-

ހާފިޒުން

"ހާފިޒުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް، މި އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ކީރިތި ގުރްއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒުން ކުރިޔަށްގެންދާ ހާފިޒުކަމުގެ އިމްތިހާނުން ފާސްވެ، ހާފިޒުކަމުގެ ސަނަދު ލިބޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.