ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް

"ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީން "ޑްރައިވިންގ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ލައިސަންސް" ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.