ގައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމްލާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލުތަކުގައި ޔުނީފޯމް ލެއްވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 132/2015)

0 occurrences found.

ގައިދީން ނުވަތަ ބަންދުމީހުން ޔުނީފޯމްލާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ޖަލުތަކުގައި ޔުނީފޯމް ލެއްވުމުގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 132/2015)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑް ފޮމޭޓް ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޑް ފޮމޭޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ޖަލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 14/2013)

 

 

ގެޒެޓު ކުރެވުނު ގޮތް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

Please login below to comment.
Login via Twitter.com