-

ފުލުހުންގެ އާންމު ގަވާއިދު (2009)

2009 26 އޮގަސްޓް 2016 - 7 އަހަރު ކުރިން

ފުލުހުންގެ ވަޒީފާގެ ގަވާއިދު 

2022-85 26 މޭ 2022 - 2 އަހަރު ކުރިން

ފުލުހުންގެ ޔުނިފޯމުގެ ގަވާއިދު

2022-10 10 ޖަނަވަރީ 2022 - 2 އަހަރު ކުރިން