-

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ދޭ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު ނަންބަރު 2024-20)

(މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 23 މޭ 2024 ގައި)

(މި އުސޫލުގެ 33 ވަނަ މާއްދާއިން ވަނީ އުސޫލު ނަންބަރު 2024-19 އުވާލެވިފައި)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ނެތް

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު