-

އެއްމެދު އިމާރާތާބެހޭ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2006 18 އޭޕްރިލް 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

މަސްވެރިކަމުގެ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

0000-00 03 އޭޕްރިލް 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2017-20 23 މާރިޗު 2022 - 1 އަހަރު ކުރިން

ގްރީން ޓެކްސް ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2015-181 24 ސެޕްޓެންބަރު 2022 - 8 މަސް ކުރިން

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2019-110 23 އޮކްޓޫބަރު 2022 - 7 މަސް ކުރިން