-

ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 95/2020)

2020-95 10 އޮކްޓޫބަރު 2020 - 3 އަހަރު ކުރިން

ފަޅުވެރިން ގެ ތަމްރީނާ އި ސަނަދާގުޅޭ ގަވާއިދު

2023-20 17 ޖަނަވަރީ 2023 - 10 މަސް ކުރިން

ފައިނޭންސިންގް ވިޔަފާރިއާބެހޭ ގަވާއިދު

2021-132 18 އޮކްޓޫބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން