ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ޑީސަލާއި ކަރާސީނު ގެންގުޅެ، ގުދަންކުރާ ތަންތަން

”ޑީސަލާއި ކަރާސީނު ގެންގުޅެ، ގުދަންކުރާ ތަންތަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، 800 ލީޓަރަށްވުރެ ގިނައިން ޑީސަލާއި ކަރާސީނު ރައްކާކޮށްފައި ހުންނަ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރާއި ތަންތަނަށެވެ.