ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަންކުރާ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު

(އުސޫލު - 14 އޯގަސްޓް 2017)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމެޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

ގުޅުންހުރި އުސޫލު

  1. ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު (އުސޫލު 24 ޖެނުއަރީ 2021)
  2. ސިޔާސީ މުވައްޒަފުންގެގޮތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރާ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލު (އުސޫލު - 3 ޖެނުއަރީ 2019)

 

މައި ގާނޫނު

ގާނޫނު އަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު