ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ކޮންޓެއިނަރ (ތެލާއި ގުޅޭ)

”ކޮންޓެއިނަރ“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، ތެޔޮ އަޅާފައިހުންނަ ތާނގީ ފަދަ އެއްޗެއްސަށެވެ.