-

ހާފިޒުން އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު ނަންބަރު 2021-04)

(މި އުސޫލަށް އަމަލުކުރަން ފެށީ 25 އެޕްރީލް 2021 ގައި)

(މި އުސޫލުވަނީ އުސޫލު ނަންބަރު 2024-21 ގެ (ށ) އިން އުވާލެވިފައި)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

އުވި އުސޫލު

ހާފިޒުން އިމްތިހާނު ކުރުމުގެ އުސޫލު (އުސޫލު ނަންބަރު 2024-21)

 

މައި ގާނޫނު/ގަވާއިދު

ނެތް

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު