-

ޖުޑިށަލް ސަރވިސް ކޮމިށަނަށް، ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން އިންތިހާބުކުރާ ފަނޑިޔާރަކު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު ނަންބަރު 2010-06)

(މި އުސޫލު ވަނީ އުސޫލު ނަންބަރު 2024-23 ގެ 23 ވަނަ މާއްދާއިން އުވާލެވިފައި)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑް ފޮމޭޓް ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޑް ފޮމޭޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

އުވި އުސޫލު

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެ ކޯޓުތަކުން ޖުޑީށަލް ސަރވިސް ކޮމިށަނަށް އިންތިހާބުކުރާ ފަނޑިޔާރު ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިހާބާ ގުޅޭ އުސޫލު (އުސޫލު ނަންބަރު 2024-23)

 

މައިގާނޫނު

ޖުޑީށަލް ސަރވިސް ކޮމިށަނުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2008-10)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު