ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

Maldivian Civil Aviation Regulations MCAR-Aircrew

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 2/2020)

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ސިވިލް އޭވިއޭށަން އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2012)

 

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު