ގާނޫނީ ރަދީފު

ޓްރާންޒިޓް ފަސިންޖަރުން

"ޓްރާންޒިޓް ފަސިންޖަރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއް ގައުމަކުން ފުރައިގެން އަނެއް ގައުމަކަށްދާ މަގުމަތީގައި...

ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު (އެކްސްޓްރެޑިށާއި ގުޅޭ)

"ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 1/2015)...

ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު

"ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެކްސްޓްރަޑިށަންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 1/2015)...

ހާއްސަ ކޯޓެއް ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް"

"ހާއްސަ ކޯޓެއް" ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ގައުމެއްގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް،...

ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު

"ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން...

މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

"މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް" ނުވަތަ "ފޮރިން މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ހާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް...

388
ގާނޫނު
979
ގަވާއިދު
1279
ގާނޫނީ ރަދީފު
10
ފައިލްތައް

މި ވެބްސައިޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ އަދި ށަރުއީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރި ވެލައްވާ ބޭފުުޅުންނާއި އަދި އެދާއިރާއިން ތައުލީމު ހާސިލުކުރައްވާ ދަރިވަރުންނަށް ލުއިފަސޭހަ ކަމާއެކު ދިވެހރިާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި، ގާނޫނީ މުސްތަލަހުތަކާއި މަފްހޫމްތަކާއި، ޕްރީސިޑެންޓްތައް ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރެވުނު ވެބްސައިޓެކެވެ. މި މަސައްކަތަކަކީ ހިލޭސާބަހަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތެއް ކަމުން، ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލާއި އަދި މުހިންމު މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު އެދާކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓްކުރީ 2020-09-30