-

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ގަވާއިދު

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 2022-168)

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ފަންނީ އުފެއްދުންތައް ގިންތިކުރުމުގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2022-12) (ގާނޫނު ނަންބަރު 2022-12)

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލު