ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

އިންސްޕެކްށަން (ތެލާއި ގުޅޭ)

”އިންސްޕެކްށަން“ ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ، އަލިފާންނިވި ހުރިތޯއާއި، އެ ހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައިތޯ ބެލުމަށް ކުރެވޭ އަވަސް ޗެކެކެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ބުނަނީނަމަ އަލިފާންނިވި ހުރީ ރަނގަޅަށް ޗާޖުކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ހާލަތުގައިތޯ ޔަގީންކުރުމެވެ.