ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ އިހުތިސާސް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރު ނަންބަރު 2/2020 އިސްލާހު ކުރުމުގެ ގަރާރު

(ގަރާރު ނަންބަރު 3/2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަރާރުގެ ގާނޫނުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަރާރުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މި ގަރާރަށް ގެނެވުނު އިސްލާހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރު ނަންބަރު 3/2020 އިސްލާހުކުރުމުގެ ގަރާރު (ގަރާރު ނަންބަރު 2022-04)

 

މައި ގަރާރު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެންމެހައި އިދާރީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ސިޓީ ކައުންސިލަކާއި ރަށު ކައުންސިލެއްގެ އިހުތިސާސް ކަނޑައެޅުމުގެ ގަރާރު (ގަރާރު ނަންބަރު 2/2020)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު