-

ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-52 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ށިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އުވައިލުމުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-83)

(މި ގަވާއިދުން ވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-52 އުވާލެވިފައި)

 

1 ވަނަ މާއްދާ - ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-52 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ށިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އުވައިލުން.

 

2 ވަނަ މާއްދާ - ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-78 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ށިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ގަވާއިދު އުވައިލުން.

 

3 ވަނަ މާއްދާ - މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ށާއިއުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

 

އުވުނު ގަވާއިދު

ށިޕިންގ އޭޖެންސީގެ ހިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-52)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު