-

ށަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު 2011

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 18/2011)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑް ފޮމޭޓް ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޑް ފޮމޭޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

މި ގަވާއިދަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު

1 ވަނަ އިސްލާހު

2 ވަނަ އިސްލާހު

3 ވަނަ އިސްލާހު

4 ވަނަ އިސްލާހު

5 ވަނަ އިސްލާހު

6 ވަނަ އިސްލާހު

 

މައި ގާނޫނު/ގަވާއިދު

  1. މައި ގާނޫނު 1: ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2008)
  2. މައި ގާނޫނު 2: ފަނޑިޔާރުންގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 13/2010)
  3. މައި ގަވާއިދު: ސިވިލް ސަރވިސްގެ ގަވާއިދު 2010 (ގަވާއިދު ނަންބަރު 1/2010)

 

ގުޅުންހުރި ގަވާއިދު

ށަރުއީ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 5/2011)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު