-

ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެކްސްޕޯޓް ކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 2017-87)

( މި ގަވާއިދު ވަނީ ގަވާއިދު ނަންބަރ 2019-1047 އިން އުވާލެވިފައި)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

މަސްވެރިކަމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 1987-05)

 

އުވި ގަވާއިދު

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑާއި ފިލްޓަރޑް ސްމޯކް ބޭނުންކޮށްގެން މަހާއި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދައި، އެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރުމަށް ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރު 2019-1047)

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު