-

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ އުސޫލު

(އުސޫލު ނަންބަރު 2019-10)

(މި އުސޫލުވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020-80 ގެ 15 ވަނަ މާއްދާއިން އުވާލެވިފައި)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި އުސޫލުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި އުސޫލުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި އުސޫލު

ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭ މީހުންގެ ސުލޫކީ މިންގަ ނޑު ބަހައްޓަންޖެހޭ ގޮތުގެ އުސޫލު (އުސޫލު ނަންބަރު 2015-04)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު