-

މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގުން ނެގޭ ޓެކްސް: 12 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންޕުޓް ޓެކްސްގެ އަދަދު އަޅައިކެނޑުން

(ޓެކްސް ރޫލިންގ ނަންބަރު 2023-49)

(މި ރޫލިންގ އަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނީ/ފެށީ 1 ފެބުރުއަރީ 2024 ގައި)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ޓެކްސް ރޫލިންގ ގެ ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޕީ.ޑީ.އެފް. ގެ ކޮޕީއެކެވެ. މި ލިޔުމުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމުން އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2010-03)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު