-

ގައިޑްލައިން ފޯރ އިންސްޓިޓިއުށަނަލް އޮޑީޓް

2022-30 03 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

ގައިޑްލައިން ފޯރ ޕްރޮގްރާމް އޮޑިޓް

2023-30 30 ސެޕްޓެންބަރު 2023 - 9 މަސް ކުރިން

ގައިޑްލައިންސް ފޮ އީ-ލާރނިންގ

2022-28 25 އޮގަސްޓް 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

ގައުމީ އިނާމު 2018

03 އޮގަސްޓް 2019 - 4 އަހަރު ކުރިން

ގައުމީ އިނާމް 2017

07 އޮކްޓޫބަރު 2017 - 6 އަހަރު ކުރިން