-

ގާނޫނުއަސާސީ - 2008 (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2008-00 30 ނޮވެންބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން

އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2008-11 22 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ޓޫރިޒަމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

1999-02 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ބިިމާބެހޭ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2002-01 03 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

އޮޑިޓް ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2007-04 12 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ސިޓިޒެންށިޕް ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

1969-04 27 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނު - 2008 (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2008-12 23 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނު 1998 (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

1998-01 28 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2006-03 28 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން

ގާނޫނުލްއުގޫބާތު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2014-09 02 ޑިސެންބަރު 2021 - 2 އަހަރު ކުރިން

ޖިނާއީ އިޖްރާއަތުގެ ގާނޫނު (ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް)

2016-12 30 ޑިސެންބަރު 2021 - 1 އަހަރު ކުރިން