ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ތެޔޮ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން

”ތެޔޮ ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެޓްރޯލާއި، ޑީސަލާއި، ކަރާސީނު ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި ވިއްކާ ތަންތަނަށެވެ.