-

ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރަށް ދިއުމަށް ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް ކްލިއަރެންސް ހޯދުމުގެ ގާނޫނު

(ގާނޫނު ނަންބަރު 1978-61)

(މި ގާނޫނު ވަނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 2011-08 ގެ 109 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 1 އިން އުވާލެވިފައި)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބަނދަރަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށްދާން ފުރާ ކޮންމެ އުޅަނދަކަށް މާލޭގައިނަމަ ކަސްޓަމްސުން ރާއްޖެތެރޭގައިނަމަ އެއަތޮޅެއްގެ އަތޮޅުއޮފީހުން އައުޓްވާރޑް ކްލިއަރެންސް ނުހޯދައި ފުރައިގެން ދިއުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭން ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރެންސް ލިބިފައިވާ އުޅަނދުތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.

 

އުވި ގާނޫނު

ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2011-08)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު