-

މޯލްޑިވްސް ނޭށަނަލް ޕްރޮފެށަނަލް ސްޓޭންޑަރޑްސް ފޯ ޓީޗަރސް

(އެހެނިހެން ނަންބަރު 2023-10)

(މި ސްޓޭންޑަރޑްސް އަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 24 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގައި)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ސްޓޭންޑަރޑްގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ސްޓޭންޑަރޑްގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

(ނެތް)

 

ގުޅުންހުރި ގާނޫނު

ތައުލީމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2020-24)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު