ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު

”ތެޔޮ ބަރުކޮށްގެން އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު“ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޕެޓްރޯލާއި، ޑީސަލާއި، ކަރާސީނު އަޅައިދިނުމަށް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދަތުރުކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުފަހަރެވެ.