-

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު ނަންބަރު 2024-19)

(މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 22 މޭ 2024 ގައި)

(މި އުސޫލު ވަނީ އުސޫލު ނަންބަރު 2024-20 ގެ 33 ވަނަ މާޢްދާއިން އުވާލެވިފައި)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

އުވި އުސޫލު

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު (އުސޫލު ނަންބަރު 2024-20)

 

މައި ގާނޫނު

ނެތް

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު