ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

މީހުން ހައްޖަށް ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު

(އުސޫލު - 24 ފެބްރުއަރީ 2013)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލު ގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލު ގެ  ވޯޑް ފޮމޭޓް ތައްޔާރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުމާއެކު ވޯޑް ފޮމޭޓް އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ)

 

ގުޅުން ހުރި ގަވާއިދު/އުސޫލު

ހައްޖަށް މީހުން ގެންދިއުމާބެހޭ އުސޫލު - 2016

 

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު