-

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދަށް 14 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

 

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދު ގެ ވޯޑްފޮމެޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަވާއިދު

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011-35)

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު