ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކައުތެރިވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން އެންގުން

(އެންގުން ނަންބަރު 4/2021)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އެންގުމުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އެންގުމުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

އާންމު ސިއްހަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރ 7/2012)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު