-

ކީރިތި ގުރްއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު

"ކީރިތި ގުރްއާނާބެހޭ ގައުމީ މަރުކަޒު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކީރިތި ގުރްއާނާބެހޭ އިލްމު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒުގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދައިފައިވާ އިދާރާއަށެވެ.