްޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން...

ހުއްދަނޫން ކައިވެނި

"ހުއްދަނޫން ކައިވެނި" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިވ ޢަމަލުންކުރެ އަމަލެއް ކުރުމަށެވެ: (1) ހަަތަރު އަނބީންނާއި...

އޮޅުވާލުމުގެ އަމަލު

(ހ) "އޮޅުވާލުމުގެ އަަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ މުދަލަކާ ނުވަތަ ހިދުމަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ...

ގަވާއިދު

367
ގާނޫނު
881
ގަވާއިދު
1086
ގާނޫނީ ރަދީފު
10
ފައިލްތައް

މި ވެބްސައިޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ށަރުއީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާ ބޭފުުޅުންނާއި އަދި އެދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިވެހރިާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ގާނޫނީ މުސްތަލަހުތަކާއި މަފްހޫމްތަކާއި، ޕްރީސިޑެންޓްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ވެބްސައިޓެކެވެ. މި މަސައްކަތަކަކީ ހިލޭސާބަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލާއި އަދި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އެދާކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ 2020-05-10