-

ފޮރިން ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕޮލިސީއަށް ގެންނަ 1 ވަނަ އިސްލާހު

(ޕޮލިސީ ތާރީހް 13 ޖޫން 2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ޕޮލިސީގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ޕޮލިސީގެ  ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ޕޮލިސީ

ފޮރިންގ ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމެންޓް ޕޮލިސީ (ޕޮލިސީ ތާރީހް 11 ފެބްރުއަރީ 2020)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު