-

އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭށަން ސްޓޭންޑަރޑްސް

(އެހެނިހެން ނަންބަރު 2023-10)

(މި ސްޓޭންޑަރޑްސް އަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 23 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ސްޓޭންޑަރޑްގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ސްޓޭންޑަރޑްގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2020-26)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު