-

ގައުމީ ބަހަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ގާނޫނު

2011-09 11 ޑިސެންބަރު 2015 - 6 އަހަރު ކުރިން

ގައުމީ އަރުށީފުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 16/2011)

2011-16 18 ޑިސެންބަރު 2015 - 6 އަހަރު ކުރިން

ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2011-03)

2011-03 14 ޑިސެންބަރު 2015 - 6 އަހަރު ކުރިން

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2019-05)

2019-05 25 ޖުލައި 2019 - 3 އަހަރު ކުރިން

ގާނޫނު ނަންބަރ 06/1972ޖ. އުވާލުމުގެ ގާނޫނު

1998-05 22 އޭޕްރިލް 2022 - 7 މަސް ކުރިން

ގާނޫނު ނަންބަރ 12/1981 އުވާލުމުގެ ގާނޫނު

1998-04 22 އޭޕްރިލް 2022 - 7 މަސް ކުރިން

ގާނޫނު ނަންބަރު 01/1979 އުވާލުމުގެ ގާނޫނު

1998-08 22 އޭޕްރިލް 2022 - 7 މަސް ކުރިން