-

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2015-09)

2015-09 12 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ޕާސްޕޯޓާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 79/1978)

1978-79 27 މޭ 2016 - 6 އަހަރު ކުރިން

ޕާޓްނަރށިޕްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2011)

2011-13 18 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން

ޕެންށަނާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2009-08)

2009-08 12 ޑިސެންބަރު 2015 - 7 އަހަރު ކުރިން