ތިޔަހޯއްދަވާ މައުލޫމާތެއް ނުފެނުނު
gaanoon_logo
-

Maldivian Civil Aviation Regulations MCAR-Air Operations

(ގަވާއިދު ނަންބަރު 3/2020) 

 

(ތިރީގައި އެޓޭޗްކުރެވިފައި އެވަނީ މި ގަވާއިދުގެ ގެޒެޓްކުރެވުނު ޕީޑީއެފް ކޮޕީއެވެ. މި ގަވާއިދުގެ ވޯޑްފޮމޭޓް ނިމުމާއެކު އަޕްލޯޑްކުރެވޭނެއެވެ)

 

މައި ގާނޫނު

ސިވިލް އޭވިއޭށަން އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު (ގާނޫނު ނަންބަރު 2/2012)

 

 

 

ރިފަރެންސް

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

;