ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

 މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 (ގަވާއިދު ނަންބަރ 98/2016) އަށް 3 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރ 96/2017)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގަވާއިދު:

މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޒު ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (ގަވާއިދު ނަންބަރ 98/2016)

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު