-

ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2016-12 30 ޑިސެންބަރު 2021 - 11 މަސް ކުރިން

ޖުޑީށަލް ސަރވިސް ކޮމިށަނުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2008-10 28 ޑިސެންބަރު 2021 - 11 މަސް ކުރިން

ގާނޫނީ ފަންނުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2019-05 13 ޑިސެންބަރު 2021 - 11 މަސް ކުރިން

ގާނޫނުއަސާސީ - 2008 (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2008-00 30 ނޮވެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2015-11 01 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2010-13 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 11 މަސް ކުރިން

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

1999-02 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ބިިމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2002-01 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ގާނޫނުލްއުގޫބާތު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2014-09 02 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ސިވިލް ސަރވިސް ގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2007-05 10 ޑިސެންބަރު 2021 - 11 މަސް ކުރިން